Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Politika

Predsjednički kandidat

Demokratske partije socija-

lista Milo Đukanović dobio

je natpolovičnu podršku

birača u Podgorici.

Naime, prema preliminar-

nim rezultatima, za Đuka-

novića je glasalo 54.500

građana glavnog grada s

pravomglasa, što je 51 odsto

onih koji su izašli na izbore.

To je, inače, najveća podrška

koju je Demokratska partija

socijalista do sada dobijala

na izborima u Podgorici.

Podsjetimo, za DPS je na

parlamentarnim izborima

2016. godine u glavnom

gradu glasalo 48.561 ili 41,15

odsto onih koji su izašli na

glasanje.

– Zbog budućnosti naše

države Crne Gore ne mogu

biti zadovoljna rezultatom

predsjedničkih izbora, ali

ako uzmemo u obzir rezul-

tat koji sam ja postigla, lično

bihmogla biti zadovoljna

jer samosvojila oko 60

odsto glasova više nego

partija koja me je predložila

na posljednjimparlamentar-

nim izborima – poručila je

Draginja Vuksanović, SDP-

ova kandidatkinja za pred-

sjednika Crne Gore, koja je,

prema preliminarnim rezul-

tatima jučerašnjih izbora,

osvojila 8,3 odsto glasova.

Vuksanović, koja ima treći

po ,,jačini“ rezultat na

predsjedničkim izborima

– nakon Mila Đukanovića i

Mladena Bojanića – kazala

je da „u zarobljenoj državi

izbori ne mogu biti slobodni

i fer“, kao i da neće čestitati

kandidatu DPS-a.

– Način na koji je Đukanović

vodio kampanju ne zavre-

đuje moje čestitke – kazala

je Vuksanović nakon objave

prvih rezultata novinarima

u svom izbornom štabu.

Prema njenim riječima,

rezultat predsjedničkih

izbora posljedica je dva

faktora.

- Prvi je zarobljena država

o kojoj je pisala i Evropska

komisija u Izvještaju o

napretku, a drugi je očigle-

dan problemu opoziciji jer

opozicija koja je predložila

Bojanića nije obezbijedila

većinsku podršku. Jasno je

da je on na ovim izborima

osvojiomanje glasova nego

što su partije koje su ga

podržale na prethodnim

parlamentarnim izborima –

kazala je Vuksanović.

Ona je istakla da se tokom

kampanje „upoznala i ruko-

vala sa brojnim ljudima“ koji

su joj pružili podršku.

- Osjetio se duh promjena.

Nastaviću sigurno i dalje da

se zajedno sa svima vama

borim za promjene koje

su neophodne Crnoj Gori

– poručila je Vuksanović i

zahvalila se svimgrađanima

koji su učestvovali u izbor-

nomprocesu, a naročito

onima koji su je podržali,

kao i političkimpartijama

i aktivistima koji su joj dali

podršku.

I. K.

UPodgoricinatpolovičnavećina!

Vuksanović:Osvojilasam60

odstovišeglasovanegoSDP

Državna izborna komi-

sija odbacila je prigovor

predsjedničkog kandidata

Mladena Bojanića koji se

odnosio na to što su birači

navodno glasali bez biome-

trijskih dokumenata i to što

predsjednici odbora nijesu

dozvolili unošenje prigovo-

ra u zapisnik.

Bojanićev prigovor odba-

čen je kao preuranjen i

mimo procedure jer se,

kako je objašnjeno iz DIK-

a, predsjednički kandidat

prvomorao podnijeti

opštinskim izbornim komi-

sijama prema mjestima

biračkih odbora.

Predsjednik Upravnog

odbora CEMI-ja Zlatko Vujo-

vić saopštio je da je izborni

dan obilježio određen broj

nepravilnosti, ali i dodao

da su one bilo na znatno

manjemnivou nego na par-

lamentranim izborima.

- Međutim, broj i karakter

tih nepravilnosti je značaj-

no blaži i manji nego što

je to bio slučaj na parla-

mentarnim izborima 2016.

godine, kada su bile snažne

tenzije. Međutim, tada je

i veći ulog bio u igri. Bila

je, uslovno rečeno, borba

za izvršnu vlast, gdje je

kompletna moć - ocijenio je

Vujović.

Prijave opozicionih partija

odnosile su se na navodno

dijeljenje novca biračima i

postojanje paralelnih birač-

kih spiskova i punktova za

evidentiranje birača koji su

se nalazili u blizini biračkih

mjesta. Zabilježeno je više

nepravilnosti, koje su u

međuvremenu ispravlje-

ne, a koje su se odnosile

na pogrešno tumačenje

Izbornog zakona od strane

pojedinih biračkih odbora,

kašnjenje otvaranja birač-

kihmjesta i fotografisanje

izbornih listića.

Dio prijava stigao je i do

Tužilaštva, koje je saopštilo

da će postupiti po timpri-

javama.

Nepravilnostiu

izbornomdanu

tneri Ivan Brajović, Andrija

Popović i drugi, kao i dosadaš-

nji predsjednik Filip Vujano-

vić. UzĐukanovića su bili i su-

prugaLidija i sinBlažo.

Potom je, što je izborni ritual

vladajuće koalicije, priređen

vatromet učast njegovepobje-

de, a mnogobrojne pristalice

nastavile su slavlje na podgo-

ričkimulicama.

Rezultati

Predsjedničke izbore suprati-

li posmatračiCentrazademo-

kratsku tranziciju (CDT) i

Centra zamonitoring (CEMI)

itedvijenevladineorganizaci-

je su objavile, na osnovu uzor-

ka, rezultate koji se neznatno

razlikuju.

Na osnovu 100 odsto obrađe-

nog uzorka, rezultati Centra

zademokratskutranziciju po-

kazuju da je Milo Đukanović

osvojio53,8odsto,MladenBo-

janić 33,5odsto, DraginjaVuk-

sanović 8,3,MarkoMilačić 2,7,

HazbijaKalač 0,8, VasilijeMi-

ličković 0,4 i Dobrilo Dedeić

0,4odsto glasova.

Prema podacima Centra za

monitoring i istraživanje, na

osnovu 98,5 odsto obrađenog

izbornog materijala, Đukano-

vić je osvojio 53,9 odsto, Mla-

den Bojanić 33,4 odsto, Dragi-

nja Vuksanović 8,1, Marko

Milačić 2,9, Hazbija Kalač 0,8,

VasilijeMiličković0,5 iDobri-

loDedeić 0,4odsto glasova.

Izbore je pratilo više od 2.000

domaćihi stranihposmatrača,

te oko 30 medija. Glasačko

pravo na predsjedničkim iz-

borima imalo je 532.599 gra-

đana koji su mogli da glasaju

na 1.214 biračkihmjesta. O to-

ku i regularnosti izbornog

procesa svoju ocjenu danas će

dati imisijaKancelarije za de-

mokratske institucije i ljudska

prava (ODIHR).

Čestitke Tačija i

Haradinaja

Pobjedu Đukanoviću prvi su

sinoćčestitali lideri izregiona.

Predsjednik Kosova Hašim

TačikazaojedajepobjedaĐu-

kanovića pobjeda za cijeli re-

gion.

–Čestitammomstaromprija-

teljuMilu Đukanoviću na po-

bjedi u Crnoj Gori. Ovo je po-

bjeda za Crnu Goru, ali i za

cijeli region koji teži NATO i

EUintegracijama.Radujemse

godinamasaradnjekojaćeosi-

gurati budućnost dva naroda

– napisao je Tači na Tviteru.

Premijer Kosova Ramuš Ha-

radinaj takođe je čestitao Đu-

kanoviću. On je u ime Vlade

Kosova izrazio spremnost za

unapređenje odnosa Kosova i

Predsjednički kandidat većeg dijela opozicije Mladen Boja-

nić rekao je da je ponosan na izborni rezultat koji je ostvario

i birače pozvao da taj rezultat ne shvate kao poraz, već kao

osnovu za dalju borbu.

- Crna Gora je birala tako kako je birala. Ja samponosan

na rezultat koji samostvario i na ljude koji su bili sa mnom.

Ponosan sam jer je to rezultat otvorenog i iskrenog odnosa

i kampanje prema svimgrađanima. Nastaviću da se borim

kako bih Crnu Goru oslobodio od Đukanovića i njegove dik-

tature – naveo je Bojanić na konferenciji za javnost u svom

izbornom štabu.

Bojanić je ocijenio i da je njegov timuveo nove standarde i

retoriku u kampanju, ali i da je očigledno da „Crna Gora to

nije prepoznala“.

– Za protivnika smo imali čovjeka koji je zarobio državu i

sve njene institucije. Nažalost, te institucije i dalje ostaju pod

njegovim skutima – rekao je Bojanić, koji je najavio dalji poli-

tički angažman, ali ne i osnivanje partije.

– Opozicione partije treba da razmisle kako se dalje postaviti

prema ovome. Ja im se nećumiješati i dijeliti savjete, a spre-

man samda nastavimborbu. Kako i u komobliku, vidjeće-

mo narednih dana. Neću osnivati svoju partiju, a u saradnji

sa opozicionim subjektima ću vidjeti kako i na koji način da

pomognemda ovo što se danas desilo preokrenemo u našu

korist – rekao je Bojanić.

Poručio je i da je tokom kampanje imao iskrenu podršku

svih partija koje su stale iza njega i da sa timnema nikakav

problem. Naveo je i da će zapisnik potpisati samo ukoliko se

ispostavi da je sve bilo u skladu sa zakonom.

– DPS-u pobjedu čestitati neću jer nemam šta da im česti-

tam. Da samna mjestu Đukanovića, stidio bih se, a ne slavio

– zaključio je Bojanić.

Đ.Ć.

Bojanićponosannarezultat,

nećečestitatipobjedniku

Crne Gore u cilju dobrobiti

građana i zbog evroatlantske

perspektive.

– Čestitke građanima Crne

Gore za slobodne i demokrat-

ske predsjedničke izbore. Ta-

kođe čestitampobjedu novoi-

zabranom predsjednikuMilu

Đukanoviću – napisao je Ha-

radinaj na svomFejsbuk nalo-

gu.

Đukanović će namjestu pred-

sjednika države naslijediti Fi-

lipa Vujanovića, koji je tu

funkcijuobavljaou trimanda-

ta. Ovo će biti drugi predsjed-

ničkimandatĐukanovićukoji

je bio na čelu Crne Gore od

1998. do 2002. godine, kada je

pobijedioMomiraBulatovića.

JovanaĐURIŠIĆ

Upravi policije je tokom izbornog dana, od ranih jutarnjih do

20.05 časova, shodno trenutnimpodacima, prijavljeno 28 doga-

đaja na teritoriji Crne Gore, a koji se odnose na dešavanja u vezi

sa predsjedničkim izborima.

U saopštenju Uprave policije koje je dostavljenomedijima

navodi se da je u Podgorici prijavljeno osam, u Nikšiću sedam, u

BijelomPolju sedam, u Pljevljima dva, u Mojkovcu dva, u Budvi

jedan i u Andrijevici jedan događaj.

- Službenici Uprave policije su postupili po svakoj prijavi i predu-

zeli mjere i radnje iz svoje nadležnosti. U najvećembroju slučaje-

va, službenici policije su izašli na lice mjesta gdje su obavili služ-

bene mjere i radnje. Sa događajima za koja je postojala potreba

upoznati su i nadležni tužioci - ističe se u saopštenju.

Naveli su da se najviše prijava odnosilo na negodovanje što

pojedinih građana nema u biračkom spisku na određenom

biračkommjestu. Šest prijava bilo je zbog nemogućnost glasa-

nja zbog drugih razloga tehničke prirode, u četiri slučaja upuće-

ne su uvrede ili psovke na biračkommjestu ili u blizini biračkog

mjesta, a ometanje rada na biračkommjestu bilo je u dva slučaja

i navodnu kupovinu glasova (dva slučaja).

- Ostale prijave, po jedan slučaj, odnosile su se na: fizički napad

na biračkommjestu – lice dovedeno u policijske prostorije radi

daljeg postupanja; prigovor na biračkommjestu od strane lica

koje je već glasalo zato što nije prethodno dobilo poziv za glasa-

nje na srpskom jeziku; navodno vođenje tzv. spiskova birača van

biračkogmjesta.

Policijapostupila

posvakojprijavi

SlavljepristalicaDPS-a