Previous Page  24 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 36 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Oglasi i obavještenja

I. br. 166/2015

Javni izvršitelj SinišaMilačić izBerana,

ulica „Njegošev trg“ bb, upravnoj stvari izvrš-

nog povjerioca “Prva banka Crne Gore, osnovana 1901. godine” AD Podgorica, koju

zastupa punomoćnik Dragoljub Đukanović, advokat iz Podgorice, protiv izvršnog duž-

nika Hadžialjević Šefkije iz Plava, Zanatska bb, radi naplate novčanog potraživanja, vr.

sp. 46.445,94 eura, prodajom nepokretnosti koja je predmet izvršenja, shodno odred-

bama čl. 169 – 177. ZIO – a, donio je dana 13.04.2018. godine

ZAKLJUČAKOPRODAJI

I. Određuje se drugo ročište za prodaju javnim nadmetanjem nepokretnosti izvršnog

dužnika Hadžialjević Šefkije iz Plava, upisane u LN br. 1830 KO: Berane, na kat. parce-

li br. 1382, označene kao stambeni prostor, sprat P4, površine 67 m2.

II. Vrijednost nepokretnosti iz stava I ovog zaključka utvrđena je rješenjem Javnog izvr-

šitelja I. br. 166/2015 od 23.02.2018. godine, na osnovu nalaza i procjene ovlašćenog

procjenitelja Šekularac Dragana iz Berana, na iznos od 23.579,54 eura.

III. Ročište za prodaju navedene nepokretnosti održaće se dana 30.04.2018. godine u

10:00 časova u prostorijama postupajućeg javnog izvršitelja koje se nalaze na adresi

„Njegošev trg“ bb u Beranama. Nepokretnost se može razgledati svakog radnog dana

u periodu od 12.00 do 14.00 časova.

IV. Na drugomročištu za prodaju usmenim javnimnadmetanjemnepokretnost semože

prodati ispod utvrđene vrijednosti, ali ne ispod 50% te vrijednosti, stim što se stranke i

založni povjerioci mogu sporazumjeti, izjavom datom na zapisnik kod javnog izvršitelja

pred kojim postupak izvršenja teče, da se nepokretnost može prodati putem javnog

nadmetanja po cijeni nižoj od utvrđene vrijednosti.

V. Ponudioci su dužni, izuzimajući izvršnog povjerioca, kao eventualnog ponudioca, da

prije početka nadmetanja, a najkasnije do 29.04.2018. godine, polože jemstvo na žiro

račun javnog izvršitelja broj 510-87202-43 kod Crnogorske komercijelne banke AD

Podgorica, u iznosu od 10% od ukupno utvrđene vrijednosti navedene nepokretnosti,

odnosno iznos od 2.357,00 eura. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena vratiće se

jemstvo odmah po zaključenju javnog nadmetanja, osim drugom i trećem ponuđaču.

VI. Najbolji ponudilac-kupac jedužandacijenuzakoju jekupiopredmetnunepokretnost

položi u depozit kod javnog izvršitelja na žiro račun broj 510-87201-46 kod Crnogorske

komercijelnebankeADPodgorica, u rokuod8danapo zaključenju javnognadmetanja,

nakon čega će mu se stvari predati u nesmetanu državinu, a njihovim preuzimanjem

kupac postaje vlasnik istih.

VII. Ako najbolji ponudilac-kupac ne položi prodajnu cijenu u roku od 8 dana po zaklju-

čenju javnog nadmetanja, javni izvršitelj će prodaju predmetne nepokretnosti oglasiti

nevažećom.

VIII. Ako je kupac izvršni povjerilac čije potraživanje ne dostiže iznos postignute cijene

na javnomnadmetanju i ako bi se, s obziromna njegov red prvenstva, mogao namiriti iz

cijene, dužan je da na ime cijene položi razliku između potraživanja i postignute cijene.

IX. Zaključak o prodaji biće objavljen u dnevnim novinama „Pobjeda“.

Berane, dana 13.04.2018. godine

JAVNI IZVRŠITELJ

Siniša Milačić, s.r.

Pravna pouka:

Protiv ovog zaključka prigovor nije dozvoljen.

„Deponija“d.o.o.Podgorica,na osnovu člana 5 Uredbe o prodaji i davanju u zakup stvari u državnoj

svojini (Službeni list CG „broj 44/10) , objavljuje

JAV N I PO Z I V

za prikupljanje ponuda radi prodaje oštećene radnemašine

I Predmet javnog poziva je prikupljanje ponuda radi prodaje radne mašine koja je oštećena usled

požara i to :

Buldozer gusjeničar proizvodjač Komatsu, Japan ,tip i model D65EX-15EO, godina proizvodnje

2008., snaga i radna zapremina 153 Kw,8270 cm ³ broj šasije:KMTOD100P01071071,Motor ,model

SAA6D114E-3 common rail, serijski broj mašine 71071, radni uredjaji :Trozubi riper,model DRP-080-

4A Serijski broj A08-153, Daska ,tip 4CA21-G,serijski broj 7‚1071 kapacitet 5,6 m ³ masa 12360 po

početnoj cijeni od 9.099,00 eura.

Predmetna mašina se prodaje u vidjenom stanju

II Pravo učešća na javnom pozivu za prikupljanje ponuda imaju sva pravna i fizička lica.

Učesnicijavnogpozivasudužnida uzprijavudostaveličnepodatkezafizičkolice(imeiprezime,adresu

stanovanja ,matični broj odnosno broj lične karte ili pasoš),a za pravna lica naziv i sjedište ,potvrda o

registraciji iz Centralnog registra privrednih subjekata,Poreske uprave,za domaća ,odnosno dokaz o

registraciji nadležnog organa matične države stranog ponudjača ,za strana lica u formi originala ili

ovjerene kopije ,ne starije od 6 (šest ) mjeseci od dana raspisivanja Javnog poziva

III Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda su dužni da u postupku prikupljanja ponuda uplate

iznos depozita i to :10% od početne cijene u korist računa „Deponija“d.o.o.Podgorica 550-8434-98

koji se vodi kod Societe Generale Montenegro banke sa naznakom „učešće na javnom pozivu „ i

dokaz o uplaćenom depozitu podnesu zajedno sa prijavom u zapečaćenoj koverti.

IVPrijave po javnompozivu podnose se u zatvorenoj koverti Deponiji d.o.o. ul. Španskih boraca b.b.

najkasnije do dana 24.04.2018.godine do 11,30 časova ,putem pošte ili na arhivi Društva ,sa obave-

znomnaznakom „Ponuda po javnompozivu za prikupljanje ponuda za prodaju oštećene radnemaši-

ne –ne otvaraj“

V Javno otvaranje ponuda,na kojem su pozvani svi zainteresovani ponudjači ,biće održano dana

24.04.2018.godinesapočetkomu12,00časovauposlovnimprostorijama „Deponija“d.o.o.Podgorica.

VI Pod najpovoljnijom ponudom smatrat će se od strane ponudjača najveća ponudjena cijena izraže-

na u eurima koja ne može biti manja od početne.

Komisija će izvršiti rangiranje ponuda u skladu sa dostavljenom dokumentacijom i utvrditi rang listu .

Obavještenje o najpovoljnijem ponudjaču dostavit će se učesnicima postupka u roku od 3 dana od

sprovodjenja postupka.

Učesnici javnog poziva za prikupljanje ponuda imaju pravo prigovora na Odluku Komisije u roku od 5

dana od dana dobijanja obavještenja o rezultatima provedenog javnog poziva.

Učesniku javnog poziva za prikupljanje ponuda,koji ne uspije u postupku ,uplaćeni iznos depozita će

se povratiti u roku od 3 dana od dana isteka roka za prigovor.

Učesniku javnog poziva ,sa najpovoljnijomponudomuplaćeni iznos depozita će biti uračunat u cijenu

predmetne mašine.

Učesnik javnogpoziva ,koji je izabrankaonajpovoljniji ponudjač jeobavezanda isplati cjelokupni iznos

kupoprodajne cijene i da saovlašćenim licem„Deponija“d.o.o. zaključi Ugovor o kupoprodaji u rokuod

8 dana od dana konačnosti Odluke o izboru najpovoljnijeg ponudjača.Ukoliko se ugovor ne zaključi u

naznačenomroku ima se smatrati da je najpovoljniji ponudjač odustao od kupovinemašine i isti nema

pravo na povraćaj uplaćenog iznosa.U tom slučaju ugovor će se zaključiti sa sledećim najpovoljnijim

ponudjačem.

Sve troškove oko poreza i prenosa vlasništva snosi kupac.

Zainteresovani ponudjači mogu izvršiti razgledanje radnemašine koja je predmet javnog poziva sva-

kog radnog dana od 08 do 14 časova.

Kontakt osoba :Ratko Pavićević

,dipl.ing.el

. telefon 067 640 971.

Broj: 2414

„Deponija“d.o.o.Podgorica

Podgorica, 17.04.2018.godine