Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

Politika

Već sam negdje pominjao stari vic iz vremena komunizma

u kojem, kao, američki predsjednik Nikson prijeti Titu zbog

nesvrstane politike i kaže da će, ako se Tito ne opameti,

baciti atomsku bombu na Jugoslaviju. Joža se nanervira,

ono u stilu ti majku božju imperijalističku, i odgovori: „Ako

još jednom priprijetiš, poslaću ti u emigraciju dvojicu eko-

nomista iste razorne moći“. Tada je Zapad prvi put čuo za

kadrovske bombe i bacio se na izučavanje istih.

Nakon raspada Jugoslavije, kada su novonastale države

pohrlile u Evropu i NATO, zapadne zemlje su u ovdašnje

političke sisteme preventivno instalirale političke kadrov-

ske bombe u vidu NVO organizacija. Nesmjenjive i neodgo-

vorne a lijepe i pametne, kako bi demokrata Tramp rekao,

te bombe su odmah zauzele ciljne strateške pozicije i poče-

le da dejstvuju. Neprestano punjene novcem do detonira-

jućih razmjera, postale su oružje u rukama zapadnih vlada

i ambasadora. Ništa ne može na Balkanu da eksplodira kao

novac. Inicirajuće kapisle su od dirigovanih „demokratskih

medija“. Nekoliko tih ,,demokratsko-ekspertskih“ bombi

je iznenada detoniralo u Crnoj Gori i poslalo Evropskoj

komisiji zahtjev za aktiviranjem klauzule balansa, odnosno

zamrzavanja pregovora sa EU. Forenzičke ekipe su još na

terenu te ne mogu sa sigurnošću tvrditi da li je EU pritisla

okidač ili je došlo do samoopaljenja zbog lošeg balkanskog

materijala od kojega su bombe sačinjene.

Obje varijante imaju visok stepen vjerovatnoće. Ukoliko

EU aktivira tu klauzulu, na našu će ekonomiju, stabilnost i

razvoj imati razorne posljedice poput dejstva one dvojice

Jožinih ekonomista.

Ironično i cinično zvuči benigni naziv tako drastične mjere

– klauzula balansa. Ali to nije ništa novo. Američki bom-

barder koji je bacio atomsku bombu na Hirošimu zvao se

Enola Gej po majci pilota, a bačena bomba je imala dirljiv

naziv „Mališa“. Ovoliko dirljivosti vjerovatno je trebalo da

pokaže da Ameri nisu imali toliko zle namjere koliko je zla

razigrani „Mališa“ napravio, nego čisto balansne namjere.

Ipak, imali smo sreće, što smo prije zahtjeva NVO da se

prekinu pregovori sa EU, ušli u NATO, jer nije tako nevjero-

vatno da bi NVO-eksperti možda zatražili od Trampa da nas

bombarduje, kad je lota već tu u komšiluku ispred Sirije. Ali

postoji i druga opasnost, da dođe do lančane reakcije i da

počne serijsko detoniranje depeesovskih kadrovski bombi

punjenih nesposobnošću, poltronstvom, demagogijom,

folirantstvom i alavošću, što bi moglo da nas odbaci u neko

područje autoritarnosti i nedemokratičnosti. A tek smo pro-

virili u to područje demokratičnosti.

U NVO analizi reformskih procesa ima poprilično istinitosti,

ali je blesavo tražiti primjenu krajnjih mjera na proces koji

je u toku i koji je pokazao određena napredovanja, čak i

po ocjenama Evropske komisije. Biće da povod za ovakvo

dejstvovanje dijela NVO organizacija nije briga za nasta-

vak procesa, već vidljiv pad njihovog ugleda i moći usljed

prevaziđenosti i neustavnosti njihovog načina djelovanja.

Osim toga, došlo je i do pada ugleda njihovih medijskih i

političkih mentora te bi izbori mogli eksplicitno pokazati

kako stvari realno stoje.

Zato sa gađenjem odbijam njihovo obrazloženje za potez

koji su napravili, koji je nečuven i nezabilježen čak i na

Balkanu punom raznih čuda. Uzdržaću se od istorijskih

analogija povodom ovog slučaja, jer me vuku na područja

beščašća i izdaje, pa ću uzrok ovom sramotnom činu potra-

žiti kod Ničea i u „volji za moć“. I to u njenoj najanimalnijoj

primordinalnoj instinktivnoj varijanti...

Da parafraziram Arsenove stihove iz čuvene pjesme „Ne

daj se Ines“: „Raspolažem s mnogo nježnih i bezobraznih

podataka iz naše političke prošlosti, koja nas pred vlastitim

očima vara i krade i napušta“, te bi elaboracija ovih tema

mogla da postane gruba i duga i puna ružnih likova i činje-

nica. Ne tvrdim da je neću nastaviti, možda i dovršiti, ali

sada sam u vremenskoj stisci zbog nastupajuće izborne

šutnje pa moram završavati.

Komentar

Klauzula

UNVO analizi reformskih procesa ima

poprilično istinitosti. Ali je blesavo

i licemjerno, a protivno interesa

građana, tražiti primjenu krajnjih

mjera na proces koji je u toku i koji

je pokazao određena napredovanja,

čak i po ocjenama Evropske komisije.

Zato sa gađenjemodbijamnjihovo

obrazloženje za potez koji su napravili,

koji je nečuven i nezabilježen čak i na

Balkanu punom raznih čuda

»

Piše:

MiloradPUSTAHIJA

PODGORICA

Prvi od tri

kupljenahelikoptera „bel

412EP“VojskeCrneGore,

sletio je jučenaVojni aero-

dromuPodgorici.

Nova letilica je stigla u pratnji

naših helikoptera tipa gazela.

Preostala dva helikoptera, još

snažnijih performansi, sa

oznakom „412 EPI“, stići će

kasnije tokomgodine.

Ministar odbrane Predrag

Bošković saopštio je da je riječ

o višenamjenskomhelikopte-

ru, od kojeg će, prema njego-

vim riječima, korist imati svi

građani CrneGore.

- Ono što smo obećali i ispu-

njavamo. Nabavkom tri heli-

koptera, koju smo ugovorili sa

kanadskom vladom i kompa-

nijom „Bel“, značajno pospje-

šujemo sposobnosti i kapaci-

tetenesamoVazduhoplovstva

i VojskeCrneGore, već i cjelo-

kupne države. Jer, novi heli-

kopteri neće služiti samo u

vojne, već i u civilne svrhe,

kazao je ministar odbrane

PredragBošković.

Primopredaji helikoptera pri-

sustvovao je i načelnik Gene-

ralštaba Vojske Crne Gore,

brigadnigeneralIlijaDaković,

komandant Vazduhoplovstva

Vojske Crne Gore, potpukov-

nik Nenad Pavlović, ali i više

predstavnika kompanije

„Bell“ i Kanadske privredne

ko r po r a c i j e (Canad i an

Commercial Corporation).

Helikopter je iz Praga,

gdje je sastavljen

nakon što je dopre-

mljen rastavljen iz

Amerike, dovezao

kapetan Darko

Pavlović, jedan od

četvorice pilota

Vazduhoplovstva

CrneGore koji su

već završili obuku za helikop-

tere „bel 412 EPI“ i „EP“ na

Akademiji za obuku na „bel“

helikopterima u Fort Vortu u

Teksasu, blizuDalasa.

- Novi helikopter dočekale

su u zoni iznad

Nikšićatriga-

zele Vazdu-

hoplovstva

VCG , tako

da su na ae-

rodrom sti-

gli u svečanoj

formaciji.

Dolazak novih helikoptera

označava novu fazu u razvoju

VazduhoplovstvaVojskeCrne

Gore. Oni će biti korišćeni za

izvršavanje niza zadataka iz

domena sve tri misije Vojske

CrneGore - odbranaCrneGo-

re kroz aktivnu saradnju sa

saveznicima i partnerima, do-

prinos u izgradnji i očuvanju

mira u regionu i svijetu i po-

drška civilnim institucijama u

kriznim situacijama. Pored

ostalog, za traganje i spašava-

nje na kopnu imoru, medicin-

sku evakuaciju, gašenje poža-

r a , pod r š ku po l i c i j i u

protivterorističkojborbiiobe-

zbjeđenju državne granice,

nadzor vazdušnog prostora i

izviđanje, traganje i spašava-

njenakopnu imoru, u sanaciji

posljedica nastalih prirodno

ili vještački izazvanim kata-

strofama, saopšteno je iz Mi-

nistarstva odbrane.

J.Đ.

PODGORICA

Nevladine

organizacijeMladi Romi,

Građanska alijansa, Centar

zademokratsku tranziciju,

PhirenAmenca i Centar za

romske inicijativepodnijele

su inicijativuza izmjenaZa-

konao izboruodbornika i

poslanika, kojimtražeda

romskanacionalna zajedni-

cauCrnoj Gori, pougledu

napredstavnikehrvatskog

naroda, dobije šansuzapoli-

tičkopredstavljanjeuparla-

mentu.

-Predlažemoda sečlan94Za-

kona izmijeni u stavu 2 tako

što će se poslije riječi „hrvat-

skog“dodatiriječi„iromskog“

– u slučaju da ni jedna od lista

za izbor poslanika pripadnika

hrvatskog i romskog naroda u

Crnoj Gori ne ispuni uslove iz

stava 1 ovoga člana, naju-

spješnlja od njih, sa najmanje

0,35 odsto važećih glasova sti-

čepravonajedanmandat–na-

vodi se u inicijativi.

Predlagači objašnjavaju da

član94 stav 1 izbornog zakona

propisujedauraspodjeliman-

data učestvuju izborne liste

koje sudobilenajmanje tri od-

sto od ukupnog broja vazećih

glasova u izbornoj jedinici. U

stavu 2 tačka 1 istog člana bilo

je propisano kako „izborne li-

ste za izbor poslanika pripad-

nika određenog manjinskog

narodailimanjinskenacional-

ne zajednice, naznačenog u

izbornoj prijavi ili nazivu iz-

bome liste, u slučaju da nijed-

na od njih ne ispuni uslov iz

stava 1, a pojedinačno dobiju

najmanje 0,7 odsto važećih

glasova, stiču pravo na učešće

u raspodjeli mandata kao jed-

na - zbirna lista sa ukupno do-

bijenimbrojemvažećihglaso-

va, da bi u stavu 3 bio uveden

dodatni izuzetak po kojem

ukoliko „nijedna od izbornih

lista za izbor poslanika pri-

padnika hrvatskog naroda u

Crnoj Gori ne ispuni uslove iz

stava 2 ovog člana i tačke 1

ovog stava, najuspješnija od

njih, sa najmanje 0,35 odsto

važećih glasova stiče pravo na

jedanposlaničkimandat“.

Predlagači su u obrazloženju

naveli da je proces političke

socijalizacije romske popula-

cije u Crnoj Gori na početku,

te da je Crna Gora jedina pos-

tkomunisticka država u kojoj

ne postoji nijedna romska po-

litička partija.

I. K.

PODGORICA

– Ministarstvo

unutrašnjih poslova deman-

tovalo je juče navode Mansa

da birači na izborima za

predsjednika neće znati gdje

mogu da glasaju zbog velikog

broja promjena u biračkom

spisku.

- Ministarstvo o svakoj pro-

mjeni u biračkom spisku

koja se odnosi na upis birača

- izmjenu, dopunu ili ispravku

nekog podatka ili o promjeni

biračkogmjesta na kojem

birač glasa, pisanimputem, u

skladu sa Zakonom, obavješta-

va birača o promjeni. MUP je

za predstojeće izbore, posred-

stvomPošte Crne Gore, uputio

pozive građanima u kojima

je navedeno biračkomjesto,

adresa biračkogmjesta, kao i

broj pod kojim je birač upisan

u birački spisak – navode iz

Ministarstva.

Dodaje se da je MUP, u cilju

informisanja birača, usposta-

vio i portal

www.biraci.me

I.K.

Vojska Crne Goremodernizuje vazduhoplovne snage

Stigaoprvi od tri

kupljenahelikoptera

NVO pokrenule inicijativu za izmjenu i dopuna izbornog zakona

Tražeafirmativnu

akciju i zaRome

Ministarstvo unutrašnjih

poslova demantovalo

navodeMansa

Birači

obaviješteni o

promjenama

ubiračkom

spisku

Helikopter„bel412EP“

PredragBošković

Ministar odbrane Predrag Bošković saopštio je da je riječ o

višenamjenskomhelikopteru, od kojeg će, prema njegovim riječima,

korist imati svi građani Crne Gore. Preostala dva helikoptera, još snažnijih

performansi, sa oznakom „412 EPI“, stići će kasnije tokomgodine