Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 32
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 32
Page Background

32

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Magazin

DžasminTuks

MODEL

Američki

model

Džasmin

Tuks dio

je tima

Viktorijas

sikrit

Crnogorski multimedijalni umjetnik Slavko Kalezić objavio knjigu

,,Moja

istina“ od

ponedjeljka

uprodaji

Toni Cetinski

predstaviospot za

pjesmu ,,General

bez činova“

Bob Dilan

PODGORICA-Knjiga ,,Moja istina“ crnogorskogmulti-

medijalnogumjetnikaSlavkaKalezićaodponedjeljka će

senaći uprodaji. Knjigapredstavlja autobiografskodjelo

ukojemjeSlavko, poredostalog, opisao svojeučešćena

Evroviziji prošle godine.

SlavkoseovimpovodomoglasionaTviteru i nijekrioradost.

,,Mojaistina“odponedjeljkauprodaji.Divnimoji,hvalavam

na porukama i čestitkama! Biće ovo jedan dug i divan proje-

kat. Za sampočetak, hvalamojoj izdavačkoj kući Nova knji-

ga. Krećemo - napisao jeKalezić.

ZAGREB

-

Toni Cetinski

objavio je spot zapjesmu

,,General bez činova“, če-

tvrti singl sa albuma ,,Kao

u snu“.

Autor muzike i teksta je

AleksandraMilutinović, a za

aranžman je bio zadužen Fi-

lipGjud.

Snimanje video spota za pje-

smu ,,General bez činova“

održano je u Rovinju, u na-

puštenoj fabrici ,,Obrada“, a

potpisuje ga mladi rovinjski

reditelj Paolo Gentilini, koji

je zadužen za cjelokupni vi-

zuelni koncept novoga albu-

ma ,,Kaou snu“.

- Bila je to sudbina da Paolo i

japočnemodaradimozajed-

no!Obojica smo se vratili ne-

davnouRovinj i htio samne-

što posebno i drugačije za

novi album, a Paolo je pravi

majstor za to. Izuzetnomi je

drago da je produkcija spota

bila umom rodnomkraju, te

da susvi učesnici bili izRovi-

nja i šire okoline – kazao je

Toni o saradnji sa Paolom

Gentilinijem.

O snimanju spota Gentilini

kaže:

,,Kao u snu“ je naziv albuma

koji traži nešto posebno, ča-

robno i filmsko. To je upravo

ono što sam htio da posti-

gnem za spot ,,General bez

činova“, a da ne izgleda kao

tipičanmuzičkivideo.Zapo-

trebe snimanje spota napra-

vili smo tri različita seta, po-

sebne kostime i adekvatnu

masku kako bi se stvorila

specifična atmosfera, koja je

na trenutke pomalo mračna,

a u suštini romantična i baj-

kovita“.

MarkoLuisobjavionovi album

BEOGRAD

-

MarkoLuis

objavio je album ,,Uživo

DOB“ koji je snimljenuno-

vembru2017. godinenanje-

govomprvomsolističkom

koncertuuDomuomladine

Beograda.

Album je objavila izdavačka

kuća ,,Lampshade Media“, a

paralelno je objavljen i spot za

pjesmu ,,Raj za avanturiste“ u

saradnji sa trubačkim orke-

stromBarka Brass Band koji je

snimljen u tokuMarkove kon-

certne turneje krajem prošle

godine.

Na novom ,,Uživo DOB“ albu-

musenalazepjesmesaalbuma

,,ShineOnMe“ i ,,Beskraj“. Po-

red saradnje na pjesmi ,,Raj za

avanturiste“ i ,,Shine On Me“

sa orkestrom Barka Brass

Band,naalbumusenalaziipje-

sma ,,Doviđenja“ uz pratnju

BanetaVasića na harmonici.

- Pjesma ,,Raj za avanturiste“

je u startu izazvala veliku pa-

žnju i dugo samrazmišljao ka-

kav ću spot da snimim. Orga-

nizujući koncert u Beogradu,

dobio sam ideju da trubački

orkestarBarkaBrassBanduđe

kroz publiku na koncert kao

iznenađenje i da sviraju po-

znatu temu iz pjesme. Dok

smo smišljali scenario za kon-

cert shvatili smo da bi najbolje

bilo da se snimi reakcija publi-

ke i tako je i nastala ideja za

spot.Poredtogazabilježilismo

i razne momente sa turneje, a

režiser i snimatelj Dragan Je-

reminov je od svih snimaka

napravio jedan divan kolaž

najljepših trenutaka - rekao je

Luis.

MarkoLuis

NJUJORK

-Vrata sobeBobaDilanau legendarnomhotelu

,,Čelsi“uNjujorkuprodata suna aukciji za 100.000dolara.

Ta vrata su jedna od 50 koja će biti prodata u tomhotelu gde su

svjetske zvezde odsijedale tokomgodina, prenosi BBC.

Vrata iza kojih su bili Dženis Džoplin, Leonard Koen i mnogi

drugi suprodata za 85.000dolara.

Ovaj hotel, izgrađen oko 1880. godine, je postao dugogodišnje

prebivalište za generacije pjevača, boema i pisaca.

VrataDilanove

hotelske sobeprodata

za 100.000dolara