Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Politika

Utorak, 17. april 2018.

Pobjeda

izbora u Crnoj Gori

sova više nego DPS na parla-

mentarnim izborima i nešto

oko osam hiljada u odnosu na

lokalne izbore, uz znatno nižu

izlaznostštorezultatudajepo-

sebnu težinu.

Rezultat u Podgorici na pred-

sjedničkim izborima je poka-

zatelj da je opozicija izgubila

prednost koju je u glavnom

gradu stekla nakon parlamen-

tarnih izbora.

I pitanje je da li će opozicioni

glasači u glavnom gradu, koji

suapstinencijomizrazilineza-

dovoljstvo potezima lidera

opozicije, tako lako im poklo-

niti povjerenje na izborima 27.

maja.

,,TIHI BOJKOT“

Predsjednički kandidat većeg

dijela opozicije Mladen Boja-

nićsaosvojenih111.711 glasova

u ličnoj ravni nema razloga za

nezadovoljstvo, bez obzira na

to što analize pokazuju da je

osvojio skoro deset odsto ma-

nje glasova od trenutnog rej-

tingapartijakojesugapodrža-

le.

Iakoće teknaknadnepartijske

analize pokazati zašto je dio

birača-odnajmanjetridesetak

hiljada - koji su na prošlim iz-

borimapodržaliDF, SNP,Ura i

Demokarateostali ,,bezglasa“,

utisak je da je na takav rezultat

uticao i ,,tihi bojkot“ od strane

partijske infrastrukture De-

mokratskog fronta iDemokra-

ta.

Ostaće dilema da li je jedna

vrstaopstrukcijeBojanićana-

ređena direktno od samog vr-

ha četiri stranke koje su ga

podržale, ili se bivši nezavisni

poslanik nije previše dopao

radikalno nastrojenimbirači-

ma koji su, u nedostatku bo-

ljeg izbora, glavu okrenuli ka

agresivnijemMarku Milači-

ću.

Utomkontekstuindikativnaje

bila izjava Aleksandra Damja-

novića, najbližeg saradnika

Mladena Bojanića, koji, od-

mah nakon zatvaranja birač-

kihmjestauemisijiRTCG,nije

krio razočaranje relativno ni-

skom izlaznošću kao i ,,pasiv-

nošćuopozicionihbirača“.

- Ako predsjednik Demokrat-

ske partije socijalista ne može

da motiviše birače da u većem

broju izađu na izbore, onda ne

znam ko može, rekao je Da-

mjanović koji je već viđen kao

lider novog političkog subjek-

ta ukojemće svojemjestonaći

i Bojanić.

Poraznajtežepada–poraženi-

ma i u sedmicama koje dolaze

lideriDF-a,Demokrata,SNP-a

i Ure čeka težak zadatak: da

analiziraju da li su njihovi gla-

sači nezadovoljni i bojkotom

parlamenta, da li su postali

umorni od opozicionih nad-

mudrivanja i svađa.Moraćeda

nađumodel kakoda, u rokuod

samo četrdesetak dana, ubije-

de razočarane pristalice da su

stvarno zastupnici njihovih

interesa.

VUKSANOVIĆ I

KRIVOKAPIĆ

Predsjednička kandidatkinja

SDP-a Draginja Vuksanović

ostvarila je dobar rezultat od

8,2 odsto, skoro tri puta ,,jači“

od trenutnog rejtinga Socijal-

demokratske partije. I, kako

sama reče uz zadovoljan osmi-

jeh u prvom obraćanju nakon

završetka izbora: ,,Osvojila

sam šezdeset odsto više od re-

zultata SDP-a na parlamentar-

nimizborima“.

Vuksanovićjeuspjeladadobije

povjerenje i birača koji nijesu

naklonjeni SDP-u, oslonivši se

na kritiku vladajuće stranke,

zalaganjemzavladavinuprava,

ali i distanciranjem od poteza

SDP-a dok su bili u koaliciji sa

DPS-om.Upredizbornoj kam-

panji žestoko je naglašavala da

nikadanijebiladio,,Đukanovi-

ćeve vlade“, anije se libilani da

u predizbornoj noći optuži

opoziciju da ,,nijesu u dovolj-

nojmjeri“ glasali zaBojanića.

Ostala je, ipak, zagonetna na-

konprve konferencije za novi-

nare i izjave da je njen rejting

duplo jači od partijskog. Oza-

reno lice Draginje Vuksanović

i smrknuta faca Ranka Krivo-

kapića u pozadini, mogu biti

najava borbe za prevlast u

SDP-u.

RAČUNI

Tek će se svoditi računi nakon

15. aprila i procjenjivati poli-

tičke posljedice.

Jedno je, ipak, izvjesno: Đuka-

nović je pokazao da je najdo-

minantniji igrač na crnogor-

skoj sceni, damožedase izbori

čak i kada protiv sebe ima jake

snage opozicije, potpomognu-

te dijelom nevladinih organi-

zacija i medija. Pokazalo se,

takođe, da je Demokratska

partija socijalista pod njego-

vim vođstvom vrlo razrađena

mašinerija, iako unutar tog

mehanizma ima ,,šrafova“ koji

iskaču iz ,,partijskog ležišta“.

Apsolutna pobjeda Đukanovi-

ćauprvomkrugupredsjednič-

kih izbora je i apsolutni poraz

ključnih opozicionih lidera

koji nijesu izašli na politički

megdan. Propao je prvobitni

plan: da se, makar kroz drugi

krug predsjedničkih izbora,

potkopa politički kredibilitet

Đukanovića i pokuša stvoriti

mogućnost zakazivanja van-

rednih parlamentarnih izbora

do kraja godine.

No, pobjedom u prvom krugu

izboraĐukanović je iz ovih iz-

bora izašao nikad jači, a vlast

vladajuće koalicije učvršćena:

imaju predsjednika izabranog

natpolovičnom većinom od

naroda, imaju potrebnu veći-

nuuparlamentuistabilnuVla-

du,saDuškomMarkovićemna

čelu, zamjenikompredsjedni-

kaDPS-a.

Možda se opozicija može na-

dati pobjedi na predstojećim

lokalnim izborima, ako uspiju

da se povrate od nedavnog po-

raza, ali vanredni parlamen-

tarni izbori sada su samo udo-

menu teorije.

NenadZEČEVIĆ

Predsjednički kandidat DPS-a Milo Đukanović,

koga su podržale stranke vladajuće koalicije i

kandidatkinja SDP-a Draginja Vuksanović bili

su oštri protivnici na izborima 15. aprila. Ali i

jedini izvorni zastupnici suverenističkog bloka

koji je odnio prevagu na crnogorskom referen-

dumu 2006. godine u omjeru 55,5:44,5 odsto.

Na drugoj strani, Mladena Bojanića su podržale

političke grupacije koje su žestoki oponenti

državne politike članstva u NATO - Demo-

kratski front, SNP i Demokrate. A program

kandidata Marka Milačića i Dobrila Dedeića

uglavnom se poklapao u ključnimodrednica-

ma – insistiranju na pravoslavnombratstvu sa

Rusijom, bliskosti ili čak ujedinjenju sa Srbijom,

pa je logično pretpostaviti da su za njih glasali

isključivo protivnici nezavisne Crne Gore.

Ako se predsjednički izbori sagledaju kroz

prizmu programske bliskosti i odnosa prema

državnoj suverenosti i evroatlantskim integra-

cijama, onda se može reći da je suverenistička

struja trijumfovala - Đukanović i Vuksanović

zajedno su 15. aprila osvojili naklonost – 62,10

odsto glasača.

Nasuprot njima, za Bojanića, Milačića i Dedeića

je glasalo 33,60 odsto glasača, skoro pa upola

manje.

U ovoj računici nijesu ubrojani procenti glaso-

va koje su osvojili Hazbija Kalač i Vasilije Milič-

ković (ukupno: 1,30 odsto). Ti glasovi se teško

mogu računati u suverenističko biračko tijelo,

ali se ne bi moglo reći da baštine ni vrijednosti

politika koje zastupaju Demokratski front ili

Demokrate.

Suverenisti –62,10odsto!

Palmer:

Održani su

demokratski izbori

PODGORICA

UCrnojGori

suodržani demokratski iz-

bori, apobjedaMilaĐuka-

novića je rezultat slobodno

izraženevolje građananabi-

račkimmjestima, rekao je

vršilacdužnosti zamjenika

pomoćnika američkogdr-

žavnog sekretaraMetju

Palmer.

Sjedinjene Države, kako je za

Glas Amerike rekao zvaničnik

Stejt departmenta Metju

Palmer, čestitaju Crnoj Gori

na održavanju demokratskih

izbora.

- Radujemo se saradnji sa no-

voizabranim predsjednikom

Đukanovićem i vladomna za-

jedničkim prioritetima. Što je

najvažnije, želimo da pomo-

gnemo Crnoj Gori da napre-

duje ka članstvu u Evropskoj

uniji. Crna Gora je prešla dug

put, ali ima još dosta posla,

istakao jePalmer.

Ocjena zamjenika pomoćnika državnog sekretara SAD

Novoizabrani crnogorski

predsjednik jenavlasti, sapre-

kidima, gotovo 30 godina. Na

pitanje šta to znači za demo-

kratiju u Crnoj Gori, Palmer je

odgovorio da Vašington ima

puno povjerenja u crnogorsku

demokratijui integritetdemo-

kratskog sistema.

-Ovojerezultatslobodnoizra-

žene volje crnogorskih građa-

na na biračkimmjestima. Po-

štujemo ishod i sarađivaćemo

sanovoizabranimpredstavni-

cima crnogorskog naroda na

ispunjavanju zajedničkih pri-

oriteta, rekao je vršilac duž-

nosti zamjenika pomoćnika

američkog državnog sekreta-

ra.

R.P.

Kako su strani mediji izvijestili o Đukanovićevoj pobjedi

AP:

Čovjekkoji

jeodbioRusiju

i svojuzemlju

uveouNATO

PODGORICA

Zapadne

agencijeprenijele suvijest o

pobjedi lideraDemokratske

partije socijalistaMilaĐuka-

novićanapredsjedničkimiz-

borimauCrnoj Gori. Uizvje-

štajima agencijeuprvi plan

stavljajuda jena izborima za

predsjednikaCrneGorepo-

bijediokandidat čija je stran-

ka „odbila“Rusiju i uvela ze-

mljuuNATO.

Američka agencija Asošijejted

pres izvijestila jeda jeĐukano-

vić ubjedljivo pobijedio i izbje-

gao drugi krug izbora. Ova

agencija čitaoce podsjeća da je

riječočovjekukoji jeodbioRu-

sijukakobisvojuzemljuuveou

NATO. AP dalje navodi da su

ovi izbori prvi otkako se Crna

Gora pridružila zapadnoj voj-

noj alijansi u decembru i da su

smatrani testom za Đukanovi-

ća, koji favorizuje evropske in-

tegracije naspram bliskih veza

sa tradicionalnim saveznikom,

Rusijom. Ova agencija piše da

Đukanović, dominantni politi-

čar, i njegova stranka vladaju

Crnom Gorom skoro 30 godi-

na,azatovrijemeĐukanovićje

većbioipremijeripredsjednik.

Svojevremeno, podsjeća ame-

ričkaagencijaAsošijejtedpres,

MiloĐukanović je bio najmla-

đi premijer neke evropske dr-

žave, kada je 1991. u 29. godini

izabranna tu funkciju.

Navodi se i da je on predvodio

državu koja je proglasila neza-

visnost 2006. i stajao je iza za-

htjeva da se ta država pridruži

NATO. Rojters izvještava da je

na predsjedničkim izborima u

Crnoj Gori pobijedio veteran,

proevropskipolitičarMiloĐu-

kanović čija je stranka uvela

državu u NATO i vodi je ka

članstvuuEU.

Ova agencija podsjeća da je

funkcija predsjednika uglav-

nom ceremonijalna, ali da se

očekuje da će Đukanović, koji

ima znatnu moć, preko DPS-a

uticati na politiku.

I agencija Tas prenijela je vi-

jest o pobjedi Đukanovića, uz

konstatacijuda jeobećaoda će

omogućititojdržavičlanstvou

EU do kraja svog petogodiš-

njegmandata.

Ovaj ruski medij navodi i da je

onnavlasti uCrnojGori 27go-

dina, od 1991.

„Dojče vele“ piše da je Đuka-

novićeva pobjeda rezultat

odobravanja njegovog poteza

od prošle godine da se suprot-

stavi Moskvi i da uvede Crnu

GoruuNATO.

- Nedjeljno glasanje smatralo

se testom za dugogodišnjeg li-

dera Đukanovića, koji favori-

zuje evropske integracije, piše

„Dojče vele“.

Moskovski dnevnik „Komer-

sant“pišedajenapredsjednič-

kimizborima uCrnoj Gori po-

b i j ed i o l i de r v l ada j uće

koalicijeMilo Đukanović, koji

seuvrijemekampanje zalagao

zanastavakevroatlantskogpu-

tazemlje,alijepritomeizrazio

spremnost za izgradnju do-

brihodnosa saRusijom.

ListpišedaseĐukanovićodsa-

mog početka smatrao glavnim

pretendentomna pobjedu.

- Glavna teza Đukanovića u

predsjedničkoj kampanji bila

jedanapredsjedničkimizbori-

ma treba da pobijedi evropska

CrnaGora,jerće,usuprotnom,

biti podvrgnuti preispitivanju i

njena nezavisnost i članstvo u

NATO i put u EU, navodi „Ko-

mersant“.

Z.D.

Vidno iznervirana neiskrenom

podrškom lidera, ali i običnih čla-

nova većeg dijela opozicije svom

predsjedničkom kandidatu, Danijela

Radunović, predsjednica biračkog

odbora u Osnovnoj školi „Savo

Pejanović“ u Podgorici, uključila

se u Fejsbuk prepisku sa svojim

istomišljenicima koji su omalovaža-

vali glasače suprotnog kandidata.

Uzroke ubjedljivog poraza ona vidi

u sljedećem:

„O čemu vi dragi moji... Milovi gla-

sači ovce i stada. O čemu vi pišete

i pričate. Dan prije izbora izađem

da kao predjednik B.O. u školi Savo

Pejanović obiđembiračkomjesto.

Članovi DPS svi tu, prave biračka

mjesta, sređuju, mojih niđe. u obave-

zama su. Na dan izbora svi su tu, od

5 ujutru do zatvaranja... rade... orga-

nizuju prevoz za glasanja putem

pisma... ja moramda pitamda se

ne naljute bogomdani članovi da

odu sa njima... svakomalo donose

kafe, sokove... rade... koliko god sam

sposobna i vrlo oštra kada je rad u

pitanju... pitam se do kada ovako,

uzalud najbolje ljude postavljate na

mjesta predsjednika B.O... ne mogu

sve sami... izostaje organizacija, i

još... uzalud je neko sposoban... kada

mora da pazi šta i kako sa onima koji

bi trebalo da su tim... do kada???“

Oni rade,ajamoramdapitam

našečlanovedaneštourade

ničke izbore izgubi umjesto njih i da

će ga se nako poraza lako otarasiti,

sažeojeusvompostui„jasnojerazra-

dio“ naš sugrađanin: „Demokratski

front+Demokrate+Građanski pokret

URA+Socijalistička narodna parti-

ja=34,2%Bojaniću ćaoooo!!“

Drugi sa žaljenjemprimjećuje koliko

jepodrškalideravećegdijelaopozici-

je Bojaniću bila iskrena: „Ne dođoše

mu sinoć kompanjoni da stanu iza

njega sirak tužni, sikterisaće ga, žr-

tveni jarac.“

Evo i posta ,,zabrinutog“ građanina:

„Samo da Milo ne bude imao preko

60%e bi ga proglasili diktatorom.“

I zakraj evo i jedan„optimistički ton“

izredovapristalicaonihštosuizgubi-

li na izborima: „Imamo pet godina,

akobogda, da formiramonovog crno-

gorskog lidera, kojemu će vjerovati

sve religije i ateisti.“

Z.D.

MetjuPalmer