Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

CrnomGorom

HERCEGNOVI

–Uokviru

programa„Orjen, planinakraj

mora“, planinarski klub

„Subra“organizovao jeprote-

klogvikendarevijalnotakmi-

čenjeusankanju, ,,Freestyle

SleddingOrjenskosedlo

2018“.Događaj jenaOrjen-

skomsedlunanadmorskoj vi-

sini od1.600metara, okupio

40učesnika, koji suuaprilu

uživaliuzimskimčarolijama

nasvega11kilometaraodHer-

cegNovog, gdje jeovihdana

počela i sezonakupanja.

- Broj učesnika je velik, imajući

u vidu da se do lokacije jošmo-

že doći samo dugotrajnim pje-

šačenjem kroz dubok snijeg.

Naime, ove godine je njihov

broj bio duplo veći nego pret-

hodne, kada jedogađaj prvi put

realizovan. U adrenalinskom i

zabavnom takmičenju „Free-

style Sledding Orjensko sedlo

2018.“, takmičilo se oko 25 što

djece,štoodraslih.Dječjustazu

najbržejeprešlaHrsitinaGrbo,

drugi je bio Vasilije Stevović, a

trećaAnjaĐorđević. Odrasli su

imali zadatak da savladaju du-

žu i strmiju, pravuvijugavubob

stazu, a najbrži je bio Marko

Jaredić. Drugo mjesto je osvo-

jio Ivan Đorđević, dok je treće

pripalo Božidaru Krivokapiću

- saopštli su izPK„Subra“.

Tokom takmičenja ispred pla-

ninarskog doma su pravljeni i

služeni kokteli i sladoledi, koji

su kao jednu od komponenti

imali prirodni orjenski snijeg.

- Ovaj neobični gastro događaj

polako postaje brend herce-

gnovskog zaleđa, a Agencija za

razvoj i zaštitu Orjena, koja je

koordinator ovogodišnjeg za-

jedničkogprograma, organizo-

vaće u avgustu još jedan slični

događaj, „Gorski sladoled“,

gdje će takođe biti korišten sni-

jeg, ali i lokalno, tek ubrano

šumsko voće. Kroz ove speci-

fične gastrodogađaje, Agencija

ukazuje na neke od novih mo-

gućnosti turističke valorizacije

Orjena - poručuje Željko Star-

čević izAgencije, ali i stravstve-

ni planinar i zaljubljenik u Or-

jen.

Dokrajazajedničkogprograma

„Orjen, planina kraj mora“

ostala su još tri događaja. Pro-

gram se realizuje uz podršku

opštine iTurističkeorganizaci-

je grada.

Ž.K.

AprilskosankanjenaOrjenu

HERCEGNOVI:

Ljubitelji planine uživali tokomvikenda

MOJKOVAC

–Našaopština

prednjači uCrnoj Gori kada

je riječopravilnomuprav-

ljanjukomunalnimotpa-

dom, aove godine ćemona-

praviti korakdaljeu

približavanjuevropskim

standardimau toj oblasti -

rekao jePobjedi predsjed-

nikopštineRankoMiš-

nić.

Planirana je, objašnjava

on, izgradnja transfer sta-

nice i reciklažnog dvori-

šta za komunalni otpad.

On očekuje da će Direk-

cija javnih radova, kao fi-

nansijer projekta, usko-

ro raspisati tender za

odabir izvođača radova

na izgradnji transfer sta-

nice i reciklažnog dvorišta.

- Stanica i dvorište nalaziće se

u Rudnici, na Marića luci, u

pogonimanekadašnjeg rudni-

ka Brskovo. Transfer stanicu i

dvorištekoristićeiopštinaKo-

lašin. Tu će se otpad razdvaja-

ti, zatim presovati i prodavati

za reciklažu ili transportovati

na nekuod sanitarnihdeponi-

ja. Radi se, kako je procijenje-

no, o investiciji od oko

1.200.000 eura. Vjerujem da

ćeradovipočeti tokomovego-

dine, što će nas još više pribli-

žiti ispunjavanju evropskih

standarda u upravljanju otpa-

dom- kazao jeMišnić.

Mojkovačka opština je prije

dvije godine od Zajednice op-

ština Crne Gore, u saradnji sa

Ministarstvom unutrašnjih

poslova i uz podršku OEBS-a,

dobila godišnju nagradu za

oblast živitne sredine. Za to

priznanje preporučilo ju je

upravljanje otpadom. Komu-

nalno predzeće „Gradac“ po-

čelo je prije tri godine, kada je

direktor te firme bio aktuelni

predsjednik opštine, Mišnić,

selektivno odlaganje otpada.

Godinu kasnije počelo je pre-

sovanje kartonske i papirne

ambalaže i njena prodaja.

Uklonjene su i divlje deponije

smeća, grad je čist, kontejneri

seredovnoprazne, proradio je

i sistem za biološki tretman

kanalizacionogmulja...

Direktor komunalnog predu-

zeća Predrag Smolović kaže da

će izgradnjom reciklažnog

dvorištaitransferstanicepoče-

ti da uvode selektivno odvaja-

njesvihvrstaotpada, nesamou

firmama već i u domaćinstvi-

ma.

– Naravno, nećemo to moći

preko noći. To je, ipak, pro-

ces. Ljudi treba da senaviknu

na to kao i na kazne na koje

moguračunati svi koji nepro-

pisno budu odlagali otpad.

Timprojektomćemo značaj-

no smanjiti troškove odvoza

otpada, rasteretiti gradsku

deponiju, kojuočekujezatva-

ranje i sanacija, ali i nešto za-

raditi prodajom otpada koji

se može reciklirati, rekao je

Smolović.

R.Ć.

Svi će selektivno

odlagati otpad

PRAVILNOUPRAVLJAJUOTPADOM:

Komunalci na svakodnevnomposlu

PODGORICA

– Crnogor-

ski elektrodistributivni si-

stem danas nastavlja rado-

ve za kvalitetnije i sigurnije

napajanje električnom

energijom u više opština.

Zbog toga potrošači u poje-

dinim naseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

Bar:

od10do11 sati;Čanj od

11:30do14sati djelovi Suto-

mora do 30minuta.

Berane:

od8:30do14:30sa-

ti dio Buča, DV Dolac i Vi-

nicka; od 9 do 14:30 sati Be-

ranselo.

Cetinje:

od 7 do 17 sati pod-

ručje Ćeklića, Resne, Bjeli-

ca, Cuca, Čeva, Lastve Čev-

ske; od 8 do 18 sati Njeguši,

ŽanjevDo.

HercegNovi:

od9do14sati

Topla - kod teniskih terena.

Kotor:

od 9 do 11 sati Do-

brota - Sveti Stasije; od 9 do

14 sati Krivošije; od 10do 13

sati Grbalj - naselje Glavat-

ske kućice, Kovačko polje,

Gorovići i Bratešići.

Nikšić:

od8do 11 satiKoča-

ni - u blizini brane Krupac;

od 12 do 15 sati Kličevo - u

blizini Osnovne škole „Ja-

gošKontić“.

Rožaje:

od9:30do 14:30 sa-

ti Binjoše, Grablje, Rijeka,

Kačari, Blace i Paučina; od

14:30 do 15 sati Daciće; od 9

do14:30satiDonjaLovnica.

Petnjica:

od 8:30 do 14:30

sati Radmanci.

Ulcinj:

od 8 do 14 sati Selita

prema Đekovićima i Asta-

fovićima; od 8 do 14:30 sati

Kruče-premadžamiji; od8

do 18:30 sati Kruče - prema

plaži Rakit.

I.T.

DioCetinja

deset sati

bez struje

Postrojenja će se nalaziti u Rudnici, naMarića luci, u pogonima

nekadašnjeg rudnika Brskovo, koristiće ih i opština Kolašin –

kaže predsjednik opštine RankoMišnić

CEDIS

1,2

miliona eura koštaće

izgradnja transfer stanice

i reciklažnog dvorišta

MOJKOVAC:

Uskoro tender za transfer stanicu i reciklažno dvorište

KAODAJEZIMA:

Detalji saOrjenskog sedla

PredragSmolović

Ranko

Mišnić