Previous Page  3 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 36 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Politika

PODGORICA/STRAZBUR

-

Evropskakomisijaobjavila

je juče izvještaj oCrnoj Gori

za 2017. godinuukojemje

iznijela generalnuocjenuda

postoji napredakuključnim

oblastima zaproces integra-

cija, ali i uputilakritikena

računrezultatauborbi pro-

tivkorupcije i organizova-

nogkriminala, slobodeme-

dija i nezavisnosti i

profesionalnosti pravosuđa.

Visoki evropski zvaničnici

poručili suda jeCrnaGora

najvišenapredovala i da je i

dalje liderZapadnogBalka-

na, ali ponovili da senaša ze-

mljane smije zaustaviti na

tome, većpreduzeti još oz-

biljnijekorakekaEU.

Tokom jučerašnjeg predstav-

ljanja izvještaja u Strazburu,

šeficaEUdiplomatijeFederika

Mogerini kazala je da je politi-

ka proširenja za EU investicija

u sigurnost, mir i prosperitet

Evrope. Naglasila je da su, od

svih zemalja Zapadnog Balka-

na, Crna Gora i Srbija ostvarile

najveći napredak. Dodala je da

se svaka od država procjenjuje

na osnovu sopstvenog učinka.

- Zapadni Balkan jeste Evropa i

bićedioEvropskeunije.Vidimo

pozitivnepomake,pojačalismo

našu aktivnost, a naši zadaci su

jasni. Crna Gora i Srbija su

ostvarile napredak, a otvaramo

pregovore sa Albanijom i Ma-

kedonijom- rekla jeMogerini.

Ona očekuje da će naredni

mjeseci donijeti i izazove, ali je

uvjerena da će proći u znaku

napretka zemalja na putu ka

EU.

- Zemlje regiona su sprovele

važne reforme i modernizova-

le privrede. Od šest zapadno-

balkanskihpartneraCrnaGora

i Srbija sudobronapredovaleu

pregovorima - rekla jeMogeri-

ni.

Evropski komesar za prošire-

nje JohanesHan ocijenio je da

je evropski cilj izvoz stabilno-

sti, kako se ne bi uvozila nesta-

bilnost. Dodaje i da je optimi-

stičankada je riječ o zemljama

regiona, ali napominje da do

EUnema prečica.

- Ko ide brže, morao bi biti na-

građen pa će učinci pojedinih

zemalja biti kriterijum za na-

predak - rekao jeHan.

NAPREDAKUPRAVOSUĐU

UobjavljenomdokumentuEK

navodi se da je Crne Gora

umjereno spremna da primje-

njuje evropske standarde u

oblasti pravosuđa i temeljnih

prava, i u ovoj oblasti je, kako

ocjenjuju, napravila određeni

napredak.

- Zakonodavni okvir za pravo-

suđe koji je namijenjen

povećanju nezavisnosti i pro-

fesionalizmatektrebadabude

u potpunosti implementiran.

Institucionalni kapaciteti su

ojačani. Međutim, korupcija

je široko rasprostranjena i

ostaje oblast za zabrinutost,

navodi se u izvještaju.

Kad su u pitanju temeljna pra-

va, EK zapaža da je poboljšan

rad kancelarije Ombudsmana,

ali još uvijek se, kako dodaju,

ulažunaporinajačanjuinstitu-

cionalnog okvira i djelotvorne

zaštite ljudskihprava upraksi.

U izvještaju je navedeno da,

uprkos određenom napretku,

korupcija ostaje prisutna u

mnogim oblastima i nastavlja

da bude razlog za zabrinutost.

- Dalje unapređenje bilansa

ostvarenihrezultataupogledu

uspješnih istraga i presuda bi-

će moguće samo u uslovima

gdje su nezavisne institucije

zaštićene od bilo kakvog ne-

primjerenog uticaja i podsta-

knute da u potpunosti iskori-

ste svoja ovlašćenja, ističe se u

dokumentu.

SLOBODA IZRAŽAVANJA

Kad jeupitanjusloboda izraža-

vanje, Brisel zapaža da u toj

oblastinijepostignutnapredak.

-CrnaGora jepostiglaodređe-

ni nivo pripreme u pogledu

slobode izražavanja, ali u iz-

vještajnomperiodu nije posti-

gnut napredak. Nije bilo zna-

čajnijih događaja u istragama

u vezi sa starim slučajevima

nasilja nad novinarima. Ne-

davno političko miješanje u

rad Savjeta nacionalnog jav-

nog servisa i Agencije za elek-

tronske medije predstavlja ra-

zlog za ozbiljnubrigu.

Medijska scena ostaje veoma

polarizovana, a izazovi u razu-

mijevanju uloge slobodnih

medija i daljepostoje. Broj slu-

čajeva klevete i dalje je visok,

takođe zbog slabihmehaniza-

masamoregulacije,navodiseu

dokumentima.

Zbog togaEKpreporučuje na-

šoj zemlji da ojača medijske

slobode i spriječi političke pri-

tiske na bilo kojimedij.

Prethodnu godinu je prema

zapažanju evropskih zvanič-

nikaobilježionizak stepenpo-

vjerenjauizborniokviridugo-

trajni parlamentarni bojkot od

cjelokupne opozicije, od par-

lamentarnih izbora u oktobru

2016. godine.

- U decembru 2017. godine,

Skupština je bez odgovaraju-

ćihjavnihkonsultacijausvojila

set zakona koji samo djelimič-

no odgovaraju na preporuke

Kancelarije OEBS-a za demo-

kratske institucije i ljudska

prava (OSCE / ODIHR). Po-

trebno je razmotriti i sveobu-

hvatnu reformu izbornog za-

konodavstva, napominje se u

izvještaju.

OHRABRENJE ZAVLADU

Napretkom Crne Gore zado-

voljni su i crnogorski i evrop-

ski zvaničnici.

Šef Delegacije EUu Podgorici

Aivo Orav i potpredsjednik

Vlade Zoran Pažin ocijenili su

da izvještaj predstavlja i jednu

vrstu akcionog plana obaveza

u narednom periodu, kako bi

Crna Gora brže napredovala

kaEvropskoj uniji.

Pažin je tokom preuzimanja

izvještaja od Orava kazao da

izvještaj predstavlja ohrabre-

nje za Vladu, ali i čitavo crno-

gorsko društvo jer, kako je na-

glasio, daje jasnepokazateljeu

pogleduostvarenih rezultata.

- To što smo lideri integracija

je podsticaj, ali i odgovornost

da dostignemo sve potrebne

standardeipotvrdimostavna-

ših partnera iz Brisela. Ovaj

izvještaj, kao i prethodni, neka

je vrsta kontinuiteta napredo-

vanja Crne Gore ka članstvu u

EU, što je naš prioritet, saop-

štio jePažinna konferenciji za

medije.

On je kazao da je izvještaj

objektivan, pouzdan i jasan

presjeksvihoblastiukojima je

CrnaGoranapredovalaupret-

hodnomperiodu i jasan poka-

zatelj u kojima je potreban

napredak.

Naglasio je da je ključno pita-

nje iz oblasti vladavine prava,

koja je preduslov za napredak

u svimostalimoblastima.

- Kada je u pitanju pravosuđe,

bilježiseodređennapredakali

se ukazuje na izazove u finan-

sijskim istragama, u oblasti

pranja novca - rekao je Pažin i

dodao da se bilježi napredak u

sprečavanju prodaje narkoti-

ka i krijumčarenja ljudi.

Što se tiče vanjskepolitike, ka-

ko je naveo, EKkonstatuje ko-

rektan stav Crne Gore kada je

riječ o razvijanju dobrosusjet-

skihodnosa.

- Konstatuje se da Crna Gora

prati politikuEU.Može se reći

da već dijelimo te evropske

vrijednosti - kazao je Pažin,

dodajući da dobar progres bi-

lježimo u oblasti poljoprivre-

de i ruralnog razvoja, kao i u

oblasti kontrole hrane.

DIJALOGUPARLAMENTU

Orav je juče objasnio da izvje-

štaj pokriva period od oktobra

2016. godine do februara ove

godine i da njime nijesu obu-

hvaćeni predsjednički izbori

koji su u Crnoj Gori održani u

nedjelju.

Međutim,uizvještajujenagla-

šenodajepotrebasveobuhvat-

na i opsežna izborna reforma

izbornog zakonodavstva, sa-

opštio jeOrav. Što sepolitičkih

kriterijuma tiče, period koji je

obuhvaćen izvještajemEKbio

je u sjenci bojkota opozicije.

- Vraćanje dijaloga u parla-

ment odgovornost je svihpoli-

tičkih aktera, poručio je Orav.

On se osvrnuo i na oblasti u

kojima je Crnoj Gori sugerisa-

no da mora da napravi ozbilj-

nije korake ako želi uEU.

- Uprkos određenom napret-

kukoji jeostvaren, borbapotiv

korupcije izaziva zabrinutost,

i poručio da institucijemoraju

da pokažu proaktivniji stav,

poručio jeOrav.

Na pitanje da li je ASK radila

dobro u protekle dvije godine,

Pažin jekazaoda trebakonsta-

tovati i pomake, ali ne bježati

od pitanja koja ukazuju da je

rad Agencije moguće učiniti

boljim.

Na pitanje kako u Briselu vide

politička miješanja u rad Sa-

vjeta RTCG, Orav je kazao da

je to jasno napisano i u izvje-

štajuEK.

- Upiremo prstom na određe-

ne probleme koje treba rješa-

vati. Kao što piše u izvještaju,

zabrinuti smozbog tihdešava-

nja. Postoje određena pitanja

kojedržavemorajuda rješava-

ju i želimo da države aspiranti

za članstvo to shvate, kazao je

Orav.

J.ĐURIŠIĆ

Izvještaj EK konstatuje napredak u pregovorima Crne Gore i EU i upozorava na oblasti bez pomaka

Lideri u regionu, ali

ima jošmnogoposla

Budite

spremni

i za

Makrona

Komentarišuću ocjenu

francuskog predsjednika

EmanuelaMakronadaEU

nije spremna da primi no-

ve članice, Orav je kazao

da je važno pratiti izjave

evropskih lidera, ali ono

štojezaCrnuGorunajvaž-

nije je da uradi domaće

zadatkekakotreba.

-Ondamožetedadođete i

svima nama u Evropskoj

uniji pa i predsjednikuMa-

kronu i kažete: evo, mi

smoupotpunostispremni

danasprimiteuEU-rekao

jeOrav.

Pažin:

ČestitammenadžmentuRTCG

Novinarejezanimaloštaznačiozbiljnazabrinu-

tostuvezi saJavnimservisom.

Potpredsjednik Vlade Zoran Pažin je rekao da

kada je u pitanju politički uticaj na rad Javnog

servisa,toćeuvijekbitipredmetnjegoveosude.

- Moram reći da samzabrinut i izvještajemJu-

freksadajeJavniservispreuzelaopozicija.Jav-

ni servis nemože biti poligon za politička nad-

metanja. Kao društvo treba da uradimo

dodatannapor, daučinimoJavni servis istinski

nezavisnim i profesionalnim, a Vlada će dati

svojdoprinosprijesvegakrozizmjenuzakona.

Veoma pažljivo pratimprogramJavnog servi-

sa, mogu da konstatujemnapredak u razvija-

nju profesionalizma i etičkih standarda i na to-

me čestitammenadžmentu RTCG i nadamse

da će istrajati u timplemenitimnastojanjima -

rekao jePažin.

Marković: Završićemopregovoredo2025.

Premijer Duško Marković re-

kao je da region Zapadnog

Balkana „pati od istorijskog

zaostajanja u svakom smislu

za razvijenim svijetom, prije

svegaEvropom“, ali da jeCrna

Gora „planetarno prepoznata

u investicionomsmislu“.

- UvjerensamdaćeCrnaGora

za tri dočetiri godineokončati

pregovarački proces, početi

formalizaciju svog učlanjenja

u EU i taj proces završiti do

2025.godine,bezobziraštako

mislio u EU, bez obzira na koji

način nas upozoravali na po-

tencijal, administrativni i svaki

drugi koji imamo. Želimdavas

uvjerimdaevropskaintegraci-

ja ide dobro, da evropska poli-

tikaproširenjanijesamopoliti-

ka koja donosi učlanjenje u

EU, već donosi sigurnost, sta-

bilnost,atojeveomavažnoza

kvalitetan poslovni ambijent -

rekao jeMarković, otvarajući

u Tivtu biznis forum „Evrop-

ske integracije Zapadnog Bal-

kana, uticaj na ekonomiju i ra-

zvoj biznisa“.

Še ca EUdiplomatije FederikaMogerini kazala da je politika proširenja za

EU investicija u sigurnost, mir i prosperitet Evrope. Naglasila je da su od svih

zemalja Zapadnog Balkana, Crna Gora i Srbija ostvarile najveći napredak

CRNAGORAURADILAVIŠEODOČEKIVANOG:

FederikaMogerini i JohanesHan

AivoOrav i ZoranPažin