Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Društvo

PODGORICA

-Novinar, publi-

cista i scenaristaŠemsudinŠeki

Radončić juče jeuOsnovnom

sududao iskazo seriji tekstova

koji suobjavljivani udržavnoj

Pobjedi od juna 2011. doaprila

2012, zbogkojih sudirektorica

Centra za istraživačkonovinar-

stvoMilkaTadić-Mijović i nje-

nakoleginica, urednicau„Mo-

nitoru“MilenaPerović-Korać

podnijele tužbeprotivPobjede,

tadašnjegglavnogurednikaSr-

đanaKusovca i države zbog

„uvreda i govoramržnje“.

Radončić je ispričaoda se radi

odokumentarnomromanu

„MiškoKesedžijainjego-

ve bize“ i da je to djelo

napisao sa autorom

MarkomVešovićem.

ODGOVOR

- To književno djelo

nastalo je jer nedjelj-

nik „Monitor“ i kon-

cernVijestinijesuhtjeli

da objavljuju demante,

što ne čine ni danas, pa

smonaovaj načinudržavnoj

Pobjedi odgovorili na diskva-

lifikacije, laži i klevete koje su

iznijele Tadić-Mijović i Pero-

vić-Korać, ali i svi drugi novi-

nari, osim stražara Hasa. Svi

oni suučestvovaliulinčukoji i

dan-danastraje–kazaojejuče

Radončić.

Tadić-Mijović iPerović-Korać

reagovale su burno nakon što

je Radončić iznio poređenja i,

kako je rekao, stilske figure ko-

je je Vešović koristio u svojim

tekstovima,aliidokjekaokolu-

mnista radio u „Monitoru“

(gdje su i one radile), pa su za-

htijevale izuzeće sudije Draga-

na Šćepovića uz obrazloženje

da „svjedok nije sposoban da da

iskaz već to čini advokat“.

- Svjedok je nesposoban, pa mu

NikolaMartinović (advokat Po-

bjede u stečaju) pomaže i čitavo

vrijeme mu dopunjuje izjave. Ja

ovo nikad do sada nijesamvidje-

la, na štaovo liči - kazala jeTadić-

Mijović.

Radončić joj je odgovorio da ona

ne može da se suoči sa svojom

prošlošću i da je nesposobna.

Tada je reagovala i samostalna sa-

vjetnica zaštitnika imvinsko-

pravnih interesa Aleksandra Fili-

pović, koja je rekla da su tužilje

zloupotrijebile slučaj i „da nema

osnova da se sudija izuzme“.

U raspravi koja je trajala duže od

sat, zastupnik tužilja, advokat

Aleksandar Đurišić, tvrdio je da je

Pobjeda u stečaju objavljivala tek-

stove u kojima je bilo uvreda i kle-

vetanaračunnjegovihklijentkinja.

MANIPULACIJA

- Ta knjiga je čista manipulacija

tekstovima iz Pobjede kako bi se

izbjeglaodgovornost.Ovdjesera-

di o permanentnom, dobro smi-

šljenom,sasvimnamjernomcivil-

nom deliktu, organizovanom sa

ciljem da kompromituje i pored

ostalogtužilje, anamjera jebilada

se izbjegne odgovornost države -

naveo je on.

Martinović mu je odgovorio da je

Pobjeda samo ispunila svoju duž-

nostjavnostidaznaidabudeupu-

ćena uono što je javni interes.

Nakon suđenja, Martinović je za

naš list kazao da su tužilje u toku

ročišta na sve moguće načine po-

kušaledaumanje značaj Radonči-

ćevogsvjedočenjaidaonemoguće

ovog svjedoka da iznese podatke

iz njihovihodnosa uprošlosti.

- U prvom redu iz odnosa koji su

imali saMarkomVešovićem i Še-

kijemRadončićem dok su svi za-

jedno radili u „Monitoru“ i u vezi

sa njihovim sukobom i polemi-

kom, koja je svima u Crnoj Gori

poznata kroz medije - rekao je

Martinović.

Kazao je i da izuzeće sudije ne bi

trebaloda bude odobreno.

- Bilo odbijeno ili ne, Radončić je

od suda prihvaćen kao svjedok i

sasvim je izvjesno da će na sljede-

ćemilinekomdrugomročištureći

onoštoznaoeseju„MiškoKesed-

žija i njegovebize“ - kazao jeMar-

tinović.

Suđenje je odgođeno na neodre-

đeno vrijeme, a odluku o zahtje-

vu za izuzeće sudije donijeće

predsjednik Osnovnog suda u

Podgorici.

K. J.

PODGORICA

- Isplatama-

terijalnihdavanja iz socijal-

ne i dječije zaštitepočećeda-

nas, a zaovu svrhu

Ministarstvo rada i socijal-

nog staranja izdvojilo je

6.327.448,53 eura.

Kako je saopšteno, za korisni-

ke materijalnog obezbjeđenja

boracailičnuiporodičnuinva-

lidninuizdvojenoje505.812,99

eura, aza troškove sahraneko-

risnika boračko-invalidske za-

štite 2.955,50 eura.

Zakorisnikematerijalnogobe-

zbjeđenja opredijeljeno je

908.828,94eura,dokjezakori-

snike dodatka za djecu izdvo-

jeno 383.216,65 eura.

- U skladu sa Uredbomo nači-

nu ostvarivanja prava raselje-

nih iz bivših jugoslovenskih

republika i interno raseljenih

sa Kosova koji borave u Crnoj

Gori, za troškove sahrane iz-

dvojeno je 20.210,72 eura –pi-

še u saopštenju.

Za pravo na dodatak za njegu i

p o m o ć i z d v o j e n o j e

1.050.994,28 eura, a za pravo

naličnuinvalidninu468.112,26

eura. Iz Ministarstva su poja-

snili i da je za naknadu rodite-

lju ili staratelju osobe koja je

korisnik lične invalidnine iz-

dvojeno417.317,18 eura.

-Za smještaj uustanovama so-

cijalne i dječije zaštite obezbi-

jeđeno je 159.495,20 eura, a za

smještaj uustanovama vanCr-

ne Gore izdvojeno 20.763,52

eura, za korisnike porodičnog

smještaja 123.038,17 eura - sa-

opštili su izministarstva.

Dodali su da je za troškove

ishrane djece u predškolskim

ustanovama opredijeljeno

26.713,80 eura, a za korisnike

refundacije za porodiljsko od-

sustvo 1.295.277,38 eura.

- Za naknadu po osnovu rođe-

nja troje ili više djece u skladu

sa Zakonom i izvršenju Odlu-

ke Ustavnog suda Crne Gore

opredijeljeno je 598.461,45 eu-

ra. Za zaostala primanja za ko-

risnice naknade po osnovu ro-

đenja troje ili više djece

izdvojeno je 1.493,15 eura, a za

uplatu doprinosa korisnicama

naknade po osnovu rođenja

troje ili više djece 177.644,54

eura –navodi se u saopštenju.

Za povlastice na putovanje

osoba sa invaliditetom izdvo-

jeno je 167.112,80 eura.

N.Đ.

Isplatamaterijalnih davanja iz socijalne i dječije zaštite počeće danas

Zadodatkezadjecu izdvojeno383.216,65eura

Nastavljeno suđenje po tužbi Milke Tadić-Mijović i Milene Perović-Korać

Radončić: Odgovorili

smonaklevete i laži

Šemsudin Šeki

Radončić rekao je

juče da je književno djelo

„Miško Kesedžija i njegove

bize“ nastalo kao odgovor na

diskvali kacije, laži i klevete

koje su iznijele Tadić-

Mijović i Perović-Korać,

a koje i danas traju

Šeki Radončić

MilkaTadić-Mijović

MilenaPerović- Korać

Pokušaj da seosudi Pobjedadoživio fijasko

ŠekiRadončićjejučeuizjavizaPobjedurekaodaTadić-Mijovići

Perović-Korać govore „brutalne laži i manipulacije“ i da za to

zloupotrebljavajusud.

- Godinama pokušavaju da književno djelo „Miško Kesedžija i

njegove bize“ svedu na, kako one tvrde, neviđenu vulgarnost.

Sudu smoprezentovali tekstoveMarkaVešovića iz „Monitora“,

dok je direktorica toga sada već moralno i tržišno uništenog

sedmičnika bila upravo Milka Tadić. U tim tekstovima Marko

Vešović jemnogosočnije i neuporedivožešćekoristiostilske i-

gure i riječi, koje današnja velečasnaMilka Tadić naziva vulgar-

nostima i uvredama. Riječ je oVešovićevimpolemikama sa Je-

vremomBrkovićem,NovakomKilibardom,SlavkomPerovićem,

EmiromKusturicom,akademikomZoranomLakićem-pojasnio

jeRadončić.

On je kazao da je „tadašnjaMilka Tadić objavila specijalni broj

„Monitora“, sa dodatkom ‘Iz mog ugla’, koji su isključivo činili

tekstovi Marka Vešovića sa najsočnijim stilskim igurama i hi-

perbolama“.

- OndašnjaMilka Tadić je u pogovoru tog izdanja konstatovala

dasutekstovinapisani„strastveno,sočno,produhovljenomuš-

ki i bez pardona“. Pošto smo tako dokazali da su ti Vešovićevi

tekstovi pisani mnogo strastvenije, sočnije i produhovljenije

negoovizbogkojeTadićiKoraćtužePobjeduiSrđanaKusovca,

ali ne i autore tekstova i knjige Vešovića i Radončića, kako bi

izbjeglerukupravde,MilkaTadić je, nakonšto jezatražila izuze-

će sudije, demonstrativno pokupila torbicu, Milenu i advokata,

tenapustilasudnicu - rekao jeRadončić.

Onjekazaodaje„pokušajheroineMilkeTadićdasezbogstilskih

igura, hiperbola, sarkazama, satire i ironije u knjizi „Miško Ke-

sedžija i njegove bize“, osude država CrnaGora, Pobjeda i njen

tadašnji glavni urednik Srđan Kusovac doživio pravi ijasko, a

onasudbinunjenog idola i lažnogherojaSlobodanaPejovića“.