Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ekonomija

Utorak, 17. april 2018.

Vlada juče održala elektronsku sjednicu

Priprema seubrzan

izlazakA2A izEPCG

PODGORICA

Vlada je juče

održala elektronsku sjedni-

cunakojoj je, kakonezva-

nično saznajemo, jedina tač-

kabilapriprema terena za

ubrzani izlazak italijanske

kompanijeA2A izvlasništva

Eklektroprivrede. Po rani-

jimnajavama izVlade, itali-

janski partner bi trebaloda

bude isplaćenzanajvišedvi-

je godine, aneu sedamgo-

dišnjihratapo35,7miliona

ili ukupno250miliona. Itali-

jani uEPCG imaju41,7odsto

akcija.

Zvanično nijesmo uspjeli da

saznamo detalje ubrzane put

opcije, ali se očekuje da danas

Vlada izađe sa saopštenjem,

nakon što se iskristališu i po-

sljednji detalji.

Podsjetimo da su se uslovi za

najavljivano ubrzanje put op-

cije stekli nedavnim usvaja-

njemrebalansabudžeta kojim

je 70 miliona eura namijenje-

no za isplatu dvije rate - prve i

najvjerovatnije sedme za ot-

kup akcija A2A iz Elektropri-

vrede. Na taj način bi, kako je

nedavno i najavila ministarka

ekonomije Dragica Sekulić,

bilouvećanovlasništvodržave

uEPCGna 69 odsto.

Opcija ubrzanog izlaska vje-

rovatno je potkrijepljena i

protekle sedmice uspješnom

emisijom crnogorskih euro

obveznicanameđunarodnom

tržištuod 500miliona eura.

Iz Vlade je i ranije saopštava-

no da je bolje da se za što kraći

period završi s partnerstvom

sa A2A nego čekati sedam go-

dina.

Ministarka je sredinommarta

ove godine, kada je crnogorski

parlament usvojio rebalans

budžeta, kazala da je namjera

da se nakon izlaska A2A, na

transparentan način, objavi

javni poziv i razgovara sa mo-

gućim strateškim investitori-

ma.

Podsjetimo da je u julu prošle

godine A2A, koja nije našla

kupca za svoje akcije u crno-

gorskoj energetskoj kompani-

ji, obavijestila Vladu o aktivi-

ranjuput opcije.

Sekulić jeprijemjesecuparla-

mentu takođe ocijenila da je

A2A samim tim što je riješila

da aktivira put opcijuporučila

da ne želi dalje da sa Crnom

Gorom razvija Elektroprivre-

du. Najavljujući razgovore sa

potencijalnim investitorima

nakon izlaska Italijana, mini-

starka je kazala da će način

prodaje akcija zavisiti od toga

šta je namjera potencijalnog

investitora.

-NamjeranamjedaseuEPCG

u narednomperiodu realizuje

veliki broj investicija. Bolje je

to uraditi sa nekim investito-

rom, iako je EPCG sposobna

da to i samauradi - objasnila je

tada Sekulić.

A2A upravlja EPCG od 2009.

godine, kada je kupila oko 43

odsto akcija EPCG za 430mi-

liona eura. Upravljanje je pre-

uzela Vlada, kada su Italijani

aktivirali put opciju.

M.P.M.

Povećana proizvodnja EPCG pozitivno uticala na poslovni rezultat

Uprvomkvartalu

profit 31milion

EPCG je u prvomkvartalu

proizvela 1,29 hiljada gigavatsati

električne energije, što je 33,9 odsto

više u odnosu na plan i 81,7 odsto

više u odnosu na isti prošlogodišnji

period, naveo je nansijski direktor

EPCG Branislav Pejović

PODGORICA

Netodobit

Elektroprivredeuprvom

kvartalu iznosila je 31milion

eura, saopštio je glavni fi-

nansijski direktor kompani-

jeBranislavPejović i dodao

da suglavni razlozi pozitiv-

nihposlovnihrezultatado-

brapogonska spremnost i

stabilno funkcionisanjepro-

izvodnihobjekata.

Pejović je u intervjuu agenciji

Mina biznis kazao da je pove-

ćana proizvodnja u EPCG u

prvom kvartalu, uslovljena

stabilnim radom elektrana i

amortizacije (EBITDA) je u

prvom kvartalu iznosila 34,8

miliona i 46,9 odsto je veća u

odnosuna planiranu.

EPCG je uprvomkvartaluove

godine proizvela 1.290 giga-

vatsati električne energije, što

je 33,9 odsto više u odnosu na

planiranu i 81,7 odsto više u

odnosu na isti prošlogodišnji

period.Uhidroelektranama je

proizvedeno868 gigavatsati, a

u termoelektrani 418. Pejović

je ocijenio da kompanija u

kontinuitetu ostvaruje dobru

stopu naplate uz pojačane ak-

tivnosti na polju snabdijeva-

nja, dodatne stimulacije re-

dovnih platiša i unapređenje

odnosa sa kupcima.

Podsjetio je da je EPCG ušla u

period petogodišnjih ulaga-

nja, uokvirukojeg se realizuju

projekti ukupne vrijednosti

170miliona eura. Oni obuhva-

taju ekološku rekonstrukciju

prvog bloka TE i rekultivaciju

postojeće deponije šljake i pe-

pela (60miliona eura), rekon-

strukciju i modernizaciju dvi-

je velike hidroelektrane (40

miliona), investiciono-tehnič-

ku dokumentaciju za HE Ko-

marnica (1,6 miliona), prevo-

đenje dijela vode rijeke Zete u

hidroenergetski sistem Peru-

ćica (27miliona).

S.P.

PODGORICA

Pripejd kori-

snicima Telenora od juče je, u

okviru ,,Moj Telenor aplikacije“,

dostupna virtuelna grebalica,

koja imomogućava da osvoje

neku od brojnih pogodnosti.

Specijalistkinja za pripejd u

Telenoru Vladana Lalatović-

Radoš, kazala je da ponuda

predstavlja drugu fazu proljeć-

ne kampanje Telenora.

- U narednih deset sedmica

grebalica će biti dostupna svim

korisnicima u aplikaciji ,,Moj

Telenor“. Moći će da se igraju

jednomdnevno, a grebalica

radi na principu da mogu da

ogrebu vaučer koji je dostupan

i dobiju jedan od pripremljenih

poklona - rekla je Lalatović-

Radoš na konferenciji za novi-

nare i objasnila da je grebalica

potekla sa njihovog internog

Hakatona.

Telenor je pripremio deset

povoljnosti, uključujući neo-

graničene pozive umreži, do

200 besplatnih poruka, do

deset gigabajta interneta, kao i

različite kombinacije interneta,

minuta i poruka. Osvojene

pogodnosti korisnici mogu

iskoristiti do kraja tog dana.

Podsjetili su da aplikacija ,,Moj

Telenor“ predstavlja glavni

način digitalne komunikacije

korisnika sa kompanijom i

omogućava aktivaciju dostu-

pnih dodataka i aktuelnih kam-

panja. Aplikacija je preuzeta

više odmilion puta na tržištima

Crne Gore i Srbije i bilježi odlič-

ne ocjene korisnika.

S.P.

dobrom hidrološkom situaci-

jom, pozitivno uticala na po-

slovni rezultat. Prihod EPCG

je u prvom tromjesečju izno-

sio91,7milionaeura, što je14,3

odsto više od plana i 32 odsto

više uodnosuna isti prošlogo-

dišnjiperiod.Dobitprijeodbi-

janja kamate, poreza na pri-

hod i troškova depresijacije i

Nova ponuda

kompanije Telenor

Virtuelna

grebalica

zapripejd

korisnike

Na Zlatiboru održanameđunarodna

PRO.PR

konferencija

NagradezaOluić,

Pavićević i Vujnovića

PODGORICA

Šefica sekto-

ra zaPR imarketingUnije

poslodavacaZvezdana

Oluić, PRmenadžerkaCr-

nogorskog elektropreno-

snog sistemaNadaPavićević

i generalni sekretarUdruže-

nja zakomunikacijeu jav-

nomsektoruuJugoistočnoj

Evropi VukVujnovićdobit-

nici sugodišnjenagrade

PRO.PRAward, dodijeljene

,,zadoprinos i nesebičnu

predanost razvoju i prizna-

vanjuprofesijeodnosa s jav-

nošću“, uokviru 16. izdanja

međunarodnePRO.PRkon-

ferencijekoja jeodržanana

Zlatiboru.

PRO.PR

Awards je program

nagrađivanja pojedinaca koji

doprinose boljoj percepciji i

pozicioniranju profesije od-

nosa s javnošću na lokalnom i

globalnom nivou. Pokrenut je

2012. godine povodom obilje-

žavanja desete godišnjice

PRO. PRkonferencije, a speci-

fičan je po tome što je namije-

njen prvenstveno pojedinci-

ma.

Međunarodna komisija PRO.

PR Awards koju čine renomi-

rani evropski i regionalni

stručnjaci iz oblasti PR-a je za

dobitnike nagrada

PRO.PR

izabrala 23 istaknuta pojedin-

ca izCrneGore, Slovenije,Hr-

vatske,BiH,Srbije,Makedoni-

je, Velike Britanije, Njemačke,

Belgije, Austrije, Mađarske,

Rusije i Turske.

S.P.

USD

1.23700

JPY 132.77000

GBP

0.86465

CHF

1.18780

AUD

1.59280

CAD

1.55960

Kursna lista

Montenegro erlajnz iznajmio šesti avion

Zakupili boing

PODGORICA

Avion„bo-

ingB737-500“, koji ima 126

mjesta, omogućićeMonte-

negroerlajnzudaostvari bi-

znisplanzaovu ljetnjusezo-

nu i dapoveća svoju

konkurentnost uodnosuna

kompanijekoje saobraćaju

kaCrnoj Gori, ocijenjeno je

iz crnogorskognacionalnog

avio-prevoznika.

Montenegroerlajnz i EUope-

rator sa Malte AirX Charter

potpisali su ugovor o zakupu

boinga, koji je najveći avion u

floti MA, koja sad uma auku-

pno šest vazduhoplova i 700

sjedišta. Boing će, kako je sa-

opšteno iz MA, letjeti na re-

dovnim i čarter linijama to-

komljetnje sezone.

Angažovan je na osnovu

ACMI zakupa (avion sa posa-

dom, tehničko održavanje i

osiguranje).

Izvršni direktor MA Živko

Banjević rekao je da će kom-

panija uvođenjem u flotu še-

stog aviona na adekvatan na-

čin odgovoriti na konstantan

rast konkurencije tokom ljet-

njeg perioda, očuvati tržište i

povećati broj prevezenih put-

nika.

IzMAje4.aprilasaopštenoda

suruskevazduhoplovnevlasti

odbile da izdaju dozvolu še-

stomavionutekompanije, ko-

ji je tokom sezone trebalo da

saobraća na relaciji Tivat -

Moskva.

- Zbog odbijanja ruskih vaz-

duhoplovnih vlasti da daju

dozvolu za angažovanje avio-

na na osnovu ACMI zakupa,

moraćemo planirani šesti avi-

on angažovati na drugim de-

stinacijama - saopštili su tada

izMontenegro erlajnza.

S.P.

Uvođenjemu otu

šestog aviona na adek-

vatannačin ćemo

odgovoriti na rast

konkurencije tokom

ljetnjeg perioda, očuvati

tržište i povećati broj

prevezenihputnika -

rekao je izvršni direktor

MAŽivkoBanjević

Sapotpisivanjaugovora

Dobitnici nagrada

ZgradaVlade

HidroelektranaPiva