Previous Page  2 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 36 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjednik

RusijeVladimirPutinčesti-

tao je lideruDemokratske

partije socijalistaMiluĐuka-

novićupobjedunapredsjed-

ničkimizborima.

- Smatramo da bi razvoj rusko-

crnogorskih odnosa u duhu

tradicionalnog prijateljstva bio

u skladu sa interesima naroda

obje zemlje - navodi se u čestit-

ki Putina.

I predsjednik Vlade Španije

Marijano Rahoj čestitao jeMi-

lu Đukanoviću pobjedu na

predsjedničkimizborima.

- Nadam se da ćemo tokomVa-

šeg narednog predsjedničkog

mandata nastaviti da jačamo

izvanredne bilateralne odnose

koji postoje između naše dvije

zemlje - navodi se u čestitki.

Italijanski predsjednik Serđo

Matarela kazao je, čestitajući

Đukanoviću,daćeItalijanasta-

viti da podržava Crnu Goru na

putu evropskih integracija.

Matarela je rekao da će Italija

nastaviti dapodržavaCrnuGo-

ru, kao što je to činila i u proce-

supriključenjaNATO-u.

- Siguran samda će Crna Gora,

tokom Vašeg predsjedničkog

mandata, odlučnonastaviti put

u tom pravcu, omogućavajući

konkretak napredak koji joj je

neophodan kako bi, u bliskoj

budućnosti, postala dio zajed-

ničke evropske porodice - na-

vodi se u čestitki.

Dodaje se da jeMatarela kazao

dasenadadaćesesaĐukanovi-

ćemsresti uRimu, i daćezajed-

nički rad doprinijeti osnaživa-

nju partnerstva, te odlične

bilateralneodnoseučiniti zreli-

jim,uduhupolitičkih,ekonom-

skih i kulturnih veza koje isto-

rijski povezujudvije države.

Pobjedu na izborima predsjed-

nikuĐukanovićuuputiojeLuis

Ajala, predsjednik Socijalistič-

ke internacionale.

Ajala je kazao da ubjedljiv re-

zultat u korist Đukanovića

predstavlja dokaz da politika

ljevice i vrijednosti koje on za-

stupaimalaodjekunutarbirač-

kog tijela, koje je napravilo ja-

san izbor.

- Istovremeno, Vaša pobjeda je

i pobjeda crnogorskog naroda,

ali i pobjeda za globalnu poli-

tičku porodicu Socijalističke

internacionale - zaključio je

Ajala.

Sergej Stanišev, predsjednik

Partijeevropskihsocijalistače-

stitao je pobjedu na izborima

Đukanoviću, istakavši da je

njegova velika pobjeda garant

daljeg evropskog puta Crne

Gore.

Čestitku Milu Đukanoviću

uputila je i predsjednica Bu-

garske socijalističke partije,

KorneliaNinova.

R.P.

PODGORICA

–Nijedan

pravni akt nepropisujekada

se, nakon izbora, održava

inauguracijanovogpred-

sjednikaCrneGore. Sobzi-

romna todamandat dosa-

dašnjegpredsjednikaFilipa

Vujanovića ističe 20.maja,

očekivano jedaupravo tog

datumabude inaugurisan

novoizabrani šef državeMi-

loĐukanović.

Praksa do sada bila je da novo-

izabrani predsjednik polaže

zakletvu pred poslanicima na

dan kada ističe mandat njego-

vom prethodniku. Vujanović

je i2008. i2013. godinebioina-

ugurisan20.maja.

- Istoga dana kada je isticao

mandat predsjedniku države

održavala se Skupština na Ce-

tinju i novi predsjednik pola-

gao zakletvu, kako ne bi bilo

„praznog hoda“. Očekivano je

da tako bude i ove godine, iako

je 20. maj nedjelja. Ako bi se

prolongiralo nekoliko dana

zbog praznika koji slijedi 21.

maja, ušli bismo u rizik da ne-

mamo predsjednika države –

kaže izvor Pobjede iz Skupšti-

ne.

Inauguracija je ceremonija

preuzimanja dužnosti novog

predsjednikadržave. Šef drža-

ve, poUstavu, počinje funkciju

polaganjem zakletve pred po-

slanicima.Tekstzakletveglasi:

„Zaklinjemsesvojomčašćuda

ću dužnost predsjednikaCrne

Goreobavljati savjesno i odgo-

vorno za dobro svih građana

našedomovine. Kaopredsjed-

nikdržaveposvetićuseočuva-

njunezavisnosti i suvereniteta

Crne Gore i njenoj afirmaciji

kao građanske, demokratske,

ekološke i države socijalne

pravde, zasnovane na vladavi-

ni prava“.Nakonpolaganjaza-

kletve slijedi svečani dio, od-

nosno novi predsjednik

organizuje koktel ili prijem za

zvanice.

I.K.

Pobjedniku predsjedničkih izboraMilu Đukanoviću stižu čestitke

svjetskih državnika i međunarodnih sestrinskih organizacija i partija

Čestitali Putin,

Rahoj,Matarela...

ĐUKANOVIĆ:

Hvalavamna

podršci

PODGORICA

- Novoizabra-

nipredsjednikCrneGoreMilo

Đukanović zahvalio se na

svojoj zvaničnoj Fejsbukstra-

nici građanima koji su ga po-

držali.

- Dragi prijatelji, hvala vamna

podršci koju ste mi pužili to-

kompredsjedničkekampanje

i ogromnompovjerenju koje

ste mi ukazali vašim glasovi-

ma. Zahvaljujem se i svima

vama koji stemi uputili čestit-

kepovodom izbornepobjede

koju smo zajedno ostvarili.

Vjerujem da ćemo složno

osvajati predstojeće dionice

naevropskomputunašeCrne

Gore i da ćemo, zahvaljujući

tomputu, živjeti u još stabilni-

joj, još naprednijoj i još boljoj

državi - piše na zvaničnoj

Fejsbuk stranici predsjednika

MilaĐukanovića.

R.P.

Nije zakonski određeno do kada novi predsjednik

mora da položi zakletvu pred poslanicima

Inauguracija

20.maja?

Vladimir Putin