Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

Svijet

DAMASK

-USiriji je juče

bilomirno. Ispituju se rezul-

tati prekjučerašnjegnapada

koji je za jednebiobriljantna

vojnapobjeda, zadruge rat-

ni zločin i kršenjemeđuna-

rodnogprava.

Potpredsjednik Sjedinjenih

Država objašnjava da je Ame-

rika uradilamoralno ispravnu

stvar kada je napala sirijska

postrojenja za proizvodnju

hemijskog oružja, uspješno i

bez civilnihžrtava.

– Poslali smo jasnu i nedvo-

smislenu poruku sirijskom

režimu–Amerika injeni save-

znici neće tolerisati korišće-

nje hemijskog oružja protiv

nedužnih muškaraca, žena i

djece–poručujepotpredsjed-

nik SADMajkPens.

Rusija ponavlja optužbe da je

navodni napad bojnimotrovi-

ma na grad Dumu bio laž sa

ciljem da se akcija Amerike,

Britanije i Francuskeopravda.

USiriju je stigla delegacija ru-

skihparlamentaraca.

–Vojna faza je završena, mir u

Siriji osiguran. Sad su na redu

ekonomska pitanja, uključu-

jući učešće ruskih kompanija

u obnovi zemlje – navodi An-

drej Turčak, sekretar Jedin-

stveneRusije.

Sirijskavladaobjašnjavadaim

je poslije, kako kažu, sedam

godina agresije na tu državu,

sve teže da uspostave normal-

ne odnose sa svijetom.

RUŠEVINE

- Međunarodna koalicija po-

stavlja nemoguće uslove pred

Siriju. Otkazuju mirovne sa-

stanke pod raznim izgovori-

ma, prihvataju nepostojeće

stvari sakojima sene slažemo.

Zahtijevaju da se ustav države

napiše suprotno željama sirij-

skog naroda. Povrh svega, tra-

že da terorističkim grupama

dozvolimoulazakuvladu-na-

pominje zamjenik portparola

parlamentaNadžat Anzur.

Stižu i prva svjedočenja sa lo-

kacija koje su bile na udaru

krstarećih raketa.

- Potpuno je netačno da se ov-

dje pravilo hemijsko oružje.

Bili su međunarodni inspek-

tori i nijesu ništa prijavili. Ov-

dje su se razvijali protivotrovi,

a nijemoglo da se istražuje ni-

šta što ja nijesam znao - ističe

sirijski naučnik SajedSaid.

SARADNJA

Predsjednici Rusije i Turske

Putin i Erdogan saglasni su da

je neophodno intenzivirati bi-

lateralnu saradnju radi nala-

ženja političkog rješenja za

Siriju i smanjenja tenzija.

Šef turske države razgovarao

je i sa francuskim kolegom

Makronom, koji je prenio že-

lju Francuske da se poboljša

saradnjadvijezemljeradina-

laženja sveobuhvatnogrješe-

nja. Dok Pentagon upozora-

va da će ponovo reagovati u

slučaju novih napada hemij-

skimoružjem, uSjedinjenim

Državama održano je više

manjih protesta zbog napa-

da na Siriju.

R.P.

Dva dana nakon napada u Siriji mirno, na globalnoj sceni se razmjenjuju optužbe

SADnećepovući

snage iz Sirije

Asad:

Zaobnovusirijske

ekonomije trebaće

400milijardi dolara

Sirijski predsjednik Bašar el Asad izjavio je da će za obnovu

ekonomije te države, u kojoj se ratuje već sedamgodina, biti

neophodno 400milijardi dolara, javlja Tas pozivajući se na

zvaničnikaruskeDumeDmitrijaSabljina.

- Važno pitanje je oporavak infrastrukture. To neće koštati

manjeod400milijardi dolara i za toćebiti potrebnood10do

15godina - citirao jeSabljinAsada.

Sabljin je šef ruske delegacije koja se juče sastala saAsadom

uDamasku i koordinator grupe ruskeDume koja se bavi od-

nosimasasirijskimparlamentom, navodi agencija.

Asad je, prema njegovimriječima, naglasioda ne očekuje da

zapadnekompanijenafte i gasaradeunjegovoj državi.

-Mi neočekujemozapadnekompanijeovde, posebnousferi

nafte i gasa. O tome sampričao sa (ruskim) predsjednikom

(Vladimirom)PutinomuSočiju.Miželimodaovdjeraderuske

kompanije i očekujemo brz

napredak - citirao ga je Sa-

bljin.

Agencija je prenijela da je si-

rijski predsjednik ponovio

da su raketni napadi Zapada

naSirijubili akt agresije.

Ruski poslanici sastali su se

sa Asadomdan nakon što su

unoći izmeđupetka i subote

SAD, Britanija i Francuska iz-

vršile zajedničke vazdušne

udare na Siriju zbog navod-

noghemijskognapadana ci-

vileuDumi7.aprilaukojemje

najmanje 40 ljudi poginulo.

Tas je prenio da su ruske di-

plomate navele da je Asad

bio ,,dobroraspoložen“idaje

pohvalio protivvazdušne si-

steme iz SSSR-a koje je Sirija

koristila kako bi se odbranila

odnapadaZapada.

Putin:

Novi udari bi izazvali haos

MOSKVA

- Ruski predsjednik

Vladimir Putinupozorio jedabi

eventualninoviraketniudarina

Siriju doveli do haosa umeđu-

narodnimodnosima.

Putinjetorekaourazgovorusa

iranskimpredsjednikomHasa-

nom Rohanijem, saopštio je

Kremlj.

Portparolka ruskog Ministar-

stva spoljnihposlovaMarijaZa-

harova navodi da je hemijsko

oružje bilo uništeno i tu činjeni-

cu je, kaže, potvrdila Organiza-

cijazazabranuhemijskogoruž-

ja (OPCW).

-OtrovnesupstanceuSirijikori-

stilisuekstremisti.Tojedokaza-

no. I svaki put kada se grad ili

selo bore sa sirijskomvojskom,

budu pronađena skladišta sa

otrovnim supstancama - rekla

je Zaharova u intervjuu za tele-

vizijuRusija 1, prenosi Tas.

Podsjetilajeidajeprijenekoliko

godinaRusija dostavila Savjetu

bezbjednosti UN rezoluciju u

kojoj se predlaže istraga o kori-

šćenju hemijskog oružja u Siriji

od strane ekstremista, ali da su

je SADblokirale, zbog čega nije

usvojena. Kakosenavodi, Putin

iRohanisurazmijenilistavoveo

situaciji nakon raketnog udara

naSirijukojisuizveliSADinjiho-

vi saveznici, prenosi Tas.

Dvojica lidera su se složila da

takva ilegalna akcija negativno

utičenašansezapolitičkorješe-

nje u Siriji, navodi se u saopšte-

njuKremlja.

- Vladimir Putin je naročito ista-

kaoda ako senastave takveak-

cijeizvedeneuzkršenjePovelje

UN, to će neizbježno izazvati

haosumeđunarodnimodnosi-

ma - saopštio jeKremlj.

Ranije juče, zamjenik ruskog

ministra spoljnih poslova Ser-

gej Rjabkov naveo je da ćeMo-

skva detaljno analizirati nacrt

rezolucijeSavjetabezbjednosti

UN o Siriji koji su inicirale SAD,

Francuska i VelikaBritanija.

Napomenuo je daMoskva ima

svojecrvene linije.

–Mi ćemo kritički proučiti inici-

jativu tri zapadne zemlje – re-

kao jeRjabkovzaTas.

DodaojedaRusijaneisključuje

ništa unaprijed i da će raditi na

rezoluciji ako bude sadržala ra-

zumneelemente.

Rjabkov je rekao da SAD, Fran-

cuska i Velika Britanija slijede

kurskojivodikakom-

pletnoj političkoj do-

minaciji nad ostat-

komsvijeta.

UDumi

raspoređeno

još 5.000

vojnika

Sirijska vojska rasporedila je

još 5.000 vojnika u Dumi,

posljednje pobunjenič-

ko uporište kod Da-

maska koje je vraće-

no pod potpunu

vladinu kontrolu

nedjeljudanaposli-

je navodnih hemij-

skih napada. Vlada

u Damasku pokre-

nula je u februaru i

martu ofanzivu na po-

bunjeničku enklavu istoč-

na Guta, navodi agencija

Asošiejted pres. U istočnoj

Guti su se 7. aprila dogodili

navodni hemijski napadi,

zbogkojihsuSAD, VelikaBri-

tanija i Francuska juče izvele

vazdušne napade na hemij-

ska postrojenja u Siriji. Sirij-

ska vlada i Rusija odbacili su

optužbe zapadnih zemaljao

odgovornostizahemijskina-

pad uDumi. Istraživačkami-

sijaOrganizacije za zabranu

hemijskog oružja (OPCW)

stigla je u Siriju i očekuje se

daćedanasposjetitiDumu.

Štajnmajer:

Nebi trebalo

demonizovati Rusiju

BERLIN

- Njemački predsjednik

Frank-Valter Štajnmajer upozorio je

da ne treba demonizovati Rusiju i

ukazao na galopirajuće otuđenje

Moskve i Zapada.

- Nezavisno od Putina – ne smije-

moRusijuucjelini,zemljuinjene

ljude da proglasimo za neprija-

telja. Naša istorija govori protiv

toga, a previše toga je u

igri-rekaojeŠtajnmajer

za Bild amzontag. Po-

zvao je njemačke po-

litičare da ne odusta-

ju od diplomatskih

napora.

Štajnmajer je izrazio

zabrinutost da su

preksinoćni vazdušni udari zapad-

nih sila prvi put značajno povećali

rizik od direktne konfrontacije sna-

gaRusije i SADuSiriji.

- Mi smo u novoj fazi eskalacije ru-

sko-američkihodnosa-upozorio

je Štajnmajer. Rekao je i da je

napad nervnim agensom na

dvostrukog agenta Sergeja

Skripaljazabrinjavajući.

- Ali isto takomora da nas

zabrine galopirajuće otu-

đenje između Rusije i Za-

pada, sa posljedicama

koje će prevazići ovaj

slučaj. Praktično više ne

postoji osnova povjere-

nja-rekaojeon.

Moskva

odgovara – potrudiće

se da popravi političke

odnose sa Zapadom, ali da

i Rusija ima svoje crvene

linije. UDamasku je

delegacija ruskih

poslanika

Frank-Valter Štajnmajer

PodrškaBašar el Asadu

Napadi su izvedeni između

petka i subote

Ostaci istraživačkogcentra

koji jebiometanapada

Satelitski snimak

jedneodmetaudara