Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

CrnaGora je

prepoznatakaodobar i pou-

zdanpartneruregionalnoj

saradnji, koja ćedoprinijeti

atraktivnosti regije i pov-

ećanjuprihoda, zaposlenosti

i standarda stanovništva, sa-

opštio je generalni sekretar

Privrednekomore (PKCG)

PavleRadovanović.

On je na prvoj poslovnoj kon-

ferenciji podnazivom ,,Regio-

nalni razvoj - izazovi buduć-

nosti“, koja je održana u

okviru međunarodnog sajma

privrede uMostaru, kazao da

se regionalnimudruživanjem

stvaramogućnost većeprepo-

znatljivosti, atraktivnosti i

promocije regiona za dolazak

investitora.

- Saradnja u sektorima sao-

braćaja, ICT-a, turizma i trgov-

ine predstavlja budućnost raz-

voja tih privrednih grana.

Stoga suneophodni zajednički

projekti koji brišu granice i

postaju primjeri uspješne

prakse - naveo jeRadovanović.

Iz PKCG je saopšteno da su

čista energija, saobraćajna

povezanost, izazovi digitalne

transformacije, turizam i tr-

govinabile temeprveposlovne

konferencije u okviru međun-

arodnog sajma privrede uMo-

staru.

Konferencija, koju je orga-

nizovao Forumprivrednih ko-

mora jadransko-jonskog pod-

ručja, okupila je privredne

komore iz Italije, Slovenije,

Hrvatske, Bosne i Hercegov-

ine, Crne Gore, Albanije i

Grčke, s ciljemrazmjene infor-

macija i sagledavanja tema ko-

je su od zajedničkog interesa

za države regije.

Prema riječimaRadovanovića,

Forumkrozkreativnapartner-

stva, nove inicijative, inova-

tivne proizvode, odgovoran i

održivi privredni razvoj, nudi

mogućnosti za jačanje regio-

nalne konkurentnosti.

Sekretarka Odbora udruženja

turizma i ugostiteljstva u PK-

CGSanjaMarković jena pane-

lu posvećenom trgovini i tur-

izmu predstavila ostvarene

rezultate koji su temelj za dalji

razvoj turizma kao strateške

privredne grane i stuba ekon-

omskog razvojaCrneGore.

- Crna Gora je pretežno recep-

tivnazemljakojatradicionalno

ostvaruje suficit na poziciji

putovanja, odnosno turizma.

Prihodi od turizma predstavl-

jaju značajnu poziciju na

tekućem računu, koja, pored

toga što doprinosi ostvarenju

suficita na računu usluga,

značajnodoprinosi i ukupnom

spoljnotrgovinskom bilansu -

smatraMarković.

Iz PKCG su saopštili da novi

Zakon o turizmu i ugostiteljst-

vuuCrnojGoripodstičerazvoj

cjelogodišnjeg turizma, una-

pređuje izgradnju i poslovanje

visokokvalitetnih hotelskih

kapaciteta i ukida obavezu ko-

rišćenja plažnogmobilijara.

Konferencija jeokupilavišeod

100 učesnika, eminentnih

stručnjaka, predstavnikamini-

starstava, privrednih komora i

kompanija iz regiona.

S.P.

Predstavnici PKCG učestvovali nameđunarodnomsajmu privrede uMostaru

CrnaGorapouzdanpartner

u regionalnoj saradnji

Konferencija, koju je organizovao Forumprivrednih komora jadransko-jonskog

područja, okupila je privredne komore iz Italije, Slovenije, Hrvatske, Bosne

i Hercegovine, Crne Gore, Albanije i Grčke, s ciljem razmjene informacija i

sagledavanja tema koje su od zajedničkog interesa za države regije

PavleRadovanović