Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 32 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Ekonomija

HERCEGNOVI

Stari že-

ljeznički tunel koji pove-

zujeMeljine i Zeleniku, a

koji pet decenijanijebiou

funkciji, nakon saniranja

pretvoren jeupješačku

zonu. Uspješanzavršetak

projekta adaptacijekoji je

finansiralaopštinaHer-

cegNovi obilježen jeprek-

sinoć, uprisustvubrojnih

građana i predstavnika lo-

kalneuprave.

Predsjednik opštine Stevan

Katić poručio je da je bilo

nemoguće proći kroz tunel,

ada jeondanasnova, repre-

zentativna pješačka komu-

nikacija. Podsjetio je da se u

projekat krenulo nedugo

nakon formiranja nove lo-

kalne vlasti u Herceg No-

vom.

-Zakratakperiod stigli smo

od ideje do realizacije. As-

faltirana je staza, postavlje-

na javna rasvjeta u tunelu i

na prilazima, postavljene

klupe, uređen plato u Zele-

nici, zasađeno novo zeleni-

lo: masline, lipe, oleanderi,

eukaliptus - kazao jeKatić.

On je zahvalio svima koji su

učestvovali u realizaciji

projekta, aposebnoAgenci-

ji za izgradnju i razvoj i pre-

duzeću Komunalno stam-

b e n o , k o j i s u d a l i

maksimalan doprinos da se

PODGORICA

Biznis vam

nikadanećeoprostiti nepo-

trebnupotrošnju. Zatoveći-

nuprofita iznajmanjeprvih

pet godina reinvestirajte.

Ne rasipajtenadžipove, luk-

suz, provod, negoulažite, da

nebiste za godinu- dvije, a

možda i ranijebankrotirali,

savjetujupočetnicimaubi-

znisupredsjednikOdbora

direktora Investiciono-ra-

zvojnog fondadrZoran

Vukčević i ekonomski anali-

tičarPredragDrecun.

PROIZVODNJA

Ako nijeste rođeni bogati a

želite da budete onda, kaže

Vukčević, treba da naučite da

budete preduzetnik.

- Ako to želite, onda treda da

upravljate svojim materijal-

nim statusom tako da onoliko

koliko budete uložili rada i

znanja, toliko ćete i imati nov-

ca na raspolaganju. Da biste

biliuspješnipreduzetnik, prvi

korak je da naučite da budete

proizvođač - koji stvara novi

proizvodiliusluguiprodajeih

- uzimate novac od drugih i

tako uvećavate svoje materi-

jalno bogatstvo. I treba

zapamtiti da biznis ne može

oprostiti potrošnju, prije sve-

g a nepo t r e bnu – ka ž e

Vukčević, koji je nedavno na

to upozorio i potencijalne

preduzetnike u opštini Pod-

gorica.

Izuzetno jezatovažnodapre-

duzetnik zna da se suzdržava

od nepotrebne potrošnje, da

nauči da sam sebi bude na-

jveći kontrolor i da vjeruje u

sebe.

BILANSI

- Ako potrošite ono što nijeste

morali, to vam se direktno

odražava na bilanse - upo-

zorava on.

Da li baš moramo na početku

biznisa kupovati skupocjeni

džip,luksuz,jedanaestecipele

ako već imamodeset pari…

Vukčević kaže da je veoma

važnorazumjetidabiznismen

treba da bude štedljiv, odnos-

nodadobrovodi računaosva-

komeuru.

- Ko ne zna da upravlja sa 100

eura, ne zna ni sa 100 hiljada

eura i više. Hoću reći, isti je

PODGORICA

Željeznička

infrastruktura Crne Gore

(ŽICG) zabilježila je u prošloj

godini gubitak od 408,86

hiljada eura, što je šest puta

manje u odnosu na 2016.

Prema podacima iz izvještaja

o poslovanju, koji je objavljen

na sajtu Montenegroberze,

poslovni prihodi su na kraju

decembra iznosili 15,17 mili-

ona eura i bili su 16,8 odsto

veći u odnosu na uporedni

period.

Poslovni rashodi porasli su

2,3 odsto na 15,58miliona

eura. Troškovi zarada, nakna-

da zarada i ostali lični rashodi

iznosili su 6,8miliona eura,

amortizacije i rezervisanja

5,58miliona, a materijala 2,08

miliona eura. Ostali poslovni

rashodi bili sumilion eura.

Ukupna aktiva ŽICG-a iznosila

je 593,63 miliona eura i bila

princip, samo je nivo različit.

Ima primjera preduzeća u

Crnoj Gori koja su imala go-

dišnje prihode deset miliona,

100milionaeura i više, adanas

suuveoma lošemstanju. Zato

što nijesu znali kako da budu

suzdržljivi, potrošili su novac

na nepotrebne stvari - objašn-

java predsjednik Odbora di-

rektora IRF.

Za razliku od njih ima, pods-

jećaVukčević, dostauspješnih

preduzetnika. Čak i onih koji

suulaziliubiznisprijedesetak

godina kada su uslovi bili

neuporedivo lošiji od sadašn-

jih.

- Dostupnost kapitalu je bila

loša. Uzimali su novac od

banakapo10, 15dočak20ods-

to kamate godišnje - i uspjeli

su. Za razliku od tog vremena,

danas je situacija potpuno

drugačija. IRF nudi kredite sa

kamatomod nula do najviše 4

– 4,5 odsto do 12 godina i grejs

perioddo četiri godine. Odos-

nivanjadosadasmoucrnogor-

sku ekonomiju investirali pre-

ko 620 miliona eura, a tekuće

godine ćemo premašiti plan i

plasirati200milionaeura.IRF

pomaže svima koji imaju bi-

znis ideju i tačno znaju šta

hoće i kako da je i realizuju -

PITALI SMO:

Kako početnici

Biznisnep

Biznis, kaže Vukčević, nije rezervisan samo za

one koji imaju genijalne ideje.

- Biznis ideje su tu oko nas. Ali mi u Crnoj Gori

uglavnom sjedeći u kafani razmišljamo šta

bismo revolucionarno, novomogli da smislimo,

da, slikovito rečeno, promijenimo svijet i zara-

dimomilione. Tako se u biznis ne kreće. Većina

ljudi u svijetu koji su kretali u biznis, naravno

ne računajući izuzetke, nijesu smislili ništa

revolucionarno, što će promijeniti svijet - kaže

Vukčević.

On je pomenuo Kola-kolu, Mek Donalds, Gugl,

Mercedes i dodao da je za ove svjetski poznate

brendove zajedničko to što su razmišljali druga-

čije, ponudili su bolje proizvode od postojećih.

- Nigdje u Crnoj Gori ne postoji recimo brza

hrana zasnovana samo na crnogorskimpro-

izvodima - na domaćem siru, pršutu… I hobi

može biti dobra biznis ideja - kaže prvi čovjek

IRF-a.

I, dodaje on, ne treba zaboraviti da je jedna od

razlika između uspješnih i neuspješnih što ovi

prvi nikada nijesu odustali od ideje i njene rea-

lizacije.

Nijerezervisanosamozagenijalneideje

Završena adaptacija starog željezničkog tunela

Sigurnija šetnja

izmeđuMeljina

i Zelenike

Veber je podsjetio da je

prvi voz u Herceg Novi

i Boku Kotorsku stigao

16. jula 1901. godine, na

relaciji Sarajevo - Zelenika.

Tog dana su željeznicu

dobili i Trebinje i Dubrov-

nik. Od tog datuma

Herceg Novi i cijeli ovaj

dio Boke Kotorske imali

su direktnu vezu sa

gradovima Evrope jer je

savremena kompozicija s

udobnim vagonima putni-

ke prevozila do Sarajeva,

Pešte, Beča i drugih centa-

ra. Vozovi su kroz Herceg

Novi prolazili do 1968.

godine, kada je donesena

odluka da je pruga neren-

tabilna te je ona ukinuta.

Prvivoz

uBoku

stigao1901.

tunel i prostor oko njega

oplemene. U realizaciji su

učestvovali i preduzeće Či-

stoća, Službazaštite i spaša-

vanja, a sve uz podršku or-

gana lokalne uprave.

Namjera opštine je da ure-

đenu i bezbjednu pješačku

komunikaciju dobiju svi

djelovigrada,poručiojeKa-

tić, tedodaodasesevećradi

na projektima izgradnje

trotoara preko Zmijica u

Zelenici,odBijeledoKame-

nara.

MještaninDraganAndrić je

istakao da tunel povezuje

dvije mjesne zajednice i

produžava Šetalište Pet Da-

nica, od rijeke Sutorine do

lukeZelenika.

- Ovim smo izbjegli mnoge

probleme jer smo nekada

koristili tunel na magistrali

kao pješački. Ovaj tunel

otvara nove perspektive, na

korist svih građana naših

mjesnih zajednica i cijele

opštine, kao i turista, jer je

ovo nova vrijednost i kvali-

tet - kazao jeAndrić.

Izložbomu tunelu građani-

ma su prikazani detalji vre-

mena kada su hercegnov-

skim priobaljem saobraćali

vozovi, a prisutne je sa isto-

rijskimznačajemželjeznice

i tunela upoznao Josip Ve-

ber, autor monografije ,,Že-

ljeznica u Boki Kotorskoj

1901-1968“, koji je i ustupio

fotografije za postavku.

- Otvaranjem ovog tunela

čuvamouspomenunaželje-

znicu kao sistem koji je

umnogome preporodio ne

samo Boku Kotorsku, već i

cijelu ovu regiju - kazao je

Veber.

Pješačko-turističke staze

ovoga tipaposljednjihdese-

takgodinapostalesuveoma

značajan trend u Evropi i

svijetu.KakojekazaoVeber,

u planu je izgradnja pješač-

ke staze koja bi se protezala

prema granici sa Hrvat-

skom.

- Za to postoje jako dobri

planovi koji ćeserealizovati

kroz IPA fondove, sa opšti-

namaTrebinje, Dubrovnik i

Konavle. Ja senadamdane-

će proći puno vremena i da

ćemo uskoro dobiti i taj dio

važne pješačke transverza-

le, koja će da spaja ne samo

krajeve i gradove, već što je

najbitnije ljude - zaključio

jeVeber.

Ž.K.

ILUSTRACIJA