Previous Page  4 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 36 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Politika

PODGORICA

Opozicija

trebada izvučepouku iz

predsjedničkih izbora i da

nastavi borbuprotivvlasti, a

akoumeni videnekogako

možeda impomogne, ja sam

spreman. Nedabudemčlan

političkepartijeniti daosni-

vamsvoju, većnekoko ima

kontakte imožedapomo-

gneumeđusobnoj saradnji

opozicije–poručio jeMla-

denBojanić, koji jebiopred-

sjednički kandidat većegdi-

jelaopozicije.

Bojanić jekazaoida jevrijeme

da se opozicione partije reor-

ganizuju.

- Mislim da je vrijeme da se

malo reorganizuju i naprave

bolju komunikaciju. Ne bih o

liderima, nemam razloga, jer

svi su bili korektni prema me-

ni tokom kampanje - rekao je

Bojanić.

On je kazao da je ponosan na

rezultatkojijeosvojionaizbo-

rima i pozvao građane da na

predstojeće lokalne izbore

„izađuu što većembroju“.

- Ne osjećam gorčinu, ni žal.

Osvojio sam 111.711 glasova i

smatramda je tomnogo, jer ih

doživljavam kao iskrene i či-

ste, date bez pritiska i ucjene.

Biračima nijesam obećavao

što ne mogu da ispunim. Na

žalost Crne Gore, prije nego

na moju, to je prepoznala

trećina birača, ali to je dovolj-

no za nastavak borbe za bolju

CrnuGoru– rekao jeBojanić.

Bojanić je saopštio da se neće

žaliti na neregularnosti op-

štinskim izbornim komisija-

ma,većDIK-u,auputićedopis

Predsjednički kandidatMladenBojanić smatradaopozicionepartije trebada se reorganizuju

Opozicijada izvučepouku,

spreman jeda impomogne

i OEBS-u. Podsjetio je da je

OEBSu svomizvještajunaveo

da je Đukanović imao institu-

cionalnuprednost.

-Značida jezloupotrijebiodr-

žavne resurse u predizborne

svrhe. Konačno je to neko na-

pisao–kazao jeBojanić.

Pozvao je specijalnog držav-

nog tužioca Milivoja Katnića

dasaslušadržavneslužbenike

koji su u petak veče došli na

sastanakDPS-a.

- Tu subili direktorUprave za

sprečavanje pranja novca,

predsjednikOdboradirektora

Montenegroerlajnza,direkto-

ricaUpravezakadrove...Neka

ih Katnić pita šta su radili na

sastankuDPS-a – rekao je Bo-

janić.

Komentarišući ocjene da bi

ostvario bolji rezultat da su ga

na konvencijama opozicioni

lideri pratili, Bojanić je kazao

da je, ako je to tačno, greška u

njemu.

- Prvenstveno jemoja idejabi-

la da dođu na konvencije kada

ih ja pozovem. Pozvao sam ih

u Nikšiću i Podogrici jer sam

smatraodasumitamopotreb-

ni - rekao jeBojanić.

Podsjetio je da su albanski

premijer Edi Rama i kosovski

premijer i predsjednik, Ra-

muš Haradinaj i Hašim Tači,

dva dana prije izborne tišine

tražili podršku zaMila Đuka-

novića i to ocijenio direktnim

miješanjemuunutrašnjestva-

ri CrneGore.

- Da je mene Putin podržao,

vjerujem da bi me Katnić od-

mah uhapsio – rekao je Boja-

nić.

Bojanić je, na pitanje zašto se

opozicioni lideri koji sugapo-

držali nijesu oglasili nakon iz-

bora, rekaoda ih jeonzamolio

da to ne rade već da sačekaju

njegovupres

konferenciju.Na

pitanje da prokomentariše

ocjeneanalitičaradasuopozi-

cioni birači partija koje su ga

podržale na izborni dan ostali

kod kuće, on je rekao da je „na

partijama da analiziraju iz-

bornamjesta od grada do gra-

da i da vide šta se desilo“.

I.K.

Istakao je da je sa svimpredsjedničkim kandidatima imao

dobar odnos osim sa VasilijemMiličkovićem zbog, kako je

rekao, neistina koje je iznio o njemu, zbog čega je podnio pri-

javu. Rekao je i da je tokom kampanje nastojao da ne naruši

integritet Draginje Vuksanović, ali da je SDP, kako je istakao,

odmah nakon izbora „pokazao svoje pravo lice“.

- Potrčali su da objave kako su povećali podršku, a zaboravili

su Demos koji ih je podržao - rekao je Bojanić, dodajući da je

Vuksanović pokazala da je stranački kandidat.

SDPnakonizbora

pokazaosvojepravolice

Preminula

LjubicaBeba

Džaković

PODGORICA

- Dugogodiš-

nja poslanica u crnogor-

skomparlamentu Ljubica

Beba Džaković preminula

je juče u Pljevljima u 86.

godini.

Džaković je završila je

Medicinski fakultet u Beo-

gradu, gdje je specijalizirala

pulmologiju 1967. godine.

Radila je u Domu zdravlja u

Pljevljima 43 godine.

Više od 25 godina bila je

poslanica Demokratske

partije socijalista u Savez-

noj i Skupštini Crne Gore.

Džaković je dobitnica

Ordena rada sa zlatnim

vijencem, brojnih pohva-

la od Ljekarske komore,

sportskih i humanitarnih

priznanja.

- Demokratska partija

socijalista Crne Gore se sa

tugomoprašta od dr Lju-

bice Bebe Džaković, dugo-

godišnje poslanice, članice

Glavnog odbora, neumor-

nog partijskog radnika i

istinske pobornice naše

političke ideje, saopšteno je

iz te partije.

- Zahvaljujući svompozivu

ljekara i humaniste, Beba je

umjela da da politici iskre-

no ljudsko lice i zbog toga

će ostati jedan od simbola

čitave društvene i političke

epohe u Crnoj Gori. Bez

njene podrške, iskrenih

i inspirativnih nastupa

na sjednicama partijskih

organa, u DPS-u će ostati

velika praznina, a svako

od nas pojedinačno bez

pravog prijatelja i iskusnog

učitelja.

- Opraštajući se posljednji

put od Bebe Džaković,

obavezujemo se da trajno

čuvamo uspomenu na nju

i sve što je učinila za našu

partiju i za Crnu Goru - sao-

pšteno je iz DPS-a.

R.P.

Devet pasusa, toliko je u

preliminarnim zaključcima

Međunarodne misije za

posmatranje izbora potroše-

no na medije.

Nije mnogo rečenica, ali jeste

mnogo grešaka.

Ako se greškama može

nazvati neprofesionalnost i

tendencioznost.

Najprije: posmatrano je pet

televizija, uključujući jednu

kablovsku, četiri dnevne

novine i dva portala. Zani-

mljivo – ,,pod lupom“ nije bio

portal koji za sebe tvrdi da

je najčitaniji i najuticajniji na

politički život u Crnoj Gori.

Logično, zar ne?

Drugo: zaključak je kako su,

citiram, praćeni mediji pošto-

vali period predizborne tišine.

Stvarno? Mora da su posma-

trači prespavali subotu, 14.

april, vrijeme izborne tišine,

kada je u jednomposma-

tranommediju i onom već

pominjanomneposmatra-

nomportalu, osvanuo sadržaj

pod naslovom „Fašistički“,

kojim se, sa distance od tri

dana a samo nekoliko sati

prije otvaranja birališta, obra-

čunavaju sa stavom jednog

predsjedničkog kandidata.

Prema opšte prihvaćenoj

de iniciji kršenja izborne tiši-

ne, ali i prema de iniciji Agen-

cije za elektronske medije, u

tomperiodu zabranjeno je

medijsko predstavljanje kan-

didata za predsjednika Crne

Gore. Bilo kakvo. Pozitivno ili

OSVRT:

Kakosumeđunarodni posmatrači ocijenili radcrnogorskihmedijaupredsjedničkoj kampanji

Čudnadioptrija

Je li obilje pogrešnih ocjena o radu crnogorskih

medija posljedica neprofesionalnosti ili je, ipak, riječ o

tendencioznosti i političkoj nekorektnosti?

negativno.

Neka se posmatrači vrate na

dopunski, pročitaju pomenuti

tekst, pa ako zaključe da je sve

u redu, onda ništa.

Dalje, kako je to RTCG ,,ispunila

očekivano“ od javnog servisa

kada je, prema brojanju posma-

trača, u vijestima nacionalnog

TV emitera Draginja Vuksano-

vić bila zastupljena sa 5 odsto, a

Vasilije Miličković sa 19 odsto?

I onda stižemo do, meni, naj-

važnijeg.

Kaže se kako su: ,,…praćeni

privatni emiteri pokazali pri-

strasnost. Pink M TV i Prva TV

uglavnom su favorizovali gos-

podina Đukanovića, sa 80 i 66

procenata pokrivenosti u vije-

stima; ton izvještavanja je bio

uglavnompozitivan na Pink M

TV i neutralan na Prvoj TV. Vije-

sti TV su posvetile 27 procenata

svog novinarskog izvještavanja

gospodinu Đukanoviću – često

u negativnom tonu, a 20 pro-

cenata gospođi Vuksanović, 18

procenata gospodinu Milačiću

i 17 procenata gospodinu Boja-

niću – uglavnomu neutralnom

tonu...“

Čudna dioptrija međunarodnih

posmatrača, reklo bi se, bifokal-

ne naočari: vide pristrasnost u

60 odsto neutralnih izvještaja

Prve o Đukanoviću, a negativ-

ne izvještaje Vijesti TV ne broje,

nego opisuju sa metodološki

neupotrebljivim izrazom –

često.

Logično, zar ne?

Da pogledamo činjenice što se

tiče Prve televizije.

U periodu 26. mart - kada je

shodno zakonskimodredbama

zvanično počela kampanja, pa

do 13. aprila, kada je po uzu-

sima počela izborna tišina - u

našim informativnim emisija-

ma emitovali smo 169minuta

izvještaja o predizbornim

aktivnostima kandidata. To je

bilo, što bi rekli posmatrači, u

neutralnom tonu – čisti izvje-

štaji gdje je ko bio i šta je tada

rekao. Ako prihvatimo da je o

Đukanovićevim aktivnostima

bilo 66 odsto, onda znači da

je o aktivnostima opozicionih

kandidata bilo 34 odsto ,,obič-

nih“ izvještaja.

Ali, na to se mora dodati, a

posmatrači to nisu učinili, još

oko 20minuta čistog anali-

tičkog novinarstva kroz naše

magazine (nedjeljomu 19 sati)

i bar još oko 80minuta jer smo

u posmatrano vrijeme imali

četiri emisije Ukrštenih riječi

(ponedjeljkomod 21) i u sva-

koj od tih emisija bar je po 20

minuta bilo posvećeno analiza-

ma u vezi sa izborima.

Gledaoci u Crnoj Gori znaju da

u Ukrštenim riječima ne može

biti favorizovanih političara –

zato je najgledanija politička

emisija u zemlji. Takođe sago-

vornici – analitičari, u prilozima

za magazine su bili Draško

Đuranović, Nikola Marković,

Zlatko Vujović – uvijek bar

dvojica, često sva trojica, a u

prilogu o tome ima li ruskog

uticaja na ove izbore Zorana

Bojić, dopisnica srpske agencije

Beta iz Moskve.

Po sastavu imena jasno je da

favorizovanja bilo kog kandi-

data teško da je moglo biti.

Dakle, kad podvučemo crtu.

Prva televizija je objavila 169

minuta „običnih izvještaja“ i

oko 100minuta televizijskog

sadržaja koji, prema svim

novinarskim standardima,

jesu analize. Baš one za koje

posmatrači tvrde da ih nije

bilo u domaćimmedijima!

Razumemda nismo ,,Zvezde

granda“, ali ipak... mogli su

posmatrači da te zaključke

ne sfušere ovoliko!

Kadmeđunarodni posmatra-

či prave ovakve preliminarne

zaključke; kad Evropska

komisija umjesto zajednič-

kog projekta Medijskog

samoregulatornog tijela i

ombudsmana Vijesti i Dana,

briselsku crkavicu za crno-

gorske medije ipak dodijeli

jednoj slovenačkoj NVO i

jednoj britanskoj novinarskoj

zverki; kad niko - od ambasa-

de SAD do OEBS – ne umije

da prepozna značaj Ukršte-

nih riječi - jedinog ostrva u

crnogorskom javnompro-

storu gdje neistomišljenici

razgovaraju sa uvažavanjem

- onda je osnovano pitati:

je li sve to baš slučajnost ili

fušeraj?

Ili je, ipak, riječ o političkoj

nekorektnosti međunarod-

nih posmatrača?

Sonja DROBAC

(autorka je glavna urednica

Prve televizije)

LjubicaBeba

Džaković

PredstavniciMeđunarodnemisijetokompredstavljanjaizvještaja

MladenBojanić