Previous Page  13 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 32 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

CrnomGorom

KOTOR

– Akobazen„Nikša

Bućin“hitnonebudeotvo-

ren, Kotoruprijeti gašenje

sportakoji jeproslavioUne-

skovgrad i CrnuGoru širom

svijeta, adjeca ćebiti uskra-

ćena za sportskanadmetanja

i postizanje značajnihrezul-

tatanadomaćoj imeđuna-

rodnoj sceni –poručili sugra-

đani saprotesta zbog zastoja

urekonstrukciji togobjekta.

Unjihovo ime govorili su pred-

sjednica NVO Aspida Dijana

Dika Saveljić i proslavljeni re-

prezentativac i prvi nosilac cr-

nogorske zastave na Olimpijadi

uBraziluVeljkoUskoković. Oni

supročitalipismoroditeljaidje-

cekoje jeupućenonadležnima.

BITKA

Saveljić i Uskoković naveli su

,,da bi se o značaju i značenju

kotorskog bazena za djecu,

omladinu, a i sveKotoranemo-

gle napisati bezbrojne strani-

ce“ te da je ,,oronuo i predat

beznađu izgubio posljednju

bitku, napušten od institucija,

koje bi ga se bez dužnog pijete-

ta sjetile samokadbi imtokori-

stiloupropagandne svrhe“.

- Nevažno je sada ko je zakucao

iskrivljene i zarđale brokve u

škrinju pokojnika, ali je mnogo

važnije da se crni oblaci skorog

kraha nadvijaju nad kotorskim

vaterpolom i plivanjem. Nepo-

trebnojepominjatištoćetozna-

čiti za budućnost najtrofejnijeg

crnogorskogsporta.Licemjerno

je govoriti o djeci i omladini kao

onašojbudućnosti,apripremati

ih na budućnost u kojoj će biti

lišeni elementarnih uslova za

treniranje i bavljenje ovim lije-

pim sportom. Onemogućiti im

da dostignu zvjezdane trenutke

svojih prethodnika u klupskim i

reprezentativnimkarijerama. A

potencijala, kao što znate, zaista

ima. Osjećamo da smo ostali

uskraćeni zapomoć ljudi koji su

mogli pomoći... mogli ali nijesu

htjeli. Imali su vremena i mo-

gućnosti i republička Direkcija

javnih radova Crne Gore prije

svih, ali i lokalna samouprava i

VaterpoloSavez iOlimpijski ko-

mitet i svi nadležni koji su se

proglašavali nenadležnim– na-

veli suupismu.

Ističukakosuzbog ,,smrti baze-

na“ svi na gubitku, pa čak i oni

kojisuseoglušilionjihovevapa-

je.

- Jer, zamislite da vamsjutra di-

jeteiliunučepokažeinteresova-

nje za plivanje ili vaterpolo, pa

vas još upita da li je tačno da je

grad Kotor imao nekad zimski

bazenilikolikoimaistineupriči

da je Primorac bio šampion

Evrope! AVaterpolo akademija

KataroosvojilajeEvrokup.Daje

Crna Gora prvu reprezentativ-

nutituluprvakaEvropeosvojila

u vaterpolu, a da je nemali broj

igrača ponikao baš na ovomba-

zenu – kazali su Saveljić i Usko-

koviću imegrađanaKotora.

PLAN

Rekonstrukcija bazena trebalo

je da se odvija u tri faze. Prema

planu, rok za završetak druge

bio je decembar prošle godine,

stvorili bi se uslovi za održava-

nje treninga, upis novih člano-

va, kontinuitet za razvoj vater-

polosportauKotoruzaklubove

Primorac i Kataro. Međutim,

zbogtenderaižalbipostupakje

zastao, pa druga fazanije zapo-

četa. Premariječimaupravnika

bazenaZoranaPajovića,Direk-

cija javnih radova najavila je da

će predložiti poništenje tende-

ra, te da je na potezu Komisija

za kontrolu javnihnabavki.

Ukupanprojekatrekonstrukci-

je vrijedan je oko četiri miliona

eura, a Vlada je iz budžeta ove

godine za realizaciju druge fa-

ze izdvojila 700.000 eura.

Od zatvaranja bazena u dva va-

terpolo kluba, Primorac i Kata-

ro, u Kotoru nije upisan ni je-

dan novi polaznik. Više od 300

djece izKotora na treninge pu-

tuje u susjedne gradove.

Na skupu su govorili upravnik

bazena Zoran Pajović, roditelji

dvojice mladih vaterpolista,

Slađana Vučetić, trenerica pli-

vanja i Toni Petrović, kapiten

vaterpolo kluba Primorac i du-

gogodišnji crnogorski vaterpo-

lo reprezentativac. Podršku

građanima dali su brojni pro-

slavljeni sportisti, sportski, kao

i kulturni i javni radnici. Bazen

„Nikša Bućin“, sagrađen soli-

darnošćugrađanaKotora, otvo-

ren je 1984. godine.

S.MANDIĆ

KOTOR:

Građani i sportisti nadležnima poručili da završe projekat rekonstrukcije

Otvorite

bazen,

spasite

vaterpolo

SVI SMONAGUBITKU:

Predstavnici građana

Licemjerno

je govoriti o

djeci i omladini

kao o našoj

budućnosti, a

pripremati ih

na budućnost

u kojoj će

biti lišeni

elementarnih

uslova za

treniranje

i bavljenje

ovim lijepim

sportom –

poručili su u

ime građana

Dijana Dika

Saveljić i Veljko

Uskoković

ROŽAJE

– Sedamosobasa in-

validitetomproći ćeobukuza

raduugostiteljskomobjektu,

odkojihćečetvorosklopiti

ugovororadusaposlodavcem

nasedammjeseci.Riječ jeo

projektu„Domaćinskiposao“

koji sprovodeNVOCazas,

Apromuz finansijskupodrš-

kuZavodazazapošljavanje.

Predstavljajući projekat Varja

Kadić-PejakovićizCazasakaza-

la je da su ciljna grupa osobe sa

invaliditetom kojima je status

utvrđenpropisimaizoblastiob-

razovanja,penzijskomiinvalid-

skomosiguranju,oboračko–in-

validskojzaštitiiprekoKomisije

zaprofesionalnurehabilitaciju.

-Onićeproćinekolikofazaobu-

keodpripremezazapošljavanje

na konkretnomradnommjestu

u ugostiteljskomobjektu i za tr-

žište rada i sticanja znanja

osnovne komunikacije na en-

gleskom jeziku. Takođe, imaće

obuku za radkodposlodavca za

zanimanja pomoćni konobar i

pomoćni kuvar, razvijati tehni-

ke aktivnog traženja posla kao i

savladavanja prepreka na trži-

štu rada - kazala je Kadić-Peja-

ković.

Ponjenimriječimakandidati će

tokomobuke imati i individual-

nupsihosocijalnupodršku.

-Dvaučesnikaćenastaviti radni

angažman kod poslodavca na-

kon završetka projekta u traja-

nju od najmanje dva mjeseca -

kazala jeKadić-Pejaković.

Ona je dodala da će dvije osobe

koje završe obuku nastaviti an-

gažman kod poslodavca nakon

završetka projekta najmanje

dvamjeseca.

F.K.

NIKŠIĆ

–Lijepovrijemevra-

tilo jemajstorenanikšićkiTrg

slobode.Kamenomjepoplo-

čanapolovinacentralnog

gradskog jezgra, aprijeneko-

likodanastiglesujošdesetine

kvadratakojećeuskoro„leći“

nadiokoji okružuje fontanu.

Pelijepi drvoredi lirodendrona,

poznatijih kao tulipanusi, a koji

suzamijenilivišedecenijskasta-

bla lipa, već su napupili, uskoro

ćeukameno-betonskižardinje-

rama biti zasađeno i cvijeće, pa

kad cijelapovršina odoko 7.000

kvadratabudedobilanovoruho,

Nikšićani će, s pravom, moći da

sepohvaleda imajunajljepši trg

uregionu.

Popločavanje Trga slobode, ka-

menimpločama debelimdeset

centimetara, povjereno je kom-

paniji „Mehanizacija i progra-

mat“, a koštalo je oko 800.000,

dok je kompletna rekonstrukci-

ja „srca“ grada, koji je, prije više

od vijek, osmislio arhitekta Jo-

sipSlade,vrijednaoko1,5milio-

na eura. Svi radovi, ukoliko do-

zvolevremenskeprilike,trebalo

bi da budu završeni do početka

ljeta.

Ra.P.

POPRIMAKONAČNEOBRISE:

SatrgauNikšiću

NIKŠIĆ:

Stigao kamen za popločavanje i drugog dijela Trga slobode

Sunčani dani vratili

majstorenagradilište

Završetkomdruge

faze stvorili bi seuslovi

za održavanje trenin-

ga, upis novih članova,

kontinuitet za razvoj

vaterpolo sporta u

Kotoru za klubove

Primorac i Kataro

UJEDINIOGRAĐANE:

Protestkodbazena

STEĆI ĆEPOTREBNEVJEŠTINE:

Detaljsaobuke

Projekat Zavoda za zapošljavanje i NVOCazas

,,Domaćinski posao“

za sedamRožajaca