Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Društvo

- Istraživanjapokazujuda ljudi

umanjeindustrijskirazvijenim

zemljama kao što suKostarika,

Portoriko ili Butan postižu vi-

sokindeksnaskalisreće,prema

nekim istraživanjima i najveći.

Ljudiuovimzemljamanjeguju

porodične i prijateljske veze,

nijesu posebno opterećeni

uspjehom, ne zavide jedni dru-

gimaumjerikojabiimugrozila

međusobne odnose i zdravlje.

Naravno, problemi ljudske pri-

rodepostoje i tamo, ali očigled-

no da se pomalja formula za

ljudsku sreću na osnovu ovih

primjerakojanije (ilimakarni-

je samo) u bogaćenju, postiza-

nju uspjeha, socijalnoj moći i

prestižu.

Ukoliko na druge ljude gleda-

mo kao na vrijedne, važne i

smatramodanasnećeugroziti,

onda slobodnije možemo ra-

zvijati međusobne odnose koji

senećebaziratinameđusobnoj

kompeticiji već na solidarnosti

i ljubavi –kažePejaković.

HIJERARHIJAMOĆI

Jedan od odgovora na pitanje

zašto smo opterećeni postiza-

njem uspjeha, materijalnim

aspektom života i socijalnim

statusom, smatra sagovornica,

jeuticajdominantnedruštvene

paradigme, preovladavajuće u

zapadnom svijetu gdje je hije-

rarhijamoći i statusavažna.

- Ako postoji hijerarhija moći,

onda mora postojati ljudska

tendencija ka međusobnom

upoređivanju sa drugima i od-

mjeravanju vrijednosti na

osnovu postignutog. Gdje po-

stojiupoređivanje,moraposto-

jati i zavist, a to je emocija koja

se javlja kada želimo nešto što

neko drugi ima. Ona je u odre-

đenim situacijama normalna i

služi kao podstrek za napredo-

vanje da bismo postigli ono što

neko drugi ima ili može. Ako je

koristimo u destruktivnom

smislu, onda nasto-

jimo da tu osobu

unizimo da bi nama

bilo lakše, pa otuda

možemo biti svjedoci nekada

bespoštedne borbe zamoć, de-

struktivne zavisti među ljudi-

maiposmatranjadrugihjedino

kroz lupu konkurencije – sma-

traPejaković.

Ona naglašava da dominantne

društvene vrijednosti kao što

su: istina, pravda, dobrota i eti-

ka uvijek idu zajedno.

- Ne možemo postupati pra-

vednoada tonijedobro. Ili do-

bro a da to ujedno nije etično.

Međutim, svjedoci smo da

mnogo ljudi govore da je „važ-

nobitiuspješan,anedobar“,ili

da, posebno u poslu, „cilj

opravdavasredstva“, dasema-

kijavelistička doktrina isplati.

Ukoliko odvojimo društvene

sfere života, politike ili ekono-

mije od etike stvorićemo nesi-

gurne ljudekoji neće imati po-

vjerenja u druge sa jedne

strane, a sa druge strane dobi-

jamo beskrupulozne makija-

velistekoji ćese takoponašati i

u životu i na profesionalnom

planu.

Mentalna oboljenja poput de-

presije i anksioznih poreme-

ćaja se čine logičnimu takvom

okruženju – upozorava sago-

vornica.

PremariječimaPejaković,ljudi

koji govore da je važno prigra-

biti što više svakojakih resursa

za sebe argumentuju to ocje-

nomda kada bismo davali dru-

gima „namaništanebi ostalo“.

DISBALANS

- Ako pogledamo neka istraži-

vanja koja govore o raspodjeli

prirodnih resursa na Zemlji,

dolazimo do izenađujućih sa-

znanja da, bez obzira na sve

veći ukupan broj ljudi, resursa

ima dovoljno za sve, ali raspo-

djela tih često nije fer. Kada bi

svako uzimao za svoje potrebe

bez pohlepe resursa ne bi fali-

lo. Dolazimo do toga da nije

istina da ako grabimo za sebe i

ne dajemo drugome da će to

biti dobrozanas i da „nemamo

resursa za davanje“. Upravo

oni koji sunajviše prigrabili za

sebepravedisbalans raspodje-

le resursa na cijeloj planeti.

Iako se čini da je prenaselje-

nostZemljeozbiljan problem,

drugačija svjetska ekonomija i

čovječnija raspodjela sredstva

bila bi mnogo više od pomoći

nego samo i isključivo usmje-

ravanje na kontrolu rađanja

stanovništva u siromašnijim

zemljama –kažePejaković.

I. PERIĆ

PODGORICA

-Djelovi više

crnogorskihopštinabićeda-

nas nekoliko sati bez struje

zbog radovanamreži, saop-

šteno je izCrnogorskog

elektrodistributivnog siste-

ma (CEDIS).

Na Cetinju će, zbog radova na

izgradnji dalekovoda 400kV

Lastva-Čevo, a prema zahtje-

vu preduzeća Crnogorski

elektroprenosni sistem, od se-

damdo17sati, bezstrujeostati

Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce,

Čevo i LastvaČevska.

Od 7.30do 17 sati, bez struje će

biti područje Građana i Pod-

gora, a od osamdo 18 sati Nje-

guši i ŽanjevDo.

UPodgorici, odosamdo 18 sa-

ti, bezstrujećebiti željeznička

stanica Bioči, Potkrš, Klopot,

Pelev Brijeg, Lutovo, želje-

znička stanica Lutovo, Bolje-

sestra, Seoštica i Orah.

Od osamsati i 30minuta do 14

sati i 30 minuta, bez struje će

ostati Ulica belvederska, od-

nosno dio Malog brda iznad

škole i vrtića, a od devet do 14

sati i 30minutaBezjovo.

UPljevljima će, od osamdo 17

sati, bez struje biti Otilovići,

Lukavice,Vijenac,Ranč,Mija-

ilovica i Dolinice.

UAndrijevici,odosamsatii30

minuta do 14 sati i 30 minuta,

bezstrujećebitiCecuni,Kruš-

ka, Kuti i Đuliće.

URožajama, oddevetdo14sa-

ti i 30 minuta, bez struje će

ostati DonjaLovnica.

UGusinju će, od osamsati i 30

minuta do 14 sati i 30 minuta,

bez struje ostati Dosuđe.

UUlcinju od osam do 10 sati i

30minuta, bez struje će ostati

diogradakodpijace,aodosam

do 18 sati i 30 minuta Kruče

dio prema plaži Rakiti, dio

iznad magistrale i Ulcinjske

Krute.

UNikšiću, od devet do 15 sati,

povremeno će biti bez struje

potrošačiselaMaočići,Riječa-

ni, Jasen, Podbožur, Kamen-

sko, Smrduša, Busak,Muževi-

ce, Lastva, Trepča, Rudine,

BajovDo, Trubjela, Krstac.

Povremeno bez struje biće i

Brestice, Jabuke, Spila, Zago-

ra,Okolišta,Osječenica,Nudo,

Zakurljaj, Prisoja, Podkraj,

Gornje Polje, Grahovo, Top-

spude, Trešnjevo, Rokoči,

Vilusi, Dolovi i Carine.

S.P.

PODGORICA

-Na ceremo-

niji zatvaranjaMeđunarod-

nenaučnekonferencije

„Transformacioni procesi u

sportu– sportskadostignu-

ća“, nakon trodnevnog rada

uBudvi, uručene sunagrade

i plaketenajboljima.

Žirijeodlučiodasenagradaza

najbolju ženu naučnika dodi-

jeli Lauri Schuft, sa Fakulteta

zasportskenaukesaUniverzi-

tetauNici - SofiaAntipolis. Za

najboljeg mladog naučnika je

promovisanaVedranaSember

sa Fakulteta za sport, Univer-

ziteta u Ljubljani. Posebno

priznanje u ime Olimpijskog

komiteta Bosne i Hercegovi-

ne,DuškuBjeliciuručiojeIzet

Rađo.

Profesoru Goranu Sporišu, sa

Kineziološkog fakultetaSveu-

čilišta u Zagrebu, uručena je

plaketa za lični doprinos za

podsticanje nauke na interna-

cionalnomnivou.

PlaketujeuručiodekanFakul-

teta za sport i fizičko vaspita-

nje Univerziteta Crne Gore

Stevo Popović koji je i zvanič-

no zatvorio konferenciju.

S.P.

Koliko blagotvoran efekat ima pomaganje i dijeljenje,

prema riječima Adriane Pejaković, pokazuju istraži-

vanja koja svjedoče da i osobe koje pate od depresije

svojimhumanitarnimangažovanjemmogu značajno

umanjiti stopu depresije, razviti osjećaj povezanosti i

solidarnosti sa drugima.

- Jedna djevojka je u Njujorku patila od depresije.

Osimpsihoterapije odlučila se i za zanimljiv korak: da

piše anonimna pisma i ostavlja ih u sandučiće. Pisma

su sadržala poruke podrške, empatije i ljubavi prema

drugima. Ubrzo se za ovu njenu akciju pročulo, pa je

sada ona na čelu organizacijeWorld needmore love

letters koja podržava inicijativu pisanja pisama podrške

drugima, čak i kada ih ne poznajemo. Ona se zove Hana

Brenčer.

Njena osnovna poruka je da smomnogo bolji

nego štomislimo. Možemo to da iskoristimo

– smatra Adriana Pejaković.

Boljismonegošto

mislimo, iskoristimoto

Sagovornica podsjeća i na takozvani „efekat leptira“.

- Kada smo usmjereni samo na sebe i svoje potrebe uništa-

vamo okolinu i prirodne resurse, a to će se svakako vratiti

nama i našimpotomcima. Dakle, da bismo bili zdravi, sretni

i dugovječni potrebno je da vodimo računa i o drugima, da

se držimo univerzalnih vrijednosti koje nijesu nove, već ih

možemo pronaći u svim svetim knjigama, a uče nas društve-

noj odgovornosti i solidarnosti – navodi sagovornica.

Ističe da stalno jurenje za instant srećom, upoređivanje sa

drugima, orjentisanje na materijalni i socijalni status ne može

dovesti do trajnog osjećanja zadovoljstva.

- To zapravo vidimo pomentalnom stanju nacija i stopi

depresije, osjećanja besmisla i anksioznosti, nesigurnosti i

uplašenosti pred životom.

Bez obzira što nam sopstveno angažovanje u društvenom

smislu nekada izgleda kaomalo i besmisleno, ono je vrlo

važno. Zbog nas i onih koji ostaju iza nas – naglašava Pejako-

vić.

Altruizamnemožedaškodi

Danasvišesatna

isključenja struje

Informacije iz CEDIS-a o radovima namreži

PODGORICA

-Motoklub

Bezbjednost izZelenikeor-

ganizovaćeuaprilu imajuu

Podgorici, Budvi iHerceg

Novomtreningobukugra-

đanakoji vozemotocikle.

Obuka ćebiti organizovana i

zapolicijske službenike.

-Treninzi za građane treba da

buduodržaniuPodgorici (21. i

22.aprila),Budvi (28. i 29. apri-

la) i Herceg Novom (5. i

6.ma

-

ja). Takođe su planirani i tre-

ninzi za policijske službenike

na Policijskoj akademiji u Da-

nilovgradu u prvoj grupi od

23.do27.aprilaiudrugojgrupi

od30. aprilado4.maja, rekla je

za Pobjedu osnivačica i pot-

predsjednica Moto kluba Be-

zbjednost Snežana Zekić-Ba-

bović, naglasivši da će obuku

izvoditi licencirani treneri iz

Slovenije i Srbije.

Građani će u okviru dvodnev-

neosnovneobukeučitipripre-

mu motocikla i motocikliste

za vožnju, položaj vozača na

motociklu, zatim vježbe odr-

žavanjaravnoteže,upravljanje

i vođenje motocikla, kao i

upravljanje tokom spore vo-

žnje, tehniku vođenja pogle-

dom, i tehniku obrnutog

upravljanja, vožnju u zaokre-

tima i dejstvo sila namotocikl,

iznenadno kočenje (kočenje u

panici) i slalom.

Tokompetodnevneobukepo-

licijski službenici će, osim

osnovne obuke, imati i na-

predni trening koji obuhvata:

,,osmicu”, napredni slalom,

neravan teren, pravilnu pro-

cjenubezbjednedistance,pra-

vilno kočenje na različitim

podlogama, izbjegavanje pre-

preke, iznenadno kočenje i

izbjegavanje prepreke, izne-

nadno kočenje i izbjegavanje

prepreke u nepoznatomprav-

cu, kočenje ukrivini.

Moto klub Bezbjednost osno-

van je u Zelenici 4.juna 2017.

godine.Međuciljevimajetada

istaknuto da će se baviti podi-

zanjemsvijestisvihučesnikau

saobraćaju radi povećanja si-

gurnosti i bezbjednosti moto-

ciklistakrozradionice,tribine,

seminare, treninge, kao i pro-

movisanjem motociklizma

kao društveno poželjnog i ko-

risnog vida saobraćaja.

R.U.-I.

Obuka

građana i

policajaca

Uručenenagrade i plakete

Moto klub Bezbjednost

organizuje seriju treninga

ZavršenaMeđunarodna naučna konferencija u Budvi

SaakcijeMotokluba ,,Bezbjednost“

Adriana

Pejaković