Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Politika

PODGORICA

LiderDemo-

kratskepartije socijalista

MiloĐukanovićnovi je

predsjednikCrneGore i na

njenomčelubićenarednih

pet godina. Premaprelimi-

narnimpodacimaCentra za

demokratsku tranziciju, na

100odstoobrađenoguzorka,

Đukanović jeosvojio53,8od-

stoglasovana trećimpred-

sjedničkimizborimaod sti-

canjanezavisnosti.

Naizborimaje,premaprelimi-

narnimpodacima, glasalo 63,4

odsto birača, što je na nivou

prošlihpredsjedničkihizborai

manje za skoro devet odsto od

parlamentranih izbora.

Zajednički kandidat većeg di-

jela opozicije Mladen Bojanić

osvojio je 33,5 odsto glasova,

kandidatkinja SDP Draginja

Vuksanović8,3, liderPraveCr-

ne Gore Marko Milačić 2,7,

Hazbija Kalač 0,8, VasilijeMi-

ličković 0,4 i Dobrilo Dedeić

0,4odsto glasova.

Prema nezvaničnim informa-

cijama Pobjede, Đukanović je

u apsolutnim brojkama osvo-

jio 181 hiljadu glasova, Bojanić

oko 105, a Vuksanović oko 25

hiljada glasova.

Apsolutni pobjednik

Pobjeda

Đukanovića je

najubjedljivija u

istoriji održavanja

predsjedničkih

izbora u Crnoj

Gori: svog

ključnog

oponenta

Bojanića

porazio za više

od dvadeset

odsto razlike

u procentima,

odnosno za

gotovo 80 hiljada

glasova

U pobjedničkom govoru pred

mnogobrojnimpristalicama u

starojzgradiVlade,Đukanović

je poručio da je njegova pobje-

da na predsjedničkim izbori-

ma dokaz nepobjedivosti koa-

licije koja je na vlasti u Crnoj

Gori. Kazao je i da je izborni

rezultat potvrda riješenosti

Crne Gore da nastavi putem

evropskog kvaliteta života i

članstva uEU.

–Kako smo i najavili, uprvom

i jedinomizbornomkrugu

osvojili smo 54odsto glasova i

takonadjačali zajedničke na-

pore šest drugihkandidata na

ovimizborima – rekao jeĐu-

kanović, navodeći da neće

iznevjeriti očekivanja građana

unarednihpet godina.

LOJALNOST

– Ovo je prilika da zahvalim

građanimakojisudalipodršku

mojojkandidaturi.Prilikajeda

kažemdacijenimentuzijazam

ilojalnostgrađanakojipodrža-

vaju ovupolitiku sve vrijeme –

rekao je novi crnogorski pred-

sjednik.Đukanovićsezahvalio

i koalicionim partnerima koji

su, kako je rekao, pokazali pri-

vrženost DPS-u, šaljući time

porukudasunepobjedivakoa-

licija. Đukanović nije želio da

šalje poruke protivkandidati-

ma,većseobratioopozicionim

liderima.

–Ovaj rezultat je toliko ubjed-

ljiv i nadmoćan da je ovo prili-

ka da preispitate ono što su va-

ša istrajnapolitička stanovišta,

da se ne može ništa dobro na-

praviti negiranjem ostvarenja

do kojih je Crna Gora došla –

poručio imjeĐukanović.

Pred Crnom Gorom su, kaže,

mnoga iskušenja, ali je priori-

tet ekonomski razvoj koji tre-

ba da garantuje rast životnog

standardagrađanaisavladava-

nje podjela u društvu. Poručio

jedaželidanastavidapredano

radi sa svimdržavnim organi-

ma uCrnoj Gori.

BOLJI ŽIVOT

–Dadoprinesemoonomštosu

želje svakog crnogorskog gra-

đanina. Znamda svako želi da

živi bolje, da obezbijedi bolje

plate i penzije. Želimo da se

homogenizuju ljudski poten-

cijali, jer ćemo sa više snage

moći da uspješnije savladava-

mo izazove koji su pred nama

– rekao jeĐukanović.

Novoizabrani predsjednik Cr-

ne Gore je takođe naglasio da

će pružiti ruku svima i da će

istrajno raditi na prevazilaže-

nju podjela u crnogorskom

društvu.

Pobjedanapredsjedničkimiz-

borima je, kako je rekao, velika

odskočna daska na predstoje-

ćim lokalnim izborima koji će

biti održani 27.maja.

– Vjerujem da imamo odličan

zaletidaćemoodgovornimra-

dom u sljedećih mjesec dana

stvoriti uslove da još jednom

slavimo i 20. maja i 27. maja –

zaključio jeĐukanović.

Uz njega su tokom pobjednič-

kog govora stajali najbliži sa-

radnici i članovi partije Milan

Roćen, Branimir Gvozdeno-

vić, Božidar Vuksanović, čla-

novi Vlade, Predrag Bošković,

Zoran Pažin, koalicioni par-

Predsjednički kandidat

Marko Milačić je kazao da

je pobjeda Mila Đukano-

vića u prvom krugu poraz

za crnogorsko društvo.

- Ulazimo u fazu dikta-

ture - poručio je Milačić

i dodao da ovo znači

da ćemo ući u četvrtu

deceniju nesmjenjivosti

vlasti. On smatra da je

Đukanović bio kandidat

NATO saveza i da se sada

potvrdilo da će ulazak u

NATO produžiti agoniju

Crne Gore. Milačić navodi

da je Prava Crna Gora jedi-

no što svijetli u opštem

mraku u državi.

Milačić:

Ulazimou

fazudiktature

I. BOŽOVIĆ

PristaliceDPS-a slavepobjedu

DOMINACIJA

:

Kandidat Demokratske partije socijalistaMilo Đukanović

ubjedljivo pobijedio na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori