Previous Page  28 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 36 Next Page
Page Background

28

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo kulture, Njegoševa, Cetinje oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Usluga organizovanja službenih putovanja (rezervisanje

hotela u Crnoj Gori, Evropi i van Evrope, obezbjeđivanje

avio karata i organizovanje transfera putničkim automobi-

lom i vozom u Evropi), ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 28.000,00€.

Tenderska dokumentacija broj 02-1585/6 od 17.04.2018.

godine objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 17.04.2018. godine. Lica za dava-

nje informacija Milena Bošnjak i Marija Uskoković, telefon

041232582,

[email protected]

imarija.

[email protected]

Na osnovu člana 36 i 40 Zakona o privrednim društvima i člana 32 i 38

Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednimdruštvima, dono-

sim

OD LUKU

Saziva se vanredna Skupština akcionara

“IMAKO”A.D. Bijelo Polje

DNEVNI RED

1. Otvaranje Skupšine, izbor radnih tijela

2. Usvajanje zapisnika sa predhodne sjednic

3. Donošenje odluke o prodajui udjela Imako-a u d.o.o “Bau centar”

na osnovu predloga ugovora Imako a.d sa Dulović d.o.o,

Sjednica Skupštine će se održati u prostorijama ”IMAKO’’A.D,dana

19.05.2018 god. sa pocetkom u 14 h

Materijali za održavanje Skupštine (jedinstveni spisak akcionara iz

CDA, predlozi odluka ) dostupni su u skladu sa Zakonom, u prostorijama

društva, najmanje 20 dana prije održavanja Skupštine.

Prijava akcionara i punomoćnika akcionara, u cilju utvrdjivanja kvoruma,

vršiće se na dan održavanja Skupštine u vremenu od 10 do 12 casova.

Predsjednik Odbora directora Dipl ing.

OMEROVIĆ FERIZ

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11,57/14,28/15 i 42/17) naručilac

OpštinaTivat, Trg magnolija br.1,oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka usluge štampe i dostave obrazaca – poštanske

usluge, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

14.800,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 1902-404-08 objavljena je

naPortalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

17.04.2018. godine.

Lica za davanje informacija su Milena Ćipranić i Marija

Marović; telefon 032 661 365.

Naručilac „Montenegro Airlines” AD Podgorica,

Beogradska br. 10 81000 Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE

ONABAVCI

Nabavka usluga hotelskog smjestaja u Tivtu,

otvoreni postupak nabavke. Oglasna dokumen-

tacija br. 26/18-2054 objavljena je na web pre-

zentaciji Montenegro Airlines-a AD dana

17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija je Pedja Stijepovic,

telefon 020/405-548, e-mail [email protected]

montenegroairlines.com.