Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Svijet

AKTUELNO:

Zašto SPC iz svojih redova

ne isključuje pedo le i dilere droge

Od početka godine tri sveštena lica i

jedan vjeroučitelj su uhapšeni zbog

preprodavanja droge, ali nijesu

izopšteni iz SPC. Slučajevi pedo lije

vezani za vladike Pahomija i

Kačavendu nijesu bili dovoljan

razlog da oni budu izopšteni

iz crkvene zajednice

VasilijeKačavenda

BEOGRAD

-Dileri droge

među sveštenstvomi vjer-

oučiteljima, pedofilimeđu

vladikama, crkveni blaga-

jnikpronevjeriomilioneu-

ra–neki suodprestupako-

ji su sedesili uSrpskoj

pravoslavnoj crkvi, ali ni

jedanodovihprestupnika

nije izopšten iz crkvene za-

jednice.

Kažnjavanje ovih nedjela

prepušteno je građanskim

sudovima gdje su procesi

protiv pedofilije zastarijeva-

li, a o dilerima droge tek tre-

ba da počnu. Da li je kažnjen

blagajnik koji je prije pet go-

dina pronevjerio skoro mil-

ion evra iz patrijaršijske

blagajne, nije poznato.

PRAŠTANJE

- Načelno, svako ostaje u ok-

virima crkve i ima pravo na

promjenusebeisvojihstavo-

va, okajanje grijeha, kako bi

oni to rekli. Crkva se nikoga

ne odriče, to je načelo

hrišćanstva da i najveći

grešnik ima zaštitu crkve i

šansudasepromijeni,dapri-

hvati kanone, principe i vri-

jednosti crkve - rekao je za

PobjedudrŽarkoKorać, psi-

holog i profesor Filozofskog

fakulteta. Korać kaže da je

drugo p i t an j e ko j e su

moralne i ljudske i zakonske

ob ave z e on i h ko j i s u

službenici crkve: sveštenici,

kaluđeri i viši činovi u nji-

hovoj hijerarhiji. Oni se, nar-

avno, moraju pridržavati

principa koji su u stvari

strožiji nego svjetovni.

- Pošto je crkva postalamno-

go vidljivija ustanova u no-

vom društvu, odnosno no-

vom društveno političkom

sistemu, onda su i vidljivije

podjele unutar crkve i

političke razlike - precizira

Korać i ističe da ,,tu ima ljudi

koji ni po jednom kriteriju-

mu ne bi mogli da budu

sveštenici, ni vladike“.

Korać kaže da nije tajna da

najekstremnije desne struje

u političkom životu imaju

na j d i rektn i j u po tporu

banatskog vladikeNikanora.

- Nije tajna da on podržava

najreakcionarnije političke i

nacionalističkegrupeuSrbi-

ji, kao što su Dveri i slične za

razliku od nekih drugih vla-

dika koji nemisle tako - kaže

Korać i dodaje da je vladika

Nikanor jednu crkvu dev-

astirao u Vršcu i da hoće da

crkvu koja je bila u barok-

nom stilu petvori u crkvu u

neovizantijskomstilu.

- To je pitanje kulture. On je

napravio jedno nasilje da bi

-Uticaj SPC je naglo porastao i prije

dvadesetak godina je dobila mjesto u

društvu koje nikada nije imala. Ona je

u nezavisnoj Srbiji dobila status jedne

važne društvene institucije. Neću da

komentarišemda li je to dobro ili loše, ali

su onda velika očekivanja ljudi u odnosu

na crkvu. Mnogi ljudi ušli su u strukture

crkve, ne govorimo o vjernicima, i dobili

su zvanja i činove ljudi koji tu nikada nije-

su trebalo da budu- ocjenjuje prof. Korać.

Nespremnina

popularnost

dokazao ne znam tačno šta.

Ovopokazujeda secrkva teško

snalazi uovimnovimvremeni-

ma,onajedobiladisproporcio-

nalno veliki značaj u javnom

životu,apomommišljenjunije

bila za to spremna - zaključuje

Korać.

Osudepedofilijeinarkomanije

stigle su i od patrijarha SPC

Irineja,alineznaseštajekonk-

retna kazna za prestupnike.

U intervjuu za TVHrampatri-

jarhjerekaodasucrkvainarod

iznenađeni i duboko potreseni

slučajemdroge među svešten-

stvom i konstatovao da smo,

ipak, svimi ljudi i da je i svešte-

nik čovjek.

Patrijarh je naveo da crkva

očekuje da nadležni episkopi

sveštenicima koji su umiješani

u distribuciju droge učine ono

što crkva smatra da treba da se

učini.

Podsjetimo, od početka godine

tri sveštena lica i jedan vjer-

oučitelj su uhapšeni zbog pre-

-Vidljive su političke podele koje crkva ne pokazuje javno.

Ali svako ko je u političkom životu Srbije ili poznaje taj život

zna da jedan broj izrazito desničarskih organizacija, ekstre-

mnih desničarskih organizacija ima podršku nekih visokih

dostojanstvenika SPC- kaže prof. Korać.

PolitičkepodjeleuSPC

prodavanja droge, ali nijesu

izopšteni iz SPC.

ANATEMA

Slučajevi pedofilije koji su na

građanskim sudovima zastar-

jeli protiv vladike Pahomija,

odnosno koji protiv vladike

Kačavende za blud nad mlad-

immomcimanijepočeo,nijesu

bili dovoljan razlog da oni bu-

du izopšteni iz crkvene zajed-

nice. Pahomija su čak prošle

sedmice monahinje optužile

za pronevjeru čak 300.000 eu-

ra i napustile su manastir Pro-

hor Pčinjski i preselile seuma-

nastir Gračanica u eparhiju

Raško-prizrensku.

Međutim, iz SPC je maja 2015.

godine izopšten vladika

raško-prizrenski Artemije koji

je anatemisan zbog cijepanja

jedinstva SPC. Zapravo, Arte-

mije je prvo raščinjen zbog

grubih finansijskih malver-

zacija novcem namijenjenim

za Srbe u njegovoj eparhiji

Raško-prizrenskoj.

Pošto se nije povinovao ovoj

crkvenoj odluci Artemije je

sa sveštenstvomkoji su pošli

za njim u manastiru Svetog

Nikolaja Miriklijskog u

Loznici bivšeg igumana hi-

rotonisao u čin episkopa. Taj

čin SPC je proglasila za sek-

tašenje. Sabor SPC je Arte-

mija proglasio da nije više

pravoslavni hrišćanin što

značidajeonanatemisan.To

je bio prvi slučaj u SPC da je

jedan episkop ne samo

rašćinjen več i izopšten iz

crkve.

Artemije je tim činom prak-

tično napravio puč u SPC

prevedeno na običan jezik i

zato je iznje istjeran, ali reci-

mo iz crkve nije izopšten

sveštenik Branislav Per-

anović, koji je 2012. godine

ubio od batina jednog

štićenika crkvenog staciona-

razaliječenjeodnarkomani-

je u manastiru Crna reka.

Ovo mjesto je bilo poznato i

po tome što su narkomane

liječili tako što su ih tukli

lopatama.

Od civila, ispisnicu iz SPC u

posljednjih deset godina do-

bili su i Miloje Stevanović,

privrednikizČačka,idvojica

građana Trebinja koji su os-

uđeni za osnivanje lažne

crkve.

Prema crkvenom pravu, ra-

zlog za brisanje sa spiska

članova crkve je promjena

vjere, jeretičko djelovanje,

podmićivanje za crkvene

položaje, blaćenje ugleda

crkve.

Mnogi vjerski analitičari sk-

loni ocjenama da država ne

treba da se miješa u crkvene

presude, ali šta se dešava ka-

da se za učinjeno nedjelo

preplićucrkveniicivilniika-

dajepedofilijainarkomanija

u civilstvu kažnjiva i zatvor-

skom kaznom, dok u crkvi

počinilac takvog dela dobija

pravona popravni ispit.

VioletaCVEJIĆ

a i baze

acija sile

Patrijarh Irinej

ŽarkoKorać

Sve seosim

pučaprašta

Vojni analitičar Aleksandar

Radić smatra da nema riječi

o trećem svjetskom ratu, jer

je napad SAD, Francuske i

Velike Britanije bio unaprijed

dogovoren sa Rusijom.

- Amerika je samo zamisao

sprovela u djelo. Stvorili su u

medijima ovih dana atmos-

feru trećeg svjetskog rata,

a ovaj napad je bio u svrhu

političke trgovine. Onog

momenta kada je donešena

odluka o napadu, odrađena

je komunikacija sa Rusijom.

Oni su upozorili svoje i to

je to. Da su kojim slučajem

Radić:Sveje

dogovoreno

saRusima

Amerikanci napali Rusiju,

Rusi bi morali da odgovore

i to je na elegantan način

izbjegnuto. Rusi su u svemu

zauzeli pasivan stav i sve

ovo je biomali vikend rat

za medijsku prezentaciju -

objašnjava Radić.

AleksandarRadić

Misija Organizacije za zabra-

nu hemijskog oružja (OPCW)

nastaviće da djeluje u Siriji

kako bi utvrdila činjenice o

navodnoj upotrebi hemij-

skog oružja u Dumi, saopšte-

no je na sajtu te organizacije.

Navedeno je da OPCW

sarađuje sa Ujedinjenim

nacijama kako bi se osigu-

rala bezbjednost za članove

njihove misije. U četvrtak je

saopšteno da će tog dana u

Siriju doputovati prva grupa

hemičara organizacije i da će

istraga početi danas.

Prethodno su zapadne

zemlje odbile da odlože

sastanak Organizacije za

zabranu hemijskog oružja

(OPCW) o Siriji zakazan za 16.

april, kako bi stručnjaci imali

vremena da završe istragu

u sirijskoj Dumi i predstave

svoje nalaze, rekao je diplo-

matski izvor agencije Tas.

- Mi (Rusija) i još nekoliko

zemalja smo pokušali da

odložimo sastanak dok struč-

njaci ne završe rad na terenu

i predstave svoje nalaze,

međutim, grupa zapadnih

zemalja je odbila taj predlog -

rekao je neimenovani izvor.

OPCWtražidokazenaterenu

Osim toga, on je naveo da

SAD ,,čini katastrofalnu

situaciju u Siriji još gorom,

razarajući sistemmeđuna-

rodnog prava kao što je to

bio slučaj u bivšoj Jugosla-

viji, Libiji i Iraku“.

Ruski ambasador optužio

je SAD da podriva auto-

ritet Vijeća bezbjednosti

UN-a, navodeći da se radi

o politici neokolonijalizna i

optužio je Vašington da krši

međunarodno pravo.

Američka ambasadorka u

UN Niki Hejli rekla je da je

,,vrijeme za razgovor zavr-

šeno“ i zahvalila se Velikoj

Britaniji i Francuskoj na

učešću u udaru na sirijska

hemijska postrojenja.

- Ovdje smo jer su tri člani-

ce Savjeta bezbjednosti dje-

lovale, ne kao čin odmazde,

ne kao simbolično poka-

zivanje sile, djelovali smo

kako bismo odvratili režim

od korištenja hemijskog

oružja i zločina protiv

čovječnosti – kazala je ona.

Prema njenim riječima,

odabrane sumete ,,u srcu

hemijskog programa reži-

ma“ i sve je urađeno da se

minimalizuju ljudske žrtve.

Hejli je rekla da su SAD i

njihovi saveznici diploma-

tijompokušali dovesti do

eliminacije sirijskog hemij-

skog oružja, ali da u tome

nijesu uspjeli zbog ruskog

veta.

To vojno postrojenje, kako

tvrde saveznici, bilo je sirijski

centar za istraživanje, razvoj,

proizvodnju i testiranje he-

mijske i biološke tehnologije

ratovanja.

Francuska vojska je takođe

potvrdila napad na ovo istra-

živačkopostrojenje.

Sirijska državna novinska

agencija SANA objavila je da

je napad napravio samo ma-

terijalnu štetu. U napadu je

uništena zgrada gdje se nala-

zecentri zaučenje i laborato-

rije, dodaje sirijska državna

TV stanica. Drugi napad za

cilj je imao skladišta zapadno

od Homsa za koja se vjeruje

da proizvode hemijsko oruž-

je, istakao jeDunford.

Sirijski državni mediji navo-

de da su projektile u napadu

presreli sistemi odbrane od

projektila ove države.

Treća meta napada bila je

lokacija komande i skladi-

šta kodHomsa.

Napad je pogodio i vojni

depo u istočnom Kalamu-

nu, sjeverozapadno od Da-

maska, lokaciju u Masjafu

170 kilometara sjeverno od

prijestonice.

Visokopozicionirani zva-

ničnik regionalne alijanse

koja podržava sirijske jedi-

nice kazao je agenciji Roj-

ters da je Damask „upio

napad“.

- Dobili smo ranojutarnje

upozorenje za napad od

Rusaisvevojnebazesubile

evakuisane prije nekoliko

dana... Procjenjujemokoli-

ka jematerijalna šteta - do-

dao je on.

Priredio:

I.P.