Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Ekonomija

PODGORICA

–Turisti su

počeli da stižuvećod 1. janu-

arakaonikadado sada, dok

je sezonapočela 28.marta–

kazao jepredsjednikCTU

ŽarkoRadulović. Onnajav-

ljujeda ćemoove godine

imati uspješniju sezonune-

go lani i da ćemo imati ,,ek-

sploziju“ turista izZapadne

Evrope.

- Kumulativno gledano u prva

tri mjeseca smo znatno bolji

nego lani. Kada to kažemmi-

slimnamojukompaniju,alipo

zakonu spojenih sudova, sve

štosedešavakodnasdešavase

i koddrugih-kazao jeRadulo-

vić,kojismatradaječlanstvou

NATO znatno doprinijelo da

dođe veći broj turista iz Za-

padneEvrope.

- Za bilo kojegEvropljanina to

je znak da ide u zemlju koja je

sigurna. Ove godine ćemo

imati stotinepostovišegostiju

iz Skandinavije, Poljske, Ma-

đarske, Francuske... Već smo

rasprodali kapacitete za nje-

mačkotržište–kazao jeRadu-

lović i naglasio da svake godi-

ne imamo rast od deset do 12

odsto. Najavio je da ćemo ove

godine imatu 3.600 kineskih i

dosta turista sa ruskog tržišta.

- Biće dosta gostiju iz Rusije

ako se nešto ne desi sa ru-

bljom, jer je počela da pada.

Političari i politička pričamo-

gusamodanampokvare, ništa

nemogu da pomognu. Rusi za

svojnovacbirajugdjećedaidu

i oni se u Crnoj Gori osjećaju

prijatno, a nama su uvijek do-

bro došli gosti – kazao je Ra-

dulovićiporučiodaCrnaGora

kao destinacija ne zaostaje vi-

še ni za kim.

N.K.

PODGORICA

–Depoziti

Hipotekarnebanke suna

krajuprošle godinedosti-

gli 392miliona eura, kredi-

ti 216miliona, aprofit 4,2

miliona, izjavio je glavni

izvršni direktor banke

EsadZaimović.

Istakao jeda subesprijekorna

usluga i posvećenost klijenti-

ma, motivisanost i konstruk-

tivan timski odnos zaposle-

nih, kao i implementacija

savremenih bankarskih uslu-

ga, omogućili da banka kraj

prošle godine završi s izuzet-

nimrezultatima.

- Ostvarili smo očekivanja ak-

cionara, ali što je još važnije

klijenataipostalidrugabanka

na tržištu, ravnajući se po ve-

ličini aktive banke – rekao je

Zaimović u intervjuu Pobjedi

inaglasiodaHipotekarna ima

prepoznatljiv kvalitet usluge,

fleksibilnost i brzinu servisa,

što im je omogućilo da kraj

prošle godine dočekaju sa ak-

tivomod skoro polamilijarde

eura, imaju godišnji ponderi-

sani rastdepozitaod39odsto,

kredita 32 i netoprofita 31 od-

sto.

- Kao i druge kompanije suo-

čavamose sa različitimizazo-

vima. Imajući u vidu iskustvo

i vještine zaposlenih, siguran

samda ćemo nastaviti s kvali-

tetnimradomi jošsigurnijida

će naši sadašnji i budući kli-

jenti prepoznati taj kvalitet –

kazao jeZaimović.

POBJEDA:

Da li i vašaban-

ka ima lošihkredita?

ZAIMOVIĆ:

Imajući u vidu

situaciju na tržištu, kao i či-

njenicudaproceduraprinud-

ne naplate traje dugo, trudili

smo se da konzervativnom

politikomodobravanja kredi-

ta i pažljivim sagledavanjem

svih vrsta rizika preventivno

djelujemo. Rezultat je da smo

krajem prošle godine imali

3,87odstokreditaukašnjenju

preko 90 dana, odnosno 6,78

odsto učešća nekvalitetnih

kredita u kreditnomportfoli-

ju, što je ispod prosjeka ban-

karskog sistemaCrneGore.U

narednom periodu, pažnju

ćemo posvetiti naplati potra-

živanja s ciljem da dodatno

smanjimo broj kredita u kaš-

njenju.

POBJEDA:

Smatrate li dabi

trebalonastaviti smanjivati

kamatenapozajmice?

ZAIMOVIĆ:

Visinakamatnih

stopa zavisi od više faktora.

Na neke od njih se može do-

nekleuticati,doknavećinune

može, jer su odraz trenutnog

ekonomskog ambijenta. Tu

bihspomenuokantri rizik, ni-

vo loših kredita, regulatorni

okvir itd… Tako da dio odgo-

voranaovopitanje leži i uuti-

caju tih faktora na visinu ka-

matnih stopa. U svakom

slučaju, bonitetni klijenti uvi-

jekdobijajudobreuslovekre-

ditranja i tu je prisutan trend

snižavanja kamatnih stopa.

Da li će kamate na kredite biti

niže nije lakodati odgovor, ali

ono što će konkurencija uči-

niti, u uslovima trenutne

snažne likvidosti banaka, je

izvjestan pad razlike između

kamata na kredite i na šted-

nju.

POBJEDA:

Očekujete li

daljnje snižavanjekamatne

stopenadepozite?

ZAIMOVIĆ:

To zavisi od do-

sta faktora, a prije svega od

kretanja kamatne stope

Evropske centralne banke,

koja ima odlučujući uticaj na

ukupnokretanjekamataueu-

ro zoni, a time indirektno i u

Crnoj Gori. Trenutna situaci-

ja je takva da za savnovac koji

nijesu plasirale, crnogorske

banke plaćaju negativnu ka-

matnu stopu, tako da se ne

može očekivati da klijentima

pruže visoke kamate za šted-

nju. Tu je takođe i lokalno tr-

žište i konkurencija 15 bana-

ka, svaka sa specifičnim

poslovnim ciljevima, što u

krajnjem opredjeljuje nivo

kamata koje daju za štednju.

POBJEDA:

Ima li prostora

da sedržavaviše zadužuje

PODGORICA

- Podrška žen-

skompreduzetništvu jebolja,

iako još postoji nedovoljna sa-

radnja sa akademskomzajed-

nicomi naučno-istraživač-

kimsektorom, kao i

neiskorišćenost evropskih

fondova, ocijenila jepotpred-

sjednicaPrivrednekomore

LjiljanaFilipovićna sjednici

koordinacionogOdbora žen-

skogpreduzetništvaPKCG.

Ona je kazala da bi preduzet-

nicemogle imati više informa-

cija o tome na koji način da se

više doprinese razvoju žen-

skog preduzetništva. Prema

njenim riječima, projekti koji

se realizuju postoje, ali mo-

gućnosti sumnogo veće.

Istakla jeda je jedna odbarije-

ra razvoja ženskog preduzet-

ništva nemogućnost podiza-

nja kredita, iako je i na tom

polju učinjen kvalitetan po-

mak.

-Tošto imovinanijenapredu-

zetnici, već na njenom muš-

kom srodniku, danas nije

ograničenjedabisekreditmo-

gao dobiti - precizirala je Fili-

pović i dodalada90odstopre-

duzeća koje vode žene čine

mala preduzeća.

Predstavnica Ministarstva

ekonomije Ivana Zečević re-

kla je da su, prepoznajući zna-

čaj i važnost koje žene imajuu

našemdruštvu, gledali dapro-

grame unaprijede i daju pred-

nost ženama preduzetnicama

imladimaubiznisu. Predstav-

nica Investiciono-razvojnog

fonda Ana Cmiljanić kazala je

da je fonduprošloj godini pla-

sirao preko 170miliona eura u

crnogorskuprivredu.

- Od toga je deset miliona bilo

konkretno kroz linije za pre-

duzetništvo, a za žene u bizni-

su 2,4 miliona eura - saopštila

jeCmiljanić.

S.P.

BAR

-Ukupanpromet teretau

Port odAdria zaprva trimjeseca

povećan je 54odstona 152.747

tone. Promet kontejnerapove-

ćan je sedamodsto, a generalnih

tereta 162postouodnosuna isti

period2017. godine. Uodnosuna

isti period2013. godine, koja je

prethodilaprivatizaciji, promet

kontejnerapovećan je65, a gene-

ralnih tereta 35odsto, saopšteno

je izkompanije.

Lani ugovoren pretovar lesonitnih

ploča za tržište regiona se nastavlja

sa planiranih 50.000 tona do kraja

godine. Od ostalih generalnih tere-

ta,najznačajnijerealizovanerobesu

toplo/hladno valjana traka, alumi-

nijum, građa, banane, cement, po-

cinkovani lim i oprema. Umartu je

uspješnozavršenprihvatprvogbro-

da sa komponentama vjetrenjača, a

nastavljen je pretovar komponenti

zapodmorski energetski kabal i tra-

fo stanicu Lastva Grbaljska. U kon-

tejnerskompretovarunajznačajnije

robe su banane, polietilen, mašine i

oprema, šećer, smrznuti proizvodi,

keramika, tekstil i rude.

StrategijarazvojaADPortofAdria,

podsjećaju iz kompanije, zasniva

se na saradnji sa lokalnim i među-

narodnim kompanijama kroz rea-

lizaciju projekata od zajedničkog

interesa, stvaranju i unapređenju

partnerskih odnosa sa svim uče-

snicima u logističkom lancu kako

bi se osigurala kvalitetna i konku-

rentnausluga.

V.K.V.

Rudnik

uglja u

plusu 5,8

miliona

PODGORICA

- Rudnik

uglja je prošlu godinu

završio u plusu 5,8milio-

na eura, što je 2,1 milion

bolji rezultat nego godinu

ranije. Prihod je bio 41,4, a

reshod 34,6miliona eura.

M.P.M.

Predsjednik Crnogorskog turističkog

udruženja Žarko Radulović

Očekuje ,,eksploziju“

turista izZapadneEvrope

Iskoristiti sredstva iz

evropskih fondova

Održana sjednica Odbora

ženskog preduzetništva PKCG

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke zadovoljan poslovanj

Zaimović:

Po

drugabanka

koddomaćihbanaka?

ZAIMOVIĆ:

Prostor postoji,

naročito kod kratkoročnih

plasmana. O tome govori i či-

njenica da je kamata na dr-

žavne zapise pala sa tri na 0,5

odsto na godišnjem nivou.

Dakle, postoji višak likvidno-

sti,kojibibankeradoplasirale

državi.

Država je, sadrugestrane, od-

lučila da izađe na međuna-

rodnotržište i izdaeuroobve-

znice čiji će glavni kupci biti

inostrani institucionalni in-

vestitori. Uprkos svemu,

imam razumijevanje za ova-

kav potez, motivisan vođe-

njemmakroekonomske poli-

tike. Država bi ,,usisavanjem“

viška likvidnosti ozibljno

konkurisala stanovništvu i

privredi i posljedično podigla

kamatne stope na kredite, što

joj nije interes.

POBJEDA:

Što trebaučiniti

da se smanji kantri rizik i

sljedstveno tomekamatna

stopanapozajmice?

ZAIMOVIĆ:

Na kantri rizik

prevashodno utiču sposob-

nost zemlje da izmiri svoje

dugove, politička stabilnost i

stabilnost valute. Crna Gora

Poslovanje Port of Adria u prvomkvartalu

Pretovar veći 54odsto

Kraj prošle

godine

dočekali su

sa aktivom

od skoro pola

milijarde eura,

imaju godišnji

ponderisani

rast depozita

od 39 odsto,

kredita 32 i neto

pro ta 31 odsto -

kaže Zaimović

Esad

Zaimović

6,78

odstoučešća nekvalitet-

nih kredita u kreditnom

portfoliju, što je ispod

prosjeka bankarskog

sistema CrneGore

ŽarkoRadulović

Port odAdria