Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 32 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Hronika

PODGORICA

-Govoriti o

,,najstarijemzanatu“oduvi-

jek

jeovdjebilatabutema.Po

-

sebnousvjetlučinjeniceda

zvaničnihpodatakaotome

koliko jeprostitutkinema jer

setavrstaevidencije inevodi.

SociologAndrijaĐukanovićpo-

jašnjava zaPobjeduda jepojava

prostitucije na našimprostori-

ma u porastu i da za razliku od

nekih ranijih vremena, sada

imamoproblem.

DRUŠTVENIKONTEKST

-Moguće da je kod nas tomanji

problemuodnosunavećesredi-

ne. Ali kroz priču o ovoj pojavi

znamo da prostitucija u različi-

tim oblicima postoji i kod nas.

Oddevedesetihgodinabilježise

rast svih oblika sociopatoloških

pojava. Raspad sistema vrijed-

nosti praćen ekonomskimpro-

padanjem uzrokovao je to da

ljudi počnuda sebave i društve-

no negativnim pojavama, koje

postaju glavni izvor prihoda -

kazao jeĐukanović.

On je istakao da najveći broj

istraživanja govori da je eko-

nomski momenat najbitniji da

senekoodluči naprostituciju.

-Toijestečinjenica.Siromaštvo

i želja za boljim životommotiv

je mnogimdjevojkama da poč-

nu da svoje ambicije ostvaruju

na ovaj način. Osim toga među

prostitutkama je veliki broj za-

visnica od narkotika, žena koje

trpe nasilje i koje su prinuđene

na prostituciju. Česte su i situa-

cije da jemuž taj koji tjera ženu

da na ovaj način zarađuje novac

–istakao jenaš sagovornik.

POSLJEDICE

Đukanović navodi da bavljenje

ovim poslom ostavlja posljedi-

ce, kako fizičke, tako i psihičke.

- Fizičke u vidu raznih bolesti, s

obzirom na to da žene koje se

baveovimposlommijenjajuve-

liki broj partnera. A psihičke

zbog nasilja kojem su sigurno

izloženeiliodsvojihsvodnikaili

od mušterija. Teško je izaći

zdrav iz svega toga. Takođe, po-

sljedice se javljaju i u vidu sti-

gme koju ljudi imaju prema

ovim ženama. Apsolutno nera-

zumijevanjeiodbacivanjejedna

je odposljedica postitucije - na-

veo jeĐukanović.

Postoje indicije, kako je istakao,

da je ovaj ,,posao“ zastupljen i

međupripadnicimaromskepo-

pulacije.

- U okviru ove grupe postoje

faktori rizika da se ta pojava ra-

zvije. Siromaštvo i diskrimina-

cija, te loš položaj žene, mogu

dovesti do pojave prostitucije.

Potrebno je dodatno raditi na

inkluziji ove zajednice, kako bi

se smanjio rizik od prostitucije.

Država bi trebalo da povede ra-

čunaotomeštasedešavaunutar

ove zajednice i da sprovodi za-

kon jednako kao i prema svim

drugim građanima - kazao je

Đukanović.

On napominje da se razvojem

turističkih centara pojavila i

,,elitnaprostitucija“.

- Bogati klijenti su uzrok što se

velikibrojdjevojakaodlučujena

ovu vrstu zanimanja. Čuju se

stalno priče da je naše Primorje

oaza za

takvuvrstuzabave.Me-

đutim, i u svim većim gradovi-

matojeuzelomaha.Kaoštoveć

rekoh, djevojke u tome vide na-

čin da zarade novac i da svoj ži-

vot izdignu iznad mogućnosti

sredineukojojžive.Toje,narav-

no, pogrešannačindasepobolj-

šaživot - kazao jeĐukanović.

ODGOVOR

Sagovornik smatra da i pored

nedvosmislene ocjene da je ova

pojavaopasnaištetna,čestoizo-

stajeodlučnijaborbainstitucija.

- Neke javne kuće nesmetano

radeuprkos težnjamazvanični-

ka da se odlučno bore protiv

prostitucije. Mislim da treba

strožije sankcionisati one koji

posreduju u prostituciji kao i

one koji su korisnici. Napore

treba usmjeriti i na istraživanje

gdje se prostitucija obavlja i ko

suorganizatoritogposlainako-

ji način sve to funkcioniše - do-

dao jeĐukanović.

Kako je istakao, nikako nije za

legalizaciju prostitucije, jer, ka-

ko je dodao, to bi značilo da pri-

hvatamo jednu krajnje negativ-

nupojavu.

- Mora se naći način da se ova

pojavasuzbijetakoštoćesegra-

diti drugačiji sistemvrijednosti.

Teži je to put, ali vrijedannapo-

ra - zaključio jeĐukanović.

SANKCIJA

U Krivičnom zakoniku Crne

Gore postoji krivično djelo po-

sredovanjeuvršenjuprostituci-

je. Tretira stuaciju u kojoj se

neko lice koristi za seks pri če-

mu se daje ili obećava novac ili

nekidrugividnaknadeilinagra-

deza takvoangažovanje.

Visina kazne za ovo krivično

djelo zavisi od toga da li je uči-

njenopremamaloljetniku, kao i

da li je počinjeno na organizo-

vannačin.

Advokatica Gorica Vujisić za

Pobjedupojašnjavadajeučlanu

210 stav 1 Krivičnog zakonika

Crne Gore propisana kazna za-

tvoraod trimjesecadodvijego-

dine za onoga ko navodi ili pod-

s t i č e d r u g u o s o b u n a

prostituciju ili učestvuje u pre-

daji nekog lica drugome radi

prostitucije. Ista kazna odnosi

se i na propagiranje ili reklami-

ranjeprostitucijeprekomedija.

- Ukoliko je ovo krivično djelo

učinjeno prema maloljetnom

licuiligajeučinilovišepočinila-

ca na organizovan način, okriv-

ljenimogudobitizatvoroddvije

do deset godina. U stavu tri je

propisano da će se onaj ko kori-

sti usluge maloljetnog lica ka-

zniti zatvoromoddvijedodeset

godina - kazala jeVujisić.

Prema riječima sagovornice,

osumnjičeni za ovo krivično

djelo uglavnom negiraju krivi-

cu.

- Okrivljeni negira činjenični

opis krivičnog djela, odnosno

navodi da nije žrtvu angažovao

nitinabilokojinačinpodstreka-

vao na pružanje seksualnih

usluga, niti je za to davao novac

ili obećavao bilo kakvu nakna-

du, bilo direktno ili preko treće

osobe–kažeadvokatica.

M. LAZAREVIĆ

U FOKUSU:

Koliko je prostitucija zastupljena na našimprostorima

Krahvrijednosti –prečica

donajstarijeg zanata

Kako je navela advokatica

Gorica Vujisić, sa krivičnim

djelomposredovanje u

vršenju prostitucije pove-

zana je i trgovina ljudima.

- Kod ovog djela je karakte-

ristično da ga čine najma-

nje dvije, najčešće tri ili više

osoba, pa ima elemente

organizovanog krivičnog

djela - pojasnila je ona.

Dodaje da je pojam tra i-

kinga sveobuhvatno de i-

nisan ProtokolomUjedi-

njenih nacija za prevenciju,

suzbijanje i kažnjavanje

trgovine ljudskimbićima,

naročito ženama i djecom.

Tim se dokumentom

dopunjava Konvencija

Ujedinjenih nacija protiv

transnacionalnog organi-

zovanog kriminaliteta.

- Trgovina ljudima znači

upotrebu sile, prijetnje,

prinude, prevare, obmane,

zloupotrebu ovlašćenja ili

teškog položaja, davanjem

ili primanjemnovca ili kori-

sti da bi se dobio pristanak

lica koje ima kontrolu nad

drugim licem, radi eksplo-

atacije. Ta eksploatacija

ima za cilj iskorišćavanje

u prostituciji, prinudnom

radu, dovođenje u ropski

položaj, prosjačenje…

Istakla je da trgovina žena-

ma uglavnom ima za cilj

iskorišćavanje radi pruža-

nja seksualnih usluga, pa

je zato ovo krivično djelo

često povezano sa krivič-

nimdjelomposredovanje

u vršenju prostitucije.

Trafiking

povezanza

prostitucijom

NIKŠIĆ

- Maskirani muška-

rac ušao je juče u poslovnicu

Lutrije Crne Gore u Nikšiću i

prijeteći pištoljem ukrao

2.000 eura, prenosi portal An-

tenaM.

Nasnimku,kojijeobjavioPod-

gorički vremeplov, vidi se

muškarac sa šeširom na glavi,

čiji identitet za sada nije po-

znat.

On je ušao u poslovnicu i za

svega nekoliko sekundi ukrao

novac.

C.H.

Prijeteći

pištoljem

ukrao iz

kladionice

2.000eura

Razbojništvo u Nikšiću

Vozilosletjelosputa,

tri osobepovrijeđene

Udes na putu Podgorica – Kolašin

U Osnovnom sudu u Podgorici u posljednje tri godine for-

mirana su dva predmeta za krivično djelo posredovanje u

vršenju prostitucije.

- Godine 2015. u ovom sudu dvije osobe su okrivljene za

produženo krivično djelo posredovanje u vršenju prostituci-

je i osuđene na novčane kazne od po 1.500 eura. Dvije godi-

ne kasnije, sud je donio presudu kojom je jedno lice kažnje-

no na godinu i sedammjeseci zatvora zbog posredovanja u

vršenju prostitucije - saopšteno je iz Osnovnog suda.

Kazneodnovčanihdo

godinuipozatvora

Najveći broj

istraživanja

o prostituciji

govori da je

ekonomski

momenat

presudan da bi

se neko bavio

tim ,,poslom“

Gorica

Vujisić

ILUSTRACIJA

AndrijaĐukanović

Za borbuprotivprostitucijepotrebne strožije sankcije

Dromira

ARHIVA POBJEDE

ROŽAJE

–ErnesŠkrijelj

(47) izRožajauhapšenjesi-

noćzbogsumnjeda jeubio

mlađegbrataMersadaŠkri-

jelja(37).

Kako je saopštila Uprava poli-

cije,obaviještenisuoddežurne

službeOdjeljenjabezbjednosti

Rožaja da je došlodopucnjave

ispred porodične kuće Škrije-

lja.

-E. Š. je, sumnja se, lišioživota

M. Š. upotrebom vatrenog

oružja, odnosnopištolja. OdE.

Š. jeoduzet pištolj kojimje, ka-

kosesumnja,ubioM.Š.–saop-

šteno je izpolicije.

Odogađajujeobaviještentuži-

lac uVišemdržavnom tužilaš-

tvu u BijelomPolju. Istraga će

utvrditimotivubistva.

M.L.

Osumnjičenda jeubiobrata

URožajama uhapšen Ernes Škrijelj (47)

PODGORICA

–Tri osobepovrijeđenesuuudesukoji se juče

dogodionaputu Podgorica–KolašinumjestuDromira, saop-

šteno jePobjedi izpolicije.

Kako su nam kazali, povrijeđeni su prevezeni u Urgentni centra

Kliničkogcentra i nijesuživotnougroženi.

Udes se dogodio kada je vozilo sletjelo s puta iz sada neutvrđenih

razloga. Istragaćeutvrditi detalje.

C.H.