Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

CrnomGorom

KOTOR:

Rekonstruisana pedijatrijska služba u Domu zdravlja

Dobili prostor pomjeri

najmlađihpacijenata

MODERANIFUNKCIONALANPROSTOR:

Hrapović i Kumburović

Investicijomvrijednom 100.000 eura obuhvaćena je kompletna

rekonstrukcija sanitarnih prostorija, zamijenjene su sve instalacije, izrađen je

novi plafon i najsavremeniji medicinski pod. Prostor od oko 330 kvadratnih

metara opremljen je novimmobilijarom i medicinskimaparatima

KOTOR-

NajmlađiKotora-

ni tokomposjeteDomu

zdravljaod jučeboraveuno-

vom,modernomprostoru, a

ljakari radeukvalitetnijim

uslovimana savremenoj

opremi za liječenjenajmla-

đihpacijenata. To jeostva-

renokrozprojekat rekon-

strukcijepedijatrijske

službekoju su juče svečano

otvoriliministar zdravljadr

KenanHrapović i direktor

Doma zdravljaKotor dr

IgorKumburović.

- Investicijom vrijednom

100.000 eura obuhvaćena je

kompletna rekonstrukcija

sanitarnih prostorija, zamije-

njene su sve instalacije, izra-

đen je novi plafon i najsavre-

meniji medicinski pod. Čitav

prostorodoko330kvadratnih

metara opremljen je novim

mobilijarom i medicinskim

aparatima. Takođe, rekon-

struisan je prilaz pedijatrij-

skoj službi - istakao je mini-

starHrapović.

Prema njegovim riječima,

Vlada Crne Gore, kroz aktiv-

nosti Ministarstva zdravlja, u

kontinuitetu radi na unapre-

đenju kvaliteta zdravstvenih

usluga.

- U kontinuitetu se nabavlja

savremena medicinska opre-

ma za precizniju i kvalitetniju

dijagnostiku i liječenje za sve

zdravstvene ustanove uCrnoj

Gori. Tako je za nabavku sa-

vremene medicinske opreme

za Opštu bolnicu opredijelje-

noviše od90.000eura - naveo

jeministarHrapović.

Direktor Kumburović naveo

je da je rekonstrukciju najve-

ćim dijelom finansirao Dom

zdravlja, zahvaljujući racio-

nalnom korišćenju budžet-

dačnije zahvaljujem - rekao je

Kumburović.

On je naglasio da menad-

žment Doma zdravlja, zajed-

no za zaposlenima sa puno

entuzijazma i profesionaliz-

ma unapređuje, dograđuje i

čuvatuzdravstvenuustanovu.

- U okviru svojih redovnih

aktivnosti urađena je analiza

stanja i potreba unapređenja

sistemaprimarnezdravstvene

zaštite, koja je pokazala da su

tehnički uslovi i kadrovski

kapaciteti ustanove zadovo-

ljavajući. Da radimo dobro

potvrđuju pohvale koje

svakodnevno dobijamo od

naših sugrađana, koje su nam

motivacija da nastavimo

putemrazvoja i napretka naše

ustanove. Nova, savremena

pedijatrijska služba samo je

jedan od vrijednih projekata

koje smo uspješno završili

proteklih godina i samo jedan

u nizu koje planiramo da

realizujemounarednomperi-

odu. U kontinuitetu se radi i

radićesenaosavremenjivanju

prostora,modernizacijimedi-

cinske opreme i stručnom

usavršavanju medicinskog

kadra –kazao jeKumburović.

Po njegovim riječima Dom

zdravlja je savremena zdrav-

stvena ustanova, koja, u skla-

dusanajnovijimmedicinskim

trendovima i doktrinamapru-

ža visok nivo zdravstvenih

usluga.

-Nastavićemosapunoentuzi-

jazma i profesionalizma da

unapređujemo uslove i zna-

nje, uključujući svakog zdrav-

stvenog radnika i ljekara u ak-

tivnosti koje sprovodimo i

naravno motivišemo ih da jos

bolje rade - istakao jeKumbu-

rović.

M.N.

Ministar zdravlja Kenan Hrapović kazao je da se širomCrne

Gore rekonstruišu zdravstvene ustanove.

- Za Specijalnu bolnicu Risan kroz realizaciju druge faze

„Energetska efikasnost“ kao jedan od prioriteta za 2019. godi-

nu, planirana je investicija od 100.000 eura za postavljenje

toplotno izolacione fasade na bolnici. Za nabavku CT Skenera

za SB Risan opredijeljena su sredstva i u toku je tenderska

procedura za nabavku najsavremenijeg skenera u vrijednosti

od 350.000 eura. Za Specijalnu bolnicu Dobrota smo kroz

kapitalni budžet za 2019. godinu kandidovali: dogradnju pot-

krovlja bolnice za radnu terapiju u iznosu od 115.000 eura i za

kompletnu sanaciju i adaptaciju objekta za sudske pacijente

u iznosu od 130.000 eura – kazao je Hrapović.

BolniceuRisnu,Dobroti...

skih sredstava i uspješnom

poslovanju.

- Ostatak sredstava obezbije-

đen je iz donacija privatnih

kompanija, kojima se u ime

zaposlenih, ali prije svega na-

ših malih pacijenata zbog ko-

jih smo sve ovo i radili, najsr-

CETINjE:

Nastavljena izgradnja stadiona

BIĆEZAVRŠENZATRIGODINE:

Detalj sagradilišta

,,Erlang“ gradi

punomparom

CETINJE -

Nastavljeni sura-

dovi na izgradnji gradskog

stadiona. Započeti su sredi-

nomnovembra, ali suobu-

stavljeni usljed lošihvre-

menskihuslova, obilnihkiša

i snijega.

Intenziviranje radova najavili

sunedavnogradonačelnikpri-

jestonice Aleksandar Kašće-

lan i predsjednik Fudbalskog

savezDejanSavićević.

Projekat izgradnje novog sta-

diona vrijedan je gotovo

9.000.000 eura, a realizuju ga

prijestonica,Vlada i Fudbalski

savez.

Izvođač radova je kompanija

„Erlang“, nadzorni organ je

„Urbipro“ a glavni projektant

„Studio K“. Planirano je da

kompletan posao bude zavr-

šen za tri godine.

Stadion će zadovoljavati stan-

darde Uefe, čime će se stvoriti

uslovi za odigravanje među-

narodnihutakmica i utakmica

nacionalnih selekcija. Uku-

pan kapacitet stadiona iznosi-

će 5.192 gledaoca.

Postojeći stadion otvoren je

1957. godine.

J.Đ.

Aktivnosti Morskog dobra uHerceg Novom

Uređujumulo

uBaošićima

HERCEGNOVI-

Javnopre-

duzeće zaupravljanjemor-

skimdobrompočelo je sana-

cijuoštećenjanastalihna

obalnoj - pomorskoj infra-

strukturi. Utoku suradovi

na rekonstrukciji ,,zaječar-

skog“mulauBaošićima, de-

montažaoštećenihdjelova

samogmula i postavljanje

oplatekakobi sebetonirali

ivični zidovi pristaništa.

Kakosaopštavajuiztog javnog

preduzeća, rok za završetak

radova je 30 radnih dana, tako

da očekuju da će sanacija biti

okončana početkommaja. Za

rekonstrukciju ovog pristani-

šta JPMorsko dobro je izdvo-

jilo 39.842 eura.

- Nastavak radova na rekon-

strukciji oštećenih pristaništa

počinjevećnarednesedmice, i

to na pristaništu u Žanjicu u

vrijednosti 44.288 eura, pri-

ZAVRŠIĆEDOMAjA:

Radovi na

pristaništu

KOLAŠIN-

Moto sakojim

obilježavamo 138. godinu

škole je– ljubav. Napredaku

obrazovanju i učenjupodra-

zumijevadavolimoono što

želimoda znamonajbolje.

Svakopregnuće i napor se

lakšepodnose, ako se čine sa

ljubavlju i radošću. Zato

preporučujemučenicima

daunesu ljubavprema škol-

skomdrugu, prema svom

okruženju, gradu, državi -

istakao jedirektorOŠ ,,Ri-

stoManojlović“ZoranM.

Rakočevićprilikomobilje-

žavanjaDana škole.

On je podsjetio na dugu i bo-

gatu istoriju škole koja traje

138 godina, na brojne genera-

cije učitelja i nastavnika koji

su nesebično i stručno posve-

tili sebe đaku i učionici.

-Ova škola jeoblikovalagrad i

svenjegovedomete.Oduvijek

smopratilidostignućaunauci

KOLAŠIN

: Svečanost uOsnovnoj školi ,,RistoManojlović“

Obilježili 138godina rada

i društvu i mijenjali se u skla-

dusatimzahtjevima.Rezulta-

ti potvrđuju da smo na do-

brom putu i da možemo reći

da kolašinski osnovci i njihovi

predavači, imaju optimalne

uslove za rad i učenje. Školski

život jeobogaćen i radomsek-

cija kroz koje se dodatno

edukuju i nastavnici i učenici

- istakao je, pored ostalog Ra-

kočević.

PovodomDana škole organi-

zovana je izložba učeničkih

radova u kojima su oni poka-

zali svoje likovne i tehničke

domete.Promovisanječetvrti

broj časopisa „Đačko oko“.

Kroz kulturno zabavni pro-

gram predstavljena su umije-

ća učenika svih razreda. Uru-

čene su i nagrade i najboljim

učenicimaSrđi Jekniću, Alek-

sandri Rovčanin, Viktoriji

Šćepanović, Maši Dulović,

Tadiji Popoviću, Gali Dulović,

Tari Dulović, Andrijani Šće-

panović, Antoniji Bulatović,

Vuku Braunoviću, Kseniji Jo-

vanović, Kristini Peković, Bo-

židaru Jekniću, Lazaru Daši-

ću, Mariji Vlahović, Jani

Bazović, Anđeli Vlahović, Jo-

vani Grujić, Katarini Peković,

Darinki Puletić i Tijani Jova-

nović.

Dr.D.

PONOSNINATRADICIjU:

Detalj sapriredbe

CETINjE:

Avanturistički park bilježi dobru posjetu

Ljubitelji adrenalina

najavili dobrusezonu

ZABAVAUZNADZOR

INSTRUKTORA:

Detalj izparka

CETINJE–

U Avantursitičkom

parku na IvanovimKoritima

sezona je dobro počela. Prvi

gosti su bili su grupa studenata

iz Belgije.

- Naravno, tu su i domaći turisti

– navode iz parka ističući da je

u adrenalinskim aktivnostima

uživalo 9.000 posjetilaca.

- Dobru posjećenost očekujemo

i ove godine – naveli su iz parka.

Gostima je na raspolaganju

deset staza od kojih je devet

rekreativnih, dok je jedna pred-

viđena za obuku.

- Oprema, obuka i nadzor

instruktora su sastavni dio

aktivnosti. Cijene su ostale iste

kao i prethodnih godina pa je

za dva do dva i po sata aktiv-

nosti za djecumlađu od devet

staništu imandraćuuBaošići-

ma u vrijednosti 9.362, potom

pristaništu i lokalnom man-

draću u Kumboru u vrijedno-

sti 14.734 eura, a planirana je i

sanacija mula „Bazdanj“ na

ObaliĐuraševićauTivtu i pri-

staništa Muo u Kotoru -saop-

štili su iz JPMorskodobro.

Ž.K. – I.T.

godina potrebno izdvojiti osam

eura, dok je za uzrast od devet

do 13 godina cijena 12 eura, a

za starije od 14 godina 18 eura -

kažu iz Avanturističkog parka.

J.Đ.