Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 13. april 2018.

Društvo

PODGORICA–

Bivši raselje-

nici i interno raseljeneosobe

unašoj državi pripadajuka-

tegoriji ugroženihgrupa,

odnosnooni živeu

siromaštvu, lošeg su

obrazovanja, slabog

zdravlja, dugoročno su

nezaposleni ili, ako jesuza-

posleni, onda je tou sektori-

ma s niskimprihodima, naj-

ugroženiji suRomi i

Egipćani.

Ovo je pokazalo istraživanje

Visokog komeserijata Ujedi-

njenih nacija za izbjeglice

(UNHCR)iMinistarstvaradai

socijalnogstaranja„Prevaziđi-

mo ugroženost, postignimo

održivost – Socio-ekonomski

problemiizbjeglicaizbivšeJu-

goslavije i kako u budućnost“,

koje je juče predstavljeno.

Podaci

Kako je kazala predstavnica

UNHCR-a Darka Minić po-

sebno važan uzrok koji utiče

na toda jeromska i egipćanska

populacija najugroženija je to

što više od 96 odsto njih, koji

su bili obuhvaćeni istraživa-

njem, nemaju obrazovanje ili

su završili samo osnovnu ško-

lu.

Međutim, i raseljeni koji nije-

su pripadnici romske i egip-

ćanske populacije, kako je po-

kazala analiza, nailaze na

preprekeupokušajimaprona-

laženjaposla, iakojevišeod64

odsto njih završilo srednju

školu.

Istraživanje je pokazalo i da

samošest odstoraseljenih i in-

ternoraseljenihkoristeusluge

Zavoda za zapošljavanja.

Premaanalizi,raseljeniiinter-

PODGORICA–

UCrnoj Gori

oko40odstodjece je goja-

zno, odnosno svakadeseta

djevojčica i svaki peti dječak

–pokazalo je istraživanje In-

stituta za javnozdravljekoje

jeobuhvatilo 1.754 sedmogo-

dišnjaka iz 100osnovnih ško-

la.

Predstavljući rezultate, speci-

jalistahraneuInstitutudrEni-

sa Kujundžić je kazala da je

gojazne djece najviše u pri-

gradskim naseljima, a najma-

nje u ruralnim.

Kao jedan od problema koji su,

prema njenim riječima, uočili

prilikom ispitivanja, jeste per-

cepcija roditelja kada je u pita-

nju tjelesna težina njihove dje-

ce. Čak 88 odsto roditelja misli

da mu dijete nije gojazno iako

jeste.

PercePcija

- Samo jedan odsto roditelja

smatra da im je dijete gojazno,

a čak 88 procenata ispitanih

smatra da njihovo dijete ima

normalnu tjelesnu masu. Ti

podaci nijesu realni, tako da se

možerećidananašempodruč-

ju još vladamišljenjeda jedije-

te sa povećanom tjelesnom

masom zdravo dijete – kazala

jeKujundžić.

Ona ističe da nadležni treba da

utiču na to da se roditeljska

percepcijaodoživljajutjelesne

PODGORICA-

Nova endemič-

na vrsta iz Crne Gore ,,wettina

lacustris“ otkrivena je u Bio-

gradskom jezeru i za sada je

jedini poznati endem koji nase-

ljava ovaj jedinstveni ekosi-

stem, a pronalazači su profesor

Vladimir Pešić sa Univerziteta

Crne Gore i profesor Hari Smit

iz Naturalisa.

Kako je saopšteno, ovo je

druga poznata vrsta iz ovog

roda koja nastanjuje vodena

staništa na području Evrope i

Azije.

- Nova vrsta je opisana kori-

šćenjemmolekularnihmetoda

koje su uključivale izdvajanje

DNK i sekvencioniranje COI

gena mitohondrijalne DNK –

piše u saopštenju.

Istraživanja su urađena u

okviru projekta DNAqua Net

,,Razvoj novih genetičkihmeto-

da za procjenu kvaliteta vode-

nih ekosistema Evrope“.

N.Đ.

Bivši raseljenici i interno raseljeni u kategoriji ugroženih grupa

Obrazovanje je rješenjeza

socio-ekonomskeprobleme

OBEZBIJEĐENADEKVATANPRAVNISTATUS,ALINEIŽIVOTNIUSLOVI:

Sakonferencije

Posebno važan uzrok koji utiče na to da je romska i egipćanska

populacija najugroženija je to što više od 96 njih, koji su bili obuhvaćeni

istraživanjem, nemaju obrazovanje ili su završili samo osnovnu školu -

kazala je predstavnica UNHCR-a DarkaMinić

no raseljeni uglavnom su an-

gažovani u sektorima s najni-

žim prosječnim prihodima i

generalno su zaposleni u sivoj

ekonomiji.

-Gotovo30odstoihjeangažo-

vano u veleprodaji i malopro-

daji, 14 odsto u građevinar-

stvu, 7,3 odsto u ugostiteljstvu

– hoteli i restorani, a 9,2 odsto

u zanatskim i drugim usluga-

ma–navedenojeupublikaciji.

Mali broj njih prijavljuje se za

pohađanjeprogramastručnog

osposobljavanja.

- Čak 70 odsto ispitanika vje-

ruju da dodatne vještine ili

Boravište u našoj državi

zbog posljedica sukoba u

bišoj Jugoslaviji, kako je

pokazala analiza UNHCR-a

i Ministarstva rada i soci-

jalnog staranja, ima 12.500

osoba. Od ovog broja, do

maja prošle godine 11.451

osoba dobila je status

stranca sa stalnim ili pri-

vremenimboravkom.

Nakon 10 godina od

dobijanja statusa stranca

sa stalnimboravkom,

izbjeglice iz bivše Jugo-

slavije imajumogućnost

da podnesu zahtjev za

dobijanje crnogorskog

državljanstva.

Istraživanje je pokazalo i

da je neštomanje od 1.100

ljudi dobili crnogorsko

državljanstvo.

UCrnojGori

ostalo12.500

nevoljnika

Tokomove godine, 231 porodica dobiće trajno stambeno

rješenje, a među njima i 51 porodica Roma i Egipćana u Pod-

gorici. Pored toga, 68 starih osoba, bivših raseljenih i interno

raseljenih biće smješteno u dom za stare koji je izgrađen

sredstvima Regionalnog stambenog progama.

Dokrajagodine231

porodicadobićetrajno

stambenorješenje

teritoriji cijele Crne Gore –

istakao jePurišić.

Šefica kancelarije UNHCR-a

u našo j držav i Rober t a

Monteveki podsjetila je da su

na vrhuncu izbjegličke krize

krajem prošlog vijeka, petinu

našeg stanovništva činile

izbjeglice i interno raseljeni.

Protokom vremena, kako je

kazala, većina izbjeglica vrati-

la se umjesta iz kojih su izbje-

gli,štose,kakojedodala,poka-

zalo kao najpoželjnije trajno

rješenje.

I ona je ukazala na činjenicu

da mnogi od ovih ljudi koji su

pripadnici romske i egipćan-

ske populacije žive ispod gra-

nice siromaštva.

j.B.

znanje ne bi uticali na njihove

mogućnosti zapošljavanja –

istaknuto je u analizi.

NaPredak

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić ocijenio

je da je Vlada ostvarila znača-

jan napredak strateškim pri-

stupom sa ciljem rješavanja

pitanja raseljenih i interno ra-

seljenih na trajan i održiv na-

čin.

-Veliki napredakostvaren jeu

procesu regulisanja pravnog

statusa i poboljšanih uslova

stanovanja, o čemu svjedoče

brojni realizovani projekti iz-

gradnje stanova, domova za

stare i individualnih kuća na

Zabrinjavajući rezultati istraživanja Instituta za javno zdravlje

Svakadesetadjevojčica i

svaki peti dječakgojazni

mase njihove djece promijeni.

Stručnjaci su upozorili da su

glavni faktori koji doprinose

gojaznosti brza hrana koja se

konzumira van kuće, kao i laka

dostupnost te hrane, gledanje

televizije, video zapisa ili kori-

šćenje računara.

Iz Instituta sunaveli, da viken-

dom više od 955 dječaka i dje-

vojčica provodi vrijeme van

kuće igrajući se više od sat.

- Rezultati studije pokazuju da

dvostruko više djece provodi

po sat vremena dnevno ispred

ekrana radnim danima nego

vikendom, a postoji i slična ra-

zlika u vremenu provedenom

ispred ekrana po tri ili više sati

dnevno - objasnila jedrKujun-

džić.

Šefica kancelarije Svjetske

zdravstvene organizacije u

našoj zemlji Mina Brajović

ukazala je na zabrinjavajuće

podatke kada je u pitanju

gojaznost uCrnoj Gori.

- Na nivou Evrope Crna Gora

nalazi se na četvrom, nezavid-

nom mjestu nakon Španije,

Grčke i Italije - kazala jeBrajo-

vić.

Posljedice

Upozorilajedasunaučnidoka-

zi nedvosmisleni i pokazuju da

gojaznostudjetinjstvupoveća-

va i rizik obolijevanja u zrelom

dobu od hroničnih bolesti kao

što su oboljenja srca, dijabetes

tipa 2 i pojedine vrste kancera.

- Povećava se i rizik prijevre-

mene smrtnosti i invaliditeta u

zrelomdobu – dodala je Brajo-

vić.

Ministar zdravlja, Kenan Hra-

pović, kazao je da je gojaznost

medicinskiproblemkojisenaj-

lakše prepozna, ali najteže lije-

či.

-Ukoliko se na vrijeme ne spri-

ječi, gojaznost u dječijemdobu

često postane doživotni pro-

blem. Najuspešniji pristup lije-

čenju gojaznosti podrazumije-

va promjenu načina života,

korekciju ishrane i povećanje

fizičke aktivnosti - poručio je

Hrapović.

sl.r.

Ministar sporta Nikola Janović je rekao da je fizička aktiv-

nost naročito bitna kako bi se smanjio procenat gojazne

djece.

- Sport predstavlja ključni element psihofizičkog i socijalnog

razvoja ličnosti, sportom se uči fer plej, njeguje se i čuva

zdravlje, utiče i na vaspitanje, a zdravimnačinom života bori

se protiv najvećih poroka i bolesti današnjice – naglasio je

Janović.

On je dodao da je stvaranje uslova za dostupnost sporta

svima, a naročito djeci, jedan od najznačajnijih zadataka na

kome će Ministartsvo sporta nastaviti da radi.

Janović:Uključitidjecu

usportskeaktivnosti

ZABRINJAVAJUĆASTATISTIKA:

Institut predstavio istraživanje

Još jedno

Pešićevo

otkriće