Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Politika

PODGORICA

–Predsjed-

nički izbori protekli suupo-

štovanju fundamentalne

slobode, iako jekandidat

vladajuće stranke imao in-

stitucionalnuprednost.

Kandidati su slobodnovo-

dili kampanju, amediji su

imobezbijedili platformu

zapredstavljanje stavova.

Tehničkimaspektima izbo-

ra adekvatno seupravljalo,

iako su transparentnost i

profesionalizamDržavne

izbornekomisije i dalje za-

brinjavajući –zaključci su

Međunarodnemisije zapo-

smatranje izbora.

Tana Zulueta, šefica Dugo-

ročne misije za posmatranje

izbora izODIHR, kazala je na

pres konferenciji da je „izbor-

ni dan protekao mirno, upr-

kos nekoliko proceduralnih

nepravilnosti“.

- Kampanja je počela tri sed-

mice prije izbora, a aktivnosti

kandidata bile su slabo vidlji-

ve. Predstavnici opozicije i ci-

vilnog sektora izrazili su za-

brinutost zbog navodnog

široko rasprostranjenog za-

pošljavanja tokom izbornog

perioda, kao i zbog kupovine

glasova i prikupljanja doku-

menata kako bi se birači spri-

ječili da glasaju. Navodi u vezi

sa pritiskom na birače da po-

drže kandidata vladajuće

strankenegativnosuuticalina

kampanju–poručilajeZulue-

ta.

Ona je istakla da je DIK prvi

put obezbijedioonlajnpodat-

ke u realnom vremenu. Pre-

manjenimriječima, javni ser-

vis je ispunio svoju dužnost i

kandidatima ustupio besplat-

nimedijski prostor, organizo-

vao intervjue i debate, dok su

privatnimediji politički pola-

rizovanopratili dešavanja.

- Nedostatak analitičkog iz-

vještavanja i odsustvo vode-

ćeg kandidata u televizijskim

debatamauskratili sumoguć-

nost biračima da donesu in-

formisanu odluku – kazala je

Zulueta.

Jonas Gunarson, šef Delega-

cije PSSE, istakao je da je gla-

sanje bilo dobro organizova-

no.

-Štosetičeizbornekampanje,

prijavljeni su slučajevi zlou-

potrebe državnih resursa, te

pouzdani navodi o pritisku na

birače u korist kandidata vla-

dajućestranke–istakaojeGu-

narson.

On je poručio da izborni za-

konipružajučvrstuosnovuza

sprovođenje demokratskih

izbora, a nedavne izmjene i

dopune, koje uključuju stan-

darde OEBS-a i Venecijanske

komisije, ukazale su na opštu

spremnost za angažman u iz-

bornoj reformi.

- Postojali su propusti i neja-

snoće kao što su nedostatak

regulative koja se odnosi na

provjerupotpisapodrškeika-

znekoje seodnosenanjihovu

zloupotrebu.Nedostatakpro-

pisa o postupcima rješavanja

sporova, tabeliranjurezultata

ifinansiranjukampanjenaru-

šio je integritet izbornog pro-

cesa.PokušajiDIK-adarazja-

sni neke aspekte zakona kroz

uputstvaiodlukebilisunedo-

sljedni –kazao jeGunarson.

Misija OEBS-a, kako je reče-

nonapreskonferenciji,uklju-

čuje 11 eksperatauPodgorici i

16 dugoročnih posmatrača u

čitavoj zemlji odsredinemar-

ta. Tokom izbornog dana,

OEBS je imao152posmatrača

iz 19 zemalja. Posmatrači su

bili na 500biračkihmjesta.

I.K.

PODGORICA/STRAZBUR

-

Evropskakomisijadaćeda-

nas ocjenunapretkaCrne

Gorenaputuevropskih inte-

gracija, a izvještaj ćeuStraz-

burupredstaviti šeficaEU

diplomatijeFederikaMoge-

rini i komesar zaproširenje

JohanesHan.

Šest zemalja regiona, međunji-

ma i Crna Gora, dobiće od

Evropske komisije dubinsku

analizu stanja, zasnovanu na

političkim i ekonomskimkrite-

rijumima, kao i procjenu spo-

sobnostizapreuzimanjeobave-

za koje nosi članstvouEU.

U nacrtu dokumenta u koji je

Pobjeda imalauvidnavodi seda

je Crna Gora napredovala u le-

galnom i institucionalnom

okviru,alidaidaljenemavidlji-

vog i značajnog praktičnog uti-

caja reformi u polju vladavine

prava. U dokumentu EK neće

biti pomenuta klauzula balan-

sa, štosuodEUtražilepojedine

NVOuCrnojGori.Dio izvješta-

ja će, kako Pobjeda nezvanično

saznaje, biti posvećen stanju u

RTCG i izmjeni medijskih za-

kona.

Izvještaj o Crnoj Gori ocjenju-

je da nema napretka o pitanju

slobode izražavanja. Podsjeća

se i da je naša zemlja od 30 po-

glavlja u pristupnim pregovo-

rima privremeno zatvorila tri.

Međutim,premanalazimaEK,

sveobuhvatni pravni sistem

treba da pokaže više rezultata.

Predstavnici OEBS/ODIHR i PSSE pozitivno ocijenili tok izbora za šefa države

Poštovane

fundamentalne

slobode,manje

proceduralne

nepravilnosti

StižeMogerini

Šefica diplomatije EU Federika Mogerini

danas će započeti posjetu zemljama

Zapadnog Balkana. To je najavila uoči

sastanka ministara spoljnih poslova EU

u Luksemburgu gdje su vođeni razgo-

vori o ZapadnomBalkanu. Mogerini

najavljuje da će to biti razmjena mišlje-

nja kako da se sa „partnerima na Zapad-

nomBalkanu bolje sarađuje na zajed-

ničkoj bezbjednosti i prosperitetu“.

- Zapadni Balkan je strateški region

za Evropu. To jeste Evropa, iako još

nije u potpunosti dio EU, poručila je

Mogerini. Ona je najavila da, nakon

usvajanja izvještaja o napretku

zemalja koje su u procesu evroin-

tegracija, putuje na Zapadni

Balkan. Mogerini će u regi-

onu boraviti do 19. aprila i

posjetiti Albaniju, Makedo-

niju, Crnu Goru i Srbiju.

PODGORICA

- Politički di-

rektorDPS-aTarzanMilo-

ševićoglasio sepovodom,

kako je rekao, „tendencio-

znih spekulacijakojeplasi-

rajupojedini opozicionime-

diji, aodnose senaodsustvo

pojedinih funkcionerana

objavi pobjedekandidata

DPS-aMilaĐukanovića“.

On jekazaoda je razlog za to

što je jedanbroj visokihpar-

tijskih funkcionerau skladu

sa strukturomizborneorga-

nizacijepartijebiona tere-

nu, uopštinama satimauda-

ljenimodPodgorice.

- U skladu sa nalogom pred-

sjednika DPS-a, svi opštinski

koordinatori supratili brojanje

glasovado samogkraja, takoda

je fizički bilo neizvodljivo da

buduna dvamjesta u isto vrije-

me.Ovosučinjenice,asveosta-

lo propali spinovi, onih koji

stalno priželjkuju sukob u

DPS-u - rekao je politički di-

rektor DPS-a Tarzan Miloše-

vić.

Prema njegovim riječima,

predsjednički izbori su još jed-

nom pokazali da je DPS nikad

jači i nikad jedinstveniji, što je i

rezultat predsjedničkih izbora

dokazao.

R.P.

Milošević:

Propali spinovi

opozicionih

medija

- Praćenjemedija uODIHRmisiji pokazalo

je široku pokrivenost izbora u različitim

formatima,uključujućiemisije,debate,be-

splatne i plaćene emisije, intervjue i televi-

zijske rasprave. Birači su bili informisani o

političkimstavovimasvihkonkurenata, ali

je postojao primjetan nedostatak analitič-

kogizvještavanja.Praćenimedijipoštovali

su period predizborne tišine, navodi se u

izjaviMeđunarodnemisijezaposmatranje

izbora.

Ocijenili su da je RTCG u vijestima pokri-

vao aktivnosti kandidata, uglavnomneu-

tralnim tonom (30% za gospodina Đuka-

novića,19%zagospodinaMiličkovića,16%

za gospodina Bojanića, 15%za gospodina

Milačića, 11%za gospođu Vuksanović, 5%

za gospodina Kalača i 3% za gospodina

Dedeića).

-Praćeniprivatniemiterisupokazalipristra-

snost. PinkMTV i Prva TV uglavnomsu fa-

vorizovali gospodina Đukanovića, sa 80 i

66 procenata pokrivenosti u vijestima; ton

izvještavanja je bio uglavnompozitivan na

PinkMTV i neutralannaPrvoj TV. Vijesti TV

jeposvetila27procenatasvognovinarskog

izvještavanjagospodinuĐukanoviću,često

u negativnomu tonu, a 20 procenata gos-

pođi Vuksanović, 18 procenata gospodinu

Milačićui17procenatagospodinuBojaniću,

uglavnomuneutralnomtonu.A1TVposve-

tilaje49procenataneutralnihvijestigospo-

dinu Đukanoviću. Pokrivenost gospođe

Vuksanovićuvijestimakretala se između6

procenata na PinkMTV i 20 procenata na

Vijesti TV, navodi se u izjavi Međunarodne

misijezaposmatranje izbora.

Konstatovali su da ne postoje zakonska

ograničenjaza iznosplaćenihreklama.

- Praćenje štampanihmedija uODIHRmi-

siji pokazalo jesličnupolarizaciju, gdjePo-

bjedaiDnevnenovineuglavnomfavorizu-

ju Đukanovića, a Vijesti i Dan opozicione

kandidate.Internetmediji,CdMiAnalitika,

pružili su uopšteno neutralno izvještava-

nje o kandidatima, iako suDPS-u posvetili

višeprostora, ističeseu izjavi.

Navodi se da tokom izborne kampanje

AEMnije primio nikakve pritužbe vezane

zamedijeinijeprimijetionikakveprekršaje.

Sporneocjeneomedijima

EKnepominjeklauzulu

balansa, ali opominje

zbog Javnog servisa

- Napredak u poglavljima vla-

davine prava, demonstriran

opipljivim rezultatima, naro-

čito u jačanju slobode izraža-

vanja i medija, kao i dokazi u

borbiprotivkorupcijeiorgani-

zovanog kriminala, pranja

novca i trgovine ljudima,

nastavićedautvrdesveukupan

tempo pristupnih pregovora,

stojiunacrtuizvještajaoCrnoj

Gori.Dionacrtabavi se i parla-

mentarnim izborima održa-

nim2016, gdjesekonstatujeda

je malo učinjeno u sudskim

postupcima oko izbornih ne-

regularnosti. Od crnogorskih

vlasti traži daseangažujukako

bi se konsolidovalo povjerenje

u izborni proces. Povratak po-

litičke debate u parlamentu je

odgovornost svihpartija, poru-

čuje se u izvještaju.

Srbija i CrnaGora suodEvrop-

ske komisije dobile još prošle

godineetiketu„lidera“uproce-

su integracija. To su i jedine

dvije zemlje sa Zapadnog Bal-

kanakojesuuključeneupristu-

pne pregovore saEU.

-Jasnojedaćeovezemljedobi-

ti podrškuza još bržeotvaranje

i zatvaranje pristupnih poglav-

lja, ali uz ispunjavanje svih kri-

terijuma i bez ikakvih prečica,

rekao je za „Dojče vele“ evrop-

ski poslanikEduardKukan.

J.ĐURIŠIĆ

Izvještaj Evropske unije o Crnoj Gori danas će biti predstavljen u Strazburu

USKLADUSASTANDARDIMA:

Sapredstavljanja izvještajaOEBS-a