Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-Odzaraznih

bolesti kojeseobaveznopri-

javljuju, uključujući akutne

respiratorne infekcije i grip,

prošlogmjesecaoboljelo je

20.945osoba, što je identična

učestalostkao iufebruaru.

Prema podacima Instituta za

javno zdravlje, prošlogmjeseca

nije prijavljen nijedan smrtni

slučaj.

-Najvećibrojoboljelihregistro-

van je od akutnih respiratornih

infekcija, 17.332, od čega dife-

renciraniinediferenciranioblik

gripa 869, od zaraznih bolesti

oboljelo je 565 osoba, od čega je

varičelu dobilo njih 331, od

streptokoknog tonzilofaringiti-

sa 68, male boginje imalo je 39,

šugunjih29, šarlah(anginapra-

ćena osipompo koži) 11, akutni

enterokolitis21.Bolestpoljupca

ili mononukleoza dijagnostiko-

vana je kod 17 osoba – navodi se

u izvještaju.

Umartusuuodnosunaputpre-

nosa(neuzimajućiuobzirakut-

ne respiratorne infekcije, nedi-

ferencirani i diferencirani oblik

gripa) dominirale respiratorne

zaraznebolestisa82,8odsto,za-

tim crijevne zarazne bolesti sa

osam procenata i parazitarne

bolesti sa6,7odsto.

Kako se navodi u izvještaju koji

je objavljen na sajtu Instituta za

javno zdravlje, umartu je zabi-

lježeno i devet slučajeva polno

prenosivih bolesti, od čega je

osamosobaimalogenitalnebra-

davice, a zabilježen je i jedan

slučaj sifilisa.

Od crijevnih zaraznih bolesti

registrovano je 45 slučajev.

Sl.R.

PODGORICA

–Zaštitnik

ljudskihprava i slobodautvr-

dio jeprošlegodinepovrede

pravau105predmetausklo-

pukojihjedao256preporuka,

aliu13slučajevaukojima je

dao26preporukaonenijesu

poštovane.

To je, između ostalog, istaknuto

u izvještaju ombudsmana o ra-

du za prošlu godinu, koji je u

skupštinskoj proceduri. U tom

dokumentuprecizirano je da se

među organima koji su se oglu-

šili o mišljenje ombudsmana

nalazi Uprava za nekretnine -

PodručnajedinicaŽabljak,kaoi

Elektrotehničkaškola„VasoAli-

grudić“ od koje je ombudsman

zatražio da donese akt o načinu

stručnog osposobljavanja i usa-

vršavanja zaposlenih u skladu

sa prioritetima, programima i

sredstvima obezbijeđenim u

ministarstvu, a kako topropisu-

je kolektivni ugovor za oblast

prosvjete. Stav zaštitnika ljud-

skihpravaislobodaprošlegodi-

neudvanavratanijepoštovaoni

Osnovni sud u Baru. Ombud-

smanovomišljenjejezanemari-

loiPrivrednodruštvoTabaccoS

Pressodkojegjetraženodapre-

duzme sve potrebnemjere radi

otklanjanjaposljedicadiskrimi-

natornog postupanja prema

podnositeljkipritužbe.Ovopre-

duzeće trebalo je da objavi na

oglasnoj tabli privrednog druš-

tva mišljenje i preporuku om-

budsmana, u trajanju najmanje

15danaoddanaobjavljivanja, te

da ubuduće, prilikom poslova-

nja, ne donosi odluke kojima se

bez opravdanja u neravnopra-

van položaj stavljaju osobe pre-

ma nekom ličnom svojstvu za-

štićenomzakonom.

ŠKOLA

Na preporuke ombudsmana u

jednompredmetunije seobazi-

rao ni Centar za socijalni rad u

Baru,kaonijavniizvršiteljAlek-

sandarBošković izPodgorice.

Na ovoj listi se nalazi i Osnovni

suduPodgorici, odkojeg jeom-

budsman, postupajući po pred-

metu, zatražioda bez odlaganja

preduzme sve procesne radnje

radi okončanja jednog postup-

ka. Ombudsman je prošle godi-

ne izradio preporuku koju nije

poštovalo ni Minsitarstvo pro-

svjete.Odtogresora,postupaju-

ći po jednom predmetu, zatra-

ženojedaizdavačkekućeuistoj

ili sličnoj pravnoj i/ili faktičkoj

situaciji ne tretira različito od

drugihsubjekatakojiučenicima

osnovnih škola nude različite

vrste usluga u vidu podrške

obrazovnomprocesu. Ombud-

sman je, takođe, preporučio da

se razmotri mogućnost daljeg

participiranja u obezbjeđenju

dijelasredstavazanabavkuudž-

benika i pomoćnih nastavnih

sredstava (časopisi itd.), koji su

shodno Konvenciji UNo pravi-

ma djeteta u funkciji slobode

izražavanja djeteta, ali i da pre-

duzmemjerezaanalizuvažećih

zakonskihidrugihrješenjakoji-

maćeseustanoviti standardbe-

PODGORICA

–Američko

obrazovanjedoživljava se

kaoživotno iskustvo, ne sa-

moobrazovno. Učenici i stu-

denti koji studirajunanekom

odameričkihuniverziteta

učene samouučionici ili ubi-

blioteci, negoznanjadobijaju

i oddrugih studenata, uokvi-

ruraznihvannastavnihak-

tivnosti, ali i stručneprakse,

kazala je savjetnicauSavjeto-

davnomcentruEducation

USAmrežeAnicaVujnović.

Ona jenaSajmuameričkihuni-

verziteta, koji je održan juče i

na kojem je predstavljena po-

nuda 12 američkih vioskoobra-

zovnih institucija, naglasila da

iz ovakve vrste obrazovanja

učenici i studenti izlaze kao

osobe koje su spremne za glo-

balnukarijeru.

IZBOR

- To je, pretpostavljam, ono što

dovodi veliki broj studenata na

sajam, ali i tokom cijele godine

u Savjetodavni centar Educati-

on USAmreže – istakla je Vuj-

nović.

Premanjenimriječima, onošto

razlikuje naše obrazovanje od

američkog, u prvom redu, mo-

gućnost je izbora.

- Nećete naći dva studenta koji

pohađaju iste predmete ni na

jednomuniverzitetu. Učenici i

studenti imaju mogućnost da

biraju što jeono štoželedapra-

te i to od prvog dana, te da sami

oblikuju nastavne programe i

birajuprofesore. Na većimuni-

verzitetimamoguda biraju čak

između10profesora–naglasila

jeVujnović.

Premanjenimriječima,nastav-

no osoblje na američkim uni-

verzitetima veoma je raznoliko

– to su ljudi koji dolaze iz svih

krajevasvijetaisvojaznanjadi-

jele sa studentima.

- Postoji i kontinuiranamoguć-

nost za stručnu praksu, te ga-

rantovana godina, odnosno tri

za tehničke smjerove, da po za-

vršetku studija u SAD-u stu-

denti nastave radni angažman

–navela jeVujnović.

STIPENDIJE

Važno je i, kako je rekla, da uče-

nici i studenti umiju da se pred-

stave,odnosnodaumiju„proda-

ti“ svoju ličnost.

- Ono što američki univerziteti

traže,poreddobroguspjeha,ko-

ji je neophodan, jesu učenici i

studenti koji su posebne lično-

sti, sa interesovanjima koja ih

izdvajaju od ostalih – naglasila

jeVujnović.

Učeniciistudentikojibuduotiš-

li na jedanodameričkihuniver-

zitetapreuzećenasebei,kakoje

dodala, ulogu kulturnog amba-

sadora naše države, odnosno da

druge studente, ali i profesore

edukujeosvojojkulturi,običaji-

ma i slično.

-Imadostavelikodušnihstipen-

dija. Učenici sportisti će se vrlo

prijatnoiznenaditiuniverziteti-

ma koji su u takozvanoj Prvoj

diviziji, poznatojapo tome štou

potpunosti stipendira sjajne

učenike sportiste – istakla je

Vujnović.

Studentima koji žele postdi-

plomske studije da nastave na

nekom od predstavljenih uni-

verziteta, kako je rekla, omogu-

ćenesustipendijekojesuformi-

rane zbog pozitivnih iskustava

sanašimstudentima.

INTERESOVANJE

Šef Odjeljenja za medije i

kulturu Ambasade SAD u

Podgorici Džef Adler kazao je

dasuveomazadovoljniodzivom

učenikaistudenatainaglasioda

je više od stotinu državljanaCr-

neGorenastudijamauAmerici.

- Interesovanje za američke

univerzitete je izuzetno viso-

ko, tako da ćemo nastaviti sa

svim aktivnostima koje omo-

gućavajuučenicima i studenti-

madadobijuviše informacijao

tome – rekao je zaPobjeduAd-

ler.

Prema njegovim riječima, na

sajmujeponudepredstavilo12

američkih univerziteta i ko-

ledža, koji suđacima i visokoš-

kolcima nudili informacije o

osnovnim i postdiplomskim

programima koje nude i mo-

gućnostima studiranja u SAD

za strane studente.

J. B.

PODGORICA

–Na Fakultetu političkih nauka, u tekućem seme-

stru, nastavu iz predmeta Savremena politička istorija umjesto

predmetnog nastavnika prof. dr Šerba Rastodera izvodiće naučni

savjetnikuIstorijskog institutaRadoslavRaspopović.

Vijećeovog fakultetapojasnilo jeda ih jeRastoder krajemfebruara

obavijestiodanijeumogućnostidaizvodinastavuutekućemseme-

stru. Na sjednici je Vijeće FPN-a odlučilo da predloži Raspopovića

nanjegovomjesto,jerje,kakosuistakli,onvećgodinamaangažovan

u nastavi na fakultetu za predmet Istorija diplomatije Crne Gore.

Ocijenili suda jenjegov radusvakomsegmentu izuzetnouspješan,

tedanemoguobezbijediti pokrivenostnastavnogprocesa sopstve-

nimkadrom.

- Raspopović ima izborno zvanje iz iste odnosno srodne oblasti na

UCG– istakli suoni.

N.Đ.

Izvještaj o zaraznimbolestima

Odsifilisaumartu

oboljela jednaosoba

Institut za javnozdravlje

Mišljenje ombudsmana prošle godine nije poštovano u 13 predmeta

Preporukezaštitnik

ignorisali i osnovni

sudovi i tužilaštva

Učenici i studenti koji budu otišli na jedan

od ovih univerziteta preuzeće na sebe i

ulogu kulturnog ambasadora naše države -

rekla je savjetnica u Savjetodavnomcentru

EducationUSAmreže Anica Vujnović

Održan treći Sajamameričkih univerziteta, ponudu predstavilo 12 visokoobrazovnih institucija

Važno jeda student umijeda sepredstavi

INTERESOVANJEUČENIKAI STUDENATAVELIKO:

Sa sajma

Studentkinja na drugoj

godini Rochester Institute of

Technology u Dubrovniku,

na smjeru International hos-

pitality and Service mana-

gment, Milica Markoč iz Bara,

kazala je da je upravo na

ovom sajmu odlučila gdje će

studirati. Prethodno je bila u

Americi.

- Nijesam se pokajala što sam

upisala ovaj fakultet i veoma

sam zadovoljna onim što

nudi. Moji vršnjaci su zain-

teresovani i dragomi je što

u našoj državi postoji sajam

ove vrste – rekla je Markoč.

Ne namjerava, kako je kazala,

da se vrati u Crnu Goru, za

sada.

- Možda jednog dana, ali

mislimda treba da steknem

još iskustva negdje dalje.

Engleski jezik se mora znati

danas, a velika je prednost

kada se tokom studija služite

njime – objasnila je Markoč.

Studiranje u Americi, prema

njenim riječima, veliko je i

važno iskustvo.

- I sama promjena kulture

otvara mnoge vidike. To iz

ličnog iskustva znam, jer kad

sam se vratila iz Amerike bila

sampotpuno druga osoba –

rekla je Markoč.

Markoč:PopovratkuizSADbilasamdrugaosoba

OMBUDSMANLANI DAO256PREPORUKA:

Zgradaukojoj je smještenakancelarija zaštitnika

Na preporuke

ombudsmana

u jednom

predmetu nije

se obazirao

ni Centar za

socijalni rad

u Baru, kao ni

javni izvršitelj

Aleksandar

Bošković iz

Podgorice

RaspopovićumjestoRastodera