Previous Page  25 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 36 Next Page
Page Background

25

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Uprava pomor-

ske sigurnosti BAR ul.M.Tita br.7 , oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

NABAVKA SPASILAČKO G ČAMCA SA KABINOM ZA

POTREBE TRAGANJA I SPAŠAVANJANAMORU , uku-

pneprocijenjenevrijednosti saPDV-om210.000,00€. Ten-

derska dokumentacija broj 673/18 od 16.04.2018.godine

objavljena je naPortalu javnih nabavki, na adresi www.ujn.

gov.me,

dana 16.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Lukšić Žarko i Nexhat Kapida-

ni , telefon030/313-241, e-mail :[email protected]

me.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

naživotnusredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10,

73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i uređenje

prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta Bečić Bojanu, iz Podgorice, donijeto Rje-

šenje broj UP.08-353/18-64/2 od 10. aprila 2018. godine, kojim je

odlučenodazapoljoprivrednogazdinstvo - proizvodnjakukuruza

šećerca, na kat. parcelama broj 13712, 13713, 13714, 14116,

14117 i 14118 KOGolubovci, u Podgorici, nije potrebna procjena

uticaja na životnu sredinu.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, svakog

radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom okviru od

petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Shodno članu 45 Zakona o izvršenju i obezbjeđenju, Universal Capital

BankADPodgorica, radi dostavljanjaObavještenja o dospjelosti duga za

naplatu, vrši

DOSTAVLJANJE JAVNIM OBJAVLJIVANJEM

DužnikuĐurđevica-TradeDOOPogorica, saposlednjompoznatomadre-

som Kruševac br. 22, Podgorica, Obavještenje o dospjelosti duga za na-

platu br. 2558/18 od 26.03.2018. godine i

Hipotekarnom dužniku Vukčević Borisu, sa poslednjom poznatom adre-

som Kruševac br. 22, Podgorica, Obavještenje o dospjelosti duga za na-

platu br. 2557/18 od 26.03.2018. godine.

Pozivaju se dužnik i hipotekarni dužnik da se u roku od 3 dana po pred-

metnoj objavi obrate Universal Capital Bank AD Podgorica, ul. Stanka

Dragojevića bb, Podgorica, kako bi se istima uručilo naprijed pomenuta

Obavještenja, a imajući u vidu da im se ista nisu mogla uručiti na posled-

njim poznatim adresama.

Upozoravaju se dužnik i hipotekarni dužnik da, ukoliko se u ostavljenom

roku ne obrate Universal Capital BankAD Podgorica, smatraće se da im

je ovimobjavljivanjemuredno izvršena dostavaObavještenja o dospjelo-

sti duga za naplatu, te da će, eventualne, negativne posljedice ovakve

dostave snositi imenovani.

Ovo objavljivanje izvršiće se u jednom broju dnevnog štampanog medija

koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore i smatraće se da je uredno dostav-

ljenodužniku i hipotekarnomdužniku, nakon isteka rokaodosamdanaod

dana objavljivanja.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

naživotnusredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10,

73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i uređenje

prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projektaGojačajArtonu, iz Podgorice, donijetoRje-

šenje broj UP.08-353/18-62/2 od 10. aprila 2018. godine, kojim je

odlučeno da za poljoprivredno gazdinstvo - proizvodnja krompira

i lubenice, na kat. parcelama broj 727 i 744 KO Vuksan Lekić, u

Podgorici, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, svakog

radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom okviru od

petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedi-

štem u ulici Vaka Đurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Rtg filmovi i potrošnimaterijal (vlažna tehnologija) zapotre-

be JZU Crne Gore, na nivou godišnjih potreba broj 10/18,

ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om 126.382,59€.

Tenderska dokumentacija broj 09-2905 od 16.04.2018.

godine,objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Vinka Vukeljić, službenik za

javne nabavke, telefon 020 404 156, e-mail [email protected]

rfzcg.co.me

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore sa sjedi-

štem u ulici Vaka Đurovića bb, Podgorica oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

RTG filmova (suva tehnologija) za potrebe DZ Kolašin,

KCCG, OB Bar, OB Berane, OB Bijelo Polje i OB Nikšić,

procijenjene vrijednosti 47.572,88 EUR-a, evidentirana u

evidenciji javnih nabavki pod brojem 11/18.

Tenderska dokumentacija broj 09-2906 od 16.04.2018.

godine objavljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.medana17.04.2018.godine. Licezadavanje

informacija Vinka Vukeljić, službenik za javne nabavke,

telefon 020 404-156, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac „Aerodromi CrneGore”A.D., PoslovnazgradaAerodro-

ma Podgorica, Golubovci b.b., oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Osiguranjeododgovornosti, ukupneprocijenjenevrijedno-

sti sa PDV-om 50.000,00 €.

Tenderskadokumentacijabr. 01-1813objavljena jenaPor-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me,

dana

17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Ivana Sekulić telefon +382 20

444 250, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za že-

ljeznice, Podgorica, Hercegovačka 75, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Usluge – zakup poslovnog prostora u Podgorici, za potre-

be Direkcije za željeznice, ukupne procijenjene vrijednosti

sa PDV-om 38.304,00 €.

Tenderskadokumentacijabroj 02/18 -DZŽobjavljena jena

Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Jugoslav Becić, telefon

020/231-127, e-mail

[email protected]

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Agencija za stanovanje d.o.o. Podgorica, ul. Zetskih

vladara bb oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Nabavka šrafovske robe, okova i sitnog alata ukupne pro-

cijenjene vrijednosti sa uračunatim PDV-om 29.000,00 €.

Tenderska dokumentacija za otvoreni postupak javne na-

bavke broj 2260-5/T-2018 objavljena je na Portalu javnih

nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana 17.04.2018. go-

dine.

Lice za davanje informacija Službenik za javne nabavke

Milanka Caković, telefon 020/623 - 337, e-mail [email protected]

com.me

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Vodovod i kanalizacija doo Podgorica , ul. Zetskih vla-

dara bb ,oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Sukcesivna nabavka kancelarijskog materijala za period

od godinu dana, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-

om: 25.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 07/18 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

17.04.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Nikola Marković, telefon: 020

440 356, e-mail:

[email protected]

Poslovna oznaka I.br.917/2015

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice

, Vasa Raičkovića 4B, u pred-

metu izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca “Prva Banka Crne Gore osnovana 1901.

godine” AD iz Podgorice, koga zastupa Đukanović Dragoljub adv. iz Podgorice,

ul.Mo

-

skovska, br. 169 protiv izvršnog dužnika “Eling” D.O.O. iz Podgorice,

TRGNIKO-

LE KOVAČEVIĆABR. 6, radi naplate novčanog potraživanja, dana 17.04.2018.godine,

donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnomdužniku“Eling”D.O.O. izPodgorice,TRGNIKOLEKOVAČEVIĆABR.6,vršise

dostavljanje zaključka od 16.04.2018.godine, kojim je određen termin održavanja šestog

ročištazaprodaju, isticanjemnaoglasnojtabliPrivrednogsudaCrneGore iobjavljivanjem

u dnevnom štampanommediju koji izlazi na cijeloj teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice, ul.

Vasa Raičkovića br. 4B i to u roku od pet dana od dana poslednjeg objavljivanja oglasa

radi podizanja označenog pismena.

Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim i da će negativ-

neposledicekojemogunastatiovakvimnačinomdostavljanjasnositisamastranka,odno-

sno izvršni dužnik.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od osam dana od dana isticanja pi-

smena na oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom

štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Ministarstvo saobraćaja i pomorstva – Direkcija za že-

ljeznice, Podgorica, Hercegovačka 75, oglašava

OBAVJEŠTENJEOOGLAŠAVANJU

POSTUPKAJAVNE NABAVKE

Radovi – zamjena skretnica br. 43 i br. 46 (49 E1 – 180-7°)

u stanici Bar, ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

115.500,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 01/18 – DZŽ objavljena je

naPortalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

17.04.2018. godine.

Lice za davanje informacija Jugoslav Becić, telefon

020/232-127, e-mail

[email protected]

JUOsnovna škola „Meksiko“ Bar

Objavljuje

JAVNI POZIV

ZAPRIKUPLJANJE PONUDA ZA IZBOR NAJPO-

voljnijeg ponuđača za izdavanje

ŠKOLSKOG PROSTORAU ZAKUP

1.Izdavanje u zakup Fiskulturne sale, radnim danima, u terminu

od18-22časa, i subotom i nedjeljom, sautvrđenomminimalnom

cijenom zakupaod15euraza jedansat treninga, odnosno jedan

termin.

2. Izdavanje u zakupHola u okviru školskog objekta radnimdani-

mau terminuod18 -22časa saminimalnom mjesečnomcijenom

zakupa od 10,00 eura za jedan sat treninga.

3. Izdavanje u zakup prostorije za rad Đačke kuhinje sa minimal-

nom mjesečnom cijenom zakupa od 200,00 eura.

4. Izdavanje u zakup prostorije opremljene za rad Zubne ordina-

cije sa minimalnom mjesečnom cijenom zakupa u iznosu od

70,00 eura.

5. Izdavanje u zakup Školskog poligona svim danima, u toku

ljetnjeg raspusta sautvrđenom minimalnom cijenom zakupa od

5,00 eura za jedan sat treninga, odnosno jedan termin.

6. Navedeni prostor se izdaje na period za školsku 2017/18.g.

Prilikom dostavljanja ponuda na Javni poziv obavezno dostaviti

sledeće podatke za klubove i firme: Rješenje o registraciji- PIB,

adresu, žiro račun, imeprezime i JMBG licaovlašćenogzazastu-

panje,

za fizička lica: Ime i prezime,Jmbg lica koje će vršiti zastupanje,

adresu stanovanja i tekući račun.

8. Plaćenjezakupasevrši unaprijednajkasnijedo5-ogumjesecu

za taj mjesec.

Napomena: Ponuđači zazakup đačke kuhinjeporednavedenog

dužni su dostaviti: Rješenje o upisu uRegistar odobrenih objeka-

ta, asortiman proizvoda, cjenovnik za isti i Sertifikat o bezbjedno-

sti hrane.

Javni poziv je otvoren 8 (osam ) dana, od dana objavljivanja u

sredstvima javnog informisanja.

Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu škole: Popovići

bb Bar sa naznakom –za zakup školskog prostora.

Direktorica škole

Elda Džanković Ibrišimović, prof.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uticaja

naživotnusredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“, br. 40/10,

73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planiranje i uređenje

prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta Ljekočević Marinu, iz Podgorice, donijeto

Rješenje broj UP.08-353/18-63/2 od 10. aprila 2018. godine, ko-

jim je odlučeno da za poljoprivredno gazdinstvo - proizvodnja

krompira i lubenice, na kat. parcelama broj 239 i 241 KO Vranj, u

Podgorici, nije potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvid u navedenu odluku može se izvršiti u prostorijama Sekreta-

rijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, svakog

radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom okviru od

petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.