Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Intervju

ekadašnji visoki funkcioner SFRJ

eleKosova

POBJEDA:

Nakonodluke premijeraHaradinaja da, zbog

propusta prilikom izručenja turskihdržavljanaAnkari,

smijeniministra kosovske policije i šefa službe bezbjed-

nosti, zvaničnoj Prištini je javno zaprijetiopredsjednik

Turske Erdogan. Jeste li očekivali takooštar ton?

VLASI:

Prvo, čini se da je Haradinaj bio potpuno zaobiđen

u operaciji deportacije turskih državljana, što ga je, logično,

povrijedilo. Međutim, umjesto da naredi hitnu i detaljnu

istragu, pa da onda preduzme odgovarajuće mjere, Hara-

dinaj je, demonstrirajući gnijev zbog toga što je ignoriran,

smijenio funkcionere koje ste pomenuli. Na to je onda došla

potpuno nepotrebna i neprimjerena reakcija predsjednika

Turske Erdogana, koji se, umjesto da šuti zadovoljan što je

postigao svoj cilj, miješa u kadrovske smjene na Kosovu.

Doduše, Erdogan je poznat po oštromnediplomatskom

rječniku prema svakome ko ne odobrava mjere koje on

sprovodi prema stvarnim i izmišljenimpristašama Fetulaha

Gulena, koga krivi zbog pokušaja državnog udara 2016.

POBJEDA:

Kako vidite uloguTurske na Balkanu,

posebno ako se uzmuuobzir odnosi na relaciji Ankara –

Moskva?

VLASI:

Ako bi popravila svoje odnose sa Zapadom, Turska

bi zaista mogla imati pozitivnu ulogu i uticaj na Balkanu.

Nažalost, u sadejstvu sa Rusijom, zvanična Ankara danas

može više da šteti nego što nam koristi. Rusija u našoj regiji

kontinuirano prkosi Zapadu, što svakako ne doprinosi sta-

bilnosti.

Inače, strateški gledano, interesi Turske i Rusije na Balkanu

nikada nijesu i ne mogu biti isti.

InteresiTurske

iRusijena

Balkanunikada

nemogubiti isti

sebnu ,,srpsku vladu“.

POBJEDA:

Kao novu Re-

publikuSrpsku?

VLASI:

Naravno. Beograd tu

zajednicu želi funkcionalno

vezati uz sebe i, uzpomoć tzv.

Srpske liste, pretvoriti je u in-

strument destabili-

zacije i stalnog miješanja u

unutrašnje poslove Kosova,

sve sa ciljemda se, zloupotre-

bama različite vrste, Kosovo

spriječi u namjeri da postane

normalna,funkcionalnadrža-

va.

Vučić bi na taj način srpskoj

javnosti dokazao da je Srbija

prisutna na Kosovu, iako je

svjestandanema teritorijalne

podjele Kosova, niti mijenja-

nja granica.

POBJEDA:

Nema podje-

le? Spekulisalo se da je

predsjednik Vučić u to

polagao velike

nade.

VLASI:

Ni Vučiću, ni bilo ko-

me prije njega, niko na Zapa-

du nije ulivao nadu u podjelu

Kosova. Geopolitička karta

Balkana je završena… I da za-

ključimodgovornaVašepret-

hodno pitanje: Brisel, dakle,

insistiradasezajednicaopšti-

na formira, ali ne da dobije

funkcije koje joj je Beograd

namijenio.

POBJEDA:

Srpska lista je,

uz blagoslov Beograda, na-

javila osnivanje ZSO za 20.

april. Plašite li se da bi to

moglo dovesti

do nove

nestabilnosti naKosovu?

VLASI:

Prije svega, formira-

nje te zajednice u operativ-

nomsmislu je posao i zadatak

kosovskih institucija u sarad-

nji sa opštinama sa srpskom

većinom, a ne posao Beogra-

da. Ako bude pokušaja da se u

formiranju te zajednice zao-

biđu kosovske vlasti, onda to

ne bi proizvelo nikakve efek-

te: naprosto, Ustavni sud bi

takvu odluku ukinuo, progla-

sio je napostojećom i sve vra-

tio u normalan kolosijek. Sve

štoBeograd preduzima u tom

smislu samo je prazna priča i

ucjena.

Ta će se zajednica formirati u

skladu saUstavomKosova.

POBJEDA:

Kada? Pa, pre-

mijer Haradinaj kaže da ni-

je čak ni pročitao Briselski

sporazum!

VLASI:

Premijer Haradinaj

očito ima jedne, Vučić druge

prioritete.

POBJEDA:

Razumijempri-

oritete, ali reći da nijeste

pročitali dokument koji je,

inače,potpisaopredsjednik

vašedržave…

VLASI:

Iskreno, formiranje

te zajednice opština niko na

Kosovu, pa ni mnogi Srbi, ne

doživljavaju kao nešto pretje-

rano bitno. Ni Briselu to nije

prioritetno pitanje, ali bi ga

trebaloobaviti.SamoBeograd

i Srpska lista na Kosovu to pi-

tanje tretiraju kao ,,biti ili ne

biti“, kao pitanje svih pitanja.

O razlozima sam već govo-

rio…

Uzgred, u opštinama sa srp-

skom većinom lokalnu vlast

obnašaju Srbi; u parlamentu i

Vladi Kosova Srbi imaju veći

broj zastupnika nego što im

pripada po bilo kojemkriteri-

jumu; na sjeveru zemlje, gdje

su većina, ali i udrugimopšti-

nama, proporcionalan broj

Srba zaposlen je u policiji, u

pravosuđu, u administraciji i

drugim javnim službama. U

čemu je onda problem?! Čiju

to pomoć Vučić traži u poslu

koji nije tako važan a tiče se

isključivokosovskihinstituci-

ja?! Šta Vučić misli kada na-

javljuje da će ,,krenuti svojim

putemi raditi svojposaokaou

prošlosti“.Moždaonakokako

je svojevremeno Milošević

,,uzeo stvari u svoje ruke“?

POBJEDA:

Nadajmoseda

neće. Ipak, ako ni Brise-

lu, kako kažete, nije to-

likovažnodasprovede

ono što je potpisano,

ima li pravo predsjed-

nik Vučić kada poru-

čuje da je, vrativši se

nedavno iz SAD, razo-

čaran tako otvorenom

podrškom Zapada Ko-

sovu?

VLASI:

VučićuSADniječuo

ništa što već nije znao. Među-

tim,ovakvimizjavamapokuša-

va da srpsku javnost direktno

suoči sa istinom koju ta jav-

nost zna od 1999, a koju

nikone izgovara.

POBJEDA:

Sa ko-

jomistinom?

VLASI:

Kosovo

odavno nije dio

Srbije. Stav Za-

pada, posebno

SAD-a, da je

Kosovo neza-

visno od Srbi-

je jasan je i neopoziv. Priča o

,,srpskomKosovu“jezavršena.

Vučić se osjeća pozvanim da

stavi tačku na zabludu o ,,srp-

skomKosovu“, što je dobro.

POBJEDA:

Gdje tačno pre-

poznajete takvu namjeru

predsjednika Vučića, kojem

uticajnikrugoviuSrbijiivan

nje sugeriraju da je ,,zamr-

znutikonflikt

saKosovomu

ovommomentu za Beograd

jedinoprihvatljivorješenje?

VLASI:

Na Kosovu se, vjeru-

jemni na Zapadu, čak ni u Ru-

siji, ne razumije šta znači ,,za-

mrznuti konflikt“ ili ,,status

quo“ za Kosovo. Kosovo nije u

konfliktu sa Srbijom - ni u ,,za-

mrznutom“, niti u aktivnom.

Istovremeno, ,,status quo“ ne

postoji zato što je status Koso-

va riješen: Kosovo je država!

AkonekomislidaćeSrbija,bez

Albanaca, po svojoj želji ,,rije-

šiti“ Kosovo, morao bi se sjetiti

dajetopokušaoiSlobodanMi-

lošević, pa vidimo njegove re-

zultate.

Razumio sam da se Vučić ne

slaže sa idejom ,,zamrznutog

konflikta“. Uostalom, upravo

onponavljada,,problemKoso-

va ne bi trebalo ostaviti budu-

ćimgeneracijama“.

POBJEDA:

Što podrazumi-

jeva ,,sveobuhvatni dogo-

vor Beograda i Prištine“?

Da li je saglasnost Srbije za

,,kosovsku stolicu“ u UN u

ovommomentu realna op-

cija?

VLASI:

Ideja o ,,Sveobuhvat-

nom pravno obavezujućem

sporazumu“ kao finalnoj fazi

normalizacijeodnosa između

SrbijeiKosovazasadajesamo

ideja. Neće biti teško tu ideju

ispuniti sadržajem ako se sla-

žemo oko suštine, a to je nor-

malizacijameđudržavnih od-

nosa. Uslov da se ti odnosi

normalizuju jedavlast uSrbi-

ji smogne snage da stavi tačku

na,,kosovskupriču“kakobise

Srbija okrenula sebi, svojim

evropskim integracijama. Sve

što Srbija u ovom momentu

možeda traži jedaSrbinaKo-

sovu žive normalno i slobod-

no, da uživaju građanska i et-

nička prava koja im garantuje

UstavKosova, dani učemune

bududiskriminirani…

POBJEDA:

Imaju li Srbi na

Kosovu prava kao ostali

građani?

VLASI:

Kosovo je prihvatilo

obavezu da im to omogući i

ona se mora ispuniti, tu nema

sporenja. Isto tako, ako se Sr-

bija ne bude protivila puno-

pravnom članstvu Kosova u

UN i drugimmeđunarodnim

organizacijama, to će itekako

uticati na poboljšanje naših

bilateralnihodnosa.

POBJEDA:

SveidaSrbijana

to pristane, očekujete li da i

Rusija učini isto, tj. da se sa-

glasi sa članstvomKosova u

UN?

VLASI:

Rusija nema strateš-

kih interesa na Kosovu, osim

što joj smetaprisustvoAmeri-

kanaca. Pritom, Moskva Srbi-

ju podržava isključivo u ono-

me što Srbija sama kaže ili

uradi, štoznači daRusijaneće

učiniti ništa umjesto Srbije.

POBJEDA:

Rusija nije pri-

znalanezavisnostKosova.

VLASI:

Rusija za to ima unu-

trašnje razloge, pa ne čudi to

štoSrbijuohrabrujedane sta-

vi tačku na kosovsko pitanje.

Kako Moskva to čini? Držeći

Aleksandra Vučića na uzdi

pomoću dva svoja čovjeka u

Vladi Srbije: Ivice Dačića i

Aleksandra Vulina. Istovre-

meno, Rusija podržava težnju

BeogradakačlanstvuuEUjer

joj je cilj da Srbiju tamo insta-

lira kao svog ,,Trojanskog ko-

nja“.

TamaraNIKČEVIĆ

Ni Vučiću, ni

bilo kome prije njega,

niko na Zapadu nije ulivao

nadu u podjelu Kosova.

Geopolitička karta Balkana

je završena, Brisel insistira

da se Zajednica opština

formira, ali ne da dobije

funkcije koje joj

je Beograd

namijenio

UPrištini suna vlasti

ljudi koji nemajudo-

voljno političkog iskust-

va i znanja uvođenju

državnihposlova