Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Subota, 14. april 2018.

CrnomGorom

KOTOR

–Druga faza rekon-

strukcije zatvorenogbazena

,,NikšaBućin“ trebalo jeda

bude završenaudecembru

prošle godine.Međutim,

zbog tenderakoji je raspisan

i žalbi zainteresovanihkom-

panija, neizvjesno jekada će

radovi biti okončani - rekao

jePobjedi upravnikbazena

ZoranPajović.

Direkcija javnih radova naja-

vila je da će poništiti tender.

Pajović smatra da Direkcija

nije kriva za zastoj.

- Smatramda Direkcija javnih

radova ne može da riješi pro-

blem već da je to dužnost Ko-

misije za kontrolu postupka

javnih nabavki. Međutim, od

Komisije imamo samo infor-

maciju da su pretrpani po-

slom, da rješavaju veliki broj

predmeta. I ministar sporta

Nikola Janović intervenisao

je, ali, kako nas je informisao, i

on je dobio isti odgovor - kaže

Pajović.

SANACIJA

Prema planu, sanacija bazena

trebalo je da se odvija u tri fa-

ze.Dosada je, kažesagovornik

Pobjede, urađena prva faza.

- Radovi su započeti 15. aprila

prošle godine, bilo je predvi-

đeno da ta faza bude završena

u junu, ali je to urađeno tek u

oktobru. Brojni razlozi uzro-

kovali su kašnjenje pa do dru-

ge faze nije ni došlo. Za spro-

vođenjedruge fazeprijavilose

nekoliko firmi. Komisija je

ustanovilagreškukodrangira-

nja, pa je prihvaćena žalba fir-

me ,,Erlang“ koja je izvodila

prvu fazu rekonstrukcije. Di-

rekcija javnih radova pokuša-

va problemda riješi, tako će se

poništiti tender, raspisati novi

pod novim uslovima koji po-

red ostalog podrazumijevaju

danemaulaganjažalbi.Među-

tim, nemamo povratnih infor-

macija, tj. ne znamo da li će

Komisija prihvatiti prijedlog

za poništavanje tendera. Da-

kle, napotezu jeKomisija - ka-

žePajović koji funkcijuuprav-

ni ka bazena obav l j a od

januara.

Kada je o rekonstrukciji riječ,

on kaže da je preostalomnogo

više posla nego što je urađeno.

-Završenjekrovnidio, pjeska-

ranje i osnovne stvari. Ostalo

je da se uradi glavni dio druge

faze koja obuhvata tehniku i

opremanje bazena. Tehnika

obuhvata sistem grijanja i vo-

de, zatim filtriranje vode, au-

tomatsku hlorizaciju, ventila-

ciju, dio za svlačionice.

Završetkomdruge faze stvori-

li bi se uslovi za održavanje

treninga, upis novih članova,

kontinuitet za razvoj vaterpo-

lo sporta u Kotoru za klubove

Primorac iKataro–kažePajo-

vić,objasnivšidatrećazavršna

faza podrazumijeva radove u

administrativnom prostoru,

fasadne i radove na uređenju

terena i opremanje objekta.

Oni su neophodni kako bi se

mogao izvršiti tehnički pre-

gled objekta i izdala upotreb-

na dozvola.

On ističe da nije dobio proje-

kat rekonstrukcijebazena, uk-

ljučujući i plan i faze rekon-

strukcije, a da je prema

nezvaničnimpodacima riječ o

posluvrijednomokočetirimi-

liona eura.

Vlada je iz budžeta ove godine

za realizaciju druge faze iz-

dvojila 700.000 eura.

PROTEST

Nezadovoljni zastojem u re-

konstrukciji, građani okuplje-

ni u grupi ,,Roditelji Kataro,

Primorac, Beštije“ najavili su

za danas u 17 sati protest

ispredbazena.Pajovićnjihovu

reakciju smatra opravdanom.

- U dva vaterpolo kluba, Pri-

morac i Kataro u Kotoru nije

upisan ni jedan novi polaznik.

Više od 300 djece izKotora na

treninge putuje u susjedne

gradove. Nedopustivo je da se

sve to dešava, da nadležni po-

kazuju takav odnos. U cijeloj

situaciji posebno trpe djeca,

kao i svi koji se bave vaterpo-

lom ili plivačkim sportom, ali

najviše trpi Vaterpolo savez

CrneGore –pričaPajović.

On zahvaljuje klubovima Ja-

dran i Budvakoji suustupili ter-

mine za klubove iz Kotora kao i

svima koji pomažu vaterpolo

klubovePrimorac iKataro.

-Nadamse da će odgovorni za

rekonstrukciju bazena brzo

reagovati i time omogućiti

upotrebu bazena na radost

svih građana Kotora – kaže

Pajović.

Bazen„NikšaBućin“,sagrađen

solidarnošću građana Kotora,

otvoren je 1984. godine.

M.N.

TIVAT

– Nevladineorganiza-

cijeMladiRomi,Građanska

alijansa,Centarzademokrat-

skutranziciju,Centarzarom-

ske inicijative iRomskaorga-

nizacijamladihPhiren

Amenca, objedinjeneukoali-

ciji „Ujedinjenapodrškarom-

skoj inkluzijiuCrnojGori“,

reagovalesupovodomdopisa

OOCrvenogkrstaTivatupu-

ćenomopštinskomSekretari-

jatuzamlade, sport i socijalna

pitanjaukomese ističeda je

humaniprojekat „Kontejner

zapolovnuodjećui obuću“

prerastaousuprotnost.

U dopisu Crvenog krsta koji je

potpisaoDuškoBožović navodi

sedasuvandali,uglavnomRomi

i Egipćani, privatizovali kontej-

nere koje je opština kupila za

odlaganjeodjeće,napraviliklju-

čeve, slomili katance (na Selja-

novu), da tokomnoći pljačkaju

donacije građana, a preko dana

uvlačemalu djecu i na licumje-

sta se presvlače, ubacuju svoju

prljavu robu i obuću u kontej-

ner. Zbog toga predlažu da se

kontejneri uklone.

-Smatramodazazajednicukoja

je generalno izložena diskrimi-

naciji i stigmatizaciji usvimsfe-

rama života, takvi navodi priči-

njavaju nemjerljivu kolektivnu

štetu, doprinose širenju jaza iz-

među romske i većinske popu-

lacije, te dodatno podgrijavaju

netrpeljivosti koje gotovo da

čekajunaeskalaciju–navedeno

je pored ostalog u saopštenju

petNVO.

Izkoalicijenajavljujudaćeupu-

titi dopis opštini Tivat i Crve-

nomkrstu Crne Gore i zatražiti

razrješenje Duška Božovića sa

mjesta sekretara OO Crvenog

krsta Tivta, jer, kako su kazali,

drugiput,,posredstvom medija,

širinetrpeljivostpremaromskoj

i egipćanskoj zajednici“.

S.K.

BUDVA

–Radnagrupakoja

pripremačetvorogodišnju

lokalnustrategijuzamlade

kreirala jeupitnikzaosobe

između15do30godina.Vje-

rujemodaćemodobiti odgo-

vorekoji ćedoprinijeti kvali-

tetnoj izradi togdokumenta,

inatajnačindugoročnomza-

dovoljenjupotrebatepopu-

lacijeuopštini –kazala jeza

PobjedusavjetnicauKance-

lariji zaprevencijubolesti za-

visnosti imladeKatarinaVu-

kadinović.

Onajedodaladabiprijedlogsta-

tegije sa akcionim planom tre-

balo da bude završen do juna,

kada će biti predat na usvajanje

lokalnomparlamentu.

– Prema njenim riječima, cilj

dokumenta je da kreira mjere i

usluge koje su prilagođene po-

trebama mladih, kroz unapre-

đenje saradnje lokalnih institu-

cija i organizacija koje su

zadužene za realizaciju strate-

gije–kazalajeVukadinovićkoja

je i koordinatorka radnegrupe.

Prema njenim riječima, nakon

dobijanja rezultata istraživanja,

organizovaće konsultacije sa

mladimakroz fokusgrupe.

–Na taj način će oni sa članovi-

ma naše radne grupe koju čine

12predstavnikaizoblastizdrav-

lja,obrazovanja,kultureinevla-

dinog sektora koji se bavi ovom

populacijom ljudi, moći da de-

taljnije razgovaraju i predlažu

aktivnosti koje su od značaja za

njihov rast i razvoj – objašnjava

Vukadinović,kojajeisavjetniku

Kancelariji za prevenciju bole-

sti zavisnosti i mlade, u sklopu

Sekretarijata za društvene dje-

latnosti.

Ipsunjavanjemupitnika (nasaj-

tuopštine)mladi,poredostalog,

mogu da iskažu šta misle o for-

malnom obrazovanju, i šta bi

promijenili u tomdomenu, ka-

kvesuimšansezazaposlenje,da

liposliješkolovanjaplanirajuda

rade uBudvi, kakvi su imuslovi

života, koliko ih zanimaju kul-

turnidogađajiitd.Međupitanji-

ma su i ona koja se odnose na to

koliko sumladima dostupne ci-

garete, droga i alkohol…

I.T.

HERCEGNOVI

–Institut „Dr

SimoMilošević“obnovio je

nakon35godinamedicinsku

opremu, kojomćeznatnopo-

boljšatinivouslugakojepru-

žaju. IzvršnadirektoricaIn-

stitutaGordanaRajović je

kazalada jezaopremuizdvo-

jeno170.000eura i to izsop-

stvenihsredstava.

- Sva oprema je stigla, montira-

na, a završena je i obuka kadra.

Uspostavili smo saradnju sa In-

stitutom za kardiovaskularne

bolesti Dedinje, auskoro ćemo i

sa Vojnomedicinskom akade-

mijomuBeogradu. Upotpuno-

sti je opremljen kardiološki ka-

binet, kupljen je ultrazvuk sa

sondama za sve djelatnosti In-

stituta, holter krvnog pritiska i

holter EKG-a, sedam ergobici-

kala, kao i traka i bicikl za dija-

gnostiku.Nabavljenjeiaparatiz

oblasti neurologije, kao i dva

spirometra, čime će Institut

značajno poboljšati nivomedi-

cinskihusluga-kazalajedrRaj-

ović.

Ona jeobjasniladasuseopredi-

jelili za nabavkuopreme za kar-

diologiju, jer nije obnavljana

duže od tri decenije, kao i zbog

činjenice da su kardiovaskular-

nebolesti broj jedanusvijetu.

-ZasadaćegrađaniHercegNo-

vog plaćati usluge ali ćemo na-

stojati da sa Fondom zdravstva

sklopimo ugovor koji bi pokri-

vao te troškove -kazala jedrRa-

jović.

MedicinskidirektorInstitutadr

MarinaDelić je reklada suuIn-

stitutu uvijek pacijente zbrinja-

valiukompletuinastojalidasve

štojeuokvirumedicinezavršeu

okvirukuće.

-Za sve što prelazi naše nadlež-

nosti pacijente upućujemo u

druge medicinske ustanove u

okruženju. Naša tendencija je

da dostignemo terapijske stan-

darde koje od nas zahtijeva

Evropa, na način kako smo se

dokazaliuznanjukadajeupita-

nju rehabilitacija. Zbog pacije-

natakoji susa inostranog tržišta

mi smo u obavezi da stalno na-

predujemo i dadostižemo stan-

darde koje rehabilitacija zahti-

jeva - kazala jedrDelić.

Početkom sedmice otvorena je

prva faza Instituta, a do kraja

nedjelje biće popunjeni svi ka-

paciteti glavne zgrade, kazao je

direktor marketinga Nikola

Mračević. Sa otvaranjemsolite-

ra, 10. maja imaće 550 gostiju, u

okviruprvefaze,dokjeudrugoj

fazi počeo ino program dola-

skom prve grupe holandskih

gostiju.

-Onićesesvakogdrugogutorka

smjenjivati do sredinemaja. Pr-

vagrupanorveškihpacijenatau

kojoj je njih 140 stiže 17. aprila.

Predviđenojeovegodinesedam

grupa koje će boraviti po 28 da-

na do 30. oktobra. Već u maju

stižu Šveđani takođe preko nji-

hovog državnog programa, a

zatimDanci, Rusi, a očekujemo

i veći broj Njemaca – kazao je

Mračević.

Ž.K.

PREOSTALOJEVIŠEPOSLANEGOŠTOJEURAĐENO:

Bazen

KOTOR:

Upravnik bazena ,,Nikša Bućin“ o zastoju u rekonstrukciji

Pajović: Najviše

gubi vaterpolo

Udva kluba

,,Primorac“ i

,,Kataro“ nije

upisan ni jedan

novi polaznik.

Više od 300

djece putuje

u susjedne

gradove.

Ovakvim

odnosom

prema bazenu

gubi čitav grad

– kaže Zoran

Pajović

ZoranPajović

ZAPOSLENI PROŠLIOBUKU:

Institut Igalo

HERcEGNOVI:

Menadžment Instituta „Dr SimoMilošević“ unapređuje usluge, investirano 170.000 eura

Novaopremazakardiologijuposlije35godina

Institut je dobio licencu za otvaranje Centra

za naučno istraživački rad, a umartu je počela

realizacija i prvog projekta u kome su partneri

Medicinski fakultet iz Podgorice i Tehnološki

fakultet iz Osijeka, kao i dr Ivana Lakićević

iz Australije. Načelnica Centra je Veroslava

Slavić.

- Projekat je vezan za reumatske i kardiova-

skularne bolesti, tako da ćemo odraditi ana-

lizu svih naših prirodnih faktora, blata, mine-

ralnih voda, eteričnih ulja... Suština priče je

da lakše dođemo domogućnosti da pravimo

prekograničnu saradnju i saradnju sa prizna-

tim Institutima - kazala je dr Slavić.

OtvorenCentarzanaučnoistraživački rad

Nezadovoljni

zastojemu rekon-

strukciji, građani

okupljeni u grupi

,,Roditelji Kataro,

Primorac, Beštije“

najavili su za danas

u 17 sati protest is-

pred bazena

TIVAT:

Pet NVO o dopisu Crvenog krsta

Neetiketirati

Rome i Egipćane

BUdVA

Opštinapriprema

strategijuzamlade