Previous Page  22 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 36 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Drugi pišu

Piše:

DraganBursać

Nije ovo priča o Vojislavu Še-

šelju. Ne zaslužuje on bilo ka-

kvu ljudskupriču.

Ovo je priča oĐoki Stevanovi-

ću, Srbinu iz okoline Brčkog.

IzGornjihDubravica.

Ovo je priča o čovjeku, ljud-

stvu, zločinunad ljudima.

O zločinu za koji niko nikada

nije odgovarao.

Moralni princip

jači oDsMrti

Đoko se početkom rata 1992.

vratio iz Slovenije u svoju ne-

dovršenukućuuGornjimDu-

bravicama. Bio je dobar čo-

vjek. Lokalni SDS zamolio ga

je da bude na čelu partije u se-

lu. Dok se situacija “ne smiri”.

Stevanović nije čekao da se si-

tuacija “smiri”. Išao je sam od

sela do sela, od većinski boš-

njačkihŠatrovićadohrvatskih

DonjihDubravica i u razgovo-

ru sa lokalnim stanovništvom

pokušavao da miri ljude i spa-

šava što se spasitimože.

Ali, psi rata bili su moćniji.

Krajemaprila i početkomma-

ja, prije tačno 26 godina, srp-

ske paravojne formacije spali-

le su mostove u Brčkom i

formirale logor Luka.

I tu počinje priča. Bošnjaci i

Hrvati na teritoriji Brčkog

ostali su u četničkom obruču.

A ostati u četničkom obruču

značilo je sigurnu smrt. Smail

Ribić, sekretar Stranke demo-

kratske akcije Opštine Brčko,

koji jeu tomtrenutkubiouŠa-

trovićima,zamoliojeStevano-

vićadagaprebaciprekograni-

cenebi li sedočepao slobodne

teritorije, a onda nekako po-

kušao da dođe do porodice u

Njemačkoj.

Đoko je pristao. Ribić mu nije

bio prijatelj nego poznanik.

Ali, kada ste čovjek, ondaosje-

ćate ljudsku dužnost da po-

mognete čovjeku. I budete uz

njega. Do kraja.

U vrelom posavskom vazdu-

hu sa početka maja 1992. mo-

gla se osjetiti smrt. Punktu

koji su držali šešeljevci prišao

je automobil sa dvojicom lju-

di. Đoko i Smail. Znojavi dla-

novi, sparan dan, olovno nebo

i neke ptice. Legitimisanje je

bilo samo uvertira u ono što je

slijedilo.

KoliKoKoštasrpstvo?

Šešeljevcima jesamobiločud-

no što se jedan Srbin vozi sa

“balijom”u istomautomobilu.

Još kad su saznali da je riječ o

Stevanoviću, istom onom koji

je umjesto noža zadužio do-

bru volju, pa miri ljude u seli-

ma,adapomažejednom“bali-

ji” iz SDA, presuda je bila

gotovo ispisana u memljivoj

izmaglici ponadBrčkog.

Obojica suodvedenaupolicij-

sku stanicu i onda je počela

golgota. Đoko i Smail su posa-

đeni na dvije stolice, okrenuti

leđima jedanoddrugog i zave-

zaniistimlisicama.OdĐokeje

traženo, gotovo biblijski, da se

“odrekne”Smailaizauzvratće

biti oslobođen. Valjda se tako

kupovalo srBstvo. Ne, Steva-

nović je doveo čovjeka. Sa čo-

vjekom će izaći ili na slobodu

ili ući u vječni život.

Smail i Đoko su onako ruku

podrukudobesvijestiprebija-

ni, na kap vode održavani u ži-

votu da bi tortura mogla da se

nastavi. Anastavljala se i traja-

la dva dana u lokalnoj policij-

skoj stanici.

I mogli su ih tući do Sudnjeg

dana; ljudskost se nije dala

istjerati.

“Ko te j..ekadnećeš?”, bile su ri-

ječi policajca, koji ih šalje dalje.

Tako svezane, izubijane i po-

nižene sproveli su u zloglasni

logor Luka.

A to je značilo smrt. I smrt je

stigla. UviduŠešeljevihubica.

šutnjacijena

herojstva

NovinarAmerTikvešamnogo

godina kasnije razgovarao je

saEdhemomRibićem, jednim

od rijetkih svjedoka Đokinog

ubistva koji je bio spreman

svjedočiti:

“Jedno poslijepodne došli su

ljudi koji su se predstavili kao

pripadnici Šešeljeve stranke.

Psovali suĐoki srpskumajku i

ubili su ga pištoljem ispred

nas, pucali su mu u čelo, da bi

se isti ti ljudi poslije ponoći

vratili i ubili Smaila.”

Tako su to radili Šešeljevi ađu-

tanti. Mjerne jedinice srBstva.

Nije bio problemubiti čovjeka.

Ne, nije šešeljevcima bio naro-

čit problem ubiti čovjeka, po-

gotovo ako je taj čovjek Srbin i

neodričeseljudskosti.Pogoto-

vo akomu je bitnije biti čovjek

negoSrbin.AtakavjeĐokobio.

Ogledni primjer za odstrel.

Iza sebe je Stevanović ostavio

dvoje djece, ženu, oca, majku,

rodbinui izabraosmrt saSma-

ilom, čovjekom.

Logor Luka progutao je tijela

približno 400 ljudi. Nesrba i

jednogĐokuStevanovića.Đo

-

kina majka je sve vrijeme go-

voriladajeponosnanasina,da

bi se samo sažalila nad ubica-

ma uz poruku da će ih Bog ka-

zniti,alidasekaznaneprenosi

na djecu im.

Đokina familija jedanas zabo-

ravljena i odBoga i odnaroda i

odSDS-aiodSDA.Bogvisoko,

a SDS i SDA imaju prečeg po-

sla. Za razliku od Smaila i Đo-

ke, umjesto da mire, oni zava-

đajunarod i kaodapriželjkuju

1992. godinu.

A Za Đoku se ne zna! Kao što

sumu i ubice nepoznate.

O Stevanoviću nema igranog

filma, djeca o njemu ne uče

kao o heroju naroda srpskog.

Jer,tonebivauentitetugdjese

slave ratni zločini. Nema ni

primisli da se nagradi i nahra-

ni ljudskost.

A Šešelj i šešeljevci? Jednako

kao što je Šešelj danas slobo-

dan čovjek i nezakoniti skup-

štinski poslanik u Srbiji, jed-

nako kao što nikada nije

odgovarao za zločine uBosni i

Hercegovini, eto tako ni nje-

govipsi ratanisuodgovarali za

logorLuka, zastotineubijenih

samona jednommjestu, pa, na

koncu, i za junaka naše priče,

koji je zbog date riječi otišao u

smrt sa SmailomRibićem.

srpsKarijaliti

zvijezDazla

Šešelj injegovokrvavonaslije-

đe bili su priča za uveseljava-

nje bolesne i dijabolične svje-

tine, gladne smrti. Šešelj, na

pola puta između populiste i

sadiste i dan-danas, doduše, u

kapacitetu rijaliti zvijezde,

uveseljava narodnemase, pot-

puno nesvjesne zla koje se širi

oko tog čovjeka.

Ali, nije toononajperverznije.

Presuđeni ratni zločinac, koji

je ovih dana dobio kaznu od

desetgodinarobijezapodstre-

kavanjena zločineuHrtkovci-

maikojinikadanijeodgovarao

za gore pobrojana zla, e taj čo-

vjek u slobodno vrijeme drži

predavanja studentima banja-

lučkog Pravnog fakulteta, koji

idu organizovano, o trošku en-

titeta, uposjetu zločincu.

Tako, umjesto da se napravi

ekskurzija i posjeti grob Đoke

Stevanovića, čovjeka koji je

stao ispredŠešeljevihhordida

bi zaštitio brata svog, koji se

samo drugačije zove, umjesto

da studenti odaju počast čo-

vjeku mira klanjaju se i dan-

danasmonstrumu rata.

Opremljeni harpunima i vo-

dootpornim bilježnicama,

Louis, Carlos i Antonis rone

duboko u kristalno bistre vo-

de zaljeva Konos na Cipru i

love opasne predatore - mor-

ske paunove.

Nakon što je naselila dio

Atlantika na istočnoj obali

SAD-a i Kariba, ta riba sada

prijeti i invazijomu Sredoze-

mlje.

Morski biolozi iz istraživač-

kog centra za okoliš Enalia

Physis nakondva zarona vra-

ćaju se s dvadesetak smeđe-

bijelihprugastihprimjeraka.

Naoružana otrovnim bodlja-

ma, taegzotičnariba,miljeni-

ca vlasnika akvarija, nema

prirodnih neprijatelja u Sre-

dozemlju.Njezindomsugre-

beni, ubod joj je bolan, ali ne i

koban, a izvorno potječe iz

Indijskog oceana.

No ekspanzija morskog pau-

nauSredozemljutolikobrine

znanstvenike, ribare i ronio-

ce da su započeli kampanju

smanjenja njegova broja.

„Proširio se svugdje“, otkriva

jedanodronioca. „Nacijelom

otoku, gotovo svugdje gdje

zaronite, vidite mase mor-

skihpaunova“.

Situacija je ista u Libanonu

gdjeAlainNajem, voditelj ro-

nilačkog kluba sjeverno od

Bejruta, upozorava da ih sva-

ki puta kada zaroni vidi sve

više.

Riba je viđena i uz obale Grč-

ke, Turske i Tunisa.

„Eksponencijalni rast“ mor-

skog pauna u Sredozemlju

posljedica je proširenja Sue-

skogkanala i sveviših tempe-

raturamora,tvrdiJasonHall-

Spencer, profesor morske

biologije s britanskog sveuči-

lišta uPlymouthu.

Hladnije vode zapadnog Sre-

dozemlja, kaže, zasad su po-

šteđene najezde.

UistočnomSredozemlju„za-

totrajeinvazija“,tvrdiDeme-

tris Kletou, direktor Istraži-

vačkog laboratorija za more i

okoliš uCipru.

prvalinijaoBrane

Dvojica znanstvenika zajed-

no s Enaliom i nekoliko dru-

gih partnera koji uključuju

SveučilištenaCipruiOdjelza

ribarstvo i istraživanje mora

predvodepilot projekt imena

„Relionmed“ koji financira

LIFE, europski program za-

štite bioraznolikosti.

Njihov je cilj pretvoriti Cipar

u „prvu liniju obrane“ odnaj-

ezdemorskog pauna.

Invazivnevrstesu,uzgubitak

staništa i pretjeranu eksploa-

taciju, među pet najvećih

uzrokasmanjenjabioraznoli-

kosti diljem svijeta, upozora-

vaMeđunarodni savez za za-

štituprirode.

Takav gubitak remeti ekosu-

stave i ljudske aktivnosti ovi-

sne onjima.

Morski paun od osamdesetih

godina uzrokuje „znatnu šte-

tu“ na američkoj i karipskoj

obali, kaže morski biolog

Carlos Jimenez, koordinator

istraživanja uEnaliji.

Tvrtka za istraživanje okoliša

VertigoLab procjenjuje da je

najezda te ribe u Francuskim

Antilima, nizu sedammanjih

otoka na Karibima, koštala

više od „10 milijuna eura go-

dišnje“.

prožDrljivost

Lokalne ribe laki su plijen

sposobnogpredatora.Morski

paun je u dvije godine u za-

padnom Atlantiku smanjio

brojnost 40 vrsta koraljnih

ribazaoko65posto,pokazuje

istraživanje iz 2012. koje je fi-

nanciralo kanadskoVijeće za

prirodne znanosti i istraživa-

nja.

Istodobno se smanjio ulov

određenih vrsta riba, uklju-

čujući škarpine.

Zbog toga se Sredozemljem,

relativnomalommoru, alive-

likom biseru bioraznolikosti

s oko 17 tisuća vrsta, širi strah

odmorskihpaunova.

„Zabrinuti smo jer su toliko

proždrljivi“, ističe Jimenez

dok secira morskog pauna u

svomureduuNikoziji.

„Stvaraju dodatni pritisak na

ekosustave koji su već pore-

mećeni pretjeranom eksplo-

atacijom pomorskih resursa,

zagađenjemi turizmom“, do-

daje.

Ciparski su ribari zabrinuti i

jer sumnogi od njih bili žrtve

morskogpauna.Osimsnažne

boli, njegovi ubodi mogu iza-

zvati alergijske reakcije.

Ministarstvo unutrašnjih po-

slova Republike Srpske je taj-

nom kupcu prodalo više od 10

hiljada komada oružja koje su

građani dobrovoljno predali

MUP-u ili koje je oduzeto od

građana, otkriva portal CAPI-

TAL.ba

MUP uporno od javnosti krije

kome i po kojoj cijeni je proda-

to 10.771 komadoružja.

Prema zvaničnim podacima

MUP-a, po raznim osnovima

ukupno je prikupljeno 15.634

komada oružja raznih vrsta,

marki,modela i kalibara,

„Prikupljeno oružje od strane

MUP-a RS podrazumijeva

oružje koje su građani predali

tokom dobrovoljne predaje

oružja,teamnestijegrađanaod

sankcijakojisutoučinilipoZa-

konuooružjuimuniciji,oružje

oduzeto u završenim uprav-

nim postupcima primjenom

mjere bezbjednosti i zaštitne

mjere predviđene zakonom,

oružje koje se ima uništiti po

naredbi suda kao i oružje, dije-

lovi oružja i municije čije na-

bavljanje i držanje građanima

nijedozvoljeno.Ukupnojepri-

kupljeno15.634komadaoružja

raznih vrsta, marki, modela i

kalibara“, navodi se u odgovo-

ruMUP-aRS na pitanjaCAPI-

TAL-a.

Odnavedenogbroja, navodi se,

odlukomministra unutrašnjih

poslova 2.904 komada kratkog

oružjalegalizovanojeizadrža-

nozapotrebeMUP-aRS,10.771

komada oružjanakon legaliza-

cije prodano je direktnom po-

godbom, dok je samo 1.959 ko-

mada oružja uništeno.

„Oružje nije prodavano putem

licitacije,većjeprodanoputem

direktne pogodbe po izvrše-

nimprocijenjenimvrijednosti-

ma i uz primjenu knjigovod-

stvene vrijednosti po svakoj

marki i tipu oružja specificira-

nomuMUP-u“, odgovoreno je

izMUP-aRS.

Međutim,izMUP-aRSsuune-

koliko navrata odbili da odgo-

vore na naša pitanja kome i po

kojoj cijeni je prodato oružje.

Umjesto konkretnog odgovo-

ra, navedeno je da je „prodaja

oružja koje je predato MUP-u

RS izvršena direktnompogod-

bom iz razloga što se, u kon-

kretnom slučaju, radi o oružju

neispitaneispravnosti“,tedaje

„stoga procijenjeno da se ne

može vršiti prodaja ovakvog

oružjaputemjavneprodaje, pa

je prodaja izvršena jednom

kupcu koji je ovlašten i regi-

strovan za remont, servis,

opravku i prodajuoružja“.

Poslije opravdane sumnje u

istragu i vjerodostojnost infor-

macija koje su saopštene iz

MUP-a RS u vezi sa smrćuDa-

vidaDragičevićazbogčegaseu

Banjaluci svakoga dana orga-

nizuju protesti građana, kao i

nemuštih informacija o napa-

du zoljom na zgradu Agrama,

ovo je još jedan u nizu slučaje-

va u posljednjih dvadesetak

dana koji dovodi u pitanje ak-

tivnostiMUP-a RS i čelnih lju-

diministarstva.

Kakosunaši šešelji ubijali

najčasnijebosanskeSrbe

Ne, nije

šešeljevcima bio

naročit problem

ubiti čovjeka,

pogotovo ako

je taj čovjek

Srbin i ne odriče

se ljudskosti;

pogotovo ako

mu je bitnije

biti čovjek nego

Srbin

IzasebejeĐokoStevanovićostaviodvojedjece,ženu,oca,majku,rodbinui

izabraosmrtsaSmailomRibićem,čovjekom

MUP RS tajno prodao

više od deset hiljada

pušaka i pištolja!

Ribanaoružana

otrovnimbodljama

prijetiMediteranu