Previous Page  9 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 48 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Hronika

za učestvovanje u ubistvu Šakovića i Jovanovića

adinović

KS-u

identi ikovanih pripadnika

ove organizacije uhapšeno je

četvoro, dok se za direktnim

izvršiocem likvidacije, tride-

setpetogodišnjimPodgoriča-

ninomMarkom Jovanovićem

intenzivno traga.

Osimbraće Vukadinović i

Marka Jovanovića, krivične

prijave podnijete su i protiv

Dragoljuba Ćetkovića i Kristine

Brnović.

Istražni organi osnovano

sumnjaju da je Kristina Brnović

iznajmila stan u kojem su

se osumnjičeni sastajali,

podijelili uloge i dogovorili

detalje paklenog plana, dok

je Ćetković bio zadužen za

nabavku oružja.

Analiza materijalnih dokaza

prikupljenih tokomuviđaja i

izjave osumnjičenih u ovom

slučaju istražiteljima su uka-

zale na pravac istrage koja

će u najkraćem roku razot-

kriti identitet nalogodavca i

još jednog saučesnika u ubi-

stvu Šakovića i Jovanovića.

Šaković je 31. marta ubijen u

centru grada naočigled broj-

nih gostiju lokala ,,Forum“

ali i djece koja su se igrala na

obližnjem trgu. Jovanović je

Šakovića upucao u portunu

poslovnog centra ,,Ražnato-

vić“ poslije kraće potjere.

U prvomnapadu, metak koji

je bio namjenjen Šakoviću,

pogodio je Jovanovića koji je

na terasi lokala ,,Forum“ sje-

dio za susjednim stolom sa

djevojkom. Ubica je trčao za

Šakovićemod lokala Forum

gdje je sjedio sa suprugom i

kumovima do tržnog centra

Ražnatović koji se nalazi u

blizini.

Samo dva dana kasnije,

uhapšena su braća Vuka-

dinović za koje se sumnja

da su dio ove kriminalne

organizacije.

C. H.

TIVAT

Unoći između

četvrtka i petka, unaselju

DumidranuTivtu, izgorjelo

je službenovozilo „golf 6“,

kojekoristi višeosoba iz

kancelarijeZaštitnika imo-

vinsko-pravnih interesaCr-

neGoreuTivtu.

Službazaštite i spašavanjapo-

ziv je primila oko 1.20 sati i

uspjeli su da brzo ugase vatru,

ali je „golf“ znatno oštećen.

Istragu su obavili inspektori

Odjeljenja bezbjednosti Tivat

i forenzičari Ministarstva

unutrašnjihposlova.

IzUpravepolicijeoglasilisuse

saopštenjemu kojemse navo-

di da preduzimaju svemjere i

radnje kako bi utvrdili uzrok

požara.

- Na licumjesta je konstatova-

no da je došlo do požara na

putničkom vozilu koje je na

zaduženju i korišćenjukance-

larije Zaštitnika imovinsko–

pravnih interesa Crne Gore.

Požar je nastao na prednjoj

desnoj strani ispod haube vo-

zila, nakon čega je zahvatio i

unutrašnjost vozila – navode

iz policije.

Izuzeti tragovi su, kako pojaš-

njavaju, poslati na vještačenje

radi utvrđivanja uzroka na-

stanka požara. O događaju je

obaviješten i tužilac u Osnov-

nom državnom tužilaštvu u

Kotoru, koji je naložio predu-

zimanje potrebnih službenih

radnji kao i izlazakvještakana

licemjesta.

- Provjerama je utvrđenoda je

vozilo prethodnog dana par-

kirao na mjestu gdje je nastao

požar, vozač zaposlen u kan-

celarije Zaštitnika imovin-

sko–pravnih interesa Crne

Gore. Vozilo se koristi za služ-

bene potrebe kancelarije Za-

štitnika izKotora, zaviše služ-

benika–saopštilisuizpolicije.

Navode i da su na tom vozilu

ranije prijavljeni kvarovi što

možeukazivati i da jedošlodo

samozapaljenja.

Sa licamjesta su izuzeti trago-

vi koji ćebiti upućeni uForen-

zički centar zbog vještačenja.

S. K.

Istraga o požaru ispod „golfa 6“ koji koristi kancelarija

Zaštitnika imovinsko-pravnih interesa

Izgorjeloslužbenovozilo

Pričinjenavelika štetanaautomobilu

PODGORICA

Višedržav-

no tužilaštvodonijelo jena-

redbuoproširenju istrage

naPodgoričaninaNikolu

Vujotićau slučajupronala-

ska eksplozivnenaprave 14.

decembraprošle godineu

automobiluukojemsu se

nalaziliMilošVidmar (26) i

MilošRadović (28).

Unaredbi o proširenju istrage

se navodi da je saslušanje Vuj-

otićabiloplaniranoza19.april,

ali je izvjesnodadonjeganeće

doći jer seovaj okrivljeni nala-

zi ubjekstvu.

Prema nezvaničnim informa-

cijama, Vujotić se našao pod

lupomTužilaštvanakonštosu

forenzičari pronašli DNK tra-

govena spoljašnjemi unutraš-

njem dijelu eksplozivne na-

prave koja je pronađena ispod

sjedišta okrivljenog Vidmara.

Osim DNK tragova Vujotića

pronađeni su i biološki tragovi

NNosobealiiokrivljenogVid-

mara koji se od sredine de-

cembra nalazi upritvoru.

Advokat Ratko Pantović je ka-

zao da ovaj forenzički nalaz

nije dobio od Tužilaštva ali da

će ga tražiti.

- Ovaj nalaz bi potvrdio iskaz

Vidmara koji je dao u policiji i

Tužilaštvu da nije znao da se

ispod njegovog sjedišta nalazi

eksploziv i da je zahvaljujući

Proširena istraga u slučaju pronalaska eksplozivne naprave

Policijapotražuje

NikoluVujotića

pretresupolicijespriječiosop-

stvenu likvidaciju. Prilikom

pretresa automobila, na za-

htjev policajaca Vidmar je

izvukao ispod svog sjedišta

eksplozivnu napravu za koju

nije znao da se nalazi u auto-

mobilu. Tom prilikom je i do-

takaospoljašnjidioeksploziva

pa je logično da su analize na

bombi identifikovale i njegov

DNK materijal. Analizu o

DNK vještačenju nijesam do-

bio ali ću je tražiti od Tužilaš-

tva – kazao je advokat Panto-

vić.

On je kazao i da su netačni na-

vodimedijadasuVidmar iVu-

jotićzajednonapravili eksplo-

zivnunapravu.

- Vidmar tvrdi da ne poznaje

NikoluVujotića i da ganikadu

životu nije sreo niti zna kako

izgleda –kazao jePantović.

MilošVidmar jebratNemanje

Vidmara koji je optužen za

ubistvo sugrađaninaLukeMi-

lića u junu 2015. godine, u lo-

kalu „Rajska ptica“ naZlatici.

Više Pobjedinih izvora tvrdi

da su Vidmar i Radović odra-

nije poznati policiji, a povezu-

ju se sa grupomMinje Šakovi-

ća, koji je prema evidencijama

policije povezan sa škaljar-

skimklanom.

Sa druge strane, Pobjeda sa-

znaje da je Nikola Vujotić u

odnosu na kojeg je proširena

istragamlađi bratMilana Vuj-

otićakomeje19.februara2015.

godine blindirani automobil

,,audi“ A8 dignut u vazduh u

sredbijela dana.

Iako imeMilana Vujotića nije

pominjano umedijima, njime

se policija bavila tokom 2011.

godine u dokumentu ,,OCTA

– Procjena opasnosti od orga-

nizovanog kriminala“. On je u

,,bijeloj knjizi“ pominjan kao

istureni član ,,kavačkog kla-

na“.

On se pominje kao neko ko se

bavi sumnjivim poslovima i

ima dobre veze s kriminalnim

klanovima.

B. R.

Advokat Ratko Pantović kazao je da je juče Vrhovni sud

potvrdio rješenje kojim se Milošu Vidmaru produžava

pritvor zbog krivičnog djela nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivinihmaterija.

U obrazloženju se navodi da se pritvor produžava zbog

opasnosti od uticaja na svjedoke. Naredbom za istragu je

predviđeno saslušanje okrivljenog Nikole Vujotića i svjedo-

ka Valentine Vidmar.

Majka Miloša Vidmara, Valentina Vidmar će se saslušavati

jer se automobil „golf 4“ u kojem je u decembru prošle godi-

ne pronađena i oduzeta ekspolozivna naprava vodi na nju.

Vidmaruproduženpritvor

BERANE

Tridesetjednogo-

dišnji R. A. iz Berana uhapšen je

prije dva dana jer je pretresom

njegove kuće pronađeno 24,1

gramheroina i tablete.

Kako se navodi u saopštenju

Uprave policije, istražitelji sum-

njaju da je heroin bio namije-

njen uličnoj prodaji.

Osimdroge i tableta zaplije-

njen je novac, vaga i nakit da

bi se provjerilo da li potiče iz

nekog krivičnog djela.

O događaju je obaviješten

tužilac u Všemdržavnom

tužilaštvu u BijelomPolju koji

je naložio da se R. A. uhapsi

i privede uz krivičnu prijavu

zbog postojanja osnovane

sumnje da je počinio krivično

djelo neovlašćena proizvodnja,

držanje i stavljanje u promet

opojnih droga

Heroin je poslat na vještačenje

u Forenzički centar.

C. H.

BIJELOPOLJE

- Pretre-

somprostorija M. S. (70) iz

Bijelog Polja pronađeni su

oružje i municija u ilegal-

nomposjedu, saopšteno je

iz Uprave policije.

Iz stana M. S. zaplijenjeni

su puška M48 kalibra, 95

komada municije i pištolj

„cz – TT“ M 57 kalibra.

Oduzeto oružje biće upu-

ćeno u Forenzički centar

zbog vještačenja.

O događaju je obaviješten

tužilac u Osnovnomdržav-

nomTužilaštvu u Bijelom

Polju, koji će se naknadno

izjasniti o kvali ikaciji djela.

C.H.

PODGORICA

Specijalna

tužiteljkaMiraSamardžić je

u slučaju„Primorka“ vratila

nadopununalazvještakuza

finansijeMilenkuPopoviću

–potvrdio je zaPobjeduad-

vokatRatkoPantović.

Konačni rezultati ovog vješta-

čenja trebalo bi da se poduda-

raju sa izjavom okrivljenog

NebojšeBoškovićakojijepred

tužiocem ispričao sve o mel-

verzacijama u predmetu ,,Pri-

morka“.

Uslučajuda izjavaBoškovića i

rezultati vještačenja budu po-

dudarni, Tužilaštvoćeprihva-

titi sporazume o priznanju

kriviceokrivljenogBoškovića,

osnivača preduzeća ,,Melgo-

niaPrimorka“, izvršnogdirek-

tora te kompanije Svetozara

Markovića i izvršnedirektori-

ce preduzeća ,,Krisma trade“

Biljane Bošković. Oni su u po-

nuđenimnagodbama priznali

zloupotrebe ovlašćenja prili-

kom dodjele državne pomoći

preduzeću ,,Melgonia Pri-

morka“ uBaru.

U predmetu Primorka država

je oštećena za četiri miliona

eura, dok je indirektna šteta

procijenjena na više od 15 mi-

liona eura.

Osim Boškovića i Markovića

pod istragomje i bivši direktor

NLB-aČrtomirMesarič.

Onse, aktomTužilaštva, tereti

da je sa Nebojšom Boškovi-

ćem bio na čelu kriminalne

organizacijekojusuorganizo-

vali 2008. godine. Prema na-

vodima naredbe za istragu,

Bošković jeudogovorusaMe-

saričem oformio grupu kako

bi zatvorio loše obezbijeđene

kredite koje je NLB dala nje-

govimkompanijama.

Osim Boškovića, Mesariča i

Markovića, osumnjičeni su,

savjetnik u Ambasadi Crne

GoreuBriselukoji je ranije ra-

dio u Ministarstvu finansija

PredragStamatović,generalni

sekretar Zajednice opština

Crne Gore Refik Bojadžić, ne-

kadašnji član borda direktora

Elektroprivrede Boris Buško-

vić, direktor „Melgonie“ Mi-

lenko Marković i izvršni di-

rektor „Melgonia Primorke“

Vinko Marović. Krivičnom

prijavomobuhvaćenisuisluž-

benici Ministarstva finansija

Šefika Kurtagić, Mitar Bajče-

ta, Sonja Bećović, službenik u

Ministarstvu poljoprivrede

Darko Konjević, Irena Mija-

nović i VukicaPerović.

B. R.

Priveden Beranac

Zaplijenjen

heroin, tablete,

novac...

Pretresen stan

Bjelopoljca

Kodstarca

nađenooružje

imunicija

SLUČAJ PRIMORKA:

Nebojša Bošković, njegova

bivša supruga Biljana i Svetozar Marković još

nijesu potpisali sporazume o priznanju krivice

Čekasenalazvještaka

Primorka

Saprivođenja jednogodosumnjičenih