Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 32 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Politika

PODGORICA

Centar za

demokratsku tranzicijuda-

nas ćeposmatrati izborena

višeod700biračkih

mjestau svimopština-

ma sa 350posmatrača

koji ćenabiračkim

mjestima, umobilnim

timovima i unji-

hovomštabuuPod-

gorici prikupljati sve

relevantne infor-

macijeodešavanjima

nadan izbora.

Direktor CDT-a Dragan Ko-

privica pozvao je juče organe

za sprovođenje izbora (DIK,

OIKi biračkeodbore) daosta-

ve po strani političke i partij-

ske razlike i da se posvete za-

k o n i t om s p r o v o đ e n j u

izbornog postupka.

On je podsjetio da ključni in-

teres tih organa ,,mora biti za-

konit i fer izborni dan“.

– Apelujemo na tužilaštvo i

policijudaaktivnimodnosom

spriječe i procesuiraju even-

tualna krivična djela na i oko

biračkih mjesta, ali i da spri-

ječe sva druga krivična djela

koja mogu imati veze sa iz-

borima. Pozivamo sve kandi-

date za predsjednika da uk-

lone svoje biračke štabove od

biračkih mjesta– poručio je

Koprivica.

Kazaojeda jevažnodasekan-

didati uzdrže od objavljivanja

neprovjerenih i nepouzdanih

izbornih rezultata.

– Svako ko drži do demokrat-

skih pravila uzdržaće se i od

proslava koje na bilo koji na-

čin mogu poremetiti izbornu

atmosferu ili provocirati dru-

gekandidateilinjihoveprista-

lice –upozorio jeKoprivica.

Pozvao je medijske kuće,

nevladineorganizacijeiagen-

cije da se uzdrže od objavlji-

vanja neprovjerenih i nepo-

uzdanih ili netačnihrezultata

izbora kako bi izbjegli mogu-

će konfuzije i tenzije koje

moguproistećiizovihishitre-

Američki analitičar stav Kremlja da „žele razvoj

Server:

Putin

će se i dalje

PODGORICA

Posljednju

izjavuVladimiraPutinau

kojoj se zalaže za razvoj

veza saCrnomGorom, ne

bi trebalo razumjeti kao

šansuzaunapređenje

odnosa, većkaoprijetnju -

kažeu izjavi zaPobjedu

profesorna američkom

UniverzitetuDžonHop-

kins i ekspert zaBalkan

Danijel Server. On ističeda

jePutinpokušajemdržav-

nogudara 2016. godine jas-

no staviodoznanja svima

štoželi uCrnoj Gori.

– Prvi čovjek Ruske Feder-

acije želi vladukoja će voditi

politiku u skladu sa interesi-

ma Moskve. Rusija će se i

dalje miješati u unutrašnja

pitanjaCrneGore–kažeServ-

er.

Ruski predsjednik Vladimir

Putin izjavio je da se odnosi

Rusije sa Crnom Gorom ne

podudaraju s dugom tradici-

jomprijateljstva između dvije

zemlje.

– Trenutno stanje stvari u

odnosima Rusije i Crne

Gore očito ne odgovara

viševjekovnoj tradiciji

b r a t s k i h odno s a i

duhovnog afiniteta

između naših naroda -

rekao jePutin crnogor-

skomizaslaniku,tokom

ceremonije u Kremlju

gdje su novi ambasadori

u Moskvi predali akredi-

tive ruskompredsjedniku.

Putin je poručio da se Rusija

zalažezarazvojvezasaCrnom

Goromna ,,uzajamnokorisnoj

osnovi“.

Server upozorava da Rusija

nećeostavitinamiruCrnuGo-

Jedini

način da

imate dobre

uzajamno korisne

odnose sa Rusijom je da

uvijek budete na oprezu

u odnosu na njihove

sumnjive akcije –

kazao je Server

Centar za demokratsku tranziciju danas na 700 biračkihmjesta

PODGORICA

UCrnoj Go-

ri ima 16počasnihkonzula

koji obavljajuraznediplo-

matskeposlove i predstav-

ljajuukupno 18država.

Poslove počasnog konzula u

ime Republike Austrije u na-

šoj državi obavlja Milan Mr-

valjević, dok je advokat Saša

Vujačićpočasni konzul čak tri

države. On u našoj zemlji

predstavlja kraljevine Dan-

sku, Švedsku i Republiku Es-

toniju.

Počasni konzul Mađarske je,

kako se navodi na sajtuMini-

starstva vanjskih poslova,

Ksaba Magiar, a Belgije Žan

Dumortier.

Mišel Barbon je počasni kon-

zul SanMarina, aadvokatNo-

vica JovovićBugarske.

Poslove počasnog konzula u

ime Slovenije u Crnoj Gori

obavlja nekadašnji ministar

unutrašnjihposlovaJusufKa-

lamperović. Počasni konzul

Gvineje je Veljko Janković,

Ukrajine Predrag Milović, a

Republike Sejšeli Aleksandra

Gardašević-Slavujica.

Poslove počasnog konzula u

imemaleostrvskedržaveSve-

ta Lucija u Crnoj Gori obavlja

DžonKenedi.MousuTizijano

je počasni konzul Malte, Ana

Radulović Norveške, a Vladi-

mirRadonjić Švajcarske.

Počasni konzul Republike Fi-

lipini je DraganNikolić, a Ko-

rejePredragPavličić.

Ko u Crnoj Gori obavlja poslove počasnih konzula drugih država

Iz 18zemalja

16konzula

Počasni konzuli, iako

nemaju prava i dužnosti

kao karijerne diplomate,

prema Bečkoj konvenciji

ipak uživaju velika prava.

Konzularna predstav-

ništva i počasni konzuli

mogu biti oslobođena pla-

ćanja poreza na promet

i carine prilikomuvoza

određenih proizvoda.

Prilikomprelaska granice

u automobilu sa diplomat-

skim tablicama, počasni

konzuli oslobođeni su pre-

gleda prtljaga, a takođe

uživaju i pravo na besplat-

no parkingmjesto.

Pravai

privilegije

Konzularni funkcioneri, prema pravilima iz Bečke konvencije,

ne mogu biti hapšeni, zatvarani ili pritvarani, osimu slučaju

izvršenja teških krivičnih djela.

Službenici konzulata mogu biti pozvani da svjedoče na sudu,

ali oni tomogu i da odbiju. Protiv njih, u tom slučaju, ne mogu

biti primijenjene nikakve prinudne mjere ili sankcije.

Nemogubitihapšeni,amogu

daodbijuidasvjedoče

lazi se i ime nedavno opozva-

nog ruskog konzula Bora

Đukića.

Počasni konzuli imenuju se sa

ciljem da bi, zajedno sa kari-

jernimdiplomatama, obavlja-

li razne diplomatske poslove i

uspostavljali bolje veze sa dr-

žavama koje predstavljaju.

Obično je riječ o materijalno

situiranim osobama i uglav-

nom državljanima zemlje u

kojoj obnašaju funkciju.

Prava konzula regulisana su

Bečkom konvencijom o kon-

zularnim odnosima, prema

kojojkonzularnapredstavniš-

tvailikonzuli,izmeđuostalog,

imaju pravo na diplomatske

pasoše i registarske tablice.

Podatke ko od počasnih kon-

zula u Crnoj Gori uživa ova

prava, Pobjeda od Ministar-

stva unutrašnjih poslova nije

uspjela da dobije jer se ovaj

resor proglasio nenadležnim

za taj zahtjevnašeg lista.

Đ. Ć.

Na spisku počasnih konzula,

koji se nalazi na sajtu Mini-

starstva vanjskih poslova, na-

Koprivica:

Kandidati da

nežure sa rezultatima

Danijel Server

Sakonferencijepočasnihkonzula

Dragan

Koprivica