Previous Page  11 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 36 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Srijeda, 18. april 2018.

Hronika

Škrijelju

određen

pritvor do

30 dana

BIJELOPOLJE

- Sutkinja

za istragu bjelopoljskog

Višeg suda Vanja Rakonjac

odredila je juče jednomje-

sečni pritvor Ernesu Škri-

jelju (47) iz Rožaja, koji se

tereti da je ubio rođenog

brata Mersada Škrijelja

(38). Ona je pritvor odre-

dila zbog opasnosti od

bjekstva i načina izvršenja

i posljedice djela. Škrijelj

se sumnjiči da je u nedjelju

oko 21.45 sati ubiomlađeg

brata Mersada. Kako su

kazali iz Uprave policije, on

je usmrtio brata hicem iz

pištolja i to na ulazu u nji-

hovu porodičnu kuću. Škri-

jelj se prilikom saslušanja

u Višem tužilaštvu i Višem

sudu branio ćutanjem.

V.Šb.

PODGORICA

- Suđenje

NikšićankiMoniki Jovano-

vić, optuženoj zaučešćeu

organizaciji pokušajaubi-

stva službenikaZIKS-aMi-

lojaPekovića, juče jeupod-

goričkomVišemsudu

odgođenoza8.maj, zbog

izostanka člana sudskogvi-

jeća, sudijeDragojaJovića.

Prema navodima optužnice,

Jovanović je stavila metke u

pištolj nepoznate marke, kali-

bra 9 milimetara, a koji su ne-

poznata lica koristila 25. mar-

ta 2016. godine, u pokušaju

ubistva Pekovića. Ona je u od-

brani tvrdila da nema veze sa

krivičnim djelom koje joj se

stavljana teret, navodeći dane

poznajePekovića.

Sudski proces vodi sutkinja

DragicaVuković.

B.R.

KOTOR

– Božidar Jablan

(45) uhapšen je zbog sum-

njeda jenožemranio sugra-

đaninaRadaVujkovića (27).

Kako nezvanično saznaje-

mo iz izvora bliskih istrazi,

ranjavanjujeprethodilakra-

ća svađa, usljed koje je Ja-

blan nožem lakše povrijedio

Vujkovića u predjelu grud-

nog koša.

Vujković je prebačen u ko-

torskuOpštubolnicugdjesu

konstatovane lakše povrede

i životmunije uopasnosti.

Jablan se sam prijavio poli-

ciji. Zadržan je upolicijskim

prostorijama do odluke

osnovnogtužiocada li ćebiti

određenpritvor.

Jablan i Vujković nijesu

odranije poznati policiji.

S.M.

PODGORICA

–Postupakpo

privatnoj tužbi VesneBurić

protivadvokataNovaka

Ražnatovića, koji seoptuž-

nicomteretioda je saumi-

šljajempodstrekaonepo-

znatuosobudaubijenjenog

ocaBrankaRadunovića,

obustavljen je.

Viši sud obustavio je i postu-

pak protiv bivšeg inspektora

zakrvnedelikteŽeljkaRažna-

tovića, koji je navodno obma-

nuo sudiju za istrage Višeg

suda u Podgorici Miroslava

Bašovića „u pogledu potrebe

vršenjauviđaja i nalaganjaob-

dukcije tijela pokojnog Radu-

novića“.

Burić je tužbom teretila Raž-

natovića da je 19. maja 2011.

godineuPodgorici sa umišlja-

jem podstrekao nepoznatu

osobu da u 9.30 časova uđe u

kancelarijeizvršnogdirektora

Autoremonta ,,Osmanagić“ i

ubije njenog oca.

Ona tvrdi da je tadašnji viši dr-

žavni tužilac Novak Ražnato-

vić na taj način omogućio bra-

tuMilutinu Ražnatoviću, koji

je bio suvlasnik Autoremonta,

daizbjegnedavrati60.000eu-

ra duga njenomocu.

Advokat Ražnatović je kazao

da postupkom koji je protiv

njega pokrenula Burić, poku-

šava da spriječi zastaru parni-

cekoja sevodi predOsnovnim

sudomu Podgorici protiv nje-

govog brata.

Prema navodima nepotvrđe-

ne optužnice, advokat Ražna-

tović se tereti da je nakon ubi-

stva Radunovića sa NN

osobom organizovao da se ti-

jelo prenese u halu gdje je žr-

tvi biloparkiranovozilokojim

se dovezao.

Optužnicom se navodi i da je

inspektor Šćepanović obma-

nuo sudiju za istrageMirosla-

vaBašovićadanedolaziuhalu

Autoremonta ,,Osmanagić“,

kako bi ga onemogućio da vidi

u kakvom je položaju prona-

đeno tijelo Radunovića i kako

bispriječiodaseuradisudsko-

medicinska obdukcija tijela

koju je ekipa Hitne pomoći

tražila u svomizvještaju.

B.R.

PODGORICA

–SuđenjeBo-

januMarkušukoji se tereti

da se lažnopredstavljaokao

policajacodgođeno je za9.

maj, jer senapretresunije

pojavionjegovadvokatDa-

mirLekić.

Optuženi Markuš ranije je

priznaoda sepredstavljaokao

policajac, ali da je to radio ka-

ko bi spriječio krivična djela.

Prema navodima optužnice,

Markuš se tereti da je u avgu-

stu 2016. prepravio službenu

legitimaciju policajca Todo-

rovića, nalijepio svoju foto-

grafiju, svoje ime i takojekori-

stio.

Markuš jeprošlenedjeljeosu-

đen na četiri mjeseca zatvora

jer je 12. decembra prošle go-

dine prijetio pištoljemmalo-

ljetnikuO.M.

On se teretioda je počinio kri-

vičnodjelougrožavanjesigur-

nosti.

M. L.

„Trofej“

puta odlaziou inostranstvo.

- Da sambio umiješan, ne bih

sevraćaouCrnuGoru.Tozna

i tužilacČađenović – kazao je

IlijaPavlović.

Njegov brat BoškoPavlović je

dodaodažali zbog tragedijeu

kojoj su stradali Boreta i Ze-

čević.

Zbog ubistva Borete i slučaj-

ne žrtve Dragana Zečevića, u

podgoričkom Višem sudu se

vodi proces protiv srpskg dr-

žavljanina Miljana Bulatovi-

ća izNiša, državljaninaBosne

i Hercegovine Vladimira

Šmanje, dok su Budvanin Va-

silije Rafailović, Ratko Vušo-

vić i Ivan Cicmil u bjekstvu i

njima se sudi uodsustvu.

Prema navodima optužnice,

odbjegli Rafailović i Bulato-

vić označeni su kao organiza-

tori kriminalne grupe koja je

likvidirala Đorđa Boretu 7.

decembraprošlegodineuba-

šti lokala „Trofej“uBečićima.

Tomprilikomod više ispalje-

nihhitaca iz automatske puš-

ke kao slučajna žrtva stradao

je doktor u penziji Dragan

Zečević, dok je vlasnik lokala

Ivo Stanišić ranjen.

Kao pripadnici ove kriminal-

ne organizacije koji supomo-

gli izvršenje ovog zločina

označeni suVušović, Cicmil i

Šmanja.

VasilijeRafailović i RatkoVu-

šović se terete da su direktni

izvršioci ubistva Borete i Ze-

čevića.

Ukolikooptužnicaprotivbra-

će Pavlović bude potvrđena,

Tužilaštvo je najavilo da će

zatražiti spajanje ovog pred-

meta sa predmetom protiv

grupe kojoj se već sudi.

B.R.

Kotoraninnožem

raniosugrađanina

Obustavljen postupak protiv bivšeg tužioca

PODGORICA

–Suđenje li-

deruPokreta zapromjene

NebojšiMedojeviću i banja-

lučkombiznismenuMomi-

ruNikoliću, koji se terete za

stvaranjekriminalneorga-

nizacijekoja sebavilapra-

njemnovcauoči i tokomiz-

bornekampanje, zakazano

je zadanas.

Proces ćevoditi sutkinjaVišeg

suda uPodgorici VesnaPean.

Osim Medojevića i Nikolića,

na optužnici su se našli direk-

torPokretazapromjeneDejan

Vujisić, tehnički sekretar te

partije Željko Šćepanović, lo-

kalni diler deviza Gordan Ko-

natar,v.d.glavneurednicepro-

grama TVBudva Iva Pavlović,

član Izvršnog odbora Nove

srpske demokratije Petar

Drašković, Luka Radunović,

sin funkcionera DF-a Slavena

Radunovića, sinovac funkcio-

neraPredragaBulatovića,Vla-

dislav Bulatović, predsjednik

mladihDNP-aNikolaJovano-

vić, član Demokratske narod-

nepartijeAleksandarSekulić i

član Glavnog odbora PZP-a

Mladen Jovanović. Oni se te-

rete za članstvo u kriminalnoj

organizaciji i pranje novca u

produženomtrajanju.

Nikolićjebiomeđuprvimako-

ji su uhapšeni u okviru istrage

opranjunovcakojujeSpecijal-

no državno tužilaštvo pokre-

nulo još u oktobru pretprošle

godine. Specijalno tužilaštvo

skoro godinu je provjeravalo

kako su pojedinci u interesu

PZP-a oprali stotine hiljada

dolara, a za te optužbe, kako

kažu istražitelji, imaju čvrste

materijalne dokaze.

TransakcijeŠćepanovića iKo-

natarau fokus istragedospjele

su pretprošle godine u okto-

bru, kada jekodnjihpronađen

novac sumnjivog porijekla.

KodŠćepanovićajetadazapli-

jenjeno 30.000 dolara, a kod

Konatara 18.000. Kasnije je

utvrđeno da je Šćepanović u

najmanje tri navrata razmije-

nio 100.000dolara u eure. Pri-

likom razmatranja validnosti

dokaza početkom decembra

prošle godine, koji su ponuđe-

ni uzoptužnicu, specijalnadr-

žavna tužiteljka Lidija Vukče-

vić je tvrdila da su činjenični

navodi optužnice u potpuno-

sti potkrijepljeni dokazima,

kako nalazima vještaka finan-

sijske struke, tako i telefon-

skimrazgovorima.

S druge strane, prvoookrivlje-

niMedojević i odbranaostalih

optuženih tražili su da se po-

stupak obustavi jer optužnica

nema elemenata krivičnog

djela. Navodeći da je optužni-

caneutemeljena,Medojevićje

kazao i da jebesmislenodaNi-

kolić, koji se bavi građevin-

skimposlovima, ,,uđe u posao

pranja novca sa njim koji je

najprogonjenijaosobauCrnoj

Gori“.

B.R.

VIŠI SUD:

Počinje suđenje optuženima za pranje novca uoči

izborne kampanje 2016. godine

NebojšaMedojević

danaspredsudom

Nemadokazada jeRažnatović

podstrekivaonaubistvo

Odgođeno suđenje Nikšićanki optuženoj za učešće u organizaciji

pokušaja ubistva komandira ZIKS-a

Izostaočlanvijeća

Advokat

izostaosa

pretresa

Odgođeno suđenje

optuženomza lažno

predstavljanje

NebojšaMedojević

ĐorđeBoreta

Samjestaubistva

Viši sud