Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Društvo

oblasti zaštite prirode - kazao

je Ivanović.

TURIZAM

U Nacionalnom parku ,,Ska-

darsko jezero“ u toku su i veli-

ke pripreme za sezonu. Sagra-

đen je novi objekat Službe

zaštite i dva nova naplatna

punkta na Vranjini i na Virpa-

zaru. Naš sagovornik naglaša-

va da je predsezona veoma

dobro počela i prema posljed-

njim parametrima koje imaju

broj turista je u odnosu na

prošlu godinu veći za 165 od-

sto.

Plovni put izmeđuVirpazara i

Skadra, smatra naš sagovor-

nik, znatno bi unaprijedio po-

nudu i povećao broj turista.

-Plovni putevi suvelikimeđu-

narodni projekti. Plovni put

izmeđuVirpazaraiSkadrado-

prinio bi povećanju intereso-

vanja turista za Jezero. Trudi-

ću se da to i ostvarimo. Ti

međudržavni projekti lagano

se sprovode udjelo - istakao je

Ivanović.

Skadarsko jezero u dijelu koji

pripada Albaniji, podsjeća on,

nemanivozaštitenacionalnog

parka.

-Tonamuodređeniminterva-

limapravi problemjer sedeša-

va da često zateknemo držav-

ljane Albanije da love u našim

vodama i da im zapljenjujemo

opremu.Namampodatakda je

neko od državljana Crne Gore

zatečen u albanskimvodama -

napomenuo je Ivanović.

Služba za održavanje ambi-

jentalne higijene i infrastruk-

tureuovomnacionalnompar-

kusadaimapunerukeposla.U

toku je, kaže naš sagovornik,

čišćenje pješačkih staza koje

turisti radoposjećuju.

- Kad se povuče voda ostavlja

veliki pvc otpad i ostali otpad

koji donese Morača – pojaš-

njava on.

N.KOVAČEVIĆ

PODGORICA

–Nezavisna

konsultantkinjaUdruženja

mladih sahendikepomMari-

naVujačić ima šansudabude

prvapredstavnicaCrneGore

uKomitetuzapravaosoba sa

invaliditetomUjedinjenih

nacija, aodluka ćebiti doni-

jeta 12. junauNjujorku.

- Konvencija Ujedinjenih na-

cija usvojena je 2006. godine i

Crna Gora nije do sada imala

člana. Time se povećavaju

šanse za našu državu, s obzi-

rom na to da države regiona

nemaju svoje predstavnike.

Imam, naravno, očekivanja da

ćubiti izabrana. To jemoja že-

lja – rekla je Vujačić za Pobje-

du.

USLOVI

Nju je Ministarstvo vanjskih

poslova nominovalo za član-

stvo u skladu sa pozivom za

prijavljivanje kandidata, a

osim Vujačić, kandidaturu je

bila podnijela i savjetnica u

Kancelariji za mlade opštine

BeraneMarijetaMojašević.

Vujačić je istakla da joj je izu-

zetno drago zbog nominacije,

jer seuovomeđunarodnotije-

lo biraju članovi koji su pri-

znati eksperti za ljudskaprava

u svojimdržavama.

- Kandidati treba da su ugled-

ni, odnosno da je njihov rad

vrednovanudržavi iz koje do-

laze - rekla je ona.

Ukazala je i na činjenicu da se

u ovom procesu ohrabruje

važnost začlanstvožena sa in-

validiteom u Komitetu, jer u

sadašnjem sastavu od 18 čla-

nova samo je jedna žena sa in-

validitetom.

- Sada predstoji proces lobira-

nja. Nije dovoljna samo nečija

biografija, koja će se svakako

uzeti u obzir i razmatraće se...

I svaka država može da se za-

loži i da lobirazasvogprdstav-

nika. Imajući u vidu da već

zvaničnoimampodrškuMini-

starstvavanjskihposlova, oče-

kujemdaćeseuraditikvalitet-

no i sljedeći korak, odnosno

lobiranje za moje članstvo u

Komitetu–navodi ona.

PROCES

Čak i da ne bude izabrana, ka-

že Vujačić, njena kandidatura

je značajan korak zaCrnuGo-

ru, jer ljudska prava osoba sa

invaliditetomdržava može da

učini vidljivijim kroz proces

lobiranja,aliida,,izgradisvoju

pozicijukadabudunaredniiz-

borizačlanaKomiteta,začeti-

ri godine“.

-Usvakomslučaju jeznačajan

proces za državu, odnosno za

osobe sa invaliditetom– rekla

je ona.

Do sada je, kako ističe, oko 170

država svijeta potpisalo kon-

venciju, aovogputabira sede-

vet članova.

-Njihpetmožebitireizabrano

ukoliko se odluče na drugi

mandat, što znači da su u tom

dijelu šanse male, ali prosto

mislim da je ovo prilika koju

država ne treba da propušti.

Negdje ni ja kao kandidatki-

nja, jer je nekako to sljedeći

korak koji sam željela u ovoj

oblasti – istakla jeVujačić.

ObjašnjavadačlanoviKomite-

ta mogu da pomognu zemlja-

ma da bolje razvijaju svoj

pravni sistem i garantuju pra-

va osoba sa invaliditetom.

- To jemoj motiv da iz te pozi-

cijepomognemCrnoj Gori, da

joj budem na raspolaganju u

smislu ekspertske podrške, ali

i organizacijama osoba sa in-

validitetomkojimatrebaomo-

gućiti bliskiju međunarodnu

saradnju i pružati impodršku

da jačajusvojekapacitetekroz

svoje predstavnike. Na među-

narodnom nivou imaju jako

puno šansi da se edukuju,

osnažuju i ohrabrujuza borbu

za svoja ljudska prava, što je

Crna Gora, nažalost, do sada

malo koristila –navela je ona.

N. Đ.

PODGORICA

-Najveći pro-

blemi iseljenika izCrneGo-

reodnose sena liberalizaci-

juZakonaocrnogorskom

državljanstvu, regulisanje

pitanjapenzijskogosigura-

nja, kao i ostvarivanje zdrav-

stvene zaštite i boljepovezi-

vanje i informisanjena

relacijimatica i dijaspora, ali

i organizovanjedopunske

nastaveu inostranstvu.

Ovose,izmeđuostalog,navodi

u godišnjemizvještajuSavjeta

za iseljenikekojeradi usklopu

Uprave za dijasporu pri Mini-

starstvu vanjskih poslova, a

koji je Vlada usvojila na proš-

loj sjednici.

Kako bi riješili probleme sa

kojima se suočavaju iseljenici,

ovo tijelo obratilo se nadlež-

nim organima, pa su tako od

Fonda za penziono osiguranje

dobili informaciju o postoja-

nju sporazuma o socijalnom

osiguranju sa određenim ze-

mljama koji korisnicima omo-

gućavajukorišćenje tihprava.

- Fond zdravstva ukazao je na

postojanjeugovoraomeđuna-

rodnomosiguranjusaodređe-

nim zemljama, kao i na prava

koja se iznjihmogucrpiti, dok

nas jeMinistarstvo rada infor-

misalo oprimjeni 25 bilateral-

nih sporazuma o socijalnom

osiguranju, a Ministarstvo

vanjskih poslova o proceduri

imenovanja počasnih konzula

–piše u izvještaju.

Savjet je predložio pokretanje

programa stipendiranja mla-

dih, nadarenih studenata pos-

tdiplomskih studija humani-

stičkihnaukau inostranstvu, u

prvom redu studenata crno-

gorskog jezika. U tom smislu

naglasili su da je potrebno us-

postaviti poseban fond za nji-

hovo stipendiranje. Pored to-

ga,Savjetsugerišesprovođenje

konkretnih mehanizama sa-

radnje visokoškolskih i drugih

obrazovnih ustanova u Crnoj

Gori sa etabliranim naučnici-

ma iz iseljeničkihzajednica.

Ovo tijelo uputilo je Ministar-

stvukultureiDržavnommuze-

junaCetinjuprijedlogdaunaj-

kraćem roku izradi elaborat o

osnivanjumuzeja crnogorskog

iseljeništva. Ova obaveza pro-

pisana je Zakonom o saradnji

CrneGore sa iseljenicima, aSa-

vjetseobavezaodaćeanimirati

sve iseljeničke organizacije i

pojedince da pomognu opre-

manje togmuzeja.

Sl.R.

PODGORICA

-Međunarod-

nanaučnakonferencija

„Transformacioni procesi u

sportu– sportskadostignu-

ća“, koja jeokupilaoko350

učesnika iz 24zemlje svijeta,

sa četiri kontinenta, otvore-

na je zvanično jučeuBudvi.

RektorUniverzitetaCrneGore

Danilo Nikolić je istakao po-

sebno zadovoljstvo zbog toga

što Crnogorska sportska aka-

demija pruža priliku za pro-

mociju mladih istraživača i

najboljih i najinventivnijih že-

na istraživačica, kroz ustanov-

ljene nagrade.

- To može biti podsticaj i pola-

zna osnova za dalji naučno-

istraživački radmladih talena-

ta –kazao je on.

Ministar sporta Nikola Jano-

vić, kako je saopšteno, kazao je

da se značaj ove konferencije

ogleda u tome što pruža mo-

gućnosti za podsticanje razvo-

ja sportskenaukeuCrnojGori.

- Vjerujem da će konferencija

biti dobra prilika i prostor za

razmjenu naprednih iskustava

i prakse koja će doprinijeti bo-

ljoj promociji sporta, zdravlja i

važnosti edukacije u različitim

modelima brige obudućimna-

raštajima - rekao je on.

Dekan Fakulteta za sport i fi-

zičko vaspitanje StevoPopović

jekazaodajeiovegodinefokus

upravona studentima.

Rekao je da su predavači na

konferenciji, njih devet po po-

zivu,vodećinaučniistraživačii

eksperti na polju sportskih na-

uka.

Zaposebandoprinos i podršku

uspješnosti međunarodne na-

učne konferencije u domenu

sporta, predsjedavajući ovim

skupomDuško Bjelica uručio

je četiri zlatne plakete. U ime

VladeCrneGoreplaketujepri-

mio ministar Janović, UCG-a

rektor Nikolić, za Crnogorski

olimpijskikomitetpredsjednik

Dušan Simonović, a plaketa je

uručena i Pokrajinskomsekre-

tarijatuzavisokoobrazovanjei

naučno istraživanje - Vlade

Vojvodine, koju je primio prof.

dr ZoranMilošević.

N.Đ.

MarinaVujačić

Crna Gora prvi put kandidovala člana za Komitet UN za prava osoba sa invaliditetom

Savjet za iseljenikeukazaonabrojneprobleme

PODGORICA

– Na izbornoj skupštini

Udruženje iseljenika „21 maj“ za pred-

sjednika je reizabran ZaimDervišević,

dok je Radoš Dubljanić novi predsjednik

upravnog odbora te organizacije, a gene-

ralni sekretar MiralemDervišević.

Kako su naveli u saopštenju dostavlje-

nomPobjedi, izbornu skupštinu održali

su u prostorijama Konzulata Crne Gore

u Njujorku, a sjednicom je predsjedavao

zamjenik predsjednika skupštine Adis

Dervišević.

- Konstatovano je da su uspješno ostva-

reni svi zacrtani segmenti koje je Udruže-

nje de inisalo akcionimplanom. Dužnosti

su razriježeni dosadašnji predsjednik

upravnog odbora Marko Orahovac i

generalna sekretarka Amina Omeragić.

Za počasnog člana udruženja imenovan

je Željko Stamatović - navedeno je u

saopštenju.

Formirana je, kako navode, omladinska

sekcija koja će se baviti kulturnim, sport-

skim i humanitarnim aktivnostima, koor-

dinator je Jasko Dervišević.

- Buduće aktivnosti Udruženja podrazu-

mijevaju organizovanje kulturnih, sport-

skih i humanitarnih aktivnosti, sa poseb-

nim akcentomna peticiju „Amanet“ u

Crnoj Gori kojom se prikupljaju potpisi za

vraćanje bespravno otuđene crnogorske

kulturne baštine - piše u saopštenju.

Jednoglasno je donijeta odluka da se

uruče posebne zahvalnice Zoranu Janko-

viću i Ismetu Šujaku za nesebičnu pomoć

koju su pružili udruženju.

K. J.

Podrškapeticiji „Amanet“od Udruženjaiseljenika„21.maj“

Vlada usvojila izvještaj o radu Savjeta za iseljenike

Potrebne sučvršćeveze

izmeđumatice i dijaspore

ARHIVSKA FOTOGRAFIJA

akonit izlov ribe biti zaustavljen

tana

e stati

ima

Vujačić

očekuje

dabude

izabrana

Promocijamladih istraživača

Međunarodna naučna konferencija u Budvi

U NP ,,Skadarsko jezero“ od

1. januara do danas izdato je

87 ribolovnih dozvola.

- Od prošle godine je novi

način prodaje ribolovnih

dozvola koje važe 365 dana

tako da ih imamo veći broj

koje još važe, a koje su pro-

date lani - kazao je Ivanović.

Od1. januara

izdali87

ribolovnih

dozvola

Nenad

Ivanović