Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 32 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Intervju

AzemVlasi, politički analitičar i

Nemapod

BEOGRAD

Spektakularno

hapšenje šefaKancelarije

VladeSrbije zaKosovo i

MetohijuMarkaĐurićau

Mitrovici, njegovoprotjeri-

vanje zbognelegalnogula-

skanaKosovo, kao i izruče-

nje šestoro turskih

državljanaAnkari, pored

toga što jeozbiljnouzdrma-

lokosovskepolitičkeprili-

ke, predstavlja, tvrdepri-

štinski analitičari,

kulminaciju ,,tihog sukoba“

premijeraRamušaHaradi-

naja i predsjednikaHašima

Tačija. Poznati prištinski

advokat i nekadašnji visoki

funkcioner SFRJAzemVla-

si kaže zaPobjeduda jeKo-

sovo ,,državaupovoju, tek

naputudapostanenormal-

na i funkcionalna“, teda

zbog toganaizgled sitni in-

cidenti lakopostajupolitič-

ke afere i ,,slučajevi“.

Vlasi podsjeća da su u Prištini

na vlasti ljudi koji nemaju do-

voljno političkog iskustva i

znanja u vođenju državnih

poslova.

– U političkim biografijama

tih ljudi dominira ratna proš-

lost, ne državničko iskustvo;

zato lako zapadnu u neugod-

ne situacije i afere koje kosov-

sku javnost ponekadzapanje i

uznemire, a ponekad uvese-

ljavaju – kaže Vlasi. ,,Slučaj

izgona šest turskihdržavljana

sa Kosova, odAnkare optuže-

nih da su u vezi sa Fetulahom

Gulenom, da nije tužan za

sudbine tih ljudi i njihovih fa-

milija, bio bi karikaturalan

primjer kako se brkaju nad-

ležnosti pojedinih resora i

funkcionera u vršenju držav-

nevlasti. Pritom, nemislimda

je slučaj protivzakonitog iz-

gona šest turskih državljana

montiran da bi Tači i Haradi-

naj jedan drugome politički

,,radili o glavi…“

POBJEDA:

Nego?

VLASI:

Prije bih rekao da to

donekle manifestuje težnju

da se javnosti pokaže ko je

važniji, ko je jači. Jer, oslanja-

jući se naDemokratsku parti-

ju (23 poslanika u kosovskom

parlamentu), Tači može da

sruši Haradinaja kad god ho-

će. Međutim, pad Vlade tre-

nutnonikome ne odgovara.

POBJEDA:

Znači li to da je

Vlada premijera Haradina-

ja stabilna?

VLASI:

Matematičkigledano,

ovo je manjinska Vlada koja

može lako pasti. Ipak, ona će

opstati sve dok to odgovara

većinskom partneru - Demo-

kratskoj partiji HašimaTačija

i Kadrija Veselija. Sa druge

strane,vladajućastrankauko-

aliciji sa Haradinajem - De-

mokratskapartija - zbog lošeg

vođenja države bi na nekim

novimizborimarizikovalagu-

bitak glasova. Tu je, naravno, i

Haradinajeva Alijansa za Ko-

sovo, koja nikada ne dobija vi-

še od deset mjesta u parla-

mentu; nije isključeno da bi

sada dobila imanje od toga.

Kako stoje stvari na opozicio-

nojsceni?Radikalniopozicio-

ni pokret ,,Vetvendosje“ (Sa-

moopredjeljenje), koji je na

prošlimizborimadobionajvi-

šemjestauparlamentu(32), u

međuvremenu se raspao.

POBJEDA:

Tačnije, dio po-

slanika je napustio Samoo-

predjeljenje?

VLASI:

Tako je. Istovremeno,

iako najstarija politička parti-

ja, Demokratski savezKosova

trenutno je opozicija, nedo-

voljno konsolidiran da bi pre-

uzeovlast. Sveusvemu,Hara-

d i na j eva Vl ada b i , kao

manjinska, mogla šepavo da

se vuče još neko vrijeme.

POBJEDA:

Nakon nedav-

nog hapšenja Marka Đuri-

ća,VladupremijeraHaradi-

naja napustila je Srpska

lista. Da li je Đurić zaista

moraobiti onakospektaku-

larno uhapšen? Kome je za-

pravo bila namijenjena ta

predstava, iako je Đurić

ušao ilegalno na Kosovo,

ali…

VLASI:

Pretpostavljam da

Vamjepoznatoda jeuBriselu

potpisan poseban sporazum,

koji uređuju isključivo suve-

rene države. Taj dokument

reguliše proceduremeđusob-

nih posjeta službenih lica u

oba pravca, uz prethodne na-

jave posjetioca. To znači da

jedna strana može da ne odo-

bri posjetuakoprocijeni da za

to postoje opravdani razlozi.

Đurićnijedobiodozvolu i, ka-

ko ste sami rekli, naKosovo je

ušao ilegalno. Kada je policija

došlada ga izvede iz saleuko-

joj je organizovan skupSrba u

Mitrovici…

POBJEDA:

PitalasamVasje

li Đurićmorao biti uhapšen

na taj način? Kasnije je i šef

kosovske diplomatije Bed-

žet Pacoli kazao da se od

hapšenjaMarkaĐurića ,,ni-

je trebalopraviti spektakl

.

VLASI:

Neki od prisutnih Sr-

basupružali otpor, pa jeĐuri-

ćevosprovođenjezaista izgle-

da l o ka o p r e komj e r na

upotreba sile. Lično, mislim

da Aleksandar Vučić svjesno

organizira slične provokacije,

možda i zato da bi srpska jav-

nost vidjela da ipak i sjeverni

dio Kosova kontrolišu kosov-

ske vlasti.

POBJEDA:

Znači da hapše-

nje Marka Đurića nije bio

,,pokušaj Albanaca da zauz-

mu sjever Kosova

, kako to

tvrdi predsjednikVučić?

VLASI:

Nijeriječo ,,zauzima-

nju sjevera“; on je dioKosova,

ne Srbije. Na posljednjim lo-

kalnim izborima u opštinama

na sjeveruKosova lokalne op-

štinske vlasti izabrane su po

kosovskom izbornom siste-

mu,štoznačidafunkcioniraju

u okviru pravnog sistema Ko-

sova. Sudovi i tužilaštva rade

po kosovskim zakonima i ko-

sovskom pravnom sistemu;

policijska služba je jedinstve-

na. Naravno, većina zaposle-

nh i u sudstvu i policiji na sje-

veru su Srbi, sve u skladu sa

nacionalnom strukturom sta-

novništva.Onoštopredstojije

uspostava efektivne kon-

trole, nakon čega će i

tamo građani živjeti

mirno kao u Grača-

nici, Štrpcuidrugim

djelovima Kosova

sa srpskim stanov-

ništvom.

POBJEDA:

Što to

znači?

VLASI:

Četiri op-

štinenasjeveruKo-

sova formalno su

integrirane u kosov-

ski ustavno-pravni

poredak. Ipak, punu i

efektivnu kontrolu kosovska

vlast tamo nema. Zato je taj

dio Kosova postao raj za kri-

minalce usko povezane sa Sr-

bijom. Na to je ukazivao i po-

kojni Oliver Ivanović, zato su

ga i ubili.

Sa druge strane, kada već citi-

rate izjavu Aleksandra Vuči-

ća, ne mogu se oteti utisku da

Beograd suviše često testira

spremnost, a i snagu kosov-

skihvlastidakontrolišusjever

Kosova nastanjen pretežno

Srbima, a uz granicu sa Srbi-

jom. Sjetićete se da je i prije

godinu dana Beograd organi-

zirao onaj šareni tzv. Ruski

vozkoji je trebalodaprovoka-

tivno ušeta u Mitrovicu, na-

ravno, bez dozvole kosovskih

vlasti i bez voznog reda. Pro-

vokacija nije uspjela i voz je

svoj put morao da završiti u

Raškoj.

POBJEDA:

I u tom skanda-

lu je ,,glavni glumac

bio

pomenuti MarkoĐurić.

Doduše, ni Kosovo ne

ostajedužnoBeogra-

du.

VLASI:

Kako?

POBJEDA:

Na primjer,

još

nije formirana zajednica

srpskihopština.

VLASI:

Nije problemda se ta

zajednica opština sa srpskom

većinomformira kao dodatna

forma saradnje i povezanosti

po specifičnim pitanjima od

interesazasrpskuzajednicu…

POBJEDA:

Što je pro-

blem?

VLASI:

Problem

je to što Beo-

grad tu za-

jednicu op-

ština vidi

kao po-

POBJEDA:

Kakoocjenjujete odnoseKosova i Crne

Gore?

VLASI:

Prijateljstvo i poštovanje nas Albanaca, posebno

Kosovara, Crna Gora je u novijoj istoriji zadobila i zaslužila

ponajviše zbog dvije stvari: prvo, što je tokom velikog izgo-

na Albanaca sa Kosova u proljeće 1999. prihvatila, humano

tretirala i nahranila veliki broj izbjeglica sa Kosova koji su

krenuli u tompravcu, iako je i sama bila u sastavu države na

udaru NATO-kampanje; drugo, što je među prvimdržavama

priznala Kosovo nakon proglašenja nezavisnosti.

To je bila mudra i dalekovida državnička politika crnogor-

skog rukovodstva. Zahvalni smo zbog toga i crnogorskom

narodu. Tomi Albanci nikada nećemo zaboraviti. Naravno,

ne smijemo zaboraviti ni to da crnogorski i albanski narod

imaju dugu istoriju prijateljstva, izmiješanosti i dobrosu-

sjedstva. Prijateljstvo i dobrosusjedstvo između Crne Gore i

Kosova i njihova orijentacija ka evropskim integracijama od

strateške je važnosti za mir i stabilnost u našoj regiji.

POBJEDA:

Uprkos toj idili, demarkacija graniceCrne

Gore i Kosova nije prošla bez turbulencija.

VLASI:

To je istina. Tri godine smo pratili unutrašnje trvenje

na političkoj sceni Kosova, ali niti jedna ovdašnja politička

grupacija nije zato krivila crnogorsku stranu. Sada je to

završeno, pa Kosovo i Crna Gora nemaju niti jedno sporno

međusobno otvoreno pitanje.

Kada govorimo omeđusobnimodnosima dvije države, valja

se prisjetiti da su Albanci decenijama dio vladajuće koalicije

u Crnoj Gori.

POBJEDA:

Kako to tumačite?

VLASI:

Iznenadilo bi me da je drugačije. Albanci, kao i

druge manjine u Crnoj Gori, mogu se osjećati dobro, živjeti

normalno i koristiti svoja pravo samo u demokratski ure-

đenoj, nezavisnoj i suverenoj Crnoj Gori, kakva je ona sada,

okrenuta evropskimdemokratskim vrijednostima. Albanci

veoma dobro znaju kolike zasluge za to ima Milo Đukano-

vić: ono što je Kiro Gligorov uradio za Makedoniju, Đuka-

nović je, mada umnogo složenijimpolitičkimokolnostima,

uradio za svoju državu.

MiAlbancinećemo

nikadazaboraviti

državničkupolitiku

crnogorskog

rukovodstva

Priština

AzemVlasi