Previous Page  26 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 26 / 36 Next Page
Page Background

26

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Broj: 02-7-4041-8/2018-1

Herceg-Novi, 17.04.2018.godine

Na osnovu člana 40. Zakona o državnoj imovini (Sl.list CG.21/09 i 40/11), člana 5, 29, 30 i 31. Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u

državnoj imovini (Sl.list CG 44/10), člana 26 Odluke o postavljanju, građenju i uklanjanju privremenih objekata (Sl.listCG-op.prop. 24/16,

24/16, 45/16, 35/17, 01/18) i Odluke o davanju u zakup lokacija za postavljanje privremenih objekata putem javnog nadmetanja broj: 02-7-

4041-8/2018 od 17.04.2018.godine, Direkcija za imovinu i zastupanje, objavljuje sledeći

JAVNI POZIV

ZA DAVANJEU ZAKUPLOKACIJAU IMOVINI

OPŠTINEHERCEGNOVI ZAPOSTAVLJANJE PRIVREMENIHOBJEKATAPUTEMJAVNOGNADMETANJA

1. OPŠTINAHERCEG-NOVI daje u zakup za postavljanje privremenih objekata sledeće lokacije, pod sledećim rednim brojevima i sa utvr-

djenimpočetnim cijenama zakupa:

- MZ IGALO-PARK ILIJE ZEKOVIĆA:

1.Lokacija 2.5 (obj.9), na kat.parc.621 k.o.Topla, namjena sladoled/kokice/kukuruz, površina 2m2, dužina zakupa od

01.06-01.10.2018.go-

dine, početna cijena 160 euramjesečno;

2.Lokacija2.5(obj.10),nakat.parc.621k.o.Topla,namjenasladoled/kokice/kukuruz,površina2m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.godine,

početna cijena 160 euramjesečno;

3.Lokacija (obj.1), na kat.parc. 621 k.o.Topla, namjena štand, površine 4 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine, početna cijena 352

euramjesečno;

- OMLADINSKI PARK IGALO

4.Lokacija (obj.Ku.1), na kat.parc. 650 k.o.Topla, namjena aparat za kukuruz, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine, po-

četna cijena 100 euramjesečno ;

5.Lokacija (obj.Ko.1), na kat.parc. 650 k.o.Topla, namjena aparat za kokice, površine 1m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine počet-

na cijena 100 euramjesečno;

6.Lokacija (obj.Š.1), na kat.parc. 650 k.o.Topla, namjena štafelaj za slike, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna

cijena 100 euramjesečno;

7.Lokacija (obj.Š.2), na kat.parc. 650 k.o.Topla, namjena štafelaj za slike, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna

cijena 100 euramjesečno;

8.Lokacija (obj.Š.3), na kat.parc. 650 k.o.Topla, namjena štafelaj za slike, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna

cijena 100 euramjesečno;

- KODODMARALIŠTAVOJVODINAIGALO

9.Lokacija 2.13(obj.1), na kat.parc.2570/1 k.o.Topla, namjena sladoled/kokice/kukuruz, površine 2 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.

godine početna cijena 160 euramjesečno;

- KODTENISKIHTERENATOPLA

10.Lokacija 3.1(obj.5), na kat.parc. 1155 k.o.Topla, namjena sladoled/kokice/kukuruz, površine 2 m2, dužina zakupa

01.06-01.10.2018.go

-

dine početna cijena 200 euramjesečno;

11.Lokacija 3.1(obj.8), na kat.parc. 1155 k.o.Topla, namjena sladoled/kokice/kukuruz, površine 2 m2, dužina zakupa

01.06-01.10.2018.go-

dine početna cijena 200 euramjesečno;

12.Lokacija (obj.1), na kat.parc. 2574/1 k.o.Topla, namjena štand, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

110 euramjesečno;

13.Lokacija (obj.2), na kat.parc. 2574/1 k.o.Topla, namjena štand, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

110 euramjesečno;

14.Lokacija (obj.3) na kat.parc. 2574/1 k.o.Topla, namjena štand, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

110 euramjesečno;

15.Lokacija(obj.R.1),nakat.parc.1155k.o.Topla,namjenareklamnipano,površine1m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.godinepočetna

cijena 140 euramjesečno;

16.Lokacija(obj.R.2),nakat.parc.1155k.o.Topla,namjenareklamnipano,površine1m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.godinepočetna

cijena 140 euramjesečno;

- KODTUNELANATOPLOJ

17.Lokacija(obj.R.1),nakat.parc.1236k.o.Topla,namjenareklamnipano,površine1m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.godinepočetna

cijena 140 euramjesečno;

18. Lokacija (obj. R.2), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena reklamni pano, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine po-

četna cijena 140 euramjesečno;

19.Lokacija (obj. R.3), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena reklamni pano, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine po-

četna cijena 140 euramjesečno;

20.Lokacija (obj. Š.1), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena štafelaj za slike, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine po-

četna cijena 100 euramjesečno;

21.Lokacija (obj. Š.2), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena štafelaj za slike, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine po-

četna cijena 100 euramjesečno;

22.Lokacija (obj. 1), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena štand, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

110 euramjesečno;

23.Lokacija (obj. 2), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena štand, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

110 euramjesečno;

24.Lokacija (obj. Ko.1), na kat.parc. 1245/1 k.o.Topla, namjena aparat za kokice, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine

početna cijena 100 euramjesečno;

25.Lokacija (obj. Ku.1), na kat.parc. 1236 k.o.Topla, namjena aparat za kukuruz, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine

početna cijena 100 euramjesečno;

-STEPENIŠTE 28.OKTOBRAKAŠKVERU

26.Lokacija (obj.1), na kat.parc. 644 k.o.HercegNovi, namjena štand, površine 1m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cije-

na 110 euramjesečno;

27.Lokacija (obj.2), na kat.parc. 639 k.o.HercegNovi, namjena štand, površine 1m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cije-

na 110 euramjesečno;

28.Lokacija (obj.R.1), na kat.parc. 644 k.o.Herceg Novi, namjena reklamni pano, površine 1 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine

početna cijena 140 euramjesečno;

29.Lokacija(obj.Ko.1),nakat.parc.639k.o.HercegNovi,namjenaaparatzakokice,površine1m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.godine

početna cijena 100 euramjesečno;

- KODPARKA HOTELA„BOKA“

30.Lokacija 5.4 (obj.1), na kat.parc. 424/4 k.o.Herceg Novi, namjena sladoled/kokice/kukuruz, površine 2 m2, dužina zakupa 01.06-

01.10.2018.godine početna cijena 160 euramjesečno;

31.Lokacija 5.4 (obj.2), na kat.parc. 424/4 k.o.Herceg Novi, namjena štand za knjige, površine 4 m2, dužina zakupa

01.06-01.10.2018.go

-

dine početna cijena 352 euramjesečno;

- PREKOPUTARUDNIKA

32.Lokacija 5.5 (obj.3), na kat.parc. 649/3 k.o.Herceg Novi, namjena sladoled/kukuruz/kokice, površine 2 m2, dužina zakupa 01.06-

01.10.2018.godine početna cijena 200 euramjesečno;

- HERCEGNOVI CENTAR

33.Lokacija5.6(obj.1), nakat.parc.606k.o.HercegNovi,namjenasladoled/kokice/kukuruz,površine2m2,dužinazakupa01.06-01.10.2018.

godine početna cijena 200 euramjesečno;

- DUBRAVA

34.Lokacija(obj.1)nakat.parc.1942k.o.Topla,namjenakiosk,površine12m2,dužinazakupa01.06-01.06.2019.godinepočetnacijena840

eura godišnje;

- MELJINE

35.Lokacija 8.2 (obj.4), na kat.parc. 168 k.o.Podi, namjena štand, površine 4 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

352 euramjesečno;

- ZELENIKA

36.Lokacija 9.1 (obj.6), na kat.parc. 818/1 k.o.Kuti, namjena štand, površine 4 m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

352 euramjesečno;

37.Lokacija 9.1 (obj.11), na kat.parc. 818/1 k.o.Kuti, namjena štand, površine 4m2, dužina zakupa 01.06-01.10.2018.godine početna cijena

352 euramjesečno.

2. Predmetne lokacije se daju u zakup za potrebe postavljanja privremenih objekata iz gore navedenih namjena (po izboru ponuđača u situ-

acijigdje jeopciononavedenovišenamjena).Zainteresovana licamogu izvršitiuviduskice lokacijaukancelariji88na trećemspratu-Sekre-

tarijat za prostorno planiranje i izgradnju Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

3. Ugovori o zakupu će posebno definisati obavezu zakupca da lokaciju održava u ispravnomstanju, te da zakupninu plati odmah po zaklju-

čenju ugovora o zakupu, za lokacije koje se daju na period kraći od jedne godine.

4. Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju sva fizička i pravna lica , koja dostave blagovremenu i kompletnu dokumentaciju i dokaz o

uplaćenomdepozituu iznosuod50,00euranažiroračunGlavnog trezoraOpštineHercegNovibroj:510-208-95uznapomenudaseuplata

vrši na ime „depozita za učešće na javnomnadmetanju“.

5. Uz ponudu, zainteresovana lica su dužna dostaviti:

- lične podatke (za fizička lica ime i prezime, adresa stanovanja, JMBG odnosno broj lične karte ili pasoša, a za pravna lica naziv i sjedište,

izvod iz Centralnog registra privrednih subjekata za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponu-

đača za strana lica),

- ovjerenu punomoć ukoliko ponuđač ne učestvuje lično u postupku nadmetanja;

- dokaz o uplaćenomdepozitu iz prethodnog člana;

-potvrdu izdatu od Uprave lokalnih javnih prihoda Opštine Herceg Novi da lice nema dugovanja prema Opštini Herceg Novi;

- U ponudi i na koverti potrebno navesti na koju lokaciju se ponuda odnosi (redni broj lokacije), ukoliko jedno lice želi da dostavi ponude za

više lokacije, za svaku se dostavlja posebna ponuda;

- U prijavi nije potrebno navoditi iznose ponuđene cijene, jer se samom dostavom ponude smatra da se prihvata početna cijena, a od broja

zainteresovanih učesnika zavisi i ishod aukcije.

Ukoliko lice nakon registracije učesnika odustane od ponude, nema pravo na povraćaj depozita.

6. Javni poziv će biti objavljen u dnevnom listu Pobjeda, na internet stranici Opštine Herceg Novi i na oglasnoj tabli Opštine Herceg Novi.

7. Ponude se mogu dostavljati najkasnije zaključno sa 25.04.2018.godine do 14,00 časova dok traje prijem pismena na Građanskom birou

OpštineHercegNoviza tajdan.SveponudepristiglenaGrađanskibiroOpštineHercegNovinakon togvremenaćesesmatratineblagovre-

menim.

8. Ponude se dostavljaju u zatvorenim kovertama na adresu:

OPŠTINAHERCEG NOVI, DIREKCIJAZAIMOVINU I ZASTUPANJE, sa naznakom „PRIJAVAZANADMETANJE ZAZAKUP LOKACIJE

PODREDNIMBROJEM__ - NEOTVARAJ“

Podnosioci ponude su dužni na drugoj strani koverte ostaviti svoj broj telefona radi kontaktiranja oko vremena održavanja aukcije.

9. Javno nadmetanje će se održati narednog dana, u kancelariji Direkcije za imovinu i zastupanje, u prisustvu prijavljenih i registrovanih

učesnika za svaku lokaciju ponaosob. Nadmetanje će voditi komisija imenovana od strane direktoraDirekcije za imovinu i zastupanjeOpšti-

ne Herceg Novi.

10. Neblagovremene i nepotpune ponude se smatraju nevažećim.

11. Početna cijena zakupa je definisana ovim javnimpozivom, ukoliko više lica prihvati ponuđenu cijenu, ista će se povećavati za 5%od po-

četne cijene koji iznos predstavlja aukcioni korak do dobijanja najpovoljnijeg ponuđača.

12. Učesnik koji ponudi najviši iznos zakupnine proglašava se za zakupca, a njegova ponuda će biti prihvaćena. PDV i ostale troškove plaća

prvorangirani ponuđač.Uplaćeni depozit se uračunava u cijenu zakupnine. Postupak javnog nadmetanja se smatra uspješnim i ako je do-

stavljena jedna važeća ponuda. Prvorangirani je dužan da u roku od 5 dana od donošenja odluke zaključi ugovor o zakupu, u suprotnom će

se smatrati da je odustao od ponude, te nema pravo na povraćaj uplaćenog depozita. U tom slučaju,na zakup će biti pozvan drugorangirani

ponuđač.Ako prva dva ponuđača ne prihvate zaključenje ugovora, Komisija će tender za tu lokaciju proglasiti neuspjelim.

13. Učesnicima koji ne budu proglašeni za prvorangirane ponuđače, depozit će biti vraćen nakon zaključenja ugovora sa prvorangiranim

ponuđačem, uplatomna njihove žiro račune.

14. Bliža obavještenja po osnovu ovog javnog poziva mogu se dobiti na broj telefona: 031-321-052 lokal 255 ili neposredno u kacelarijama

Direkcije za imovinu i zastupanje Opštine Herceg Novi, u vrijeme prijema stranaka.

DIREKCIJAZAIMOVINU I ZASTUPANJE