Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Poreska

uprava je za 380građana,

poreskihobveznikauproš-

loj godini vratila 2,93milio-

na eurapreplaćenihdopri-

nosa zaobavezno socijalno

osiguranje, saopšteno jePo-

bjedi izove institucije.

To znači da je u prosjeku po

osobi preplaćeno 7.700 eura.

- Na osnovu analize lica koja

suostvarilapravonapovraćaj

doprinosa u2017. utvrđeno je

da jemeđunjima najveći broj

zaposlen u djelatnostima te-

lekomunikacija, bankarskih i

finansijskihinstitucija,osigu-

ravajućihdruštava ihotelijer-

stva - objasnili su iz Poreske

uprave u odgovoru na pitanje

u kojim djelatnostima je

isplaćeno najviše preplaće-

nihdoprinosa.

Poresku upravu zakon spre-

čava da kaže imena onih koji

su dobili najveće iznose pre-

plaćenog doprinosa, jer je to

normirano kao poslovna taj-

na.

- Pravona povraćaj obveznici

imaju u skladu sa Zakonomo

doprinosima za obavezno so-

cijalno osiguranje i Pravilni-

kom o usklađivanju iznosa

najviše godišnje osnovice za

plaćanje doprinosa. Najviša

godišnja osnovica iznosila je

50.500eura.Poreskiobvezni-

ci imaju pravo na povraćaj

doprinosa uplaćenih na uku-

pnu godišnju osnovicu koja

prelazi navedeni maksimalni

iznos - ističuizove institucije.

Uprošloj godini pravo na po-

vraćaj ostvarilo je 45 osoba

više nego u 2016, a ukupni

isplaćeni iznos veći je za

600.000 eura.

- Tokom 2016. izvršen je po-

vraćaj više plaćenih doprino-

sa za obavezno socijalno osi-

guranje za 335 fizičkih lica u

u k u p n om i z n o s u o d

2.285.546 eura - objavila je

Pobjeda prije godinu.

U Crnoj Gori je, po posljed-

njim podacima Monstata,

prosječna neto zarada 511 eu-

ra, a bruto sa porezima i do-

prinosima 767 eura.

U prosjek ulazi i minimalac

koji iznosi 193 eura, čime je

sindikat nezadovoljan i već

mjesecima traži da se poveća

na 250 eura, kao i zarade od

hiljadu, dvije, pet, deset i više

hiljada eura - koliko primaju

top menadžeri u nekim ban-

kama.

Ranije su mediji pisali, pozi-

vajući se na podatke iz Pore-

ske uprave, da je najveća ja-

nuarska plata ove godine bila

28.361 eura bruto, odnosno

16.024 eura neto, i isplaćena

je osobi zaposlenoj u sektoru

veleprodaje djelova i opreme

zamotornavozila. Premapo-

dacima kojima raspolaže Po-

reska uprava, a koji su ranije

objavljivani, najveća bruto

zarada isplaćena u periodu

od januaradodecembra2017.

iznosila je 78.155 eura bruto,

odnosno44.157 eura neto.

- Oba iznosa isplaćena su sa-

mo u jednom mjesecu, te se

nemožezaključitidaseradio

redovnom mjesečnom pri-

manju zaposlenih, već o ot-

premnini, bonusu ili nekom

drugomobliku ličnog prima-

nja, iako je onunijet u IOPPD

obrazac pod šifrom 1-zarade,

pa se kao takav i vodi u siste-

muPoreskeuprave -pojasnili

sutada izovogorganausasta-

vuMinistarstva finansija.

M.P.M.

PODGORICA

- Cijene

goriva ostaće nepromi-

jenjene naredne dvije

sedmice, saopšteno je iz

Ministarstva ekonomije.

Litar eurosupera 95 i 98

koštaće 1,31 euro, odno-

sno 1,35 eura, eurodizela

1,2 eura, a lož ulja za vele-

prodaju 1,17 eura.

Posljednje promjene cije-

na goriva bile su 3. aprila,

kada su sve vrste goriva,

osim eurodizela, poskupi-

le četiri centa.

Maksimalne maloprodaj-

ne cijene goriva u Crnoj

Gori usklađuju se svakog

drugog ponedjeljka u

zavisnosti od promjene

cijena naftnih derivata na

međunarodnom tržištu)

i valutnog odnosa eura i

američkog dolara.

S.P.

PODGORICA

- Privredna

komora jeuokviruprojekta

,,Razvoj niskokarbonskog

turizmauCrnoj Gori“ obja-

vila treći javni pozivzapru-

žanje finansijskepodrške

inovativniminvesticionim

projektimau sektoru turiz-

mau iznosuod260.000eura.

- Sufinansiranje jednog pro-

jektamožeiznositido25odsto

njegove ukupne vrijednosti,

odnosno 150.000 eura maksi-

malno - kazala je menadžerka

programa u UNDP Aleksan-

dra Kiković na info danu u

prostorijamaUNEkozgradeu

Podgorici.

Konkurisati mogu organi lo-

kalne uprave i javne službe,

privredna društva i preduzet-

nici,telokalnenevladineorga-

nizacije, a finansiranje troško-

va nabavke i instalacije

opreme i izvođenja građevin-

skihradovanaobjektima. Pra-

voučešćanemajuprojekti koji

su finansirani uprvadva javna

poziva.

Partneri na ovom projektu su

UNDP i Ministarstvo održi-

vog razvoja i turizma, a finan-

sira ga Globalni fond za život-

nu sredinu.

N.K.

PODGORICA

–Montene-

groberza je juče saopštilada

ćeoddanas blokirati trgovi-

nuakcijamapljevaljskog

Rudnikauglja.

- U skladu sa rješenjemKomi-

sije za tržište kapitala o obu-

stavi trgovanja akcijama emi-

tenta Rudnik uglja tokom

postupka dobrovoljne javne

ponude za preuzimanje od

strane Elektroprivrede, Mon-

tenegroberza će blokirati tr-

govanje akcijama simbola

RUPV počev od utorka, 17.

aprula tekuće godine - objaš-

njeno je iz berze.

M.P.M.

PODGORICA

–Sjutra ističe

rokSkupštini CrneGoreda

Državnoj revizorskoj insti-

tuciji dostavi izvještaj o rea-

lizaciji preporukana finan-

sijski izvještaj za 2016. koje

su joj dali prije šestmjeseci.

Podsjetimo da je u izvještaju

DRI na finansijski izvještaj

parlamenta, koji su uradili dr

BranislavRadulović idrMilan

Dabović, konstatovano da nije

razduženo 239 putnih naloga

za koje je isplaćena akontacija

od 120.785 eura. Isplatu put-

nih naloga ispituje Tužilaštvo

po prijavi Skupštine od 9. ja-

nuara prošle godine, kada se

posumnjalo da neko ispisuje

lažneputnenaloge.Jošsečeka

odgovor šta je Tužilaštvo od-

lučilouovomslučaju.

Da li je i u kojoj mjeri parla-

ment poštovao preporuke

DRI znaće se sjutra, ali je Ad-

ministrativni odbor već saop-

štiodajepostupiopopreporu-

ci.

- Administrativni odbor je

usvojioOdluku o ostvarivanju

prava na dnevnice za dolazak

poslanika sa prebivalištem

van Podgorice na skupštinska

zasijedanja u Podgorici. Time

je realizovana preporuka broj

9 DRI iz Konačnog izvještaja

o reviziji godišnjeg finansij-

skog izvještaja Skupštine Cr-

ne Gore za 2016 - objavili su iz

Odbora.

IzovogskupštinskogtijelaPo-

bjedisuobjasnilidatoznačida

neće biti dnevnica za poslani-

ke saprebivalištemuPodgori-

ci zazasijedanjakojaseodrža-

vajuuovomgradu.

Državni revizori su, podsjeti-

mo, u izvještaju u oktobru

prošle godine konstatovali da

nije donesena interna proce-

dura na nivou Skupštine ko-

jom bi se jasno definisao si-

stemputnihnaloga.

Rukovodilac ove revizije, se-

nator dr Branislav Radulović,

Pobjedi je juče kazao da će

DRI uraditi kontrolnu revizi-

ju, ali samo pod uslovom da

Skupština na vrijeme dostavi

izvještaj o realizovanim pre-

porukama.

- Taj rok je ostavljen do 18.

aprila ove godine - kazao je

Radulović.

Pobjedi su iz parlamenta kra-

jemprošle godine saopštili da

će realizovati sve preporuke

DRIidasuvećpreduzeliodre-

đene radnje. Ocijenili su tada

da imje rokod šestmjeseci sa-

svimdovoljanda ih realizuju.

Na tadašnje pitanje naše re-

dakcije koliko je problematič-

no da Skupština koja donosi

zakonenepoštujepropise, od-

govorili su da je adresa za taj

odgovor bivše rukovodstvo

Skupštine.

-Odgovornost ćeutvrditi nad-

ležni organi koji vode postu-

pak - kazali su iz Skupštine

odgovarajući na pitanje da li

će biti postavljeno pitanje od-

govornosti za one koji sukršili

zakone.

Podsjetimoda supredsjednici

parlamenta u 2016. bili Ranko

Krivokapić do 19. maja, Darko

Pajovićod2. junado7. novem-

bra i Ivan Brajović od 24. no-

vembra i dalje. Pravo raspola-

ganja novcem iz budžeta

imala su lica ovlašćena za pu-

novažno potpisivanje – za

odobravanje sada pokojni Si-

niša Stanković, za ovjeravanje

Vjera Prelević, za podizanje

gotovineTamaraČađenović.

M.P.M.

Montenegroberza

Obustavljena

trgovina

akcijama

Rudnika uglja

Sjutra ističe rok da parlament dostavi izvještaj DRI o realizovanimpreporukama

Nemavišednevnicaza

poslanike izPodgorice

Najviša godišnja osnovica za plaćanje doprinosa 50.500 eura

Vraćeno2,9milionaeura

preplaćenihdoprinosa

Pravo na povraćaj doprinosa u 2017. imali su

zaposleni u telekomunikacijama, bankama

i nansijskim institucijama, osiguravajućim

društvima i hotelijerstvu, kažu iz Poreske uprave

380

zaposlenih ima

godišnju zaraduveću

od 50.500eura

PODRŠKAINOVATIVNIM

PROJEKTIMA:

Sa jučerašnjeg

javnogpoziva

Javni poziv za podršku

niskokarbonskimprojektima

Za turizam

260 hiljada

Tržište na nih

derivata

Cijene

goriva

ostaju iste