Previous Page  12 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 36 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

CrnomGorom

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština.

BAR:

od 9:30 do 14 sati Debelje,

Prelevići i Lučka Ekonomija; od

10 do 16 sati u trajanju od 15 do

40minuta dijelovi grada.

BERANE:

od 9 do 14:30 sati

Beranselo, DV Dolac, Vinicka i

dio Buče.

BIJELOPOLJE:

od 9 do 15 sati

Sutivan, Potkrajci, Kisjela Voda,

Njegnjevo, Gubavač, Kukulje,

Sela, Kanje, Mioče, Bistrica i

Konatari.

CETINJE:

od 7 do 17 sati pod-

ručje Ćeklića, Resne, Bjelica,

Cuca, Čeva, Lastve Čevske; od

8 do 18 sati Njeguši, Žanjev Do,

Potkrš, Klopot, Pelev Brijeg,

Lutovo, Boljesestre, Seoštica

i Orah, željezničke stanice

,,Lutovo“ i ,,Bioči“; od 9 do 15 sati

Oćevići, Zaćir, Dubova, Ćeklin,

Strugari, Markov Do, Bokovo,

Đinovići, Kosijeri, Dobrsko Selo,

Ulići, Štitari, Orašani, Mikulići i

Tomići.

GUSINJE:

od 9 do 14:30 sati

Kruševo.

HERCEGNOVI:

od 14:30 do 18

sati Igalo centar, Servisna zona,

Njivice, Žvinje Sutorina, Mojdež

Ratiševina, Sušćepan, Topla1,

Topla 2, Topla 3, djelovi naselja

Crveni krst, Dubrava Stanišića i

Dom Zdravlja Herceg Novi.

KOLAŠIN:

od 8:30 do 14:30

sati Vrujca i Ravni; od 8:30 do

14:30 sati Jasenova, Ocka Gora,

Trešnjica, Liješnje, Velje Dubo-

ko, Međuriječje, Mrtvo Duboko,

Gornja Rovca i Trmanje.

KOTOR:

od 9 do 14 sati Krivo-

šije.

MOJKOVAC:

od 9 do 11:30 sati

Polja.

PETNJICA:

od 8:30 do 14:30

sati Radmanci.

PLJEVLJA:

od 8 do 15 sati

Komini, Bušnje, Velike Krće,

Rađevići, Kordovina i Ljutići.

TIVAT:

od 8 do 14 sati Gornje

Seljanovo.

ULCINJ:

od 8 do 18:30 sati

Kolomza, naselje prema Raki-

tama, Kruče (iznadmagistrale i

kodmosta), Pistula i Zoganje; od

8:15 do 14:45 sati Vladimir.

I. T.

NIKŠIĆ:

Direktori srednjihstručnihškola zadovoljni rezultatimadualnogobrazovanja

Đaci uče i

zarađuju,

tržištedobija

zanatlije

Iz tri škole 40 đaka obučava se za autoelektričare,

elektroinstalatere, frizere, bravare, zavarivače,

automehaničare, kuvare i konobare. Oni imaju

mogućnost damjesečno zarade od 50 do 100 eura

NIKŠIĆ

Po sistemudualnog

obrazovanjaove školske go-

dineobrazuje se skoro300

učenika, iz 27 školau 18op-

ština.Međunjima je40nik-

šićkih srednjoškolaca. Šansu

dauz radnaučeposao i zara-

de stekli sunaosnovuuspje-

hau školi i procjeneprofeso-

rakoji izvodepraktičnu

nastavu. Izuprava tihvaspit-

no- obrazovnihustanova za-

dovoljni surezultatima jer,

kažu, osimštođaci stiču

praktična znanjaobavljajući

praksu, svi zajedonobezbje-

đujuneophodnekadrove za

tržiše radakomfali zanatlija.

Iz Srednje stručne školeupro-

gramjeuključeno11učenika iz

sva tri razreda, koji su raspore-

đeni u 11 preduzeća.

POSLODAVCI

Prema riječima direktora te

obrazovne ustanove Slavka

Bojovića i poslodavci i učenici

su zadovoljni programom.

–Na ovaj programsuprijavlje-

ni autoelektričari, elektroin-

stalateri i frizeri. Svi učenici

imaju neku vrstu stipendije, a

Praksu uz redovnu nasta-

vu obavlja i 16 đaka iz

Ekonomsko-ugostiteljske

škole. Budući kuvari i

konobari su angažovani

kod četiri poslodavca.

Direktor te obrazovne

ustanove Zoran Drlje-

vić, kaže da se sistem

pokazao kvalitetan i

objašnjava da kod svakog

poslodavca, koji je uklju-

čen u program, postoje

instruktori, koji prate rad

učenika.

– Predmetni profesori

na kraju školske godine

imaju veliku pomoć

instruktora u formiranju

završne ocjene – kaže

Drljević.

On smatra da ima pro-

stora za poboljšanje pro-

grama.

-Poboljšanje se može

ostvariti ako instruktori

imaju određena pedagoš-

ka znanja, koja bi, na pri-

mjer, stekli na seminarima

ili na neki sličan način –

pojasnio je Drljević.

Instruktori

dasteknu

znanjeiz

pedagogije

ukoliko se pokažu kao dobri

radnici, nakon treće godine

učenja i završetkaškole, posto-

ji mogućnost da ih poslodavac

zadrži, a đaci dobiju posao –

kažeBojović.

Dualni sistem obrazovanja,

dodaje on, ima podršku poslo-

davaca koji pokazuju sve više

interesovanja da se uključe.

–Sistemsepokazaokaoveoma

dobar kod poslodavaca, pa iz

jedne firme traže da u nared-

noj godini bude uključeno 28

učenika. Ukupno 11 učenika

pohađa program, s tim što se u

toku ove godine javilo čak

osamnovih preduzeća kako bi

eventualno sklopili ugovore –

kazao jeBojović.

Dualnoobrazovanjetj.paralel-

no učenje i rad kod poslodavca

zaučeniketrećegstepena,gdje

učenik dobija i mjesečnu na-

knadu,unašojzemlji,zaživjelo

je nakon decenije. Uključeno

dvaja 50 eura mjesečno, po 75

eura za đake drugog razreda,

dok poslodavci za učenike tre-

ćeg razreda izdvajaju po 100

eura.

AUTOMEHANIČARI

Iz Prve srednje stručne škole,

bivše Mašinske, u program su

uključeni budući bravari, za-

varivači i automehaničari. Di-

rektor škole Goran Davidović

kaže da je veliko interesovanje

i đaka i novih firmi koje bi že-

ljele da se uključe program.

– Ugovori su sklopljeni sa

osamfirmi, dok 18učenikapo-

hađa program dualnog obra-

zovanja. Program ima velike

prednosti u odnosu na praksu

kojuučeniciobavljajuusklopu

redovne praktične nastave,

prijesvegajerseđacipolaznici

dualnog obrazovanja imaju

veće radno iskustvo kod po-

tencijalnih poslodavaca. Za

narednugodinupostojiintere-

sovanje određenih firmi, od-

nosno socijalnih partnera u

ovom progamu, da se uključi

još 10 učenika – kazao je Davi-

dović

On ocjenjuje da sistem dual-

nog obrazovanja pruža više-

struke koristi.

– Sistem je dobar, jer prije sve-

ga malo učenika upisuje zana-

te, a sve je manje dobrih mla-

dih zanatlija. Osim toga, na

ovaj način se zaposlenje mla-

dih rješava na vrlo kvalitetan

način. S obziromna to da se si-

stem dualnog obrazovanja ra-

zvija, postoji mogućnost da se

brojučenika iposlodavaca, ko-

ji će biti uključeni, proširi – re-

kao jeDavidović.

S.DOKNIĆ

Po sistemudualnog

obrazovanja ove

školske godine obrazuje

se skoro 300učenika, iz

27 škola u 18 opština

14 obrazovnih programa, tj.

smjerova: kuvar, konobar, au-

tomehaničar, frizer, zavarivač,

instalater sanitarnih uređaja,

grijanja i klimatizacije, elek-

troinstalater, pekar, prodavač,

monter telekomunikacionih

sistema, poslastičar, bravar,

autoelektričar i obrađivač ple-

menitih metala. Ministarstvo

prosvjete za učenike prvog ra-

zreda koji su uključeni u si-

stem dualnog obrazovanja iz-

CEDIS

Radovi u

13opština

BUDVA

Udruženje zapo-

slenih žena Crne Gore „Žena

danas“ organizuje radionicu

,,Prevencija karcinoma dojke i

grlića materice“ u subotu od 10

časova u Domu zdravlja. Pla-

nirani su pregledi ginekologa,

uzimanje PAPA testa, razgovor

sa ljekarom i konsultacije.

Predavanja i besplatne pre-

glede za učesnice radionice

obaviće ginekolog dr Nebojša

Jokmanović iz Kliničkog centra

Crne Gore i onkološkinja dr

Nada Cicmil-Sarić sa Klinike za

onkologiju.

M. N.

CETINJE

UNjegoševom

parku vandali suuništili

kompletan inventarnadječ-

jemigralištu. Dragi put za

manjeodgodinuuništene su

klupe, tobogani, klackalice...

Nakon što su sredinomprošle

godinedjeloviigralištapolom-

ljeni, a prostor postao mjesto

gdjesedijeteprijemožepovri-

jeditinegoigrati,lokalnaupra-

va je u novembru obnovila

kompletan inventar.

Nažalost neodgovorni pojed-

inci ponovo suuskratili Cetin-

janima prostor za igru tokom

sunčanih, proljećnihdana.

J.Đ.

Cetinje

Vandali opet djeci

,,oduzeli“ igralište

TIVAT

UlučiciKalimanj

zemlja i prljavština, napote-

zuodPinadoPortamasna

mrlja sapastičnimotpadom,

aumandraćuuPortumulj i

plastika.

Ulučici žuto-smeđamrlja ipr-

ljavštinaprekrilesuskoročita-

vupovršinumora, agrađani su

oincidentuobavijestiliopštin-

skuSlužbuza inspekcijskepo-

slove.

- Radnici firme ,,Nikić“, koja

gradi stambene zgrade na lo-

kaciji nekadašnjeg Nikšićkog

odmarališta, građevinskim

mašinama prokopavali su ka-

nal zaotpadnevode iusljedtih

radova došlo je do miješanja

voda i izlivanja nanosa u luči-

cu - pojasnio je slučaj načelnik

opštinske inspekcije, Jovica

Stojković, naglašavajući da će

pravno i odgovorno lice i „Ni-

kić“ biti novčano kažnjeni.

Dan ranije u „Venice Square“,

mali mandrać nautičke mari-

ne PortoMontenegro, unepo-

srednoj blizini hotela „Re-

gent“,izlilesuseotpadnevode

sa velikomkoličnomplastike i

mulja. Otpad je, prema riječi-

ma inspektora bezbjednosti

na moru Lučke kapetanije iz

Kotora, Željka Lompara, sti-

gao iz jednog od kanala koji

dolaze s kopna. Služba za be-

zbjednost marine PortoMon-

tenegro odmah je reagovala.

Do zagađenja mora između

PinaiPortodošlojeprekjučeu

poslijedpodnevnim satima, a

uz masnu mrlju plutao je pla-

stični otpad. Pretpostavlja se

da je do ovog zagađenja došlo

izlivanjempotokaRosino.

S.K.

Tivat: Zadvadana tri ekološka incidenta

,,Nikić“ kriv

zablatou

Kalimanju

PotokaRosino

Budva

Besplatni

pregledi u

subotu

VELIKOINTERESOVANJEĐAKA:

Ekonomsko-ugostiteljska škola