Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Društvo

splatnogškolovanja.

Ni Uprava za nekretnine - Po-

dručna jedinica Berane, prošle

godine nije poštovalamišljenje

zaštitnikaljudskihpravaislobo-

da. Na isti način postupila je i

Osnovnaškola,,Njegoš“uKoto-

ru,odkojejeombudsmanzatra-

žio da angažuje sve raspoložive

kapacitete u pružanju neop-

hodne podrške učeniku XY uz

stalno praćenje specijalizova-

nihstručnjaka(psihološkesluž-

be,defektologa,logopeda).Ovoj

školi je, takođe, preporučenoda

obezbijedipodrškuipomoćasi-

stentaunastavizavrijemetraja-

nja nastavnih jedinica, vodeći

računa o individualnimkapaci-

tetimaučenikaXY.

DIREKTOR

- Traženo je i od Ministarstva

prosvjete da, u skladu sa stan-

dardima i principima inkluziv-

nog obrazovanja u Crnoj Gori,

obezbijedipodrškuipomoćasi-

stentaunastaviučenikuXYkoji

je usmjeren u obrazovni pro-

gram sa prilagođenim izvođe-

njemu OŠ ,,Njegoš“ u Kotoru -

navedeno jeu izvještaju.

Ombudsmanovomišljenje nije

realizovaloniOsnovnodržavno

tužilaštvuuPljevljima, odkojeg

jetraženodabezodlaganja,pre-

duzme sveprocesne radnje radi

okončanja jednog postupka po

krivičnoj prijavi upredmetu.

Ni izvršni odbor Turističke or-

ganizacije opštine Danilovgrad

nije realizovao preporuke za-

štitnikaljudskihpravaisloboda.

Umišljenju je zatraženo od ove

organizacijedauskladusaanti-

diskriminacionim načelima i

standardima kojima se jemči

jednakost pred zakonom, bez

obzira na bilo kakvu posebnost

ili lično svojstvokandidata, pre-

ispita odluku o izboru jedne

osobepokonkursuod20.janua-

ra 2016. godinena radnomjesto

direktora Stručne službe TO

Danilovgrad.

- Rečeno je ovoj organizaciji da

u budućimpostupanjima prili-

kom donošenja odluka po jav-

nomoglasu/konkursu ili u slič-

nim situacijima, postupa u

skladu sa načelima zakonitosti,

vladavine prava i nediskrimina-

cijeidaodlukekojedonosisadr-

že obrazloženje sa jasnim i do-

voljnim razlozima. Zatraženo

je, takođe, da se odluke po ogla-

su/konkursu dostavljaju svim

učesnicimaupostupkusaodgo-

varajućompoukomo pravnom

sredstvu-pojašnjeno jeudoku-

mentuombudsmana.

N.Đ.

PODGORICA

-Prekovode

klimatskepromjeneznačajno

utičuinanašupoljoprivredui

to jevećvidljivo- istakla jena

predavanjuuCrnogorskoj

akademijinaukadirektorica

Upravezabezbjednosthrane,

veterinui fitosanitarneposlo-

veVesnaDaković, objašnjava-

jućidapromjenomklimedo-

laze i razni insektinanašu

teritorijukojiprouzrokuju

bolesti životinja i bilja.

Klimatske promjene su, kako je

kazala, realnost i mi već osjeća-

moposljedice.

EFEKTI

- Prvi efekti klimatskihpromje-

nanajsnažnijeseosjetekrozvo-

du, bilo da je u pitanju previše

vode, pa usljed toga poplave, ili

da je upitanjupremalo vode, pa

usljed toga suša - objasnila je

Daković.

Sada se, kako naglašava, suoča-

vamosaintenzivnimkratkotraj-

nim padavinama, koje nekada

za nekoliko dana dostignu nivo

prosjekamjesečnih.

- Sa druge strane, posljedice su-

ša smo osjetili prethodne godi-

ne kroz brojne požare koji su

pogodili Crnu Goru - kazala je

Daković.

Podsjetilajeinaepidemijubole-

sti kvrgave kože goveda u ljeto

2016. godine.

-Icrvenisurlašpalmi,kojijena-

pravio veliki problemna ambi-

jentalnoj slici Crnogorskog pri-

morja. Znatan broj štetnih

organizama, insekata (vektora)

prenosilacabolestipojavljujuse

natluEvrope,iakonikadaranije

nijesuzabilježeni-istaklajeDa-

ković dodajući da razne vrste

insekata pronalaze adekvatne

uslove za svoje životno stanište

nanovimprostorimaplanete.

Međunarodneorganizacijeina-

učne institucije koje se bave

zdravljemživotinja i bilja, kako

jenavela,zato„krive“klimatske

promjene.

- Bolest kvrgave kože goveda se

prvi put na evropskomtlu poja-

vila uGrčkoj 2015. godine. Pro-

širila senaBugarsku2016, a on-

da u samo nekolikomjeseci i na

druge zemlje: Makedoniju, Ko-

sovo, Albaniju, Srbiju i na kraju

CrnuGoru, gdje jenjenoširenje

zaustavljeno. Ova bolest je en-

demska bolest u Africi već 60

godina i prenose je insekti, pre-

noseći virus. Više od 60 godina

staništepogodnoza insektekoji

prenoseovajvirus(vektore)nije

bilo podobno na evropskom tlu

- kazala jeDaković.

Kvrgava koža nije jedina bolest

životinjaizAfrikekojajeprisut-

nanaevropskomtlu.

Poljska,Ukrajina,Rumunijabo-

re se, istakla je ona, sa afričkom

kugomsvinja,Grčka saboginja-

maovaca i koza.Neke zemlje su

se suočile sa groznicomzapad-

nogNila.

Slična situacija je, kakonavodi, i

kada subolesti biljaupitanju.

- Štetni organizam koji napada

palme i koji je od 2012. godine

prisutan uCrnoj Gori, postepe-

no se proširio po cijelomMedi-

teranuizEgiptaod1992.godine.

I nije jedini, jer razni novi štetni

organizmi i virusi koje prenose

insekti pronalaze nova staništa

usljed nove odgovarajuće kli-

matske situacije – objasnila je

Daković.

METODE

Klimatske promjene, upozorila

je ona, utiču i na obradive povr-

šine, koje susveograničenije.

- Planeta se suočava sa velikim

problemom dezertifikacije

(stvaranjenovihpustinjskihpo-

dručja) - kazala jeDaković.

Bilo da je u pitanju proizvodnja

hrane životinjskog ili neživo-

tinjskog porijekla, kako je obja-

snila,svevrsteživotinjaibiljaod

kojih se proizvode, traže nove

metode i tehnike proizvodnje u

novonastalimuslovimaklime.

-Recimo,kompanija„Plantaže“

mora potrošiti ogromne količi-

ne vode da bi obezbijedila da se

vinogradi ne osuše. Pri tome ta

voda košta, pa iako imaju svoje

bunare koji pumpaju vodu, te

pumpe kroz cijenu pogonskog

goriva poskupljuju cijenu proi-

zvodnjevina–rekla jeDaković.

Poplaveizmarta,kakojedodala,

utiču na poljoprivrednu proi-

zvodnju tako što je odgođen za-

sad pojedinih kultura. Osim to-

ga, nemoguća je ispašaživotinja

napoplavljenimpodručjima.

-Tomožeizazvatiporemećajeu

trgovini poljoprivrednimproi-

zvodima - kazala jeDaković, uz

ocjenu da klimatske promjene

dovode do poremećaja u proi-

zvodnji hrane, a time i trgovini.

N. KOVAČEVIĆ

NIKŠIĆ

–Pobjedniktakmiče-

nja izsociologijezasrednjoš-

kolcenatemu„Mladi inasi-

lje“, koje jeodržano jučena

FilozofskomfakultetuuNik-

šiću, jeMarkoMiličić izGi-

mnazije„SlobodanŠkerović“

izPodgorice, drugomjesto

osvojio jeĐorđijeRadulović iz

GimnazijesaCetinja, atreći je

bioLukaReković izSrednje

mješoviteškole„Mladost“u

Tivtu.

Takmičenje su organizovali

Društvomladih sociologa Crne

Gore, Institut za sociologiju i

psihologiju i Filozofski fakultet,

aod89radovaufinalusenašlo13

najbolje ocijenjenih. Prije po-

četka odbrane radova, takmiča-

re su pozdravili predstavnici

oranizatora i zaštitnik ljudskih

prava i sloboda Šućko Baković,

kojijeporučiodabitrebaločešće

da se čuje glas mladih na temu

nasilja nad djecom i vršnjačkog

nasilja.

- Nasilje kao rješavanje konflik-

tnih situacija ni u jednomdruš-

tvu, pa ni u crnogorskom, nije

prihvatljivo. U instituciji om-

budsmana se sa velikom pa-

žnjomodnosimo prema nasilju,

naročito prema vršnjačkomna-

silju i nasilju u porodici. Najviše

se bavimo nasiljemnad djecom,

atojepopulacijadonavršenih18

godina–rekao jeBaković.

Nasilje nad djecom, kako je ka-

zao, veoma je rašireno u Crnoj

Gori i ono štoposebno zabrinja-

vajedapoprimaširokerazmjere

i prisutnije je u uzrastu djece u

osnovnoj negousrednjoj školi.

- Crna Gora kao država, iako je

stvorila izuzetnodobar zakono-

davniokvirzaborbuprotivnasi-

ljauporodici,nasiljanaddjecom

i vršnjačkog nasilja, još nema

pravi odgovor na ovu pojavu.

Zbog toga treba da čujemo sta-

vove mladih, te da preispitamo

politike u državi i vidimo da li je

ono što radimo prava stvar – ka-

zao jeBaković.

Takmičari su imali po deset mi-

nuta za prezentaciju svog rada,

dok je petočlana komisija imala

po pet minuta da svakomod ta-

kmičara postavi nekoliko pita-

nja. Za osvojeno prvo mjesto

Marko Miličić je dobio tablet,

200 eura i komplet knjiga, za

drugokojejeosvojioĐorđijeRa-

dulovićnagradajebila150eurai

komplet knjiga, dok je trećepla-

siranomLuki Rekoviću pripalo

100eura i komplet knjiga.

S.D.

PODGORICA

-UoganizacijiUdruženja francusko-crno-

gorskihpreduzeća juče jenaFakultetupolitičkihnaukau

Podgorici održanopredavanje studentimaUniverzitetaSci-

encePOizDižona, koji suu studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Predavanje je bilo na temu: ,,Uslovi za pokretanje poslovnog

udruženja u Crnoj Gore te moguće perspektive za crnogorska

preduzeća uokviru evropske zajednice“.

PredavačisubilimagistarRajkoUskoković,kojijestudentimasa

istoka Francuske govorio o praktičnim iskustvima crnogorskih

preduzeća u Francuskoj i francuskih preduzeća u Crnoj Gori i

advokatSavoJasnićkojijeiznioiskustvaizlegislativeCrneGore

i njene atraktivnosti za evropske kompanije.

N.K.

PODGORICA

–Plaketa

UniverzitetaCrneGore,

kaonagradazazavršene

studijesanajboljimuspje-

homstudentimakoji suu

prethodnoj studijskoj godi-

ni završili osnovnestudije

saukupnomprosječnom

ocjenomnajmanje9,50, do-

dijelićesezapet studenata.

Ovu odluku su donijeli sena-

tori na prošloj sjednici. Iz

oblasti društvenih nauka od-

lučeno je da se nagrada dodi-

jeli Luki Pejoviću sa Pravnog

fakulteta koji ima prosječnu

ocjenu10,kaoiBojaniPejović

saEkonomskogfakulteta,čija

prosječnaocjena je takođe10.

Iz oblasti tehničkih, prirod-

no-matematičkih i medicin-

skih nauka odabrano je da

dobitnica prestižne nagrade

bude Ninoslava Lalatović sa

Medicinskog fakulteta, čija

prosječnaocjenaje10.Nagra-

dujedobioiMihailoMicevsa

Elektrotehničkog fakulteta,

koji takođe imaocjenu10.

Senatori su se saglasili da se

plaketadodijeliistudentuFa-

kulteta likovnih umjetnosti

Marku Ivanoviću, koji ima

prosječnuocjenu9,92.

N.Đ.

Direktorica Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i tosanitarne poslove Vesna Daković

Klimatskepromjene

donijele sukvrgavu

kožugoveda i surlaš

Kao i svaki drugi problem,

kako je rekla Vesna Dako-

vić, klimatske promjene

treba posmatrati i kao

mogućnost.

- Ja samu Nikšiću posadila

badem. Svi sume pitali

zašto to radim, jer mi neće

rađati, s obziromna to da

Nikšić ima kontinentalnu

klimu, a ja sam tumoju ira-

cionalnu odluku opravda-

la time da ima lijepo stablo

i krošnju koja će mi služiti

kao ukras. Ipak, dvije godi-

ne na mom stablu badema

rađaju plodovi. Što to

znači? Klima u Nikšiću je

obezbijedila mogućnost

za uzgoj novih poljopri-

vrednih proizvoda, novih

vrsta - kazala je Daković.

Kako je dodala, čovjek je

kroz istoriju prošao razne

klimatske uslove, prirodne

okolnosti je prilagođavao

sebi i svojimpotrebama,

nije ih posmatrao kao pro-

blem, već kaomogućnost.

Nikšićki

badem

Biloda je upitanju

proizvodnja

hrane životinjskog

ili neživotinjskog

porijekla, sve vrste

životinja i bilja od

kojih se proizvode

traže nove

metode i tehnike

proizvodnje u

novonastalim

uslovima klime -

kazala je

VesnaDaković

Bolest kvrgavihkrava stigla izAfrike

Vesna

Daković

Određene institucije prošle godine u tri predmeta djelimič-

no su ispunile 18 preporuka. Riječ je o skupštinama opština

Kotor, Tivat, Budva i Herceg Novi. Konstatovano je da su,

takođe, i Skupština Crne Gore, Vlada i Vrhovni sud u jednom

predmetu djelimično realizovali preporuke, a ombudsman

je od njih tražio da u skladu sa svojimnadležnostima norma-

tivno urede i konkretizuju ustavnu garanciju ravnopravnosti

ćiriličnog i latiničnog pisma. Djelimično su, kako je pojaš-

njeno, jednu preporuku realizovali i Uprava carina - PJ Cari-

narnica Bijelo Polje, Centar za socijalni rad za opštinu Bijelo

Polje i Ministarstvu rada i socijalnog staranja.

Djelimičnaprimjena

U dokumentu ombudsma-

na navedeno je, takođe, da

u izvještajnoj godini, odno-

sno u 2017. nijesu ispunjene

preporuke date u 2016. u 12

predmeta.

- Djelimično su ispunjene

preporuke u šest predmeta

- naveo je ombudsman.

Zaštitnik ljudskih prava i slo-

boda podsjetio je da nijesu

ispunjene preporuke ni iz

2015. godine, date u sedam

sedampredmeta, dok je u

jednompredmetu preporu-

ka djelimično ispunjena.

Lošapraksa

Predavanje na Fakultetu političkih nauka

Praktična iskustva

crnogorskihpreduzeća

PlaketaUniverziteta

CrneGorezapet studenata

Nakonkurs stiglo89 radova

Takmičenje za srednjoškolce iz sociologije održano na Filozofskom fakultetu u Nikšiću

Pisali onasiljunaddjecom