Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 32 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

-Dopočetka

turističke sezonebiće završe-

ni radovi naputnompravcu

Cetinje–Budva, rekonstruk-

cijaputevaCetinje–Njeguši,

Petrovići –Vraćenovići, Cr-

kvice–Vrulja i izgradnja tre-

će trakeLepenac, saopštio je

direktorDirekcije za saobra-

ćaj SavoParača. On jenaveo

da će se radovi naostalim

projektima raditi uobičaje-

nomdinamikomshodnopot-

pisanimugovorima. Prema

njegovimriječima, krozPro-

gramredovnog i investicio-

nogodržavanjapokušavaju

putevedovesti na zadovolja-

vajući nivonaročitozaperi-

od ljetnje turističke sezone.

Ukupnavrijednost radova

koji se trenutno izvodena cr-

nogorskimmagistralnimpu-

tevima je 107miliona eura.

- Od Podgorice do Budve tre-

nutno se izvode radovi na tri

lokaliteta. Do početka sezone,

tačnije do polovine maja, zavr-

šiće se radovi na projektu Ko-

šljun – Zavala u dužini od 1,8

kilometara i naprojektuBrajići

– Lapčići u dužini od 7,6 km. U

toku su završni radovi na po-

stavljanju asfalta i putne opre-

me. Sa završetkomovih radova

čitav putni pravac od Podgori-

ce, odnosno od mosta na rijeci

SitnicidoBudvebićezavršeniu

ukupnoj dužini od 60 km– ka-

zao jeParača zaPobjedu.

Onjepodsjetiodajeprojekatre-

konstrukcije dionice od „cetinj-

skih semafora“ domosta na Sit-

nici u dužini od 3,5 km, gdje je

predviđena izgradnja bulevara

sa četiri trake, otpočeo krajem

prošlegodineitrebadabudeza-

vršendokrajaovegodine.

-Doturističkesezonebićezavr-

šenedvijedioniceukupneduži-

ne oko dva kilometra u punom

gabaritu,dokćesenaostaledvi-

jedioniceobezbijeditiodvijanje

saobraćajausadašnjimgabariti-

ma na dvije saobraćajne trake –

istakao jeParača.

DESETPROJEKATA

Prema njegovim riječima, od

2015.naputnompravcuPodgo-

rica–Budva radovi su izvođeni

kroz deset projekata i to na lo-

kalitetu Barutana u dužini od

četiri kilometra, lokalitetu Uli-

ći u dužini od 6,6 km, dionici

Obzovica – Brajići u dužini od

četiri km, rekonstrukciji tunela

Mekavac udužini od 180meta-

ra sa trećom trakomu ukupnoj

dužini od 500m, na trećoj traci

na lokalitetuMarkovići u duži-

ni od 3,6 km, na dionici Ulići –

Cetinje – Ugnji u dužini od 5,5

km, trećoj traci Ugnji u dužini

1,3 km sa rehabilitacijom treće

trake Obzovica na dužini od tri

km.

- Kroz Program investicionog

presvlačenja rehabilitovane su

dionice sa trećim trakama koje

su izgrađene početkom ovog

vijeka. Za sami kraj završiće se

dionica Brajići – Lapčići u du-

žini od7,6kmsa trećomtrakom

od1,6kmi novimtunelomsa tri

kolovoznetrakeudužiniod168

mkao i treća trakana lokalitetu

Košljun–Zavalaudužini od1,8

km– rekao jeParača.

On je dodao da je vrijednost

svih ovih radova na putnom

pravcu Podgorica – Budva 27

miliona eura i finansirani su iz

državnog budžeta.

- Pored navedenih radova do

početka turističke sezone zavr-

šit će se radovi na projektu iz-

gradnje treće trake Lepenac u

dužiniod3,5kmirekonstrukci-

ja dionice regionalnog putaCr-

kvice – Vrulja u dužini od 10

km.Završićeseirekonstrukcija

puta Cetinje –Njeguši u dužini

od16km.Dopočetka turističke

sezone završiće se i radovi na

rekonstrukciji regionalnog pu-

ta od Petrovića do Vraćenovića

u dužini od 13,5 km – izjavio je

Parača.

On je naveo da se radovi izvode

i na rekonstrukciji dionice ma-

gistralnog puta Ulcinj – Suko-

bin odUlcinja doKruta u duži-

ni od 13 km.

- Nastaviće se i ili otpočeće ra-

dovi i na projektu rekonstruk-

cije puta Krstac –Kuk – Ivano-

vaKorita u dužini od devet km,

putaBerane–PetnjicaodBera-

na do mjesta Podvade u dužini

od 12,4 km, zatim radovi na re-

konstrukcijiputaCetinje–Nje-

guši dionica od supermarketa

VolidoBajičkeCrkve,izvodese

radovi na izgradnji obilaznice

okoRožaja II faza sadva tunela

i mostom, rekonstrukcija regi-

onalnogputaLubnice–Jezeri-

nesaizgradnjomtuneladužine

2,8 km i trasomod 11,5 km– re-

kao jeParača.

REKONSTRUKCIJA

On je podsjetio da su u toku ra-

dovi na rekonstrukciji magi-

stralnog puta Podgorica – Pe-

trovac, dionica od skretanja za

aerodrom Golubovci do kruž-

nog toka Golubovci. Parača je

dodao da će se do kraja maja

kroz program investicionog

presvlačenjaizvršitipresvlače-

nje regionalnih i magistralnih

puteva u svihpet sekcija uuku-

pnoj dužini od oko 40 km. Vri-

jednost ovogposla jedvamilio-

na eura.

- Svi ovi projekti su po potpisa-

nimugovorimavrijedni107mi-

liona eura. Finansiraju se iz

kreditnih sredstava u visini od

60 miliona, dok su 47 miliona

eura sredstva budžeta – kazao

jeParača.

On smatra da crnogorski magi-

stralni putevi po kvalitetu ne

zaostaju za regionalnim.

-Kvalitet našihmagistrala jena

nivou kao i kod naših komšija,

dok ka evropskimstandardima

i evropskimputevima težimo –

kazao jeParača.

On jepodsjetioda jeu tomcilju

2014. godine uDirekciji za sao-

braćaj urađen program rekon-

strukcije magistralnih puteva

koji obuhvata24dionice saoko

220 km dužine magistralne

putnemreže.

- Radi se o najfrekventnijim

putnim pravcima kao i putnim

pravcimanaulazuuCrnuGoru

od granica saBiH, Hrvatskomi

Srbijom.Obuhvaćenisunajfre-

kventniji putni pravci Podgori-

ca–Cetinje–Budva,Podgorica

– Danilovgrad, Bar – Petrovac

– Budva i Tivat – Jaz – naveo je

Parača.

On je dodao da je ovaj program

podržan od strane Evropske

banke za obnovu i razvoj i

Evropskeinvesticionebankesa

po 40 miliona eura, dok je 40

milionaobezbijeđeno izdoma-

ćih sredstava.

- Sa realizacijom se otpočelo

2015. godine i ona će biti zavr-

šena do kraja 2020. godine. Po

završetku Crna Gora će dobiti

220 km najmodernijih po naj-

većim standardima urađenih

magistralnih puteva – poručio

jeParača.

S.POPOVIĆ

Direktor Direkcije za saobraćaj najavljuje završetak radova

na nekoliko putnih pravaca do početka turističke sezone

Urekonstrukciju

magistralauloženo

107milionaeura

Kvalitet našihmagistrala je na nivou kao i kod naših komšija, dok ka

evropskimstandardima i evropskimputevima težimo. Po završetku

programa rekonstrukcijemagistralnih puteva Crna Gora će 2020.

godine dobiti 220 kilometara najmodernijih po najvećimstandardima

urađenih puteva, naveo je direktor Direkcije za saobraćaj Savo Parača

Radovi na projektima ka Primorju obično počinju krajem

septembra i završavaju do početka juna.

Komentarišući dugogodišnje žalbe brojnih turističkih radni-

ka da turiste iz godine u godinu dočekujemo sa raskopanim

putevima, na kojima se izvode radovi, Parača je saopštio da

turizma nema bez dobre infrastrukture, gdje putevi, pored

turističkih kapaciteta, zauzimaju čelnu poziciju.

On je naveo da se ljetnja turistička sezona poklapa sa perio-

domgodine kada bi semogli najviše i najbrže izvoditi radovi.

- A tada imamo obustavu svih radova i to u periodu od

najmanje tri mjeseca. Iz tih razloga koristimo ostali period

godine, da završimo ono što započnemo. Radove na pro-

jektima ka Primorju obično počinjemo krajem septembra i

završavamo do početka juna, jer drugog vremena nemamo

– naglasio je Parača.

Dopočetkajunaradovi

naputevimakaPrimorju

Parača je saopštio da do saobraćaj-

nih gužvi i formiranja kilometarskih

kolona na prilaznim saobraćajnica-

ma tunela Sozina, tokom turističke

sezone dolazi zbog neriješenih

pješačkih prelaza u samom centru

Sutomora.

- Problem stvaranja saobraćajnih

gužvi se javlja u julu i avgustu zbog

neriješenog problema pješačkih

prelaza u samom centru Sutomora

od supermarketa Voli do skreta-

nja za željezničku stanicu. Ovaj

problem se donekle može ublažiti

izgradnjompodhodnika ili „pasa-

rela“ kojimbi se pješački saobraćaj

makao sa magistrale. Izgradnja

ovih objekata je u nadležnosti lokal-

ne uprave – rekao je Parača.

PješačkiprelazikrivizaljetnjegužveispredSozine

Parača je naveo da je

sastavni dio programa

rekonstrukcije magistral-

nih puteva i rekonstruk-

cija dionice od Jaza do

aerodroma Tivat kojom je

predviđena izgradnja bule-

vara sa četiri trake.

- Projekat se radi na

osnovu usvojene planske

dokumentacije za tri opšti-

ne Budva, Tivat i Kotor.

S obziromna probleme

sa mještanima naročito

mjesnih zajednica opštine

Kotor oko gabarita samog

puta kasni se sa izradom

projekta koji bi trebao biti

završen do početka ljeta –

saopštio je Parača.

On je dodao da će se

po završetku projektne

dokumentacije otpočeti

sa tenderskomprocedu-

rom koja će se raditi po

pravilima Evropske banke

za obnovu i razvoj iz čijih

sredstava će se inansirati

ovaj projekat.

- Vrijednost ovog projekta

je procijenjena na 25 mili-

ona eura, a rok završetka

radova je 18mjeseci sa

prekidima u ljetnjemperi-

odu – kazao je Parača.

OdJazado

tivatskog

aerodroma

predviđene

četiri trake

UobičajeneljetnjegužvenaulazuutunelSozina

SavoParača