Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

CrnomGorom

NIKŠIĆ

–Poljoprivrednim

proizvođačima izNikšića i

Danilovgradaministar po-

ljoprivrede i ruralnog razvo-

jaMilutinSimović i pred-

sjednici opštinaVeselin

Grbović i BranislavĐurano-

vićuručili surješenjaodo-

djeli podrškekoju suostva-

rili po javnimpozivima za

kupovinumehanizacije i

unapređenjekvaliteta siro-

vogmlijekakrozovogodišnji

Agrobudžet.

Milutin Simović kazao je da je

ukupnopristiglo559zahtjeva,

investirano je oko 1.530.000

eura,adadržavajeobezbijedi-

la više od 700.000 eura, samo

za nabavkumehanizacije.

OHRABRENJE

- Investirano je više od

250.000 i u mljekarsku opre-

mu, od čega je država obezbi-

jedila podršku od 125.000 eu-

ra. Danas uručujemo 155

rješenja za nabavku mehani-

zacije i opreme za unapređe-

njekvaliteta sirovogmlijeka, u

šta je ukupno investirano

403.000 eura. Ovo je bila još

jedna prilika i novo ohrabre-

nje da kroz dijalog sa vrijed-

nim domaćinima doprinese-

mo r a z v o j u p r i ma r n e

proizvodnje. Iz Nikšića šalje-

mo poruku zajedništva poljo-

privrednih gazdinstava, lokal-

nih samouprava i nadležnih

državnihinstitucijaiVlade.To

zajedništvo je formula uspje-

ha na putu napretka Crne Go-

re - kazao je Simović.

Dobre rezultate poljoprivred-

nicima je poželio predsjednik

opštine Nikšić Veselin Grbo-

vić. Čelnik Danilovgrada Bra-

nislav Đuranović podsjetio je

koliko je posljednjih godina

uloženourazoj njihovogkraja

i istakoda suupravoNikšićani

u njihovoj opštini najveći in-

vestitori i preduzetnici.

USLOVI

PredsjednikOdboradirektora

Investiciono-razvojnog fonda

Zoran Vukčević iskoristio je

priliku da poljoprivrednicima

iz ova dva grada predoči uslo-

vepovoljnog finansiranja, isti-

čući da novca ima dovoljno i

da će nastaviti da finansiraju

sve kvalitetne preduzetničke

ideje. On jepodsjetiona velike

mogućnosti koje nudi Pro-

grampodrškeAbuDabi fond.

- Do sada smo u crnogorsku

ekonomiju plasirali više od

620.000.000 eura, a lani

175.000.000 eura. Ranije smo

godišnje raspolagali sa po de-

setak miliona, ali u posljednje

vrijeme, kao što se vidi, s dra-

stično više novca raspolaže-

mo. Samo u Nikšić stiglo je

56.000.000 eura, a više od po-

lovine tog iznosa IRF je plasi-

rao u posljednje dvije godine.

U prva tri mjeseca ove godine

za 80 odsto više novca smo

plasirali nego lani u istom pe-

riodu, a znatna sredstva opre-

dijeljena suza razvoj poljopri-

vrede. Povoljne kamate, grejs

period i dugoročnost krediti-

ranja osnovni su razlozi za sve

više interesovnje - kazao je

Vukčević.

Ra.P.

BERANE

-Na 23. Opštinskoj

smotri recitatoraučestvova-

lo je 29učenika izosam

osnovnih i četiri srednje

škole sapodručjaBerana. U

prvoj kategoriji, od I doVra-

zreda, najbolja jebilaučeni-

caOŠ „RadomirMitrović“

SanijaBabić, dok jedrugo

mjestopripaloEldinuMu-

ratoviću iz iste škole.

Anja Boričić, učenica OŠ „Vuk

Karadžić“, osvojila je prvo

mjestoukategorijiodVIdoIX

razreda.Drugomjestopripalo

je Nikolini Vujošević iz OŠ

„Vukašin Radunović“, a treće

Juliji Golubović, učenici OŠ „

DonjaRžanica“.

Ukategoriji srednjih škola na-

jljepše je recitovala Paola Iri-

tano, učenicaGimnazije „Pan-

to Mališić“, druga je bila

Monika Madžgalj iz SMŠ „Dr

BrankoZogović“,atrećaMile-

na Božović iz Srednje stručne

škole.

Učenici koji su osvojili prva

mjesta učestvovaće na Držav-

noj smotri recitatora.

Svim učesnicima smotre

uručene su diplome i članske

karte biblioteke „Dr Radovan

Lalić“.

U programu koji je vodila

Gorica Ćulafić, organizatorka

kulturnih programa, uz

voditeljsku pomoć Nataše

Milić, učenice trećeg razreda

Gimnazije „Panto Mališić“,

nastupili su učenici OŠ ,,Vla-

dislav Rajko Korać“ iz Štitara

sa predstavom „Volim i ja

narandže no trpim“ i Bogdan

Ralević, polaznik JPU „Rad-

milaNedić“ izBerana.

Jučerašnju smotru je orga-

nizovao Centar za kulturu,

pod pokroviteljstvom opštine

Berane.

V.J.

UČESTVOVALO12ŠKOLA:

Najbolji recitatori u tri kategorije

BErAnE:

Održana 23. Opštinska smotra recitatora, učestvovalo 29 učenika iz osnovnih i srednjih škola

Sanija, Anja i Paola idu

nadržavno takmičenje

Poznati korisnici sredstava Agrobudžeta iz Nikšića i Danilovgrada

Podrškudobilo

155proizvođača

IMAnOVCAZADOBrEPrOJEKTE I IDEJE:

JučeuNikšiću

Milutin Simović je juče u

Tehnopolisu predstavio

IPARD javni poziv za

dodjelu bespovratne

podrške preradi u sek-

toru poljoprivrede, kroz

koji će malim i srednjim

preduzećima biti na raspo-

laganju 17.000.000 eura

za investicije od 40.000

do 1.500.000 eura, uz

bespovratnu podršku od

50 dsto.

On je dodao da je IPARD

šansa koju treba iskori-

stiti, te da će za uspješnu

relizaciju projekata pre-

duzetnicima na raspola-

ganju biti institucionalna,

savjetodavna i finansijska

podrška Vlade i IRF-a.

- Nakon članstva u EU,

našempoljoprivrednom

sektoru, farmerima, pre-

rađivačima, selu, biće

dostupna izdašna podrška

iz evropskog budžeta

kao i ostalim farmerima

širomEvrope - istako je

Simović, podsjećajući da

Crna Gora zbog toga radi

na usaglašavanju naše

poljoprivredne politike sa

Zajedničkom evropskom

poljoprivrednompoliti-

kom i da sa pažnjomprate

i analiziraju aktuelnu refor-

mu Evropske poljoprivred-

ne politike.

Crna Gora, kako je kazao

Simović, ohrabrena je

jasnimnaznakama u kom

pravcu ide ta reforma.

Čulo se na jučerašnjoj pre-

zentaciji da su crnogorski

poljoprivrednici ugovorili

65 projekata, te da je riječ

o ukupnoj investiciji od

10.800.000 eura.

IPARDšansa

kojutreba

iskoristiti

Pristiglo je

559 zahtjeva,

investirano je

oko 1.530.000

eura. IRF u

crnogorsku

ekonomiju

plasirao više

od 620miliona

eura, od kojih

je Nikšiću

usmjereno 56

miliona

PODGORICA

- Zavod za zapo-

šljavanje posreduje u izboru se-

zonske radne snage i za poslo-

davce Karisma adriatik i

Budvanska rivijera. Predstavni-

ci Zavoda i Alure Palazi HR za-

kazali suselekcijuzainteresova-

nih kandidata u Područnoj

jedinici Podgorica u srijedu sa

početkomu 11:30 časova, dok će

selekcija za Budvansku rivijeru

biti održanauPodručnoj jedini-

ci Bijelo Polje u četvrtak sa po-

četkomu 11 časova. Budvanska

rivijera, posredstvom Zavoda,

oglasila je600 slobodnih radnih

mjesta. Riječ je o radnimpozici-

jama u hotelima Slovenska pla-

ža, Aleksandar, Palas i Mogren.

Poziv je upućen nezaposlenima

izBijelogPolja iMojkovca.

Poslodavac Karisma adriatik

iskazao je potrebu za velikim

brojemsezonskihradnika,uho-

telimauKotoruiBaru.Zaradase

kreće između 300 i 800 eura, u

zavisnosti od vrste posla. Obez-

bijeđenjesmještajidvaobrokau

toku smjene. Poziv je upućen

nezaposlenima iz Podgorice,

Tuzi, Golubovaca, Zete i Dani-

lovgrada. Uhotelu ,,Alure Pala-

zi“ Kotor slobodne su pozicije:

menadžer domaćinstva, recep-

cioneri, belboj, sobarice, higije-

ničarke, radnici u vešeraju, ko-

nobari, barmeni, kuvari,

pomoćni kuvari, pomoćni rad-

nikukuhinji,poslastičar,radnici

u tehničkoj službi (tehničar,

električar, baštovan), nabavka,

magacioneriračunovođa.Hote-

lu ,,Ruža vjetrova“ Bar potrebni

su: kuvari, pomoćni kuvari, po-

moćni radnici u kuhinji, kono-

bari, serviri, šankeri, sobarice,

higijeničarke, radnice u vešera-

ju, magacioner i recepcioner (sa

poznavanjem francuskog jezi-

ka).

C.G.

Konkurs Karisme i

Budvanske rivijere

ULCInJ

Traže skoro

hiljaduradnika

Velikuplažu

čistićena

Danplanete

ULCINJ

- Na inicijativu hotel-

ske grupacijeKarismaHotels&

Resorts, ausaradnji sa lokalnim

nevladinim organizacijama,

NVOZeleni korak i Ekovita, 22.

aprila, na Dan planete Zemlje,

biće realizovana eko-akcija či-

šćenjaVelikeplaže.

AktivnupodrškudajuMinistar-

stvo održivog razvoja i turizma,

JP za upravljanje morskimdo-

bromiopštinaUlcinj,kojićeda-

ti svoj doprinos čišćenju obal-

nog područja najjužnijeg grada

Crne Gore i obilježavanjuDana

planete.Podrškuakcijipružićei

KomunalnapolicijaUlcinja.

Očekuje se da će lokalne NVO

okupitivišeod50mladihvolon-

tera, koji će, prethodnousvojim

osnovnim i srednjim školama

imatiorganizovanuobukusaci-

ljempodizanjasvijestioznačaju

čistih kupališta i obala. Planira-

no je da u akciji učestvuje više

od100dobrovoljaca.

C.G.