Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Ponedjeljak, 16. april 2018.

CrnomGorom

- Zbog činjenice da su

nam isključili struju,

hrana u frižideru

i zamrzivačumi

propada. Preko

advokata smo po-

slali dopis opštini

da namse baraka

ne ruši dok namne

riješe smještaj neg-

dje drugo – kazao je

BogdanKandić

NIKŠIĆ

Pričajući opogibiji

četeSavaRaspopovića 1923.

godine, učesnici tribine „Ko-

mitski pokret Šćepando“

podsjetili sukako je 11 komi-

ta izgubiloživot u selukraj

Nikšića. Većkada jekomitski

pokret počeoda slabi, 27. de-

cembra 1923. godine četa se

uputilakaNikšiću i zanoćila

ukućiMarkaDraškovićau

Šćepandolu, ali, kako jeka-

zaoBlažoNikolić, komšije

Draškovića suprijavile žan-

darimada sukomiteunjiho-

vomselu.

- Prije oružanog sukoba uslije-

dili su pozivi na predaju, što

nije prihvaćeno, pa je borba

počela. Komite su se očajnički

branile iz kuće i pokušavale je-

danpojedandaseprobiju.Prvi

je pokušao i poginuoMujo Ba-

šović, a nakon ponovnog pozi-

va na predaju komite su zamo-

l i l e da porod i ca Ma rka

Draškovića ni kriva, ni dužna

izađe izkuće. To jedozvoljeno,

a od porodice ostao je samo

Markov brat Šćepan od 15 go-

dina, koji je ostao živ kao svje-

dok komitske pogibije. Četo-

vođa Savo Raspopović je

pokušao da se probije, ali je ra-

njen, a vrativši sekući samsebi

je presudio – kazao je Blažo

Nikolić, te dodao da je borba

trajala sedamsati.

Nikolić je rekao da su tijela 11

mrtvih komita odvezena u

grad, te da su fotografisana, a

upravo su te fotografije stigle

do Velike Britanije gdje su pri-

kazane u nekimengleskimno-

vinama.

ProfesoricaMarijaMitrović je

podsjetila da je komitski po-

kret počeo da slabi 1923. godi-

ne, kao i da su najviše djelovali

na području Nikšića i Cetinja.

Ona je kazala da su tokom tra-

janja pokreta pojedine porodi-

cečetovođailiubijeneiliuhap-

šene, kao i da su najistaknutije

komite poginule uglavnom u

borbama. Sa druge strane prof.

dr Jasmina Nikčević se osvr-

nula na nedovoljnopokretanje

teme o komitskompokretu od

stranedruštva, ali i istakladabi

trebalovišepričati oovommo-

mentuu istoriji.

Tribinu „Komitski pokret Šće-

pan do“ organizovali su UB-

NOR i antifašisti Nikšića u

saradnji sa JU Narodna bib-

lioteka ,,Njegoš“ u Gradskoj

kući, dok je moderator Vesna

Kovač recitovala pjesmu ,,Na

grobu 11 osvetnika“ koju je

napisaodr Ivo Jovićević.

S.D.

PLUŽINE

Zbog izgradnje

kružne saobraćajniceuPlu-

žinama, 15porodicadobilo

je rješenje izkomunalnepo-

licijenaosnovukojegmora-

juda isele izbarakanaRosu-

ljamakuda jeplanirana

trasaputa. Do sada se iselilo

13porodica, dokdvijeodbi-

jajudanapuštemjestouko-

jemživepreko20godina.

U barakama su ranije živjeli

zaposleni u hidroelektrani, a

kada su riješili stambeno pita-

nje, uselili su sadašnji stanari,

ali bez pravnog osnova. Boži-

dar Ćalasan sa porodicomod-

bija da napusti mjesto stano-

vanja i optužuje predsjednika

opštineMijuškaBajagićada je

kriv za ovakvo stanje.

- Isključili su nam struju, a ja

samišaokodpredsjednikaop-

štine, koji nam je kazao da oni

nemaju nikakve obaveze više

prema nama. Kćerka mi je

imala saobraćajnu nezgodu

prije nedjelju dana, povrijedi-

la je kičmu i ne smije da izađe

iz kreveta. Ovdje živimo od

1990.godine,asadasmoostav-

ljeni bez krova nad glavom.

Kada je građena zgrada soli-

darnosti konkurisao sam kod

banke zakredit kakobihotku-

piostan–kazao jeBožidarĆa-

lasan.

Božidar jebionapragudarije-

ši stambeno pitanje kupovi-

nomstana u zgradi solidarno-

sti, ali se to ipak nije desilo, te

je sa porodicomostao da živi i

dalje na Rosuljama. Dobrila

Ćalasan, Božidarova supruga,

tvrdi da stan u zgradi solidar-

nosti nijesu mogli da otkupe

podpovoljnimuslovima izpo-

litičkih razloga.

-Četvorodjecesmopodigli od

suprugove male plate, a kada

smo odbijeni za stan u zgradi

solidarnosti, pripadnici parti-

jekoja jenavlasti uPlužinama

dobijali su po dva ili tri stana.

U tom trenutku nijesmo htjeli

da sebunimozbogkomšija, ali

sadateistekomšijenijesudoš-

le da nas podrže. Stvari neće-

mo iznositi dok namnadležni

ne riješepitanje stanovanjana

valjan način – rekla je Dobrila

KOTOR

Predsjednik

Osnovnog sudauKotoru i

predsjednikUdruženja za

krivičnopravo i kriminalnu

politikuCrneGoreBranko

Vučković i sutkinjaVrhov-

nog sudaCrneGoreVesna

Vučković, dobili suna še-

stomMeđunarodnomna-

učnomskupuuTuzli zlatnu

plaketuzaposebanrazvoj

naukekrivičnogprava.

Skup je završen u petak na

Evropskom univerzitetu

„Brčko Distrikt“, a glavna te-

ma bili su aktuelni problemi

visokog obrazovanja i nauke.

Akademici Vesna i Branko

Vučković su se predstavili ko-

autorskim radom „Elektron-

skoobrazovanje“, čiji jeciljda

doprinesu, ako ne rješavanju,

ondabarboljemsagledavanju

aktuelnih problema vezanih

za temunaučnog skupa.

Radjepredstavljennaplenar-

noj sjednici naučnog skupa,

na kome su učestvovali ek-

sperti iz Srbije, Austrije, Ru-

ske Federacije, Hrvatske, Bo-

sne i Hercegovine, Ukrajine,

Slovačke, Poljske, Grčke, Ita-

lije, Slovenije, Makedonije i

drugih država. Podnijeto je

više od 100 referata koji su

štampani u publikaciji Zbor-

nik radova u više tomova.

Nakonferenciji suučestvova-

li eksperti iz više od 20 zema-

lja svijeta.

S.M.

Akademicima Vesni i Branku Vučkoviću dodijeljene zlatne plakete

Priznanjezadoprinos

razvojukrivičnogprava

Branko i VesnaVučković

Nikšićani podsjetili na smrt čete Sava Raspopovića

Govorili opogibiji 11 komita

Zbog izgradnje saobraćajnice traže iseljenje za 15 porodica u Plužinama

Odbijajudanapuste

barakenaRosuljama

Predsjednik opštine Plužine smatra da nemaju nikakve

obaveze prema porodicama kojima je naloženo iseljenje iz

baraka na Rosuljama.

- Elektroprivreda Crne Gore je ugovorila sa izvođačem

početak radova na saobraćajnici za 20. april. Shodno tome

komunalnoj policiji je naloženo da obavijesti porodice da su

dužne da isele iz baraka koje su u vlasništvu Hidroelektrane.

Oni su živjeli besplatno, a do 2000. godine nijesu plaćali

račune za struju i vodu – kazao je Mijuško Bajagić, predsjed-

nik opštine Plužine.

Opštinanemaobaveza

premastanarima

Ćalasan.

Bogdan Kandić, koji sam živi,

takođeodbijadase iseli jer, ka-

ko kaže, sa penzijom od 160

eura ne može da plaća kiriju,

te da je za 40 godina radnog

staža izdvajao sredstva za

stambenu izgradnju, ali da

njegovostambenopitanjenije

riješeno.

- Zbog činjenice da su nam is-

ključilistruju,hranaufrižide-

ru i zamrzivaču mi propada.

Preko advokata smo poslali

dopis opštini da nam se bara-

ka ne ruši dok nam ne riješe

smještajnegdjedrugo–kazao

jeBogdanKandić.

Podrškuporodicama koje od-

bijajuda se isele dali su i poje-

dini građani Plužina, aMirko

Vuković smatra da se preko

zgrade solidarnosti njihovo

stambeno pitanje moglo rije-

šiti.

-Samo ću napomenuti da je

predsjednik Skupštine opšti-

ne Milutin Cicmil kupio stan

u zgradi solidarnosti po po-

voljnimuslovima, a upravo je

tomeni kaočovjekui građani-

nu Plužina neprihvatljivo. Te

stanove su trebale da dobiju

porodicesadjecomizovihba-

raka, a da se to desilo sada ne

bismo imali problem – obja-

snio je svoj stav Mirko Vuko-

vić.

Za izgradnju kružne saobra-

ćajnice u Plužinama izdvoje-

no je 4,5 miliona eura, koje će

finansirati Elektroprivreda

CrneGorenaosnovuugovora

o ispunjenju preostalih obav-

eza po osnovu izgradnje HE

Piva, koji je sa opštinom

Plužine potpisan u decembru

2010.

S.D.

Optužujuopštinuzanastalusituaciju

PorodicaĆalasan