Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Društvo

PODGORICA

–Borba zave-

ću slobodumedijapotpuno

jebespredmetnaukoliko se

nepoboljšajuosnovni socio-

ekonomski uslovi i zarade

medijskihradnika, poručuju

izSindikatamedija.

Usaopštenjupovodomobilje-

žavanja pet godina rada Sindi-

katanavodi seda jetaradnička

organizacijaprvapočela jasno

dagovori o radnim, socijalnim

i ekonomskimpravimamedij-

skih radnika.

- Ta tema, veoma nezgodna za

državu i vlasnike medija, ko-

načno je otvorena i sada jav-

nost zna da je stanje umediji-

maloše.Medijskiradnicičesto

suuskraćeni zaosnovnaprava

iz rada, zarade su ispoddržav-

nog prosjeka, a trećina je pri-

nuđenadaradi idrugeposlove

- piše u saopštenju.

Ukoliko se ne poboljšaju so-

cio–ekonomski uslovi, sma-

traju u ovoj organizaciji, osim

ugrožene egzistencije zapo-

slenihdobijajusenovinarikoji

supodložniuticajima,cenzuri

i samocenzuri, kakobi zadrža-

li posao.

- Što dovodi do pada profesio-

nalnih standarda i kvaliteta

novinarstva, a čemu svjedoči-

mo posljednjih godina - ocije-

nili su iz SMCG.

Ukazali su da su, osim niskih

zarada i pada profesionalnih

standarda, veliki problemme-

dijske zajednice u Crnoj Gori

neriješeni napadi na novinare

i imovinu medija. Njihova vi-

zija je, kako su objasnili, Crna

Gora kao demokratsko druš-

tvo u kojemmedijski radnici

bez straha i profesionalno ra-

de u interesu građana.

-Zaposleniucrnogorskimme-

dijima moraju biti zadovoljni

uslovima u kojima rade jer sa-

mo tako ćemoći objektivno da

informišu građane, bez straha

da će biti predmet pritisaka

zbog svog rada – poručili su iz

Sindikatamedija.

K.J.

PODGORICA

-Od 15.marta

odkada jena snazi ribolovni

zabran, štoznači da je zabra-

njen izlov svihvrsta ribe,

osimjegulje, ukrivolovu je

zatečeno 16osoba, aproce-

surano je 10prijava - kazao

jePobjedi direktorNacio-

nalnogparka ,,Skadarsko je-

zero“Nenad Ivanović.

Privremeno je zaplijenjeno,

dodaje on, devet plovila, devet

vanbrodskihmotora, osamre-

zervoara za gorivo, 124 ribo-

lovne mreže, dva akumulato-

ra, jedna led lampa, 16komada

saka, jedna sonda, četiri plin-

ske lapme i četiri plinskeboce,

pet osti i jedan električni pre-

tvarač. Ribolovni zabran traje

do 15.maja.

PODRŠKA

-Utokuzabranaimamoveliku

podršku od nevladine organi-

zacije ,,Grupa za zaštitu šara-

na“, sportskih ribolovnih klu-

bova Nikšić i Podgorica.

Prisustvom njihovih volonte-

ra u zoni Jezera se poboljšao

kvalitet zaštite ribljeg fonda -

kazao je Ivanović.

Sve oduzete stvari zadržavaju

do okončanja postupaka koji

supokrenuti.

- Imamo prekršajne i krivične

postupke. Kada se radi o nele-

galnoj aktivnosti koja pred-

stavljaizvršenjekrivičnogdje-

la, odmah obavještavamo

Upravu policije, tako da oni

vode dalju proceduru, odno-

sno obavijeste osnovnog dr-

žavnog tužioca i postupaju po

njegoviminstrukcijama. Kada

se radi o prekršajima pišu se

zapisnici o kontroli i podnosi

seprijedlogzapokretanjepre-

kršajnog postupka ili se oba-

vještava Ministarstvo poljo-

privrede odnosno Inspekcija

za ribarstvo - objasnio je Iva-

nović.

Najviše nevolja u borbi sa kri-

volovomzadajeimtoštojepo-

vršina Nacionalnog parka

Skadarsko jezero velika.

- Drugi problem je što ima do-

sta ljudi iz priobalja koji se go-

dinama bave određenimnači-

nom ribolova, neki zakonitim

neki nezakonitim. Ove godine

je dodatni problem bio i nivo

Jezera, jer u vrijeme mrijesta

krap ide uz samo priobalje.

Bukvalno ga je lako uloviti, a

nama teško zaštititi, jer je u tu

zonuteškoućisaplovilimako-

ja mi imamo - kazao je Ivano-

vić.

Što se tiče tehničke opremlje-

nosti službe zaštite, on nagla-

šava da imaju pet kvalitetnih

plovila i 16nadzornika.

- Imamo određenih tehničkih

problema koje rješavamo u

hodu. Našim pravilnikom

predviđeno je 16 nadzornika.

U izradi je nova sistematizaci-

ja i biće povećan broj nadzor-

nika, u svakom slučaju radi se

sve da bi se što bolje zaštitio

nacionalni park, ali najviše se

pažnja obraća na zaštitu ri-

bljeg fonda - kazao je Ivanović

dodajući da je u odnosu na

prošlu godinu povećan broj

prijava.

On je kategoričan da se sada

ozbiljnije pristupa problemu

krivolovaiističedasuimogro-

mna podrška volonteri. Zado-

voljan je i saradnjom sa pri-

padnicima policije, a sa

graničnom policijom imaju i

zajedničke patrole.

Zaštita i očuvanje prirodnih

vrijednosti je osnovna uloga

nacionalnog parka, a u skladu

sa jednogodišnjim program-

skim aktivnostima, kaže Iva-

nović, dijelom su počele ili su

planirane aktivnosti na tom

polju.

- One su vezane sa zaštitu i

očuvanje vrsta i ekosistema,

monitoring karakterističnih

vrsta ptica, očuvanje floristič-

kog diverziteta, zaštitu stani-

šta, unapređenje staništa ku-

dravog pelikana, unapređenje

saradnje sa ribarskimudruže-

njima. Planiramo i druge ak-

tivnosti koje ćemo sprovoditi

samostalno ili u saradnji sa in-

stitucijamaiorganizacijamaiz

PODGORICA

–Grupane-

vladinihorganizacijapodni-

jela je jučeSkupštini Crne

Gore inicijativuzapokreta-

njepostupka za razrješenje

članaSavjetaRadioTelevi-

zijeCrneGoreMimaDraš-

kovića zbog, kako sunaveli,

javnogpolitičkogdjelovanja,

aon imjeporučiodaostav-

kuna funkcijunećedati, jer

nijeprekršiozakonenakoje

sepozivaju teorganizacije.

Usaopštenjukoje jemedijima

proslijeđeno izMreže za afir-

macijunevladinogsektorana-

veli su da je Drašković javno

podržao jednog predsjednič-

kog kandidata na promotiv-

nom skupu u Bijelom Polju,

čime je, kako tvrde, povrijedio

odredbe Zakona o sprečava-

nju korupcije koje se odnose

na sprečavanje interesa i ogra-

ničavanja u vršenju javne

funckije.

ZAKON

U inicijativi koju su podnijele

22 NVO piše da je Zakonom o

sprečavanju korupcije propi-

sanodaje javnifunkcionerdu-

žan da funkciju obavlja na na-

čin da javni interes ne podredi

privatnom, ne izazove sukob

interesa i da sukob interesa u

obavljanju javne funkcije po-

stoji kada privatni interes jav-

nog funkcionerautiče ilimože

uticati na nepristrasnost jav-

nog funkcionera u obavljanju

javne funkcije.

Navode da shodno Zakonu o

nacionalnom javnom emiteru

Savjet RTCG zastupa interes

javnosti i analizira i odlučujeu

vezi sa kršenjemprogramskih

principa utvrđenih zakonom i

programskim dokumentima i

nalažeodgovarajućemjeredi-

rektoruRadijaCrneGore iTe-

levizijeCrneGore.

- Davanjem političke podrške

predsjedničkom kandidatu

Draškovićjejavniinteresuko-

me mora obavljati funkciju

člana Savjeta RTCG podredio

privatnom interesu da kandi-

datkomedajepodrškupobije-

di na predsjedničkim izbori-

ma - piše u inicijativi.

Privatni interes kroz podršku

jednompredsjedničkoimkan-

didatu,kakoseocjenjuje,utiče

i može uticati na njegovu ne-

pristrasnost u obavljanju

funkcije člana SavjetaRTCG.

Oni su kazali i da je Drašković

kaojavnifunckionerbiodužan

da Agenciji za sprečavanje ko-

rupcijeprijavisumnjuoposto-

janju sukoba interesa i zatraži

mišljenjeda li je time što je jav-

no podržao jednog kandidata

izazivao sukob interesa.

Podnosioci inicijative ukazali

su da shodno zakonskimnad-

ležnostimaSavjetRTCGodlu-

čujeoprijavamauvezisakrše-

njem programskih principa

utvrđenih zakonom i pro-

gramskim dokumentima, uk-

ljučujući i prijave koju bi pod-

nio predsjednički kandidat

koga podržava ili drugi kandi-

dati kojima ne daje podršku,

nakon čega Savjet daje obave-

zujuće naloge direktoruRadi-

ja i Televizije.

SLOBODANGRAĐANIN

-TakobiDrašković, naosnovu

nadležnosti koje ima kao član

Savjeta RTCG da odlučuje o

prijavama kandidata kojeg je

javnopodržaoilikojenije,mo-

gao da dođe u sukob interesa i

omogući donošenje odluke u

privatnominteresu-navodi se

u inicijativi.

Drašković je za Pobjedu rekao

danijeprekršionijedanodza-

kona koje pominju ove nevla-

dineorganizacijeidajeon„re-

gularni i slobodni građanin

CrneGore, kojipoštujepravila

i zakone države ukojoj živi“.

- Ovim i svim drugim duše-

brižnicima ili pretendentima

na moje mjesto u Savjetu

RTCGmogudaporučimdaću

ići gdje hoću, sa kimhoću i ka-

da hoću. Kao član Javnog ser-

visa račune ću polagati samo

građanima ili ako sam bilo či-

me i nabilokoji načinprekršio

zakon onda nadležnomsudu -

onako kako to Zakon propisu-

je, a ne raznim samozvanim

ekspertima, analitičarima i

međunarodnim tužibabama -

kazao jeDrašković.

K.J.

ILUSTRACIJA

Sindikat medija obilježio pet godina postojanja

Medijski radnici

čestouskraćeni

zaosnovnaprava

Sindikat medija Crne Gore

osnovana je 13. aprila 2013.

godine i za kratko vrijeme,

kako su saopštili, postalo

je najveći granski sindikat

u oblasti medija.

Sindikat ima skoro 600

članova iz više od 20

medija, što je oko 50 odsto

od ukupnog broja medij-

skih radnika u Crnoj Gori.

- Naši članovi su zaposleni

u privatnimmedijima,

lokalnim javnimemiterima

i Javnom servisu Radio

Televiziji Crne Gore - nave-

li su u saopštenju.

Članstvo

MimoDrašković

Grupa NVO podnijela inicijativu Skupštini za smjenu člana Savjeta Radio Televizije Crne Gore

Drašković: Nijesam

prekršionijedanzakon

i nećudati ostavku

Direktor NP ,,Skadarsko jezero“ Nenad Ivanović uvjeren da će ne

Uzpodrškumje

priobaljamože

naput krivolov

Diozaplijenjeneopremeodkrivolovaca

U NP ,,Skadarsko jezero“ planiraju i nabavku plovila za pre-

voz turista.

- Ima određenih pravnih procedura koje treba proći, ali smo

krenuli u taj projekat. Ne znamda li ćemo uspjeti do počet-

ka sezone. Nabavili smo od Uprave za imovinu 12 plovila i

imamo namjeru, ukoliko sve procedure budu završene, da

tri plovila koristimo za prevoz turista u našem aranžmanu.

Plovila će moći da prevoze do 12 turista i to je za početak

dovoljno, kao neki pilot projekat - kazao je Ivanović doda-

jući da za ta plovila tek treba da nabave motore, da ih treba

prurediti, kako bi bili reprezentativni.

Planirajuiplovilazaturiste

Prisustvomvolontera

u zoni NP ,,Skadarsko

jezero“poboljšao se

kvalitet zaštite ribljeg

fonda. Upredsezoni

broj turista povećan

za 165 odsto