Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 52 Next Page
Page Background

9

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Hronika

Policija prikuplja dokaze za dvostruki zločin u Podgorici

Vještačeni telefoni Dragoljuba

Ćetkovića i njegovihcimera

PODGORICA

– Telefoni

pritvorenikaDragoljuba

Ćetkovića, braće Janka i

PredragaVukadinovića

vještačeni suu ZIKS-u,

kakobi se utvrdilo sa kim

subili ukontaktu, kada su,

kako ihpolicija i tužilaštvo

terete, organizovali i uče-

stvovali u likvidaciji Pod-

goričaninaMiloša Šako-

vića (31) i slučajne žrtve

Radivoja Jovanovića (41).

To je Pobjedi potvrđeno iz

izvora iz policije.

Kako nam je nezvanično

saopšteno, osim telefona

trojice osumnjičenih vje-

štačeni su i telefoni pritvo-

renika Vladimira Ulame i

Aleksandra Kekovića, jer su

u sobi Istražnog zatvora u

kojoj je bio i Ćetković prona-

đeni telefoni.

Za učešće u dvostrukoj

likvidaciji istražitelji terete

Marka Jovanovića, koji se

prema operativnim saznanji-

ma krije na teritoriji Crne Gore.

Krivična prijava podnijeta je i

protiv Kristine Brnović, koja se

brani sa slobode.

Prema dosadašnjoj istrazi,

utvrđeno je da je u likvidaciji

Šakovića i Jovanovića uče-

stvovalo sedamosoba, ali čvr-

stih dokaza za sada nema.

Šaković i Jovanović ubijeni su

u subotu, 31. marta, oko pod-

neva. Ubica je sa silikonskom

maskom i kačketomušetao u

lokal „Forum“ gdje su sjedjele

žrtve za susjednim stolovima

i uperio pištolj u Šakovića.

Metak koji je bio namijenjen

Šakoviću pogodio je Jova-

novića koji je na terasi lokala

sjedio sa djevojkom. Šaković

je tada istrčao, ali mu je ubica

bio za petama i pucaomu u

leđa u portunu poslovnog

centra ,,Ražnatović“.

Istražitelji su došli do sazna-

nja da je direktni egzekutor

- Marko Jovanović dobio oko

50.000 eura od „škaljaraca“

da ubije Šakovića, koji je bio

blizak sa suparničkim kla-

nom – „kavčanima“. Prema

sumnjama istražitelja, braća

Vukadinović iznajmila su

„citroen“ koji je korišćen u

likvidaciji. Uloga Brnović bila

je da iznajmi stan u kojem

su se osumnjičeni sastajali i

pripremali ubistvo.

Analizomdokaza i iskaza

osumnjičenih, policija i tuži-

laštvo očekuju da će doći

do imena nalogodavca, kao

i osobe za koju se vjeruje

da je angažovala ekipu za

likvidaciju naočigled brojnih

građana u samom centru

Podgorice.

Osimosumnjičenih za ove

dvije likvidacije, istražitelji

svakodnevno rade na pri-

kupljanju dokaza za ubistvo

Dražena Čađenovića (35) iz

Podgorice koje se dogodilo

29. marta. Ovaj Podgoriča-

nin ubijen je eksplozivom.

Nepoznate osobe pratile su

njegovo kretanje i aktivirale

napravu postavljenu ispod

njegovog automobila kada je

ušao u garažu na Rimskom

trgu. Istražitelji operativno

imaju saznanja da su ova dva

zločina povezana, ali za sada

nema dokaza.

M. Ž.

BAR

–Uokviruakcije ,,Pi-

smo“uBaru suuhapšeni V.L.

(21), Đ.D. (30), N.G. (19) iM.K.

(24) iz toggrada zbog sumne

da su sebavili uličnomproda-

jommarihuane, kokaina, am-

fetamina iMDMA.

Njima se na teret stavlja da su

počinili krivčno djelo neovla-

šćena proizvodnja, držanje i

stavljanje u promet opojnih

droga.

Kako se navodi u saopštenju

policije, pretresom stana koji

koriostiV.L.pronađenajekesi-

ca sa 6,1 grammarihuane koju

je odbacio kroz prozor stana.

- Daljim pretresom nađena je

još jedna pvc kesica sa 4,3 gra-

mamarihuane, 260eurazako-

ji se sumnjada je stečenproda-

jom droge i vaga - piše u

saopštenju.

Usaopštenju se navodi i da je u

stanu M. K. zaplijenjeno 8,6

grama marihuane i džoint. Ta-

kođe, nađeno je pet pištoljskih

metaka i dva puščana.

-Oveosobe su, kakose sumnja,

udužemvremenskomperiodu

u toku 2017. godine i u prvom

dijelu 2018. godine u Baru ve-

ćembrojuosobaprodavalima-

rihuanu, kokain, amfetamin i

MDMA – saopšteno je iz poli-

cije. Kako navode, u ovom

predmetu su bile 22 zapljene –

nađeno je 135,35 grama mari-

huane, 98,950 grama amfeta-

mina, 20,752 MDMA, 2,44

grama kokaina. U jednom slu-

čaju drogu su zaplijenili služ-

benici Uprave carina.

C.H.

Osumnjičeni zauličnu

prodajunarkotika

AKCIJAPISMO:

U Baru uhapšene četiri osobe

Kontrolisane bezbjednosno interesantne osobe

„Hamer“ naprovjeri,

zaplijenjenooružje

PODGORICA

–Policija je

jučeuPodgorici kontrolisa-

labezbjednosno interesan-

tneosobeu tomgradu i

uhapsilaB. K. (46) zbog

oružjadok jeodnjegovog

sugrađaninaN. S. (24) odu-

zet ,,hamer“ zbogprovjere.

Kako je saopštila Uprava poli-

cije, pretresomporodične ku-

će B. K. pronađene su lovačka

puška „bajkal“, malokalibar-

ska puška „brno“, sa optičkim

nišanom, za koje ova osoba

ima izdat oružni list, ali ihnije

skladištilo shodno Zakonu o

oružju.

- Daljimpretresompomoćnih

objekata pronađene su 73

elektronske detonatorske ka-

pisle, sporogoreći štapinduži-

ne 11,30metra, redenik – opa-

sač sa 26 metaka lovačke

municije i sedam metaka lo-

vačke municije u ilegalnom

posjedu - piše u saopštenju.

Navedeni predmeti su izuzeti

sa lica mjesta a o događaju je

upoznat i tužilacuODTuPod-

gorici kojemćeB. K. biti prive-

den zbog sumnje da je počinio

navedeno krivičnodjelo.

M.L.

Uskoro počinje suđenje šestočlanoj grupi

Potvrđenaoptužnica

zbogkrijumčarenja ljudi

PODGORICA

–Viši sudpo-

tvrdio jeoptužnicuprotiv

šest osobakoje se terete za

stvaranjekriminalneorga-

nizacijekoja jekrijumčarila

ljude–potvrđeno jePobjedi.

Optužni akt podnijet je protiv

Mevluda Ozireka (55), držav-

ljanina Turske sa privreme-

nim boravkom u Ulcinju, Ne-

vine Fevzi (49), državljanke

Bugarske sa privremenim bo-

ravkom u Ulcinju, Ibrahima

Adsiza (26), državljanina Tur-

ske saprivremenimboravkom

u Ulcinju, Igora Kastratovića

(33), državljanina Crne Gore

nastanjenog u Baru, Milisava

Ostojića (46), državljanina Sr-

bije sa privremenim borav-

kom u Baru i Kilića Alibakia

(48) državljanina Turske, na-

stanjenog uUlcinju.

Sumnjasedajeovagrupa, koja

jedjelovalauCrnojGori, omo-

gućila krijumčarenje 28 osoba

udevet navrata.

Akciju „Dardaneli“ realizovali

su inspektori kriminalističke

policije u saradnji sa specijal-

nimdržavnimtužiocemikole-

gama iz Hrvatske i Bosne i

Hercegovine.

Grupaje,kakoistražiteljisum-

njaju, na organizovan način i

nameđunarodnomnivoupre-

duzimala kriminalne aktivno-

sti s ciljemorganizacije i omo-

gućavanja krijumčarenja

većegbroja turskihdržavljana

u zemljeZapadneEvrope.

Prema navodima iz prijave,

Mevlud Ozirek, turski držav-

ljanin sa privremenim borav-

kom u Crnoj Gori, identifiko-

van je kao organizator ove

kriminalnegrupekojajedjelo-

valanateritorijiCrneGore.On

je, radi sticanja imovinske ko-

risti zasebe idrugepripadnike

svoje grupe, kako se sumnja,

naplaćivao svoje usluge kri-

jumčarenjaturskihdržavljana

iz Crne Gore u Bosnu i Herce-

govinu iHrvatsku.

B.R.

Viši sud

Apelacioni sud odlučio o pritvoru

optuženomza ubistvo supruge

Ljikovićostaje izabrave

PODGORICA

–NazimLji-

ković (40) izBarakoji jepri-

jedeset danauponovnom

postupkuosuđennaukupno

16godina i petmjeseci za-

tvora zbogubistva trudne

suprugeVeljdeteLjiković i

nedozvoljenodržanjeoruž-

jaostaćeupritvorudopra-

vosnažnosti oveodluke.

Odluku o odbijanju žalbe na

pritvor branioca optuženog

Ljiković donijelo je vanra-

spravno vijeće Apelacionog

suda kojim je predsjedavao

sudijaMušikaDujović.

Sudije vanraspravnog vijeća

Apelacionog suda posebno su

cijenile činjenice da optuženi

živi u dijelu Crne Gore, odno-

sno pojasu koji je veoma blizu

granice sa Albanijom kao i da

SaprivođenjaLjikovića

Samjestaubistva

Proces je bio zatvoren

za javnost radi zaštite

morala kakoporodice

okrivljenog, nje-

govo trojemaloljetne

djece, tako i oštećene

porodice

sa žiteljima ove susjedne ze-

mlje ima razvijene društvene

veze od kojihmože očekivati i

dobiti podršku u slučaju bjek-

stva.

Prvom presudom, Ljiković je

umartu prošle godine osuđen

na 15. godina i pet mjeseci ro-

bije ali je Apelacioni sud uki-

nuo tu odluku suda i predmet

vrationa ponovno suđenje.

Proces je bio zatvoren za jav-

nost radi zaštite morala kako

porodice okrivljenog, njegovo

troje maloljetne djece, tako i

oštećene porodice.

Prema navodima presude, to-

kompostupka dokazano je da

je Ljiković s umišljajem ubio

suprugu 12. marta 2015. godi-

ne oko 21.35 časova na lokal-

nom putu u mjestu Ostros. U

trenutku kada je pokojna Ve-

ljdeta uzela telefon da pozove

brata, okrivljni je u njenom

pravcu ispalio osamhitaca, od

kojih je sa pet pogodio supru-

gu. Pri tom, okrivljeni je bio

svjestan da ubija nju i njen

plod jer je žrtva bila u petom

mjesecu trudnoće – navodi se

u presudi. Očevidac ubistva

bio je Valjdetin otac Namzija

Gruda koji je te večeri pratio

kćerku na dogovoreni susret

sa Ljikovićem. Nakon pucnja-

ve Ljiković je otišao kući i pri-

javio se policiji.

B.R.