Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–MUPće, na

lokaciji postojećegpolicij-

skogkampanaZlatici uPod-

gorici, graditi novi kompleks

za specijalne antiteroristič-

ke i posebne jedinicepolici-

je.Ministarstvo jedobilo sa-

glasnost glavnogdržavnog

arhitekteDušanaVuksano-

vićana idejno rješenjekom-

pleksaobjekata, koje jeura-

diladanilovgradska firma

Ing-invest.

Ukupna površina na kojoj je

predviđena gradnja iznosi

40.090kvadrata, a

bruto površina planiranih

objekata kompleksa je 5.600

kvadrata. Postojeći objekti su

predviđeni su za rušenje, jer

su u lošem stanju, a kvadratu-

rom i prostornom organizaci-

jom ne zadovoljavaju potrebe

specijalnih jedinica. Postojeći

objekti su administrativni,

smještajni sa 38 soba sa tri do

osam kreveta, restoran sa ku-

hinjom i kotlarnica. U novom

kompleksu predviđena je iz-

gradnja smještajno-admini-

strativnog objekta sa prijavni-

com, sportskog objekta sa

otvorenim terenom za ruko-

met, odbojku i košarku, maga-

cina, objekta za dresuru pasa,

taktičke kuće sa streljanom,

montažno-demontažnih ga-

raža za specijalna vozila i sa-

nacija veračke kuće i postoje-

ćeg poligona sa preprekama,

natkrivanje postojećeg par-

king prostora sa heliodro-

mom.

Smještajno-administrativni

objekat sastoji se od suterena,

prizemlja i sprata bruto povr-

šine 3.140 kvadrata. U sutere-

nu su predviđene tehničke

prostorijeikotlarnica:uprize-

mlju restoran sa 100 mjesta i

kuhinja, administrativni blok

sa dva kabineta, salom za sa-

stanke, 17 kancelarija, multi-

medijalnom salom sa 80 mje-

sta, ambulanta i pomoćne

prostorije. Na spratu će biti

sobesatri, odnosnodvakreve-

ta, terasom i kupatilom, stan-

darda četiri zvjezdice, a plani-

rano je ukupno 115 ležaja.

Predvišena je i nadgradnja

smještajno-administrativnog

objektauslučajudasepotrebe

za proširenjem.

S. P.

PODGORICA

–Uspješnu

emisijueuroobveznicaod

500miliona eura ekonom-

ski analitičari ocjenjujukao

dobar posaoVladekoji znači

dameđunarodni investitori

imajupovjerenjeunaše fi-

nansije. Ekonomski analiti-

čarPredragDrecunPobjedi

jekazaoda jedobro što jebi-

lo toliko interesovanje, što

smonanižukamatuod3,37

odstouštedjeli 20miliona

eura i prvi put prešli psiho-

loškubarijeru i dobili kama-

tu ispod3,5odsto.

- Realna kamata je zapravo ni-

žaod3,37odsto.Onaseračuna

u odnosu na inflaciju u euro-

zone koja se kreće okodva od-

sto,pajerealnogledanokama-

ta 1,7 odsto. Što se kamata više

primiče stopi inflacije toznači

da je novac jeftiniji. Kada je

stopa inflacije u visini kamat-

ne stope onda je realna stopa

nula - kaže Drecun i ističe da

nije vjerovao da će biti toliko

interesovanje za naše euroob-

veznice.

- Ovo je dobro iz više razloga

- za rejting, dug…Još da sače-

kamodaseobistininajavami-

nistra finansija Darka Radu-

novića da ćemo 2020. imati

suficit, onda se može reći da

sedržavafinansijski izliječila.

Po makroekonomskim poka-

zateljima možemo tada stati

rameuz rame sanajrazvijeni-

jim ekonomijama – objašnja-

vaDrecunidodajedajedobro

što pravimo aranžmane sa

Svjetskom bankom jer je ona

najboljaodsvihinstitucional-

nih investitora.

I ekonomski analitičar dr Va-

silije Kostić smatra da je

uspješno realizovana emisija

obveznica po povoljnijim

uslovima znak da investitori

imaju povjerenja u naše javne

finansije. DekanEkonomskog

fakulteta dr Nikola Milović

kaže da, imajući u vidu da eu-

roobveznice u spoljnomdugu

učestvuju sa 48,8 odsto, novo-

izdate obveznice sa nižomka-

matnom stopom i produže-

nimrokomdospijećaznačajno

utiču na finansijsku stabilnost

države.

M.P.M.

PODGORICA

- SavjetCentralne

bankeodlučio je jučedapolovi-

nudobiti izprošle godine, odno-

sno 1,35miliona eurauplati udr-

žavni budžet. Ukupnadobit bila

je 2,7miliona, zahvaljujući, kako

sunaveli,mjerama interne eko-

nomije, racionalizaciji troškova i

povećanjuobimaposlova, bez

povećanja cijenausluga. Preo-

stalapolovinaprofita će se

usmjeriti u jačanjeosnovnogka-

pitalaCBCG, što jedefinisano

odlukomkoju jeSavjet takođe

jučeusvojio.

Usvojen je i izvještaj o poslovanju i

sprovođenju politike CBCG za janu-

ar, u kojem je konstatovano da su ak-

tivnosti realizovane u skladu sa pla-

nom. Donesen je set podzakonskih

regulatornih akata kojima se bliže

uređuje poslovanje pružalaca finan-

sijskihusluga,uskladusaZakonomo

finansijskom lizingu, faktoringu, ot-

kupu potraživanja, mikrokreditira-

nju i kreditno-garantnimposlovima.

Zakon se primjenjuje od 11. maja.

Usvojen je makroekonomski izvje-

štaj zaprošlugodinu, ukojemjekon-

statovano da su makroekonomske

performanse Crne Gore bile značaj-

noboljeuodnosuna 2016, kao i da su

smanjene ranjivosti u finansijskom,

fiskalnomi realnomsektoru.

-Uprošloj godini bankarski sektor je

bio stabilan i likvidan i ostvario je, na

agregatnom nivou, pozitivan finan-

sijski rezultat, uiznosuod35,1milion

–navedeno je u saopštenju.

M.P.M.

m

tali smo

a tržištu

Proizvodi

POBJEDA:

Koje nove proizvode nudi vaša banka?

ZAIMOVIĆ:

Hipotekarna banka je prepoznata kao inicijator inova-

cija i kvalitetnih sadržaja, te nudi širok spektar proizvoda. XL kredit-

ni paket omogućava klijentima da ga dizajniraju po svojimpotreba-

ma u smislu korišćenja kredita, minusa po računu i beskamatnog

limita za kupovinu na rate. Maksimalni iznos ovog kredita je 20.000

eura, a odobrava se za 24 sata.

Penzionerima nudimo dvije vrste kredita. Do 7.000 eura, otplata

do sedamgodina, uz besplatnu polisu osiguranja, bez odlaska kod

izabranog ljekara i bez medicinskog kartona. Krediti od 7.000 do

15.000 se odobravaju na 10 godina, uz medicinski karton i polisu

osiguranja.

Sa ponosom ističemo PremiumMasterkard debitnu karticu, lojaliti

karticu Crnogorskog Telekoma i Hipotekarne banke, sa kojom smo

uveli revolucionaran proizvod - trgovinu na rate bez kamate i

naknade u 900maloprodajnih objekata u zemlji. Tu je i Viza

Relaks kartica, „kraljica kupovine na rate“ sa kojom se bez

kamate plaća na rate u zemlji i u inostranstvu. Korisnici

Master Kard Gold kreditne karice mogu besplatno da

koriste VIP salone na aerodromima u Beogradu, Beču i

Sarajevu, dobijaju Prioriti Pas karticu za VIP salone na

aerodromima sirom svijeta uz razlicite bene ite. U sklo-

pu tog paketa je besplatna kartica putnog zdravstve-

nog osiguranja na 10.000 eura.

Sa ponosom ističemo saradnju sa Tehnomaksom,

u okviru koje odobravamo beskamatne kredite

na 24mjeseca, bez administrativnih troškova i

odlaska u banku. Naši klijenti imaju pravo na

namjenski kredit za kupovinu automobila u

Aliance DOO uz godišnju kamatu od 4,99

odsto, naknadu za obradu kredita 0,5 odsto

jednokratno unaprijed i maksimalan rok 60

mjeseci.

Ne smijemo zaboraviti Aktiviraj sitniš -

uslugu kumulativne štednje gdje klijenti

neosjetno štede tako što im se razlika od

iznosa plaćenog nekomod debitnih kartica

Hipotekarne do cijelog narednog broja

zaokružuje i prenosi na poseban račun.

Na taj se načinmože uštedjeti barem

13. plata.

Ubudžet uplatili 1,35miliona

Savjet CBCG donio odluku o raspodjeli dobiti

Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo saglasnost glavnog državnog arhitekte

Gradenovi policijski

kampnaZlatici

Ekonomski analitičari o emisiji obveznica od 500miliona eura

Drecun: Realna

kamata ispod

dvaodsto

USD

1.23170

JPY 132.64000

GBP 0.86400

CHF

1.18540

AUD

1.58010

CAD

1.54820

Kursna lista

je prepoznata kao zemlja sa

stabilnim političkim uređe-

njem i pa politički rizik nije

percipirankaovisok,posebno

kada se imauviduda smočla-

nicaNATOi jedanodvodećih

kandidatazapriključenjeEU.

Takođe, činom uvođenjem

eura Crna Gora je u sferi mo-

netarne politike vezala svoju

sudbinuzačvrstuvalutu,paje

tako jednostran uticaj na sta-

bilnost valute onemogućen.

Kao ključna komponenta su-

verenog uticaja na kantri ri-

zik, a time i na kamatnu stopu

nadržavnepozajmice je sma-

njenje unutrašnjeg i posebno

spoljnogduga. Racionalizaci-

jom javne potrošnje, kao i po-

svećenost kriterijumu odabi-

ra krupnih infrastrukturnih

projekata na bazi bržeg po-

vratauloženihsredstava,kaoi

povećanja poreskih primita-

ka indirektnim putem kroz

efekte investicionogmultipli-

katora, doći će sedovećegka-

paciteta za zaduživanjemkao

jedne ili smanjenjem javnog

duga kao druge opcije. Bilo

koji odovihpoteza, imaobi za

efekat smanjenja rizika ze-

mlje, veći potencijal za rast

međunarodnog kreditnog

rejtinga, a time i prostor za

ugovaranje manje kamatne

stopu na buduće zajmove kao

i mogućnost povoljnijeg re-

programa postojećih dugova

uzetih pod nepovoljnijim

uslovima usljed nižeg kredit-

nog boniteta.

J.RABRENOVIĆ

PredragDrecun

VasilijeKostić

NikolaMilović

Render novogkampa