Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Utorak, 17. april 2018.

Hronika

PODGORICA

SutkinjaVe-

snaPeanza 29.maj zakazala

je suđenjebivšemgradona-

čelnikuPodgoriceMiomiru

Mugoši, optuženomda je

zloupotrebompoložaja

oštetiodržavnukasuzavi-

šemilionski iznos prilikom

prenosa gradskoggrađevin-

skog zemljištanakompaniju

,,Carine“.

Mugoši se stavlja na teret da je

kao gradonačelnik iskoristio

službeni položaj i bez sprovee-

nog postupka javnih nabavki

donio odluku o prenosu prava

korišćenja gradskog građevin-

skog zemljišta na kompaniju

,,Carine“. Nakompaniju ,,Cari-

ne“ prepisane su dvije parcele

od 8.000 i 7.000 metara kva-

dratnih, uz novčanu nadokna-

du od 165 eura po metru kva-

dratnom, iako se prenos prava

na gradskom građevinskom

zemljištu nije mogao izvršiti

neposrednompogodbom. Pre-

mastavuistražitelja,procedura

MiomirMugoša

ugovore opštine i firme ,,Cari-

ne“ iz 2007. godine.

Podsjećamo, 2010. godine

Osnovni suduPodgorici poni-

štiojeugovoropštineikompa-

nije ,,Carine“ oprodaji opštin-

skog zemljišta iz 2007. godine.

Na javnoj licitaciji ponuđeno

je više od 13 miliona eura za

zemljište, ali je posebnompo-

godbomkupcaiprodavcapro-

dato za dva i pomiliona.

Nakontogauslijedilajeodluka

Vrhovnog suda kojom je nalo-

ženoda ,,Carine“vratezemlji-

šteod15.205kvadrata, aglavni

grad kompaniji ,,Carine“

2.508.825 eura, koliko je pla-

ćeno sporno zemljište.

Poslije povraćaja zemljišta u

vlasništvo glavnog grada, Mu-

goša je krajem 2011. godine

donio odluku o ponovnom

prenosuzemljištana ,,Carine“

i to po cijeni od 165 eura za

kvadratnimetar (ukupnodva i

po miliona) - kao i 2007. godi-

ne, kada su prvi put sklopljeni

sporni ugovori.

M. L.

je nalagala javni poziv kroz po-

stupak javnog nadmetanja koji

je regulisanuredbomVlade.

Takođe, cijena od 165 eura po

metru kvadratnom nije utvr-

đena kroz postupak procjene.

Specijalno državno tužilaštvo

je više mjeseci provjeravalo

kriminalne organizacije

Razmatrana optužnica protiv okrivljenog za ubistvo Gorana Lenca

Za tužiteljkuoptužbe

osnovane, odbrana

traži dopunu istrage

PODGORICA

Tužiteljka

TatjanaBegovićostala jepri

optužnici koju jepodigla

protivNikoleMršića (38)

zbog sumnjeda je 16. sep-

tembra 2017. godineubiopet

godinamlađeg sugrađanina

GoranaLenca i pokušaoda

ubijeMilanaJovićevića.

Sdruge strane, na jučerašnjem

ročištu na kojem je razmatra-

naoptužnica, advokati Branko

Anđelić i Dragoslav Ognjano-

vić, koji zastupajuMršića, tvr-

dili su da nema dokaza za op-

tužbe i tražili su dopunu

istrage.

- Smatramda jepravnakvalifi-

kacijaprestrogaidadokaziko-

ji suuspisimapredmetanijesu

dovoljni za optužbe. Postoji

samojedanDNKkojibimogao

biti putokaz do mog branjeni-

ka, aosimtogaJovićevićkoji bi

trebalodajeključnisvjedok,ni

u jednoj fazi nije prepoznao

izvršioca - istakao je Ognjano-

vić.

Injegovkolega,advokatAnđe-

lić, tražio je dopunu istrage,

dodajući da Tužilaštvo nije

tražilodaseobaviprepoznava-

nje osumnjičenog.

- Jovićević je rekao da poznaje

Mršića. Kazao je i da je ubica

bježao i da ga nije mogao stići.

Mršić ima 170 centimetara i

oko 150 kilograma, pa se po-

stavlja pitanje kako ga bivši

fudbaler nije mogao stići ako

se radi o Mršiću. Osim toga,

DNK vještačenjem je utvrđe-

no prisustvo bioloških tragova

mog branjenika, NikoleMan-

dića i treće osobe, a ništa nije

urađenodaseutvrdikojetreća

osoba–dodao jeAnđelić.

Mršić se tereti za ubistvo Len-

ca i zanjimje raspisana crvena

potjernica jer je nedostupan

crnogorskimvlastima.

Ubistvo sedogodilo na stadio-

nu FK Bokelj gdje je Lenc tre-

nirao. Nakonzločina inspekto-

risupretragomterenapronašli

kesu u kojoj je egzekutor krio

pištolj i to je bio trag koji im je

pomogao da dođu do osumnji-

čenogMršića.

Mršić je bio blizak prijatelj sa

Goranom Biskupovićem, koji

je ubijen 5. septembra pret-

prošle godineukotorskomna-

seljuMuo. Biskupovića, koji je

takođe bio član „škaljarskog“

klana, i njegovogprijateljaMi-

loša Bošnjaka ubila je za sada

nepoznataosobakojajeaktivi-

rala eksplozivnu napravu dok

su njih dvojica šetali pored

ponte. Lenc je ubijen 16. sep-

tembra na stadionu „Bokelj“

dok je sadrugomMilanomJo-

vanovićemtrenirao.

Ubica mu je prišao i iz pištolja

sedammilimetaraispaliohitac

uglavu, anakontogapobjegao.

Mladić je nakon dva sata pod-

legao povredama u risanskoj

bolnici.

M. L.

NikolaMršić

Samjestaubistva

LidijaBulatović

FOTOFACEBOOK

Odbor za bezbjednost i odbranu

dostavio zaključke parlamentu

PODGORICA

Odbor zabe-

zbjednost i odbranu insistira

nadaljemjačanjuzajednič-

kihaktivnosti svihdržavnih

organa, kakobi sebezbjed-

nosna situacijauCrnoj Gori

poboljšala, nakonnemilih i

uznemirujućihdogađaja,

krajemmartauPodgorici.

TosenavodiuzaključcimaOd-

bora koji su dostavljeni parla-

mentu, nakon razmatranja ak-

tuelne bezbjednosne situacije

uCrnoj Gori.

Odbor je pozdravio koordini-

ranu i efikasnu akciju nadležih

nakonsjedniceVijećazanacio-

nalnubezbjednost i donesenih

zaključaka i preporuka.

- Odbor smatra da će se ova-

kvimdjelovanjemunarednom

periodustatinaputkriminalci-

ma i organizovanim kriminal-

nimgrupama da bi građani bili

bezbjedni, a njihova imovina

zaštićena - navodi se u zaključ-

cima.

Odbor je, na sjednici 12. aprila,

konstatovao da je Agencija za

nacionalnubezbjednostprošle

godine nastavila da djeluje na

planu pružanja doprinosa s ci-

ljem očuvanja i unapređenja

nacionalne, regionalne i kolek-

tivne bezbjednosti.

Kao prioritetne postavljene su

prijetnje od djelovanja organi-

zovanih kriminalnih grupa,

odnosno teška krivična djela.

- Uočeno je da je veliki broj ra-

zličitih izazova i prijetnji uti-

cao na ukupni bezbjednosni

ambijent i da je, iako se prote-

kla godina generalno može

okvalifikovati kao stabilna, ne-

ophodno nastaviti sa prilago-

đavanjem radi pružanja dina-

mičnog i efektivnog odgovora

nanoveizazoveiprijetnjeuku-

pnom bezbjednosnom ambi-

jentu - navode izOdbora.

C.H.

Nastavljeno suđenje

optuženomza ubistvo

Jova Jovanovića

Pregledani

snimci

PODGORICA

Pregledanjem

video-snimaka izuzetih sa

garaže hotela ,,Aman“ juče je

nastavljeno suđenje Marku

Mitrovića, koji se tereti da je

26. septembra 2015. godine na

Paštrovačkoj gori ubio Jova

Jovanovića.

Na jednomod snimaka od 26.

septembra vidi se osoba kako

oko 18.28 ulazi u crni ,,merce-

des“. Nakon pregledanja ovog

video-zapisa, Tomo Jovanović

potvrdio je da je to bio njegov

brat Jovo.

Na drugom snimku sa gornjeg

dijela garaže ,,Amana“ vidi se

na motoru Ivo Gricin u plavoj

majici. Jovanović je potvrdio

da je to on i da radi kao elektri-

čar u irmi.

Optuženi Mitrović juče je

primijetio da se na snimku

od 18 časova i 22 minuta vidi

osoba koja nosi crnu torbu i

bijelu kesu, nakon čega izlazi iz

garaže.

Prema navodima optužnice,

optuženi se tereti da je 26.

septembra 2015. godine na

Paštrovačkoj gori u vozilu

,,reno senik“ umišljajno ubio

Jovanovića ispalivši u njega

šest metaka. Mitrović je uhap-

šen u naselju Podličak.

M. L.

SaprivođenjaMitrovića

Odgođeno suđenje sedmočlanoj grupi optuženoj za šverc droge

Čekajusepresude izHrvatske

PODGORICA

Suđenje

Dušku Martinoviću i još še-

storici optuženih za među-

narodni šverc droge juče je u

Višem sudu odgođeno za 24.

april, jer iz Hrvatske nije sti-

gla dokumentacija koja je ne-

ophodna za postupak.

SutkinjaVesnaPeankazala je

da se radi opresudama za ne-

ke optužene protiv kojih je

vođen postupak pred hrvat-

grupi koju je početkommaja

2015. godine organizovao

DuškoMartinovićradišverca

narkotika u Crnoj Gori, Hr-

vatskoj iHolandiji.

UovompredmetuMarijaMi-

lanović i Namik Selmanović

dobili su status svjedoka sa-

radnika.

M. L.

SaprivođenjaDuškaMartinovića

skimorganima.

Osim Duška Martinovića i

Vasa Perovića, na optuženič-

koj klupi su novinar Jovo

Martinović, Marko Šaković,

IgorVušurović,MilanMarić i

Branka Stanišić.

Oni se terete da su pripadali

međunarodnoj kriminalnoj

SLUČAJ CARINE: Zakazano suđenje bivšemgradonačelniku Podgorice

Mugošausudnici 29.maja

Zajedničkimakcijama

poboljšati bezbjednost

Sa jedneod ranijihsjednicaOdbora zabezbjednost