Previous Page  8 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 48 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Društvo/Hronika

Vijeće Višeg suda odbilo žalbu branioca osumnjičenih

PODGORICA–

Braća Janko

i Predrag Vukadinović, koji

se terete za učestvovanje

u ubistvu Miloša Šakovića

(32) u podgoričkom lokalu

,,Forum“, kada je slučajno

stradao Radivoje Jovanović,

ostaju u pritvoru jer je krivič-

no vanpretresno vijeće Višeg

suda odbilo žalbu odbrane.

To je za Pobjedu potvrdio

branilac Vukadinovića, advo-

kat Velibor Marković.

Advokat Marković je istakao

da se Sud isključivo ograničio

na postojanje pritvorskih

osnova, a ne da li postoji

osnovana sumnja da su okriv-

ljeni počinili krivično djelo

koje im se stavlja na teret.

- Smatramda je to osnovni

propust s obziromda se

prema članu 175 Zakonika o

krivičnompostupku pritvor

može odrediti kada postoji

osnovana sumnja da je neko

izvršio krivično djelo – obja-

snio je Marković.

On je ukazao da vanzakonska

odredba nalaže sudovima

da prije upuštanja u ocjenu

pritvorskih osnova moraju da

utvrde da li postoji osnovana

sumnja i da li je potkrijepljena

dokazima.

Prema nalazima iz istrage,

braća Vukadinović terete se

za nabavku rentakar vozila

marke „citroen“. Tim vozilom

se, prema sumnjama istražite-

lja, odvezao Marko Jovanović

nakon zločina.

Advokat Marković smatra da

nije utvrđena ni uzročna veza

između nabavke vozila i osobe

za koju se sumnja da je izvršila

BraćaVu

ostajuuZ

PODGORICA–

Kvalitetno

obrazovanje i pristup tržištu

radapodjednako jevažno i

za raseljene i interno rase-

ljene, kao i domicilneRome i

Egipćane, ali svemjerekoje

se realizujunećemoći da za-

živeukoliko separalelnone

radi na smanjivanju stereo-

tipa, predrasuda i diskrimi-

nacijepremaovoj populaciji

- ocijenio je zaPobjedu iz-

vršni direktornevladineor-

ganizacijeMladi Romi Sa-

mir Jaha.

On je, komentarišući analizu

Visokog komeserijata Ujedi-

njenih nacija za izbjeglice

(UNHCR) i Ministarstva rada

i socijalnog staranja o statusu

izbjeglih i raseljenih u našoj

državi, koja je predstavljena u

srijedu, istakao da su podaci

prikazali vrlo realnu situaciju

sa terena.

IstražIvanja

Istraživanje je, između osta-

log, pokazaloda ovapopulaci-

ja spada u kategoriju ugrože-

nih grupa – žive u siromaštvu,

lošeg su obrazovanja, slabog

zdravlja, dugoročno su neza-

posleni ili, ako jesu, onda je to

u sektorima s niskimprihodi-

ma i u sivoj ekonomiji. Ipak,

najugroženiji su Romi i Egip-

ćani, koji, kako je analiza po-

kazala,živeispodgranicesiro-

maštva.

Jahakažeda je i koalicijaod12

romskih i egipćanskih NVO

Izvršni direktor NVOMladi Romi Samir Jaha ukazuje

na probleme romske i egipćanske zajednice

Brojneprepreke

naputudoposla

Trebamotivisati ljude iz romske i egipćanske populacije

da se u većoj mjeri radno angažuju. Da bi oni bili

uključeni, treba povećati minimalnu zaradu, koja iznosi

193 eura, i nije atraktivna, ako se uzme u obzir da su u

prosjeku socijalna davanja 200 eura – smatra izvršni

direktor NVOMladi Romi Samir Jaha

prošle godine radila istraživa-

nje i da su došli do sličnih re-

zultata.

Za njega su posebno alarman-

tni podaci koji se odnose na

obrazovanje.

- Naša analiza je pokazala da je

87odstomuškaraca izromske i

egipćanskepopulacijebezško-

le i zanimanja, dok je kod žena

taj procenat mnogo veći – čak

98 odsto–naglasio je Jaha.

Ističe da je jasno da se moraju

pokrenuti drugačije podsti-

cajnemjere za zapošljavanje.

- Treba motivisati ljude iz

romskeiegipćanskepopulaci-

jedaseuvećojmjeri radnoan-

gažuju. Da bi oni bili uključe-

ni, treba povećati minimalnu

zaradu, koja iznosi 193 eura i

nije atraktivna, ako se uzme u

obzir da su u prosjeku socijal-

na davanja 200 eura – smatra

Jaha.

Socijalna davanja, prema nje-

govim mišljenju, treba uma-

njiti, a povećati sredstva za

aktivne mjere zapošljavanja,

što bi se moglo postići osniva-

njem fonda za zapošljavanje

Roma i Egipćana.

MotIvacIja

Naš sagovornik ističe i da je za

aktivno učešće u programima

samozapošljavanja i zapošlja-

vanja neophodanpodsticaj.

- Ako imate nezaposlenog po-

jedinca koji će ići na obuku na

uštrb kućnog budžeta - plaća-

nje prevoza ili slični troškovi,

logično je da ta osoba neće

učestvovati u projektu – ista-

kao je Jaha.

Rezultati se, kaže on, ne posti-

žu preko noći, i potrebni su i

strpljenje i vrijeme.

- Cilj namje da imamo što više

obrazovane djece, kako bi ona

sjutra mogla biti finansijski

nezavisna i konkurentna na

tržištu rada –kazao je Jaha.

Upozorava, međutim, da i

ukoliko se svemjere realizuju,

a istovremeno se ne radi na

smanjivanju stereotipa, pre-

drasuda i diskriminacije, pro-

mjene nećemoći da zažive.

- Treba afirmisati i pozivitne

primjere iz romske i egipćan-

skepopulacije,aimaihdovolj-

no, te da se ne izvještava ume-

djima stereotipno, nego da se

prikažudobriprimjeri,kakobi

se razbijale predrasude – po-

ručio je Jaha.

I naš sagovornik ukazuje na i

dalje izražen problem diskri-

minacijepremaovojzajednici.

- Ona nije uvijek dokaziva, ali

je očigledna - istakao je Jaha.

On je ukazao i na problem dr-

žavljanstva do kojeg osobe iz

ove populacije teško dolaze.

Pamti slučaj od prije nekoliko

godinauKomunalnompredu-

zeću u Podgorici, kada veli-

kombrojuradnikakoji suima-

li status raseljenika nije

produženugovor.

- Kasnije su na te iste pozicije

angažovani ljudi koji imajucr-

nogorsko državljanstvo –

ispričao je Jaha.

j.BEHarovIĆ

Samir Jaha najavljuje da će inicijativu za osnivanje fonda za

zapošljavanje Roma i Egipćana uskoro predstaviti Ministar-

stvu finansija.

- Osnivanjem fonda, koji ne bi zahtijevao nova sredstva,

nego preusmjeravanje dijela postojećih iz socijalnih dava-

nja, mogao bi se povećati budžet za aktivne mjere koje

implementira Zavod za zapošljavanje i samim timbi omo-

gućili da se ljudi iz romske i egipćanske zajednice uključe u

programe javnog rada – objasnio je Jaha.

Benefite od toga, kako je naglasio, ne bi imala samo ova

zajednica, nego i država, zbog toga što bi se s jedne strane

umanjila socijalna davanja, a, s druge, bi imali Rome i Egip-

ćane koji su korisni članovi društva.

- Osim što su zaposleni, davali bi doprinos povećanju budže-

ta kroz plaćanje poreza i doprinosa – rekao je Jaha

Predložićeosnivanjefonda

KampnaKoniku

Samir Jaha

ubistvo.

- Nije utvrđeno postojanje sum-

nje da su osumnjičeni imali bilo

kakva saznanja da će vozilo biti

korišteno za izvršenje krivič-

nog djela – kazao je Marković.

Podsjećamo, do sada od pet

Saprivođenja

Vukadinovića

PODGORICA–

Šezdesetče-

tvorogodišnji VojoGardaše-

vić izDanilovgradaunužnoj

odbrani potegao jenožna

trideset godinamlađegkom-

šijuFilipaKneževićakada je

poslijenizabrutalnihuvreda

krenuou fizički obračun

ustvrdio je jučeupodgorič-

komVišemsuduadvokat

MiodragBojanić, prilikom

davanja završnihriječi.

Sudija Vladimir Novović za-

kazao je izricanje presude za

23. april.

Prema navodima optužnice,

sredinom februara prošle go-

dine u montažnom objektu u

mjestu Grbe kod Danilovgra-

daGardašević iKneževićsuse

posvađali. Verbalni konflikt

prerastao je u fizički obračun

u kojem je Gardašević ubo

Kneževića u vrat.

Zastupnik optužbe, tužiteljka

Tatjana Begović je prije dava-

nja završnih riječi imajući u

vidu rezultate nalaza psihija-

trijske struke prekvalifikovala

pokušaj ubistva koje se ranije

Gardaševiću stavljalo na teret

u krivično djelo pokušaj ubi-

stva namah.

Nalazom vještaka utvrđeno je

da je Gardašević u trenutku

kada jepotegaonožnaKneže-

vića bio bitno smanjene ura-

čunljivosti da bi shvatio bit-

nost djela koji je počinio.

Begović je okrivljenom na te-

ret stavilablažekrivičnodjelo,

ali je ostala pri tome da se

onproglasikrivimi adekvatno

kazni.

Istog mišljenja bio je i puno-

moćnik oštećenog koji je do-

dao kako smatra da je dokazi-

ma potvrđena odgovornost

Gardaševića.

Suprotno Tužilaštvu i puno-

moćnika Kneževića, advokat

Bojanić je naveo da nijedan

dokaz koji je prezentiran to-

kom suđenja kako nalaza vje-

štaka psihijatrijske struke ta-

ko i iskaza svjedoka očevidaca

nemože potvrditi i prekvalifi-

kovanu optužnicu koja se

stavlja na teret njegovombra-

njenikuVojuGardaševiću.

Advokat Bojanić bio je izričit

da jenjegovbranjenikukritič-

nomtrenutkupostupiounuž-

noj odbrani.

Onniježeliodaponavljauvre-

de koje jeKnežević izrekaona

račun Gardaševića, ali je ista-

kao da je žrtva poslije izreče-

nih pogrdnih riječi krenula i

fizički da se obračuna sa nje-

govimbranjenikom.

B.r.

Suđenje okrivljenomza pokušaj ubistva namah kod Danilovgrada

Bojanić: Gardaševićpotegao

nožunužnoj odbrani

BIJELOPOLJE -

Miroslava

Gačević (77) umrla je prirod-

nom smrću, dok je kod njene

kćerke Dragane Gačević (41)

smrt nastupila trovanjem -

kazao je za Pobjedu PR Višeg

državnog tužilaštva Hasan

Lukač.

On je kazao da je nakon dobije-

nog obdukcionog zapisnika dr

Dragane Čukić utvrđeno da je

smrt i majke i kćerke nastupila

8. 02. 2018. godine.

- Obdukcija je rađena 14. febru-

ara 2018. godine i nalazom

dr Čukić ustanovljeno je da je

smrt kod Miroslave nastupila

usljed tromba koji je uzroko-

vao emboliju pluća, dok je kod

njene kćerke Dragane smrt

nasilna i nastupila je usljed

trovanja većom količinom

benzodiazepinom. Na njima

nema tragova nasilja - kazao je

Lukač.

Miroslava i Dragana Gačević

pronađene sumrtve u Berana-

ma u kući Miroslavinog brata

13. februara 2018. godine. Slu-

čaj su policiji prijavile komšije,

koji su kazali da ih nijesu vidjeli

više od nedjelju dana.

v.Šb

.

Gačevićpreminulaprirodnom

smrću, kćerka seotrovala