Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 32 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Politika

PODGORICA

Izbori za

predsjednikaCrneGore,

sedmi oduvođenjavišestra-

načja, bićeodržani danas.

Građani ćebirati jednogodse-

dam kandidata na glasačkom

listiću. Prvi je kandidat Prave

Crne Gore Marko Milačić, a

drugi Mladen Bojanić, kandi-

dat Demokratskog fronta, De-

mokrata, Socijalističkenarod-

ne partije i Građanskog

pokreta Ura. Kandidat Stran-

kepravde i pomirenjaHazbija

Kalač na trećem je mjestu na

glasačkomlistiću,dokjenače-

tvrtom Vasilije Miličković,

predstavnikgrupebiračaGra-

đanska akcija i Partije penzio-

nera, invalida i restitucije, ana

petomDobrilo Dedeić, pred-

stavnik Srpske koalicije. Na

šestommjestu je kandidatki-

nja SDP-a Draginja Vuksano-

vić, dok je sedmi kandidat

DPS-aMiloĐukanović.

Glasačko pravo u Crnoj Gori

ima 532.599 građana. Biće

otvoreno 1.214 biračkih mje-

sta, od sedamdo 20 sati.

Državna izborna komisija iz-

dala je 2.015 akreditacija za

posmatranje izbora, od kojih

su 1.682 domaći, a 333 strani

posmatrači. Izbore će pratiti

30 medijskih kuća, 134 pred-

stavnikamedija, od kojih je 99

domaćih, a 35 stranih.

Državna izborna komisija sa-

opštila je da će građani i zain-

teresovana javnost moći na

adresi

rezultati.dik.co.me

„u

realnomvremenuda prate re-

zultate na predsjedničkim iz-

borima, nakon što ih verifiku-

j u o p š t i n s k e i z b o r n e

komisije“. DIK se na prošloj

sjednici upoznala sa sadrža-

jeminformacionog sistema za

obradu izbornihrezultatakoji

će biti primijenjen na izbori-

ma za predsjednika Crne Go-

re. Komisija je saopštila da će

na taj način biti poštovana

preporuka iz konačnog izvje-

štaja Posmatračke misije OS-

CE/ODIHRnakonparlamen-

tarnih izbora 2016. godine da

bi „u cilju unapređenja tran-

sparentnosti i odgovornosti

procesa,DIKmogla razmotri-

ti mogućnost javnog tabelira-

nja rezultata, kao i detaljnije

regulisanje procedura tabeli-

ranjaOIK-a“.

–Ucilju efikasnije komunika-

cijeopštinskihizbornihkomi-

sija sa DIK-om formirana je

„Operativna soba“ koja će biti

u funkciji tokomcijelog izbor-

nog dana od pet sati do zavr-

šetka sjednica svih OIK-a, u

sklopu koje će biti formiran

kol centar – kazali su agenciji

Mina izDIK-a.

Današnji predsjednički izbori

biće sedmi od uvođenja više-

stranačkog sistema u Crnoj

Gori. Predsjednici Crne Gore

bili suMomir Bulatović u dva,

MiloĐukanovićujednomiFi-

lipVujanović u trimandata.

Predsjednik Crne Gore, shod-

no zakonu, bira se na opštim

izborima, naposrednoi tajnim

glasanjem, na pet godina. Biće

izabran kandidat koji je dobio

više od polovine važećih gla-

sova birača koji su glasali. Ako

nijedan kandidat ne dobije taj

broj glasova, održava se drugi

krug izbora za 14 dana. Udru-

gomizbornomkruguučestvo-

vaće dva kandidata koja su

dobila najviše glasova, a biće

izabranonajkojidobijepodrš-

ku većeg broja izašlihbirača.

I. K.

dnosa sa Podgoricom“ smatra prijetnjom

poručujeda

iješati usve

ru iako je članicaAlijanse.

– Možete očekivati da će

Moskva učiniti sve što može

da se umiješa u unutrašnja pi-

tanja Crne Gore i da podrži

političare koji su protiv NA-

TO-a iZapada. Jedininačinda

imatedobreuzajamnokorisne

odnosesaRusijomjedauvijek

budete na oprezu u odnosu na

njihove sumnjive akcije – ka-

zao je sagovornikPobjede.

Server je naglasio da Moskva

nikadaneće odustati od regio-

na.

– Rusija nije odustala od am-

bicije da unese konfuziju, pa

čakdovede i do sukobanaBal-

kanu. Ruski marifetluci su jef-

tini i ponekad vrlo efikasni.

Moskva je dala Podgorici i

mnogim drugim glavnim gra-

dovima regiona dobre razloge

da buduprivrženijiNATO-ua

ne Rusiji, koja je uostalom re-

gionalna sila kojoj opadamoć.

Rusija regionumože da ponu-

di samo destabilizaciju, tako

daćenastaviti dadestabilizuje

Crnu Goru i članstvo države u

Alijansi je u tome neće zaus-

taviti. Uostalom, zašto bi stali,

Balkan je za njih strateško po-

dručje –poručuje Server.

O budućim odnosima Pod-

gorice i Moskve Server kaže

da je veoma teško održati do-

bre odnose sa zemljomkoja je

sponzorisala državni udar i

napad na tadašnjeg crnogor-

skog premijera.

– Za mene je logično da će

zbogovesituacijesviCrnogor-

ci zaključiti da jenjihovana-

jbolja odbrana u okviru NA-

TO-a –kaže Server.

On je ponovio da nije za-

datakMoskve da se bavi un-

utrašnjimpitanjima bilo ko-

je zemlje.

– Vladimir Putin tvrdi da

poštuje suverenost svake

države. Trebalo bi onda da

vodi politiku po standardi-

ma koje je sam postavio –

kaže Server i objašnjava da

su SAD shvatile da Rusija

,,djelujemnogo šire nego što

se čini“.

– SAD shvataju da Rusiji

moraju da se usprotive na

mnogomjestainamnogora-

zličitihnačina.BalkaniCrna

Gora su neka od tih mjesta–

zaključio je Server.

M. JOVIĆEVIĆ

Sedamkandidata na izborima za prvog čovjeka države

CrnaGoradanas

birapredsjednika

DIK obezbijedio 2.015 akreditacija za posmatranje izbora

i saopštio da će građani moći na adresi rezultati.dik.

co.me

„u realnomvremenu da prate rezultate izbora“

nihpoteza.

–Imićemosepridružitiovom

načinu rada, pa ćemo fokus

staviti na tačnost, a ne na brz-

inu objavljivanja podataka. Ni

mi, niti iko drugi nema pravo

da se igra sa bezbjednošću

građanaCrneGore–zaključio

jeKoprivica.

K.J.

Centar za monitoring i istra-

živanje akreditovao je 1.340

posmatrača za nadgledanje

predsjedničkih izbora, koji

će biti raspoređeni na više

od 90 odsto biračkihmjesta

u Crnoj Gori - saopštio je šef

posmatračke misije te orga-

nizacije Zlatko Vujović.

Kako je rekao, CEMI će obez-

bijediti i brze projekcije rezul-

tata tokom izborne noći.

Pola sata nakon zatvaranja

biračkihmjesta, oko 20.30

sati ,,građani će moći da

prate uživo obradu podata-

ka, između ostalih, na Prvom

kanalu Javnog servisa, koji je

povezan direktno sa CEMI-

jevim softverom, u koji se

unose podaci sa biračkih

mjesta“.

– U istom trenutku kad i mi

raspolažemo sa timpodat-

komu našemPVT centru

raspolagaće i građani putem

televizije, ali i putemnašeg

sajta

www.izbori2018.me

-

kazao je Vujović.

Pozvao je građane da obavi-

jeste CEMI ukoliko sami uoče

nepravilnosti na broj 077

600 061.

Vujović je kazao da je kom-

pletnu inansijsku podršku

za realizaciju projekta „Neka

slobodni izbori postanu navi-

ka! – Izgradnja povjerenja u

integritet izbornog procesa

u Crnoj Gori“ obezbijedila

Ambasada Savezne Republi-

ke Njemačke u Podgorici.

CEMIćeobezbijeditibrzeprojekcije

rezultatapredsjedničkihizbora

–Možete očekivati

da ćeMoskva učiniti

sve štomože da se

umiješa uunutrašnja

pitanja CrneGore i da

podrži političare koji

suprotivNATO-a i

Zapada

MladenBojanić

MiloĐukanović

DraginjaVuksanović

Dobrilo

Dedeić

Hazbija

Kalač

Marko

Milačić

Vasilije

Miličković

ZlatkoVujović

Biračkamjestaćebiti otvorenaodsedamdo20sati