Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 15. april 2018.

Svijet

Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska izvele raketne napade u Siriji na vojna postrojen

Preventivni rat ili demonst

Unapadu nije bilomrtvih, a Pentagon saopštio da su pogođena sva tri ključna cilja. Sirijske

baze bile prethodno evakuisane. Brzi vazdušni udar okončan nakon 50minuta, a okršaj se

nastavio na diplomatskompolju i u Savjetu bezbjednosti sazvanomna zahtjev Rusije

DAMASK

- Sjedinjene

AmeričkeDržave, Velika

Britanija i Francuska

sprovele suunoći između

petka i suboteograničene

vazdušneudarenanekoli-

kociljevauSiriji, kaood-

govornanapadzakoji se

sumnjada je sirijskavoj-

ska izvelahemijskimoruž-

jemnabivšeuporištepo-

bunjenikaugraduDuma

prošlogvikenda.

Pedesetominutni napad ra-

ketama u kojemnije bilo žr-

tava počeo je nakon što je

američki predsjednik Don-

ald Tramp naredio napad, a

priključile su se saveznice

VelikaBritanija iFrancuska.

Na tri vojne baze, uključu-

jući i naučni i istraživački

centarsirijskevojske,prema

navodima saveznika, ispal-

jeno je 105 projektila, raketa

tomahavk, i svi su pogodili

ciljeve. Rusi su sa druge

strane saopštili da je dvije

trećine ispaljenih projektila

oborila sirijska vazdušna

odbrana.

Tramp je objavio da je

pokretanje zajedničke

američko-britansko-fran-

cuske operacije protiv siri-

jskog „kriminalnog“ režima

znak odmazde za hemijski

napad za koji je rekao da je

„značajna eskalacija“ krize.

Nakon završene ofanzive,

on je prekoTvitera naveo da

je napadbio savršen.

Bez žrtava

Unapadunijebilostradalih,

pričinjena je samo materi-

jalnašteta, saopštila jesirijs-

kavojska,dokmedijijavljaju

da su tri osobe povrijeđene.

U Damasku je dejstvovala

protivvazdušna odbrana, a

Pentagon je saopštio da nije

djelovala ruska vojska koja

ima svoje baze uSiriji.

Predsjednik Sirije Bašar el

Asad ocijenio je da je napad

uslijedio nakon što je Zapad

shvatiodajeizgubiokontrolu

i kredibilitet ukonfliktu.

Iz Damaska je poručeno da

će agresija Zapada dovesti

do rasplamsavanja tenzija u

svijetu i ugroziti međun-

arodnu bezbjednost. Osuda

je stigla iz Rusije, koja je

tražila hitnu sjednicu Savje-

ta bezbjednosti koji nije dao

mandate za međunarodnu

intervenciju u Siriji. Osuda

je stigla iz Irana, ali i Kine,

koja smatra da je političko

rješenje jedini način da se

Napadi naSiriju

Generalni sekretar NATO-a

Jens Stoltenberg podržao

je vojnu akciju SAD, Velike

Britanije i Francuske protiv

sirijskog režima, ocijenivši da

će ona smanjiti sposobnost

za dalje napade hemijskim

oružjemna sirijski narod.

Prema njegovim riječima,

NATO upotrebu hemijskog

oružja smatra prijetnjom

međunarodnommiru i

bezbjednosti i smatra da je

neophodno poštovati Kon-

venciju hemijskog oružja.

Predsjednik Evropskog

savjeta Donald Tusk poručio

je da će ,,Evropska unija biti

sa svojim saveznicima na

strani pravde“.

- Udari SAD, Francuske i Bri-

tanije jasno pokazuju da sirij-

ski režim, zajedno sa Rusijom

i Iranom, ne može da nastavi

ovu ljudsku tragediju, barem

ne bez ikakve cijene - napi-

sao je Tusk na svom zvanič-

nomnalogu na Tviteru.

Njemačka kancelarka Angela

Merkel je podržala vazduš-

ne udare SAD, Francuske i

Velike Britanije na Siriju kao

,,neophodnu i adekvatnu“

akciju, kako bi se Sirija upo-

zorila da ne koristi ponovo

hemijsko naoružanje.

Reakcijenanapad

- Mi podržavamo činjenicu

da su naši američki, britanski

i francuski saveznici na taj

način preuzeli odgovornost

kao stalne članice Savjeta

bezbjednosti UN - rekla je

Merkel, prenosi Rojters.

Ranije ove nedjelje, Angela

Merkel je rekla da Njemačka

neće učestvovati u vojnoj

akciji protiv Sirije.

Italijanski premijer Paolo

Đentiloni nazvao je vazdušni

napad ,,ograničenom akci-

jom“, koja je imala za cilj da

pogodi kapacitete za proi-

zvodnju i širenje hemijskog

oružja.

- To ne može i ne treba da

bude početak eskalacije - sma-

tra Đentiloni.

Njegov španski kolega Marija-

no Rahoj je ocijenio da ono što

se dogodilo u Siriji proteklih

dana prevazilazi konstantno

kršenje prekida vatre i da je

,,odgovor na ta zvjerstva legi-

timan i proporcionalan“.

I Izrael je pozdravio napad.

Akcija predvođena SAD je

ponovo uspostavila crvenu

liniju koju je Bašar el Asad

bio prešao, poručuju izraelski

zvaničnici.

Vazdušne napade je pozdravio

i turski predsjednik Redžep

Tajip Erdogan, poručivši da je

ta operacija poruka Bašaru el

Asadu da ,,njegovi masakri“

neće ostati bez odgovora.

- Nevin narod Sirije trebalo je

braniti ranije - rekao je Erdogan.

U Savjetu bezbjednosti UN

sazvanomna zahtjev Rusije

nije usvojen nacrt ruske

rezolucije, kojom je tražena

osuda ,,agresije na Siriju

koju su izvršili SAD i njihovi

saveznici kršeći međuna-

rodno pravo i Povelju UN“.

Nacrt rezolucije podržale su

Rusija, Kina i Bolivija, osam

zemalja bilo je protiv, a četiri

uzdržane.

Za usvajanje rezolucije bilo

je neophodno devet glasova

i nijedan veto stalnih članica

Savjeta bezbjednosti UN.

Prethodno su ruski ambasa-

dor i američka ambasador-

ka pri UN polemisali.

Ruski ambasador pri UN-u

Vasilij Nebenzja istakao je

tokom rasprave da su nauč-

na postrojenja u Siriji na

koju je izvršen napad služila

da poboljšaju ekonomiju

zemlje.

- Zar želite da vratite Siriju u

kameno doba? Prije sukoba

u Siriji, ona je važila za jednu

od najrazvijenijh zemalja

Bliskog istoka - naglasio je

ruski ambasador.

Nijeprošlaruskarezolucija

osude uSavjetubezbjednosti

okonča kriza u Siriji. Zemlje

NATO-a, Njemačka, Turska i

Izrael pozdravili suudare, dok

j e š e f UN p o z v a o n a

uzdržanost.

Generalni sekretar UN Anto-

nio Gutereš prethodno je

rekao da su zemlje dužne da

djeluju u okviru smjernica

Povelje UN i ,,međunarodnog

prava generalno“.

- Bilokakvaupotrebahemijsk-

og oružja je gnusna. Patnje ko-

je upotreba takvog oružja iza-

ziva su stravične - upozorio je

on i pozvao države članiceUN

dapokažuuzdržanost i izbjeg-

nu bilo kakve postupke koji bi

mogli da dovedu do eskalacije

situacije, prenosi AP.

Ruski predsjednik Vladimir

Putin je snažno osudio napad

rekavši da sadašnja eskalacija

oko Sirije ima razoran uticaj

načitavsistemmeđunarodnih

odnosa.

Mej: Brzareakcija

Britanska premijerka Tereza

Mej izjavila je da je zbog po-

trebe za brzim reagovanjem i

zaštite ,,operativne sigurnos-

ti“, odlučila da se Britanija

pridruži vazdušnim napadi-

ma na Siriju, bez prethodnog

glasanja u parlamentu. Lider

britanske opozicione La-

burističke partije Džeremi

Korbin kaže da nije bilo

pravne osnove za udare Bri-

tanije protiv Sirije.

Tereza Mej, koja se našla na

udaru kritika pojedinih bri-

tanskih poslanika jer nije za-

tražila mišljenje parlamenta

prijenegoštojeuključilazem-

lju u vojne akcije u Siriji, rekla

je da će se obratiti parlamentu

u ponedjeljak kako bi objas-

nila svoje akcije, prenio jeAP.

Ona jeprethodnopotvrdilada

je dala naređenje britanskim

snagama da izvedu precizne

raketneudarenaSirijukakobi

se uništilo njihovo hemijsko

oružje, ističući da vojna akcija

nije imala alternativu.

Navela je da se raketni udari

izvode tako da na minimum

budusvedenibilokakvicivilni

gubici i da to nije pokušaj

promjene sirijske vlade, javio

jeRojters.

Britanija se priključila SAD i

Francuskoj u napadu, kako je

kazalaMej,nakonštosuobav-

ještajni podaci ukazali da je

vladaBašaraelAsadaodgovo-

rnazanapadhemijskimoruž-

jemuDumi.

izvještaj Francuza

Fr ancus ka j e j uč e ob -

jelodanila izveštaj svojih

obavještajnih službi u kojem

se navodi da je, poslije analize

,,pouzdanih informacija“ i ot-

vorenih izvora, zaključeno da

susnagesirijskevlade7. aprila

izvelehemijski napaduDumi

protiv civila.

Izvještaj, koji je do juče bio

strogo povjerljiv, objavljen je

nakon što su SAD, Francuska i

Britanija izvele koordinisane

udarena snage sirijskevladeu

Siriji zbog navodnog napada

hemijskimoružjem.

- Nakon što smo analizirali

video-snimke i fotografije žr-

tava objavljene na internetu,

obavještajne službe su mogle

da zaključe, sa visokim stepe-

nom sigurnosti, da ogromna

većina tih snimaka i fotografi-

ja nije lažna - navodi se u izv-

ještaju, prenosi Rojters.

U dokumentu stoji da nijesu

vidljive nikakve mehaničke

povrede među ljudima na

snimcima, a da su uočeni svi

simptomi karakteristični za

napad hemijskim oružjem,

prije svega agensima koji

dovode do gušenja.

Ističe se da su francuske

službe utvrdile da nijesu sve

zalihe i kapaciteti hemijskog

oružja sirijske vlade prijavlje-

ni Ujedinjenimnacijama.

- Sirija nije prijavila mnoge

aktivnosti svog Naučnog cen-

tra za proučavanje i is-

traživanja - navodi se u doku-

mentu.

Kako se zaključuje u izvješta-

ju francuskih obavještajnih

službi, Sirija nije odgovorila

na pitanja među kojima su

moguće preostale zalihe iper-

ita i DF, neprijavljeno hemijs-

ko oružje malog kalibra i

oznakeVX i ,,sarin“ na lokaci-

jama za proizvodnju i utovar.

Metanapada

Kako je prenijela Al Džazira,

potvrđene su tri lokacije

američko-francusko-britan-

skihudara.

Američki ministar odbrane

Džejms Matiz kazao je da su

gađane tri lokacije u Siriji u

sklopu napora „da se unište

kapaciteti sirijskog režima za

istraživanje, razvoj i proi-

zvodnjuhemijskog oružja“.

Kako su potvrdili čelnici u

Pentagonu, prvi napad bio

usmjerennasirijskiCentarza

naučnestudijeiistraživanjau

distriktu Barzeh, predgrađu

Damaska.

Snimci zakoje saveznici tvrdeda

potvrđujuupotrebuhemijskog oružja

Lansiranje raketa sabrodauSredozemnommoru