Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 32 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Kultura

NIKŠIĆ

-Nakoncertuodr-

žanomu subotuvečeuNik-

šićkompozorištu (baš kao i

naprethodnomnastupuu

ovomgradu)Crnogorski

simfonijski orkestar je ta-

mošnjoj publici prvi put

predstaviodvadjela, nastav-

ljajući tako sapraksomkon-

stantnogobogaćivanja svog

koncertnog repertoara.

Pod rukovodstvom maestra

Grigorija Kraska, crnogorsku

premijeru imala je „Fantazija

na temu Tomasa Talisa“ koju

je napisao britanski kompozi-

tor Ralf von Vilijams. U na-

stavku programa nikšićkoj

publici prvi put predstavljena

je i „Simfonija broj 3“ u D-du-

ru, op. 29 Petra Iljiča Čajkov-

skog, koju su simfoničari ne-

davno premijerno izveli u

CNP-u.

Fantazija

„Talisova fantazija“ napisana

je 1910. godine (revidirana

1913. i 1919), u vrijeme kada je

uEvropi „obraćanjeprošlosti“

bilo u punom zamahu kroz

neo-stilove.Ozbiljan„ton“ko-

ji provijava krozdjeloneuma-

njuje prijemčivost kod sluša-

laca. Štaviše, fantazija je

postala veoma popularna i

uvrštena je u red najboljih

ostvarenja na polju orkestar-

skemuzike u Velikoj Britaniji.

UnjojVilijamspravidvostruki

omaž - jedan upućuje na indi-

vidualni stil britanskog kom-

pozitoraTomasaTalisa (1505-

1585), posredstvom kojeg se

referira na renesansno doba u

Velikoj Britaniji i elizabetan-

sku eru. Psalmna kojem je Vi-

lijams zasnovao djelo, i koji se

nazire samo kao podtekst, po-

tiče iz Metju Parkerovog

„Psaltira“ iz 1567, a Talisova

melodija iz „Engleskog hi-

mnala“. Talis je kompletni

opusposvetioduhovnojmuzi-

ci. Ipak, u „obraćanju“ njego-

vom stilu i vremenu u kom je

živio dalje nema očiglednih

crkvenihreferenci(Vilijamsje

bio agnostik), pa je duhovna

paradigma tretirana na nivou

apstrakcije i obgrljena je sa

folklornim, pastoralnimzvuč-

nimelementima.

Izvođački ansambl Vilijams

dijeli u brojčano i funkcional-

no različite blokove: veći ima-

nji gudački orkestar (prostor-

no razdvojeni na sceni) i

gudački kvartet. Funkcionisa-

nje orkestara djeluje po prin-

cipu „pitanje-odgovor“ i/ili

repetitivnosti, dok drugi, ma-

nji orkestar ima funkciju eha i

svojevrsnog oreola većeg. Ne-

ma tipičnog simfonijskog ra-

zvoja, progresija, klasične re-

petitivnosti na makro planu,

već je na snazi izlaganje neko-

liko povezanih i/ili srodnih

tema i podtema koje se obra-

đujukrozzasebneodsjeke, što

u oblikotvornom smislu pod-

sjeća na renesansne formalne

obrasce.

Izvođenje fantazije započeto

jeukontemplativnommaniru,

uz luminiscentnuorkestarsku

bojui„filmskiprizvuk“kojesu

simfoničari zadržali sve do

kraja izvođenja. Muzički ma-

terijal sprovođen je bez napo-

ra, usredsređeno i strpljivo, a

maestroKrasko je izmuzičara

ekstrahovao pravu mjeru

zvučne profinjenosti i senzi-

bilnosti, koje izvođenje ovog

djela i zahtijeva. Simfoničari

su pod njegovim vođstvom

uspjeli da pronađu brojne di-

namičkenivoe, koji suseunaj-

većoj mjeri kretali u okvirima

piana, i da vješto prelaze iz

jednog u drugi, gradeći vrlo

sofisticiranu dinamičku sliku.

Do punktova povremenihmi-

kro-klimaksa se dolazilo i iz

njihizlazilofluentno,anadah-

nutost muzičara bila je kon-

stantno prisutna. Posebnu

ulogu u tom smislu imali su

muzičari za prvim pultom -

Slađana Cvejić, Katarina

Pavlović, Ilijana Blagojević i

Dmitrij Prokofjev. Zadržava-

jući sveopštu meditativnost,

uz izvjesnu dozu mističnosti

zbog koje namdjelo pruža ra-

zličitemogućnosti tumačenja,

Crnogorski simfonijski orke-

star je uspio da prikaže ono

što je bilo u fokusu kompozi-

torove pažnje, a to su prepli-

tanje i fuzija folklornog i du-

hovnog, čime su uspješno

sintetisane dvije, vremenski

udaljene epohe.

SimFonija

Usličnomraspoloženju zapo-

čet je i inicijalni materijal

„Simfonije broj 3“ P. I. Čajkov-

skog iz1875. godine. Samodje-

lo kroz bogat i šarenolik sadr-

žaj i različite karaktere

omogućava orkestru da prika-

že brojne interpretativne per-

formanse. U tom smislu, sve

one kvalitete koji su došli do

izražaja na prethodnom na-

stupu u Podgorici potvrđeni

su i u Nikšićkom pozorištu.

Pod vođstvom Grigorija Kra-

ska i ovo izvođenje simfonije

imalo je širinu i logiku frazeo-

loške ravni, nesmetanu i ne-

prekinutu temporalnu fluktu-

aciju (posebno pri tretmanu

plesnih segmenata), pouzda-

nu dinamičku nadgradnju,

moćne kulminatorne punkto-

ve, kao i konzistentnost i ho-

mogenost ansambla u tuti se-

gmentima, što je sveukupno

posmatrajući proizvelo snaž-

nu i uvjerljivu dramaturšku

sliku, koja je kod crnogorskih

simfoničara uvijek sveprisut-

nakada se tumači poetikaČaj-

kovskog.

VanjaVUKČEViĆ

KOTOR

- Izložba „Slike itali-

janskihmarinistanapodruč-

juBokekotorske“ otvorena

jeuGaleriji solidarnosti u

Kotoru, uorganizaciji Zajed-

nice ItalijanaCrneGore i Po-

morskogmuzeja.

Postavku jeotvorioambasador

Republike Italije u Crnoj Gori

LukaZelioli.

Kako javlja RadioDux, amba-

sador Zelioli izrazio je zado-

voljstvo što je izložba otvorena

u Kotoru, „koji prednjači u ču-

vanju onoga što su prave veze i

sjećanja koja povezuju ovaj

grad sa Italijom u odnosu koji

nije samo geografske, nego i

kulturološke prirode“.

Brojnim posjetiocima obratio

se i direktor Pomorskogmuze-

jaCrneGoreAndroRadulović.

-Vode Jadrana, iako zašle du-

boko u kopno, nikada nisu raz-

dvojiledvijeobale,većsunasu-

prot, zapljuskujući ih, do dana

današnjeg i te kako spajale. Na

istočnoj obali, na samom jugu,

zavukle su se među vijencem

gora i dozvolile valovima da ih

zapljusne i u njima otisne naj-

ljepšipečatprirode,zalivBoke.

Od postanka, svojom ljepotom

i mirom, Boka jemamila, plije-

nila i osvajala, klesaladuh i bila

nepresušno izvorište nadah-

nuća umjetnika, ali i onih koji

su kroz umjetnost željeli osta-

viti priču života i vremena.

Jedno poglavlje te priče je ve-

čeras prednama – kazao jeRa-

dulović.

Kako je naglasio, to je i dokaz

jednog vremena kojeg su stva-

raladvanarodasadvijeobale, a

čija je zajednička posvećenost

bilamorska površina.

- Jedni ploveći a drugi bilježe-

ći, našli su svoj životni put i cilj

na istomplavomprostranstvu,

ostavljajući nam na najljepši

način zapise prošlosti, koje da-

nasčitamo istimjezikom- jezi-

kom umjetnosti - ocijenio je

Radulović.

Premanjegovimriječima,zbir-

ka slikamarinistakoje su saku-

pljene na teritoriji Boke, samo

potvrđuje koliko jenarodCrne

Gore i narodItalijeneminovno

upućen jedanna drugog.

-Udugomperioduminulihvje-

kova kroz koji su se prožimali

uticaji ova dva naroda, uvijek

smoznaliprepoznatiiprihvati-

ti kulturne vrijednosti, anjegu-

jući ih i čuvajući, postajali su

namsavršenuzor za sopstveno

uzdizanje svijesti o bogatstvu

nad kojim rastemo – kazao je

Radulović, javljaRadioDux.

Istoričarka umjetnosti Radoj-

ka Abramović istakla je da je

ZajednicaItalijanaprepoznala

ovu temu kao bitan segment

zajedničke kulturne baštine, a

Pomorski muzej kao inicijator

i institucija koja se bavi izuča-

vanjem pomorske i kulturne

prošlosti Boke i crnogorskog

primorja, pomogla jeu realiza-

ciji.Izložbupratiikatalogfoto-

grafija, koji je, kako kaže Abra-

mović, napisan s ciljem da se

javnosti prikaže bitan dio na-

šeg kulturnog blaga. Katalog

obuhvata 45 fotografija itali-

janskihmarinista.

Posjetioceizložbepozdravioje

ipredsjednikZajedniceItalija-

naCrneGoreAleksandarDen-

der.

-Ovaj projekat urađen je u sa-

radnji s Narodnim univerzite-

tomizTrsta–naglasioje,izme-

đuostalog, Dender.

Umuzičkom dijelu programa

nastupio je tenor Aleksandar

Janićijević uz pratnju korepe-

titoraDejanaKrivokapića.

Priredila

R.m.

RIM

–Čuveni italijanski

reditelj i scenaristaVi-

torioTavijani preminuo

jeu89. godini poslijedu-

gebolesti, potvrdila je

njegovakćerkaĐovana

italijanskimmedijima.

- Smrt Vitorija Tavijana

užasan je gubitak za itali-

janski filmi kulturu - izja-

vio je predsjednik Italije

Serđo Matarela, hvaleći

nezaboravna remek-djela

koje su snimila braća Ta-

vijani.

Vitorio jebiopolovinaču-

venog italijanskog film-

skog dua, zajedno sa bra-

tomPaolom(86).Braćasu

postala poznata imena u

Italiji tokomšezdesetih, a

zajedno su snimili više od

20 filmova uključujući i

ostvarenje „Ja sam Bog

Otac“ (Padre Padrone) iz

1977. koji je pobijedio u

Kanu i dokudramu „Ce-

zarmora da umre“ koja je

trijumfovala na Berlin-

skomfestivalu2012.

Braća Tavijani često su

adaptirali klasike, od Pi-

randela,prekoTolstojado

Getea. Posljednji film na

kojem su dijelili reditelj-

ski posao bio je „Čudesni

Bokačo“ iz 2015.

VitorioTavijani rođenjeu

San Minijatu u Toskani

1929. Počeo je profesio-

nalnu karijeru kao novi-

nar prije nego što je udru-

žio snage sa bratom. Prvi

film,kratkometražni„San

Minijato, jula 1944“ reži-

rali su 1954, a zlatno doba

doživjeli sedamdesetih i

ranih osamdesetih kada

su snimili niz zapaženih

djela poput: „Dobro jutro

Vavilone“, „Sveti Mihajlo

je imao pijetla“, „Noć sve-

togLorenca“...

R.K.

PODGORICA

– „Dani fin-

skog filma”počećevečeras u

20 sati u saliDodestKIC-a

„BudoTomović“projekci-

jomostvarenja „Malakrila”

(2016) rediteljkeSelme

Vilhunen.

Revijuposvećenufinskojkine-

matografiji KIC „Budo Tomo-

vić“ organizuje u partnerstvu

sa AmbasadomFinske, u okvi-

ru svog filmskog programa.

Do 19. aprila podgorička publi-

ka biće u prilici da vidi još tri

ostvarenja novije finske pro-

dukcije. Sjutra, u istom termi-

nu, biće prikazan „Istrebljivač“

(2017). Narednog dana, u srije-

du 18. aprila, publika će biti u

prilici da pogleda „Zakon ze-

mlje” (2017). Kraj revije obilje-

žiće, u četvrtak 19. aprila, film

Tomislava Hristova „Dobri po-

štar” (2016). Svi filmovi biće

prikazani u sali Dodest sa po-

četkom od 20 sati. Ulaz je be-

splatan za sve projekcije.

R.K.

Preminuo

režiser

Vitorio

Tavijani

Dani finske

kinematografije

u Dodestu

Koncert Crnogorskog simfonijskog orkestra održan u Nikšićkompozorištu

Orkestarskeboje

i filmski prizvuk

Podrukovodstvom

maestra Grigorija

Kraska, crnogorsku

premijeru imala

je „Fantazija na

temu Tomasa

Talisa“ koju je

napisao britanski

kompozitor Ralf

vonVilijams.

Nikšićkoj

publici prvi put

predstavljena je i

„Simfonija broj 3“ u

D-duru, op. 29 P. I.

Čajkovskog

Crnogorski simfoničari samaestromKraskomuNikšćkompozorištu

D. PAPIĆ

RADIoDux

Izložba „Slike italijanskihmarinista na području Boke“ otvorena u Kotoru

Umjetnost u

pričamaživota

i vremena

Saotvaranja izložbeuGaleriji solidarnosti