Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 32 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Aktuelnosti

PODGORICA

- Zakupci ku-

palištauredili su i očistili ve-

ćinuplažaodposljedica zim-

skognevremena i pripremili

ihzapredstojeću sezonu, sa-

opšteno je izpreduzeća

Morskodobro. Izkompanije

sukazali da supripreme za

predstojeću turističku sezo-

nuuvelikopočele.

- Sa dolaskom prvih proljeć-

njih dana i toplijeg vremena

crnogorske plaže dobile su i

prve kupače. Kontrolori Mor-

skogdobraobišlisuprošlesed-

mice kupališta - kazali su iz

Morskog dobra.

U saopštenju se dodaje da će

početkommaja zakupci kupa-

lišta odraditi i posljednje pri-

preme koje podrazumijevaju

postavljanje bova, plažnog

mobilijara, kula za spasioce,

tuševa i svega što je potrebno

za komfornouživanje umoru.

- Kao i svake godine do sada,

Morsko dobro će na Dan pla-

neteZemlje, 22. aprila, organi-

zovati veliku akciju čišćenja

nezakupljenih obalnih pod-

ručjaodUlcinjadoHercegNo-

vog. Akciji se priključuju i lo-

kalne nevladine organizacije,

građani, komunalna preduze-

ća i poneka preduzeća – navo-

di se u saopštenju.

Morsko dobro, kako su saop-

štili njegovi predstavnici, uve-

liko sanira oštećenu obalnu

infrastrukturu, šetališta, staze,

betonska kupališta i ponte,

uglavnomnapodručjuopština

HercegNovi, Kotor i Budva.

-Odmajapočinjemoisamoni-

toringomkvalitetamorske vo-

de na preko 100 kupališta na

Crnogorskom primorju, a po-

stavljamo i pametne bove za

mjerenje temperature mora,

vazduha, saliniteta iUVzrače-

njauBudvi, Baru iKotoru - za-

ključuje se u saopštenju.

S.P.

PODGORICA

-Uokviru

kampanje ,,Budi odgovo-

ran“prošle sedmice suevi-

dentiranedvijeprimjedbe

naosnovukojihnije izreče-

nanijednanovčanakazna.

Nepravilnosti nijesu utvrđene

prilikom kontrole prodavnice

,,Yayla“ u Podgorici, prijavljene

za neizdavanje fiskalnih raču-

na. Građani su se žalili i na sva-

kodnevno dovođenje koza na

ispašuuokvirugradskezone.

Kampanju ,,Budi odgovoran“

krajem decembra 2013. godi-

ne pokrenuli suMinistarstvo

finansija iKancelarijaprogra-

ma Ujedinjenih nacija za ra-

zvoj (UNDP) u Crnoj Gori s

ciljem da doprinese jačanju

svijesti javnosti i većemuklju-

čivanju građana u borbu pro-

tiv sive ekonomije.

Projekat omogućava građani-

mada jednostavno i brzoukažu

nanepravilnosti, poput neizda-

vanja fiskalnih računa, rada na

crno ili kršenja potrošačkih

prava i pomognunadležnimin-

stitucijama da se što uspješnije

izbore sa sivomekonomijom.

Građanima su ostavljene na

raspolaganje tri opcije da pri-

javeuočenenepravilnosti,pu-

temmobilne aplikacije ,,Budi

odgovoran“, vebsajta www.

budiodgovoran.me

i kol cen-

tara Poreske uprave na broj

19707 ili Uprave za inspekcij-

ske poslove 080555 555.

S.P.

PODGORICA

-Usluguprenosivosti brojauprvomkvartalu

ove godine je iskoristilo3.240pretplatnika, saopšteno je iz

Agencije za elektronskekomunikacije i poštanskudjelat-

nost (EKIP).

- Od tog broja, pretplatnika fiksne telefonije je bilo 1,02 hiljade,

dok je u mobilnoj telefoniji prenešeno ukupno 2.220 brojeva -

kazali su izEKIP-a agencijiMina biznis.

U fiksnimmrežama 517 brojeva je prenešeno izTelekoma uTe-

lemah, 478 izTelekomauM-tel, 17 izTelekomauTelenor, četiri

izM-tela uTelenor i šest brojeva umrežuTelekoma.

- Najviše korisnika je otišlo iz fiksne mreže Telekoma 1.010, za-

tim izM-tela i Telenora po četiri i izmreže Telemaha dva broja

- rekli su izEKIP-a.

Kodprenosabrojeva izmeđumobilnihmrežautokuprvogkvar-

talanajviše jeprenešenoumrežuM-tela 1.360, zatimuTelekom

520, dok je umobilnumrežuTelenora prenijeto 337 brojeva.

- Najviše korisnika je prešlo iz mobilne mreže Telenora 1,35 hi-

ljada, zatimizTelekoma646, anajmanje izM-tela225 - precizi-

rali su izEKIP-a.

Uslugaprenosivosti telefonskihbrojevasepružaod1. decembra

2011. godine i do31.martaoveukupno jeprenešeno37,14hiljada

broja.

Od toga je 8,9 hiljada brojeva u fiksnim i 28,24 hiljade brojeva u

mobilnimmrežama.

Prenosivost broja je usluga koja omogućava svakompretplatni-

kudazadržitelefonskibrojpripromjenioperatora.Brojsemože

prenositi iz fiksne u fiksnumrežu, odnosno izmobilne umobil-

numrežu.

S.P.

IzMorskog dobra poručeno da su kupališta uređena i očišćena

Plažespremne

za sezonu

Podaci EKIP-a za prvi kvartal

Prenijeto3.240

telefonskihbrojeva

Prošlosedmični rezultati kampanje ,,Budi odgovoran“

Evidentiranedvijeprimjedbe

PODGORICA

- LjekariKli-

nike zaotorinolaringologiju

(ORL) imaksilofacijalnuhi-

rurgijuSlavicaĐurović i

IvanaMićevićdanas će, bez

zakazivanja izabranogdok-

tora, pregledati 25građana

povodom16. aprila, Svjet-

skogdana glasa.

IzKliničkog centraCrneGore

saopšteno jeda seu ciljupodi-

zanja svijesti građanaoznača-

ju zdravlja glasnih žica, a po-

sebno ukazivanju na rizik za

razvijanje raka grkljana, u svi-

jetu od 1999. godine, 16. april

obilježava kao Svjetski dan

glasa.

Kako su objasnili, ljekari će

građane pregledati u ambu-

lanti za ORL od 15 do 19 sati.

Pravonapregled imaćegrađa-

ni koji se danas prvi prijave na

broj telefona 020 412 325 od

osamdodevet sati. IzKCCG-a

su preporučili da se prijave

građani koji imaju problem sa

glasom.

Kako su kazali, moto ovogo-

dišnje kampanje u svijetu je

,,Napravi izbor - njeguj svoj

glas“.

S.P.

Bez zakazivanjaće

pregledati 25građana

Danas je Svjetski dan glasa, iz Kliničkog centra Crne Gore poručili

ILUSTRACIJA

Odmaja počinjemo i samonitoringomkvaliteta

morske vode na preko sto kupališta na Crnogorskom

primorju, a postavljamo i pametne bove zamjerenje

temperaturemora, vazduha, saliniteta i UV zračenja u

Budvi, Baru i Kotoru - navodi se u saopštenju